SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA
Download
1 / 20

Wrzesień 2010 r. - PowerPoint PPT Presentation


  • 100 Views
  • Uploaded on

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA. OSTROŁĘKA. Wrzesień 2010 r. PODSTAWY PRAWNE. USTAWA Z DNIA 21 LISTOPADA 1967r. O POWSZECHNYM OBOWIĄZKU OBRONY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (Dz. U. z 2004 Nr 241 poz. 2416 z późn. zm.). - ART. 98a pkt. 1-5 - ART. 98b pkt. 1-5 - ART. 98c - ART. 98d pkt. 1-5

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Wrzesień 2010 r.' - zocha


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA

OSTROŁĘKA

Wrzesień 2010 r.


PODSTAWY PRAWNE

USTAWA Z DNIA 21 LISTOPADA 1967r. O POWSZECHNYM OBOWIĄZKU OBRONY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (Dz. U. z 2004 Nr 241 poz. 2416z późn. zm.)

- ART. 98a pkt. 1-5

- ART. 98b pkt. 1-5

- ART. 98c

- ART. 98d pkt. 1-5

- ART. 98e pkt. 1-4

- ART. 98f

- ART. 98g pkt. 1-3

PODPISANY PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA OBRONY NARODOWEJ W SPRAWIE SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ


SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA PRZEZNACZONA JEST GŁÓWNIE DLA OCHOTNIKÓW, NIEPEŁNIĄCYCH DO TEJ PORY SŁUŻBY WOJSKOWEJ W JAKIEJKOLWIEK FORMIE.

STOSUNEK SŁUŻBOWY W SŁUŻBIE PRZYGOTOWAWCZEJ POWSTAJE W DRODZE POWOŁANIA, NA PODSTAWIE DOBROWOLNEGO ZGŁOSZENIA SIĘ DO TEJ SŁUŻBY (złożenia wniosku).


SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA

DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ MOŻE BYĆ POWOŁANA OSOBA:

- nie karana za przestępstwo umyślne;

- posiadająca obywatelstwo polskie;

- posiadająca odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej;

- wiek co najmniej osiemnaście lat;

- posiadająca odpowiednie wykształcenie wymagane do przyjęcia wyższego - kształcenie na potrzeby korpusu oficerskiego), średniego - kształcenie na potrzeby korpusu podoficerskiego lub gimnazjalnego - kształcenie na potrzeby korpusu szeregowych.


SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA

OKRES SZKOLENIA W RAMACH SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ:

ŻOŁNIERZ - KSZTAŁCĄCY SIĘ NA POTREZBY KORPUSU OFICERSKIEGO

Do 6 miesięcy w szkole oficerskiej

ŻOŁNIERZ - KSZTAŁCĄCY SIĘ NA POTRZEBY KORPUSU PODOFICERSKIEGO

Do 5 miesięcy, w szkole podoficerskiej

ŻOŁNIERZ - KSZTAŁCĄCY SIĘ NA POTREZBY KORPUSU SZEREGOWYCH

Do 4 miesięcy, w CiOSz

ETAPY SZKOLENIA W RAMACH SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ:

EGZAMIN warunkujący przyjęcie do NSR

SZKOLENIE PODSTAWOWE

SZKOLENIE SPECJALISTYCZNESŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA

POWOŁANIE DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ NASTĘPUJE

PO SPEŁNIENIU OKREŚLONYCH KRYTERIÓW:

- pozytywnej rekomendacji komisji rekrutacyjnej powołanej przez wojskowego komendanta uzupełnień;

- stwierdzeniu posiadania przez kandydata orzeczonej zdolności do czynnej służby wojskowej;


SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE MA CHARAKTER KONKURSOWY, A PODSTAWĘ REKOMENDACJI W SPRAWACH POWOŁANIA DANEJ OSOBY DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ LUB BRAKU TEJ REKOMENDACJI STANOWIĄ:

- wyniki nauczania oraz poziom kwalifikacji, wynikający z treści świadectw i innych dokumentów;

- wynik rozmowy kwalifikacyjnej;

- potrzeby Sił Zbrojnych, w tym limit powołań do służby przygotowawczej i miejsc w szkole wojskowej lub charakter szkolenia.


SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE PRZEPROWADZA POWOŁANA ROZKAZEM DZIENNYM WOJSKOWEGO KOMENDANTA UZUPEŁNIEŃ KOMISJA REKRUTACYJNA W SKŁADZIE:

- przewodniczący;

- dwaj członkowie, w tym sekretarz.

W postępowaniu rekrutacyjnym może uczestniczyć, za zgodą wojskowego komendanta uzupełnień, z głosem doradczym przedstawiciel komendanta ośrodka szkolenia (szkoły wojskowej) lub dowódcy jednostki wojskowej, w której osoba ubiegająca się o powołanie do służby przygotowawczej będzie pełniła tę służbę.


SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DLA OSÓB, KTÓRE ZŁOŻYŁY WNIOSEK, OBEJMUJE:

- analizę złożonych dokumentów;

- rozmowę kwalifikacyjną;


SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA

OSOBY NIEPOSIADAJĄCE ORZECZONEJ ZDOLNOŚCI DO CZYNNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ UBIEGAJĄCĄ

SIĘ O POWOŁANIE DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ

KIERUJE SIĘ DO:

- wojskowej komisji lekarskiej w celu wydania orzeczenia o jej zdolności do pełnienia czynnej służby wojskowej;

- wojskowej pracowni psychologicznej – w celu wydania orzeczenia psychologicznego w zakresie braku przeciwwskazań do odbycia czynnej służby wojskowej.


SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA

POWOŁANIE DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ NASTĘPUJE ZA POMOCĄ KART POWOŁANIA

W karcie powołania podaje się termin i miejsce stawienia się do służby przygotowawczej i zwolnienia z niej, a w przypadku jej pełnienia w kilku okresach również terminy stawienia się do niej oraz zwolnienia z niej w danym okresie.


1 Ośrodek Szkolenia Kierowców – Grudziądz

USTKA

KOSZALIN

Centrum Szkolenia WLOP – Koszalin

GRUDZIĄDZ

Centrum Szkolenia Inż.. Chem. – Wrocław

Centrum Szkolenia WLąd. – Poznań

WROCŁAW

POZNAŃ

TORUŃ

ZEGRZE

Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki- Zegrze

WARSZAWA

MIŃSKMAZOWIECKI

DĘBLIN

Ośrodek Szkolenia Kierowców przy 10 Pułku Sam. – Warszawa

Centrum Szkolenia SP - Dęblin

OŚRODKI SZKOLENIA, W KTÓRYCH PROWADZONE BĘDZIE SZKOLENIE W RAMACH SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ

Centrum Szkolenia MW– Ustka

Centrum Szkolenia Artyleriii Uzbrojenia - Toruń

Centrum Szkolenia ŻW - Mińsk Mazowiecki


PRZEBIEG SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ W 2010 r. NA POTRZEBY KORPUSU SZEREGOWYCH

Zakończenie szkolenia

Podstawowego 23 grudnia 2010

Zakończenie szkolenia specjalistycznego 31 stycznia 2011

Przyjęcie do ośrodka04 października 2010

Przysięga wojskowa

11 listopada 2010

MIESIĄCE SZKOLENIA

SZKOLENIE PODSTAWOWE

SZKOLENIE PODSTAWOWE

SZKOLENIESPECJALISTYCZNE

PRZERWA ŚWIĄTECZNA

E G Z A M I N

Szkolenie podstawowe – 3 miesiące 04.10.2010 r. – 23.12.2010 r.

Przysięga wojskowa – 11.11.2010 r.

Przerwa świąteczna– 24.12.2010 r. – 02.01.2011 r.

Szkolenie specjalistyczne – 1 miesiąc 3.01.2011 r. – 31.01.2011 r.


Obowi zki o nierzy s u by przygotowawczej

Obowiązek zachowania tajemnicy służbowej KORPUSU SZEREGOWYCH

Nakaz zachowania apolityczności na czas służby

Obowiązki żołnierzy służby przygotowawczej

Obowiązek przestrzegania przepisów i regulaminów dotyczących służby, umundurowania, itp.


