Energetyka j drowa
Download
1 / 45

ENERGETYKA JĄDROWA - PowerPoint PPT Presentation


 • 132 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ENERGETYKA JĄDROWA. TADEUSZ HILCZER. Podstawy bezpieczeństwa energetyki jądrowej. Podstawy bezpieczeństwa energetyki jądrowej. Obiekt jądrowy uważa się za bezpieczny, gdy przy normalnej eksploatacji, zakłóceniach i awariach projektowych zapewnione jest nie przekroczenie dopuszczalnych :

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

ENERGETYKA JĄDROWA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


ENERGETYKA JĄDROWA

TADEUSZ HILCZER


Podstawy bezpieczeństwa energetyki jądrowej


Podstawy bezpieczeństwa energetyki jądrowej

 • Obiekt jądrowy uważa się za bezpieczny, gdy przy normalnej eksploatacji, zakłóceniach i awariach projektowych zapewnione jest nie przekroczenie dopuszczalnych :

  • wielkości dawek napromieniowania personelu i ludności

  • wielkości uwolnionych substancji promieniotwórczych do otoczenia.

Tadeusz Hilczer, wykład monograficzny


Podstawy bezpieczeństwa energetyki jądrowej

 • Bezpieczeństwo obiektu jądrowego zapewniane jest przez:

  • właściwy wybór lokalizacji

  • ustanowienie niezbędnej strefy ochronnej wokół obiektu

  • wyposażenie obiektu w układy bezpieczeństwa

  • wysoką jakość

   • projektu układów i urządzeń mających wpływ na bezpieczeństwo

   • produkcji urządzeń i materiałów

   • robót budowlano-montażowych

  • utrzymanie w nienagannym stanie technicznym układów i urządzeń ważnych z punktu widzenia bezpieczeństwa

  • eksploatację obiektu zgodnie z przepisami i instrukcjami

  • wysokie kwalifikacje personelu eksploatacyjnego.

Tadeusz Hilczer, wykład monograficzny


Podstawy bezpieczeństwa energetyki jądrowej

 • Zapewnieniu bezpieczeństwa reaktorów jądrowych służy:

  • system przepisów i szczegółowych norm technicznych (krajowych i międzynarodowych),

  • rygorystyczny system zapewnienia jakości podczas

   • budowy,

   • rozruchu,

   • eksploatacji,

   • rozbiórki

  • nadzór prowadzony przez państwowe organa dozoru,

  • analiza możliwych (nawet mało prawdopodobnych) awarii które mogłyby doprowadzić do zagrożenia mieszkańców na obszarze wokoło elektrowni.

Tadeusz Hilczer, wykład monograficzny


Podstawy bezpieczeństwa energetyki jądrowej

 • Koncepcja głębokiej obrony - obejmuje trzy kolejne poziomy bezpieczeństwa:

 • I poziom bezpieczeństwa

  • projekt zapewnia w czasie normalnej eksploatacji

   • maksymalne bezpieczeństwo

   • maksymalną odporność na zakłócenia

  • projekt wymaga wysoką jakość wykonania

  • projekt zakłada możliwości inspekcji i prób

   • przed odbiorem

   • w czasie całego okresu pracy.

Tadeusz Hilczer, wykład monograficzny


Podstawy bezpieczeństwa energetyki jądrowej

 • Koncepcja głębokiej obrony - obejmuje trzy kolejne poziomy bezpieczeństwa:

 • II poziom bezpieczeństwa

  • zakłada, że awarie wystąpią pomimo starannego projektowania, budowy i eksploatacji.

  • wprowadza układy bezpieczeństwa których zadaniem jest:

   • ochronić załogę i okolicznych mieszkańców

   • zabezpieczyć przed stratami, jeśli wydarzą się awarii

Tadeusz Hilczer, wykład monograficzny


Podstawy bezpieczeństwa energetyki jądrowej

 • Koncepcja głębokiej obrony - obejmuje trzy kolejne poziomy bezpieczeństwa:

 • III poziom bezpieczeństwa

  • dodatkowe systemy bezpieczeństwa na podstawie oceny przebiegu hipotetycznych awarii zakładając, że pewne układy bezpieczeństwa zawiodą w momencie awarii, przed którą miały one zabezpieczyć.

