slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
POSTOPEK ZAŠČITE POSEBNIH KMETIJSKIH PRIDELKOV OZ. ŽIVIL

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

POSTOPEK ZAŠČITE POSEBNIH KMETIJSKIH PRIDELKOV OZ. ŽIVIL - PowerPoint PPT Presentation


 • 149 Views
 • Uploaded on

POSTOPEK ZAŠČITE POSEBNIH KMETIJSKIH PRIDELKOV OZ. ŽIVIL. Damjan Jerič, univ.dipl.inž.kmet. KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota. Zakonodaja. Slovenija Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' POSTOPEK ZAŠČITE POSEBNIH KMETIJSKIH PRIDELKOV OZ. ŽIVIL' - zihna


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

POSTOPEK ZAŠČITE POSEBNIH KMETIJSKIH PRIDELKOV OZ. ŽIVIL

Damjan Jerič, univ.dipl.inž.kmet.

KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota

zakonodaja
Zakonodaja

Slovenija

 • Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00)
 • Pravilnik o postopkih za priznavanje označb posebnih kmetijskih pridelkov oz. živil (Uradni list RS, št. 76/03, 18/04 in 47/05 )

Evropska Unija

 • Uredba EEC 2081/92, ki loči dvoje geografskih poimenovanj (označbo geografskega porekla, geografsko označbo)
 • Uredba EEC 2082/92, ki se nanaša na kmetijske pridelke oziroma živila tradicionalnega ugleda
postopek za priznanje
Postopek za priznanje
 • Postopek za priznanje označb posebnih kmetijskih pridelkov oz. živil vodi MKGP
 • Postopek se začne na podlagi vloge združenja proizvajalcev, izjemoma tudi fizične ali pravne osebe (edini proizvajalec)
 • Vsebino vloge določa Pravilnik o postopkih za priznavanje označb…
vsebina vloge
Vsebina vloge
 • Identifikacijski podatki o vlagatelju
 • Statut združenja
 • Navedbo certifikacijskega organa
 • Interna pravila za označevanje
 • Specifikacija kmetijskega pridelka oz. živila
 • Dovoljenje Vlade RS oz. lokalne skupnosti (javna imena, grbi, kratice)
specifikacija obsega
Specifikacija obsega
 • Predlog poimenovanjaGP, GO, TU
 • Opis pridelka oz. živilavključno s surovinami in osnovnimi fizikalnimi, kemijskimi, mikrobiološkimi in organoleptičnimi značilnostmi
 • Razmejitev geografskega območja
 • Poročilo o posebnostih – dokumentacijoneposredno povezavo s tem geografskim območjem
 • Opis postopka pridelave oz. predelaveopis avtentičnih in stalnih lokalnih metod
 • Ukrepi in sredstva, ki bodo zagotavljali predpisano kakovost
specifikacija
Specifikacija
 • V pripravi specifikacije je potrebno vključiti vse akterje vključene v proizvodno verigo
 • Pri opisu pridelave oz. predelave moramo upoštevati:
  • Da je vsa določila v specifikaciji potrebno kontrolirati in dokazovati
  • V specifikaciji postavimo taka določila glede proizvodnje, da jih lahko dosegamo
 • Utemeljiti moramo povezavo med geografskim območjem in kmetijskim pridelkom (naravni in človeški dejavniki)
odlo itev o vlogi
Odločitev o vlogi
 • Vloga se najprej preveri na popolnost
 • Objava v uradnem listuo prejeti vlogi ter pozove javnost, da poda pisne pripombe
 • Vlogo nato obravnava strokovna komisija
 • Sprotno vlagatelj dopolnjuje vlogo
 • MKGP na podlagi pozitivnega mnenja strokovne komisije oz. sveta lahko izda odločbo
 • Vpis v evidenco in objava pravilnika v Uradnem listu
sprememba specifikacije
Sprememba specifikacije
 • Vlagatelj lahko poda na MKGP vlogo za spremembo oz. za dopolnitev
  • Identifikacijske podatke
  • Pravno organizacijska oblika
  • Seznam sprememb in dopolnitev spec.
  • Spremenjeno oziroma dopolnjeno spec.
 • Vlogo obravnava strokovna komisija
 • MKGP na podlagi pozitivnega mnenja strokovne komisije oz. sveta lahko izda odločbo o spremembi
skladnost in kontrola
Skladnostin kontrola
 • Postavitevnotranje kontrole (organizacija proizvajalcev) - ni obvezna
 • Vloga za certificiranje
   • Identifikacijske podatke
   • Ime posebnega kmetijskega pridelka
   • Specifikacijo
   • Dokumentacijo, ki zadostujejo vsem sanitarno tehničnim predpisom
   • Opis delovanja notranje kontrole
   • Dokazilo o priznani označbi
 • Certifikacijski organ predlaga plan zunanje kontrole
 • Izvajanje kontrole pri organizaciji proizvajalcev in posameznih proizvajalcih
 • Izdaja certifikata in vpis v register proizvajalcev
kontrola
Kontrola

Inšpekcija

 • Inšpekcijska kontrola
 • Izvajanje zunanje kontrole
  • Kontrolo izvaja certifikacijski organ
  • Kontrola se izvaja najmanj enkrat letno
  • Če proizvajalec izdelkov ne proizvaja v skladu s specifikacijo, obvesti pristojnega inšpektorja in MKGP
 • Izvajanje notranje kontrole – ni obvezna

Kontrolna

organizacija

npr. INŠPEKT

Organizacija proizvajalcev

P o s a m e z n i p r o i z v a j a l c i

za itni znak
Zaščitni znak
 • Pridelki in izdelki, ki ustrezajo pogojem za uporabo ene od označb so lahko označene z enim od teh znakov
poro anje
Poročanje
 • Proizvajalci morajo ministrstvu do konca februarja tekočega leta sporočiti obseg proizvodnje

M K G P

Organizacija proizvajalcev

P o s a m e z n i p r o i z v a j a l c i

priprava vloge za eu
Priprava vloge za EU
 • Za priznanje označbe na nivoju EU je priprava vloge enaka kot za priznanje označbe na nacionalnem nivoju
 • Vloga za priznanje označbe na nivoju EU vsebuje še obrazec, v katerem so na kratko predstavljene bistvene lastnosti kmetijskega pridelka oz. živila.
 • Obrazec izpolni urad na podlagi podatkov iz specifikacije
 • Evropska komisija objavi obrazec v Uradnem listu EU (javno posvetovanje: 6 mesecev)
trajanje postopkov
Trajanje postopkov
 • Postopek zaščite posameznih pridelkov oz. živil lahko traja tudi do 10 let.
  • Problem jasnega interesa pri proizvajalcih
    • Mora biti tudi finančni interes
  • Problem dogovora na lokalni ravni
    • Standardni postopek
    • Območje pridelave
  • Problem preprečevanja zaščite pri konkurenci
    • Uporaba podobnega imena
ad