Seminarium:
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 20

Kadry dla energetyki jądrowej PowerPoint PPT Presentation


 • 134 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Seminarium: ENERGETYKA JĄDROWA A GOSPODARKA REGIONU. Kadry dla energetyki jądrowej. Łukasz Koszuk Zakład Energetyki Jądrowej Instytut Energii Atomowej POLATOM. Targi EXPOPOWER Poznań, 19 maja 2010 roku. Źródło: „Perspektiven in der Kerntechnik”, InformationsKreis Kernenergie.

Download Presentation

Kadry dla energetyki jądrowej

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Seminarium:

ENERGETYKA JĄDROWA

A

GOSPODARKA REGIONU

Kadry dla energetyki jądrowej

Łukasz Koszuk

Zakład Energetyki Jądrowej

Instytut Energii Atomowej POLATOM

Targi EXPOPOWER

Poznań, 19 maja 2010 roku

Źródło:„Perspektiven in der Kerntechnik”, InformationsKreis Kernenergie


Aktualna sytuacja w sektorze „jądrowym” w Polsce

13 stycznia 2009 r. Rada Ministrów przyjęła specjalną uchwałę o rozpoczęciu prac nad Programem Polskiej Energetyki Jądrowej oraz o powołaniu Pełnomocnika Rządu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej. Celem programu jest uruchomienie pierwszej elektrowni jądrowej już w roku 2020.

Istnieje jednak wiele problemów, które muszą zostać jak najszybciej rozwiązane. Jednym z nich jest budowa bazy intelektualnej dla edukacji, szkolenia i treningu personelu instytucji nadzorujących i przyszłych instalacji jądrowych.

2

KADRY DLA ENERGETYKI JĄDROWEJ


Aktualna sytuacja w sektorze „jądrowym” w Polsce

W Polsce istnieją trzy obiekty jądrowe: reaktor badawczy MARIA oraz dwa przechowalniki wypalonego paliwa.

Wszystkie znajdują się w Ośrodku Jądrowym w Świerku pod Warszawą.

Kształcenie i szkolenie personelu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo jądrowe jest wykonywane przez instytucje eksploatujące te obiekty.

3

KADRY DLA ENERGETYKI JĄDROWEJ


Bezpieczeństwo elektrowni jądrowej

Najważniejszym priorytetem podczas pracy w elektrowni jądrowej jest zachowanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa, którego podstawą są:

 • bardzo wysoki poziom instalacji nuklearnych

 • oraz wysokie kwalifikacje personelu

4

KADRY DLA ENERGETYKI JĄDROWEJ


Od czego zacząć?

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) zaleca, aby działania rozpocząć od określenia wiedzy, umiejętności oraz zdolności pracowników niezbędnych przy wdrażaniu programu energetyki jądrowej oraz rozwinięcia instytucji edukacyjnych i szkoleniowych, które przygotują pracowników.

5

KADRY DLA ENERGETYKI JĄDROWEJ


Od czego zacząć?

1. Rozwój instytucji edukacyjnych dla zagadnień związanych z energią jądrową

 • Rozważane instytucje:

 • Szkoły wyższe i zawodowe, szczególnie z regionu związanego z daną lokalizacją elektrowni.

 • Źródła kadry kształcącej:

 • Wydziały inżynierii budowlanej, mechanicznej, elektrycznej, metalurgicznej, chemicznej, komputerowej i środowiskowej oraz wydziały fizyki

6

KADRY DLA ENERGETYKI JĄDROWEJ


Od czego zacząć?

2. Dodatkowe kursy na rzecz wzmocnienia rozwoju zasobów ludzkich dla pierwszego jądrowego reaktora energetycznego

 • Materiałoznawstwo

 • Zastosowanie, kalibrowanie i konserwacja urządzeń elektrycznych, mechanicznych i cyfrowych układów pomiarowych

 • Procesy i metodologia zapewnienia i za-chowania jakości

 • Planowanie, harmonogramy, zarządzanie materiałowe i kontrola kosztów

 • Analiza środowiskowa

 • Fizyka jądrowa i projektowanie reaktora

 • Bezpieczeństwo jądrowe

 • Radiologia, radiografia i ochrona radiologiczna

 • Analizy termiczne, hydrauliczne i termo-hydrauliczne

 • Zaawansowana analiza materiałowa i mechanika

 • Zaawansowane projekty oprzyrządowania i oprogramowania komputerowego i ich konserwacja

7

KADRY DLA ENERGETYKI JĄDROWEJ


Od czego zacząć?

3. Programy szkoleniowe wspierane przez MAEA

 • Misje techniczne MAEA z warsztatami dotyczące wdrażania programu energetyki jądrowej i jej niezbędnej infrastruktury

 • Krótkoterminowe (tygodniowe) i długoterminowe (miesięczne) programy szkoleniowe MAEA w krajach mających programy jądrowe

4. Programy szkoleniowe z krajów mających programy jądrowe

 • Programy szkoleniowe uzgodnione z dostawcami i wykonawcami reaktorów

 • Programy szkoleniowe uzgodnione bezpośrednio z instytucjami dozoru jądrowego w krajach posiadających energetykę jądrową

8

KADRY DLA ENERGETYKI JĄDROWEJ


Personel elektrowni jądrowej - struktura

 • Liczba pracowników elektrowni jądrowej zależy od kilku czynników:

 • liczba bloków,

 • lokalizacja elektrowni w stosunku do centrów zamieszkania,

 • liczba usług świadczonych przez podwykonawców,

 • wymogi legislacyjne dotyczące budowy i eksploatacji elektrowni jądrowej,

 • prawo środowiskowe,

 • prawo pracy,

 • wielkość niezbędnego wysiłku na rzecz informacji społecznej i edukacji.