Tadeusz Hilczer, wykład monograficzny


Podstawy bezpieczeństwa energetyki jądrowej

 • I poziom bezpieczeństwa

  • układy pracujące normalnie w czasie eksploatacji elektrowni

 • II poziom bezpieczeństwa

  • układy do natychmiastowego wyłączenia reaktora przy przekroczeniu maksymalnie dopuszczalnych parametrów pracy, zapewniające chłodzenie rdzenia nawet w przypadku rozerwania obiegu pierwotnego lub układu prętów bezpieczeństwa.

 • III poziom bezpieczeństwa

  • obudowa bezpieczeństwa reaktora i układy likwidacji skutków awarii.

Tadeusz Hilczer, wykład monograficzny


Podstawy bezpieczeństwa energetyki jądrowej

 • Źródłem zagrożenia radiologicznego są produkty rozszczepienia zawarte w paliwie znajdującym się w rdzeniu reaktora.

 • Bezpieczeństwo radiologiczne polega na zabezpieczeniu przed niekontrolowanym wydostaniem się i rozproszeniem substancji promieniotwórczych.

 • Podczas pracy reaktora wodnego o mocy 1000 MW(e) aktywność produktów rozszczepienia osiąga 3,7 1020 Bq

  • przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych mogą spowodować wystąpienie maksymalnej dawki dopuszczalnej w odległości 1 km od elektrowni jądrowej.

Tadeusz Hilczer, wykład monograficzny


Podstawy bezpieczeństwa energetyki jądrowej

 • „Koncepcja głębokiej obrony” wymaga przy projektowaniu obiektu jądrowego analizy urządzeń, układów i konstrukcji ze względu na funkcję, jakie spełniają w bezpiecznej eksploatacji - funkcji bezpieczeństwa

 • Funkcje bezpieczeństwa - zgrupowane w czterech klasach bezpieczeństwa.

 • Najważniejsze funkcje związane z bezpieczeństwem zaliczane do pierwszej klasy, nieco mniej ważne do drugiej, itd.

 • Klasyfikacja bezpieczeństwa jest podstawą do różnicowania wymagań projektowych i jakościowych dla poszczególnych układów.

Tadeusz Hilczer, wykład monograficzny


Podstawy bezpieczeństwa energetyki jądrowej

 • Realizacja „koncepcji głębokiej obrony” - stosowanie czterech podstawowych zasad projektowania:

 • 1 - zwielokrotniania układów

 • Celem zwiększenia niezawodności eksploatacyjnej układy ważne dla bezpieczeństwa obiektu jądrowego projektuje i wykonuje w postaci trzech (200% rezerwy) lub dwóch (100% rezerwy) równoległych, odrębnych i analogicznych grup technologicznych nie mających ze sobą żadnych elementów wspólnych, ani w części technologicznej, ani w części zasilania elektrycznego, ani w układach kontroli i sterowania.

 • Do spełnienia przez układ swojej funkcji wystarcza w zupełności praca tylko jednej grupy technologicznej.

Tadeusz Hilczer, wykład monograficzny


Podstawy bezpieczeństwa energetyki jądrowej

 • Realizacja „koncepcji głębokiej obrony” - stosowanie czterech podstawowych zasad projektowania:

 • 2 - - zróżnicowania układów pełniących te same funkcje

 • To samo zadanie w zakresie bezpieczeństwa realizowane jest przez układy skonstruowane w oparciu o różne zasady działania.

  • Przykład - równoległe stosowanie na jednym rurociągu trzech zaworów o różnym napędzie:

   • elektrycznym,

   • hydraulicznym,

   • mechanicznym.