Prawa o nierzy s u by przygotowawczej

Żołnierzom pełniącym służbę przygotowawczą oraz członkom ich rodzin przysługują szczególne uprawnienia przewidziane dla żołnierzy zasadniczej służby wojskowej i członków ich rodzin na zasadach określonych w art. 118-132ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP

Prawa żołnierzy służby przygotowawczej


Prawa o nierzy s u by przygotowawczej1

- członkom ich rodzin przysługują szczególne uprawnienia przewidziane dla żołnierzy zasadniczej służby wojskowej i członków ich rodzin na zasadach określonych w art. 118-132okrespełnieniasłużbyprzygotowawczejwliczasiępracownikowi do okresuzatrudnieniaw zakresiewszystkichuprawnieńwynikającychzestosunkupracy.

- pierwszeństwo w zakresiepośrednictwapracy, orazinneprzywilejepracownicze

- rozwiązanieprzezpracodawcęstosunkupracy z żonążołnierzamożenastąpićwyłącznie z winy pracownicyoraz w razieogłoszeniaupadłościlublikwidacjipracodawcy.

Prawa żołnierzy służby przygotowawczej

- w okresiemiędzydniemdoręczeniapracownikowikartypowołania do czynnejsłużbywojskowej a jejodbyciemstosunekpracyniemożebyćprzezpracodawcęwypowiedzianyanirozwiązany.

- nawniosekpracownika, któremudoręczonokartępowołania do czynnejsłużbywojskowej, pracodawca jest obowiązanyudzielić mu zwolnieniaodpracybezzachowaniaprawa do wynagrodzenia,

- zasiłkiiświadczeniaalimentacyjne

- opiekazdrowotna, obowiązekubezpieczeniowy


Prawa o nierzy s u by przygotowawczej2

- członkom ich rodzin przysługują szczególne uprawnienia przewidziane dla żołnierzy zasadniczej służby wojskowej i członków ich rodzin na zasadach określonych w art. 118-132Żołnierzowizwolnionemuzesłużbyprzygotowawczejprzysługujeodprawa w związkuzezwolnieniem z czynnejsłużbywojskowej w wysokościnajniższegowynagrodzeniazapracę,

- mogąbyćprzyznawanenagrodyizapomogi,

- żołnierzomdelegowanyprzysługująnależnościzapodróżesłużbowe,

- zwrotkosztówpomocyprawnej, jeżelipostępowanieprzygotowawczewszczęte o przestępstwopopełnionew związku z wykonywaniemobowiązkówsłużbowychzakończysięorzeczeniem o umorzeniu

Prawa żołnierzy służby przygotowawczej

- Żołnierzompełniącymsłużbęprzygotowawcząprzysługujeuposażeniezasadniczeiinnenależnościnazasadachokreślonychdlażołnierzypełniącychsłużbękandydacką:

Korpusoficerów: 60% najniższegouposażeniazasadniczegożołnierzazawodowego;

Korpuspodoficerów: 40% najniższegouposażeniazasadniczegożołnierzazawodowego;

Korpusszeregowych: 30% najniższegouposażeniazasadniczegożołnierzazawodowego


UPOSAŻENIE Z TYTUŁU PEŁNIENIA członkom ich rodzin przysługują szczególne uprawnienia przewidziane dla żołnierzy zasadniczej służby wojskowej i członków ich rodzin na zasadach określonych w art. 118-132SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ

NA POTRZEBY KORPUSU

OFICERÓW – 1500 ZŁ

60 % najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego

PODOFICERÓW – 1000 ZŁ

40 % najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego

SZEREGOWYCH – 750 ZŁ

30 % najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego


POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI FINANSOWE członkom ich rodzin przysługują szczególne uprawnienia przewidziane dla żołnierzy zasadniczej służby wojskowej i członków ich rodzin na zasadach określonych w art. 118-132

ŻIOŁNIERZY SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ

NAGRODY I ZAPOMOGI

NALEŻNOŚCI ZA PODRÓŻE SŁUŻBOWE

ZASIŁKI POGRZEBOWE, ODPRAWY POŚMIERTNE

ZWROT KOSZTÓW POGRZEBU

ODPRAWA W ZWIĄZKU ZE ZWOLNIENIEM

ZE SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ


ad