Tadeusz Hilczer, wykład monograficzny


Podstawy bezpieczeństwa energetyki jądrowej

 • Realizacja „koncepcji głębokiej obrony” - stosowanie czterech podstawowych zasad projektowania:

 • 3 - separacja przestrzennaukładów pełniących te same funkcje

 • Wymagane jest

  • fizyczne rozdzielenie urządzeń technologicznych poszczególnych grup zwielokrotnionych układów,

  • fizyczne rozdzielenie tras rurociągów, kabli zasilających i sterowniczych,

 • Separacja musi być tak zrealizowana, aby awaria w jednej grupie nie mogła spowodować uszkodzeń w innych grupach urządzeń.

Tadeusz Hilczer, wykład monograficzny


Podstawy bezpieczeństwa energetyki jądrowej

 • Realizacja „koncepcji głębokiej obrony” - stosowanie czterech podstawowych zasad projektowania:

 • 4 - automatyzacji procesów ważnych dla bezpieczeństwa obiektu jądrowego

 • Obecnie przyjmuje się, że najbardziej zawodnym elementem w obiekcie jądrowym jest człowiek.

 • W sytuacjach awaryjnych, w których istnieje możliwość popełniania groźnych w skutkach błędów

  • przez pewien czas obiektem kieruje układ automatycznie realizujący algorytm awaryjny,

  • człowiek uzyskuje niezbędny czas na właściwą ocenę sytuacji i podjęcie najbardziej efektywnych działań.

Tadeusz Hilczer, wykład monograficzny


Podstawy bezpieczeństwa energetyki jądrowej

 • We współczesnych elektrowniach jądrowych wprowadza się kilka niezależnych barier, zatrzymujących produkty rozszczepienia:

  • paliwo z materiałów zatrzymujących ogromną większość wytworzonych w procesie rozszczepienia substancji promieniotwórczych.

  • koszulki elementów paliwowych,

  • ścianki rurociągów obiegu pierwotnego (chłodzenia reaktora),

  • obudowa bezpieczeństwa, obejmująca cały obieg pierwotny.

Tadeusz Hilczer, wykład monograficzny


Podstawy bezpieczeństwa energetyki jądrowej

 • Ocena bezpieczeństwa rozpatruje się wszystkie możliwe awarie i ich wpływ na niezależne bariery.

 • Potencjalne konsekwencje każdej awarii zależą od wyzwalanej wskutek niej ilości produktów rozszczepienia.

 • Zagrożenie związane z daną awarią określa się jako iloczyn prawdopodobieństwa jej wystąpienia i jej możliwych skutków.

 • Potencjalne zagrożenie powodowane przez elektrownie jądrową jest sumą wszystkich zagrożeń powodowanych wszystkimi możliwymi awariami.

Tadeusz Hilczer, wykład monograficzny


Podstawy bezpieczeństwa energetyki jądrowej

 • Przyjmuje się, że:

  • awarie występujące z dużą częstością nie mogą prowadzić do napromieniowania ludzkości i personelu,

  • awarie występujące rzadko mogą powodować niewielkie zagrożenia radiologiczne,

  • awarie występujące bardzo rzadko - Maksymalne Awarie Projektowe (MAP), mogą powodować maksymalne zagrożenie radiologiczne dopuszczalne w warunkach awaryjnych.

 • MAP oraz wszystkie awarie o potencjalnie mniejszych skutkach nazywa się awariami projektowymi

 • Awarie o skutkach większych od MAP nazywa sięawariami nadprojektowymi.

Tadeusz Hilczer, wykład monograficzny


Awarie projektowe

 • Dla każdego obiektu jądrowego określa się Maksymalną Awarię Projektową (MAP)największą przewidywaną w projekcie

  • na opanowanie skutków MAP musi być zaprojektowany Układ Awaryjnego Chłodzenia Rdzenia (UACR) zapewniający nie przekroczenie dopuszczalnego poziomu napromieniowania personelu i ludności.

 • Do kategorii awarii nadprojektowych zalicza się wszystkie, skrajnie mało prawdopodobne awarie związane z uszkodzeniem obudowy bezpieczeństwa, a także ze znacznym uszkodzeniem, czy nawet częściowym stopieniem rdzenia reaktora.

Tadeusz Hilczer, wykład monograficzny


Awarie MAP i nadprojektowe

 • Awaria typu MAP w reaktorach wodnych nigdy jeszcze się nie wydarzyła

  • prawdopodobieństwo jej wystąpienia jest rzędu

   10-10 -10-7 na reaktor na rok

 • Awaria nadprojektowa zdarzyła się 26 kwietnia 1986 r. w Czamobylu

  • spowodowana ona została w sposób ewidentny przez człowieka, podobnie jak w przypadku innych, mniej groźnych awarii zawiodło najsłabsze ogniwo łańcucha bezpieczeństwa w technice jądrowej.

Tadeusz Hilczer, wykład monograficzny


Awarie projektowe

 • Awaria MAP w przypadku reaktorów wodnych ciśnieniowych

  • natychmiastowe poprzeczne rozerwanie zimnej nitki rurociągu obiegu pierwotnego o maksymalnej średnicy w pobliżu króćca wlotowego do reaktora.

   • rozerwanie rurociągu obiegu pierwotnego prowadzi do bardzo szybkiej ucieczki chłodziwa z obiegu chłodzenia reaktora

   • znaczne pogorszenie warunków odbioru ciepła z rdzenia i rozgrzewanie się paliwa

   • uszkodzenie rdzenia

  • wydzielenia się znacznych ilości produktów rozszczepienia na zewnątrz reaktora.

Tadeusz Hilczer, wykład monograficzny


Ciepło powyłączeniowe

 • Po awarii MAP mimo natychmiastowego przerwania łańcuchowej reakcji rozszczepienia, w paliwie generowana powyłączeniowa moc reaktora wynosi:

  • bezpośrednio po awariiokoło 7% mocy nominalnej

  • po godzinie około 1,2% mocy nominalnej

  • jest jeszczeenergia cieplna, tzw. ciepło powyłączeniowe.

 • Ciepło powyłączeniowe musi być odprowadzone z reaktora przez układy awaryjne.

 • Źródła ciepła powyłączeniowego:

  • rozszczepienia wywołane przez neutrony opóźnione

  • reakcje rozpadu promieniotwórczego izotopów znajdujących się w paliwie.

Tadeusz Hilczer, wykład monograficzny


Awarie reaktywnościowe

 • Awarie typu reaktywnościowego - nieoczekiwany i niekontrolowany wzrost mocy w rdzeniu reaktora

  • dużo mniej groźne dla reaktorów wodnych

  • reaktor wodny ma ujemny reaktywnościowy współczynnik temperaturowy.

 • Wzrost mocy cieplnej w rdzeniu powoduje

  • wzrost temperatury wody

  • zmniejszenie jej gęstości

  • zmniejszenie efektywności wody jako moderatora neutronów

  • zmniejszenie współczynnika mnożenia neutronów

  • obniżenie poziomu mocy reaktora.

Tadeusz Hilczer, wykład monograficzny


Awarie reaktywnościowe

 • W reaktorach, w których spowalniaczem jest np. grafit, współczynnik reaktywnościowy jest dodatni.

 • W przypadku wzrostu generowanej mocy

  • ubywa chłodziwa

  • grafit nadal spowalnia neutrony

  • zmniejszona masa chłodziwa mniej pochłania neutrony

  • strumień neutronów wzrasta

  • Wzrasta moc reaktora

  • Wzrasta temperatura rdzenia

 • Takimi reaktorami są np. reaktory typu RBMK elektrowni w Czamobylu.

Tadeusz Hilczer, wykład monograficzny


Bariery bezpieczeństwa

 • Obecnie standardem przyjętym na całym świecie jest system co najmniej 4 barier:

  • postać paliwa jądrowego,

  • koszulka elementu paliwowego,

  • granice ciśnieniowego obiegu pierwotnego,

  • obudowa bezpieczeństwa

Tadeusz Hilczer, wykład monograficzny


I bariera bezpieczeństwa

 • Pierwsza bariera – paliwo jądrowe

  • najczęściej w stanie stałym w postaci pastylek

  • zatrzymuje do 99%produktów rozszczepienie

   • przy znacznym przegrzaniu może się z niego wydostać więcej izotopów promieniotwórczych.

 • Wydzielanie się jąder promieniotwórczych z paliwa - głównie przezodrzut jąder w procesie rozczepienia.

  • paliwo metaliczne - zasięg odrzutu w materiale paliwa jest bardzo mały.

  • paliwo ceramiczne (pracuje przy znacznie wyższych temperaturach) - zasięg odrzutu w materiale paliwa jestznacznie większy.

Tadeusz Hilczer, wykład monograficzny


I bariera bezpieczeństwa

 • W materiale paliwowym pozostaje część produktów rozszczepienia w postaci :

  • roztworu stałego,

  • nie tworzącej roztworu stałego, która migruje do gęstszych obszarów paliwa, tworząc pęcherzyki gazowe lub wtrącenia.

  • w temperaturach 1900 – 2100 K występuje zjawisko wzrostu kryształów

  • w temperaturach od 2100 K do temperatury topnienia 3100 K tworzą się duże kryształy, co pozwala na znaczne przesunięcie pęcherzyków i tworzenie pustych przestrzeni.

Tadeusz Hilczer, wykład monograficzny


I bariera bezpieczeństwa

 • W praktyce dominującymi składnikami aktywności produktów rozszczepienia wydzielonych z paliwa jest

  • aktywność gazów i izotopów jodu, powstających w temperaturach powyżej 2100 K.

  • frakcja tych składników wzrasta szybko z temperaturą.

   • w temperaturze 1000 K jest ona bardzo mała

   • w temperaturze wzrostu kryształów osiąga 30%,

   • w temperaturze tworzenia dużych kryształów dochodzi do 100%.

Tadeusz Hilczer, wykład monograficzny


II bariera bezpieczeństwa

 • Druga bariera – koszulka paliwowa

  • wykonana najczęściej ze stopu cyrkonu, stali lub aluminium,

  • gazowo szczelna osłona paliwa,

  • dla reaktorów energetycznych dopuszczalny stopień nieszczelności

   • gazowej wynosi 1 %,

   • kontaktowej 0,1 %.

 • W normalnych warunkach produkty rozszczepienia wydostające się z materiału paliwowego nie przenikają do chłodziwa, lecz pozostają w szczelinie między pastylką paliwową a koszulką.

Tadeusz Hilczer, wykład monograficzny


II bariera bezpieczeństwa

 • W przypadku MAP następuje utrata chłodziwa, temperatury koszulek wzrastają a w związkuze spadkiem ciśnienia w obiegu, ciśnienie gazów rozszczepieniowych w paliwie wywołuje znaczne naprężenia rozciągające w koszulce paliwowej.

 • Najgroźniejsze skutki powoduje wzrost temperatury i różnice ciśnienia:

  • duże odkształcenia koszulki,

  • pęcznienie,

  • odsuwanie ścianki koszulki od pastylek paliwowych

  • blokowanie przepływu wody chłodzącej pomiędzy prętami paliwowymi

Tadeusz Hilczer, wykład monograficzny


II bariera bezpieczeństwa

 • Po odkształceniu koszulki pękają albo

  • w okresie wydmuchu wody z rdzenia, gdy różnica ciśnień miedzy wnętrzem pręta a obiegiem pierwotnym jest dostatecznie duża,

  • po rozpoczęciu zalewania, gdy na gorącą koszulkę padną krople zimnej wody z UACR.

 • Gazowe produkty rozszczepienia wydostają się do obiegu pierwotnego.

 • Odkształcone koszulki stwarzają groźbę całkowitego zablokowania przepływu chłodziwa i odcięcia możliwości odbioru ciepła z rdzenia.

Tadeusz Hilczer, wykład monograficzny


II bariera bezpieczeństwa

 • Aby wykluczyć niebezpieczeństwo uszkodzenia koszulki paliwowej

  • system UACRmusi zapewnić takie warunki odbioru ciepła z rdzenia przy MAP, by

   • temperatura koszulki nie przekroczyła 1500 K,

   • głębokość warstwy utlenionej w koszulce nie przekroczyła 17% jej grubości

   • nie doszło do zablokowania przepływu,

   • uniemożliwienia chłodzenia paliwa.

Tadeusz Hilczer, wykład monograficzny


II bariera bezpieczeństwa

 • W analizach zakłada się, że MAP prowadzi do

  • rozszczelnienia 100% koszulek paliwowych,

  • wydziela się 100 % promieniotwórczych gazów szlachetnych zawartych w paliwie,

  • wydziela się 50 % izotopów jodu,

  • wydziela się 1 % stałych produktów rozszczepienia.

Tadeusz Hilczer, wykład monograficzny


II bariera bezpieczeństwa

 • Groźna jeszcze bardziej nieprawdopodobna jest awaria nadprojektowa w której może zajść do stopnienia paliwa

  • wydzielenie znacznych ilości zawartych w paliwie

   • rutenu,

   • strontu,

   • baru,

   • gazów szlachetnych (Xe, Kr),

   • izotopów jodu,

   • izotopów talu,

   • izotopów cezu.

Tadeusz Hilczer, wykład monograficzny


III bariera bezpieczeństwa

 • Trzecia bariera - granice ciśnieniowego obiegu pierwotnego

  • Szczelny obieg pierwotny - produkty rozszczepienia nie mogą wydostać się do atmosfery, nawet w przypadku:

   • zaburzeń chłodzenia lub

   • niekontrolowanego wzrostu mocy reaktora, prowadzącego do rozszczelnienia prętów paliwowych.

 • Po zniszczeniu koszulek i pastylek paliwowych wydzielające się produkty rozszczepienia pozostają w granicach obiegu pierwotnego, rozpuszczone w chłodziwie utrzymywanym pod wysokim ciśnieniem w rurociągach i zbiornikach.

Tadeusz Hilczer, wykład monograficzny


III bariera bezoieczeństwa

 • Ściany ciśnieniowe obiegu pierwotnego tworzą:

 • – zbiornik ciśnieniowy

 • – ściany rurociągów

 • – zawory odcinające, za którymi znajdują się części niskociśnieniowe wszystkich urządzeń obiegu pierwotnego, jak pompy, wytwornice pary i stabilizatory ciśnienia.

Tadeusz Hilczer, wykład monograficzny


III bariera bezpieczeństwa

 • Rozerwanie obiegu pierwotnego:

  • jest to MAP

  • woda o temperaturze 3000 K uległa gwałtownemu odparowaniu i w ciągu kilku sekund reaktor jest opróżniony,

  • utrata chłodziwa prowadzi do przegrzania paliwa i stopienia pastylek paliwowych i koszulki - do zniszczenia jednocześnie trzech barier

Tadeusz Hilczer, wykład monograficzny


III bariera bezpieczeństwa

 • Szczelność obiegu pierwotnego jest podstawowym elementem bezpieczeństwa reaktora jądrowego.

 • W analizach bezpieczeństwa przyjmuje się, że rurociągi obiegu pierwotnego mogą ulec rozerwaniu

  • prawdopodobieństwo awarii wynosi 10-4 – 10-3 w ciągu 30 lat pracy reaktora.

  • doświadczenia eksploatacyjne wykazały, że wycieki z obiegu pierwotnego są realną groźbę.

   • nigdy nie doszło do rozerwania rurociągu

  • zdarzyło się wiele przypadków nieszczelności

   • w łożyskach pomp lub zaworach

  • z kilku przypadkach doprowadziły one do poważnych awarii reaktora.

Tadeusz Hilczer, wykład monograficzny


IV bariera bezpieczeństwa

 • Czwarta bariera - obudowa bezpieczeństwa

  • chroni przed wydostaniem substancji radioaktywnych które mogły przedostać się poza obręb obiegu pierwotnego.

 • Obudowa wykonana jest ze stali i betonu

  • odporny na ciśnienie,

   • jakie może wystąpić po rozerwaniu obiegu pierwotnego,

  • wyposażony w specjalne systemy pomocnicze:

   • zraszania,

   • chłodzenia,

   • wentylacji,

   • recyrkulacyjnej wewnętrznej.

Tadeusz Hilczer, wykład monograficzny


IV bariera bezpieczeństwa

 • Dopuszczalne przecieki z obudowy bezpieczeństwa na zewnątrz do atmosfery wynoszą (0,1 - 1) % objętości obudowy na dobę.

 • Aby zabezpieczyć się przed ewentualnym rozszczelnieniem układu, którego część jest wewnątrz, a cześć na zewnątrz obudowy, na rurociągu przechodzącym przez ściany obudowy bezpieczeństwa są po obu stronach zawory odcinające, zamykane automatycznie w przypadku awarii.

 • Główne zagrożenie dla człowieka - izotopy jodu

Tadeusz Hilczer, wykład monograficzny


IV bariera bezpieczeństwa

 • Obudowa bezpieczeństwa musi być odporna na działanie zjawisk zewnętrznych:

  • wstrząsy sejsmiczne o maksymalnym natężeniu, jakie może wystąpić w okolicy,

  • działanie huraganów łącznie z uderzeniami przedmiotów unoszących się przez wiatr o prędkości dochodzącej do 350 km/h,

  • wybuchy substancji, przewożone w sąsiedztwie elektrowni,

  • uderzenie samolotu

Tadeusz Hilczer, wykład monograficzny


IV bariera bezpieczeństwa

 • Obudowa bezpieczeństwa musi być odporna na działanie zjawisk wewnętrznych:

  • działanie tnące strugi parowo-wodnej

  • skutki awarii w sąsiednich budynkach,

  • uderzenie łopatek turbiny po rozerwaniu jej kadłuba w maszynowni

Tadeusz Hilczer, wykład monograficzny


IV bariera bezpieczeństwa

 • W obudowie bezpieczeństwa z podwójnymi ścianami znajdują się:

  • zbiornik zawierający rdzeń reaktora

  • obieg pierwotny z wytwornicami pary i pompami cyrkulacyjnymi.

 • Ściana wewnętrzna - szczelna powłoka stalowa.

 • Ściana zewnętrzna - powłoka żelazobetonowa.

 • Obie ściany zapewniają wymaganą wytrzymałość i osłonę przed ewentualnym promieniowaniem w razie awarii.

 • Pomiędzy obu powłokami jest podciśnienie,

  • gazy z tej przestrzeni odprowadzane są do filtra, skąd po oczyszczeniu przepływają do komina wentylacyjnego.

Tadeusz Hilczer, wykład monograficzny


IV bariera bezpieczeństwa

Tadeusz Hilczer, wykład monograficzny


IV bariera bezpieczeństwa

 • Układy zraszania zaczynają wtryskiwać wodę do wnętrza obudowy po upływie 20 – 30 s od chwili rozerwania rurociągu.

 • Woda zraszająca jest doprowadzona pod niewielkim ciśnieniem do dysz i sit zraszających.

 • Do wody zraszającej dodane są środki chemiczne reagujące z jodem, (hydrazyna, tiosiarczan sodu).

 • Jod z elementów paliwowych występuje w trzech postaciach:

  • pary jodu w postaci molekularnej,

  • jodu osadzonego na cząsteczkach lotnych,

  • jodu w związkach organicznych, głównie jodku metylu.

 • Związki organiczne jodu najtrudniej jest zatrzymać w układach bezpieczeństwa.

Tadeusz Hilczer, wykład monograficzny


 • Login