9

KADRY DLA ENERGETYKI JĄDROWEJ


Technicy chemicy - 20

Technicy utrzymania ruchu – tym elektrycy, technicy układów pomiarowych i sterujących, mechanicy - 135

Inżynierowi jądrowi

- 25

Inżynierowie projektu - 30

Technicy ochrony radiologicznej i zarządzania odpadami promieniotwórczymi - 35

Personel ochrony fizycznej, straż pożarna - 70

Inżynierowi budowlani – 5

Personel szkoleniowy – 35

Operatorzy sterowania i wyposażenia bloku – 75

Inżynierowi komputerowi, inżynierowie elektrycy oraz inżynierowie systemów pomiarowych i sterujących - 20

Obsługa administracyjna, analitycy, pozostały personel - 335

Inżynierowie mechanicy - 15

10

KADRY DLA ENERGETYKI JĄDROWEJ


Personel elektrowni jądrowej - struktura

Personel ochrony fizycznej, straż pożarna70

Inżynierowie projektu30

Technicy chemicy20

Inżynierowi jądrowi25

Technicy utrzymania ruchu – tym elektrycy, technicy układów pomiarowych i sterujących, mechanicy135

Inżynierowie mechanicy15

Inżynierowie budowlani5

Personel szkoleniowy35

Operatorzy sterowania i wyposażenia bloku75

Inżynierowie komputerowi, inżynierowie elektrycy oraz inżynierowie systemów pomiarowych i sterujących20

Technicy ochrony radiologicznej i zarządzania odpadami promieniotwórczymi35

Obsługa administracyjna, analitycy, pozostały personel335

= 800

11

KADRY DLA ENERGETYKI JĄDROWEJ


ELEKTROWNIA JĄDROWA ŻARNOWIEC

12

KADRY DLA ENERGETYKI JĄDROWEJ


Kształcenie kadr w Polsce

W latach 1959 – 1994 kształcenie kadr dla energetyki jądrowej prowadziło pięć wiodących uczelni w kraju: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika Gdańska, Politechnika Łódzka, Politechnika Śląska oraz Politechnika Warszawska.

W latach 1985 – 1990 wykształcono w zakresie inżynierii jądrowej (energetyka jądrowa) i technik jądrowych:75 specjalistówna studiach dziennych i ok. 830 na studiach podyplomowych

13

KADRY DLA ENERGETYKI JĄDROWEJ


Kształcenie kadr w Polsce

Kierunek/specjalność: fizyka jądrowa, energetyka, elektroenergetyka

Kierunek/specjalność: energetyka jądrowa, inżynieria jądrowa

 • Akademia Górniczo – Hutnicza

 • Politechnika Poznańska

 • Politechnika Śląska

 • Politechnika Warszawska

 • Politechnika Wrocławska

 • Akademia Górniczo – Hutnicza

 • Politechnika Gdańska

 • Politechnika Krakowska

 • Politechnika Łódzka

 • Politechnika Poznańska

 • Politechnika Śląska

 • Politechnika Warszawska

 • Politechnika Wrocławska

 • Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej prowadzi specjalizację bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna

14

KADRY DLA ENERGETYKI JĄDROWEJ


Kształcenie kadr na świecie

Studia na kierunkach związanych z energetyką i techniką jądrową na świecie:

 • Universidad Politécnica de Madrid

 • Univeristy of Manchester

 • Moscow Engineering Physics Institute (State University) MEPhI

 • University of Pisa

 • Royal Institute of Technology (Sztokholm)

 • Tsinghua University (Pekin)

 • Czech Technical University (Praga)

 • Tokyo Institute of Technology

 • Technische Universität Darmstadt

 • Fachhochschule Aachen

 • World Nuclear

 • University of California (Berkeley)

 • Univeristy of Birmingham

 • Budapest Univerity of Technology and Economics

 • Massechusetts Institute of Technology MIT (Cambridge)

 • Texas A&M University (College Station)

 • Oregon State University (Corvallis)

 • Korea Advanced Institute of Science and Technology KAIST (Daejon)

 • Commissariat à l’ Énergie Atomique Institut National des Sciences et Techniques Nuclé-aires CEA ISTN (Gif-sur-Yvette)

 • Helsinki University of Technology

 • Taras Shevchenko National Univeristy of Kiev

 • Lappeenranta University of Technology LUT

15

KADRY DLA ENERGETYKI JĄDROWEJ


Instytut energii atomowej polatom

Instytut Energii Atomowej POLATOM prowadzi badania naukowe i prace badawczo-rozwojowe w zakresie:

 • fizyki,

 • techniki reaktorów jądrowych,

 • fizyki fazy skondensowanej,

 • zagadnień bezpieczeństwa obiektów jądrowych,

 • ochrony radiologicznej

 • unieszkodliwiania odpadów promieniotwórczych,

 • stosowania technik jądrowych i nowych technologii w nauce, przemyśle i ochronie środowiska.

16

KADRY DLA ENERGETYKI JĄDROWEJ


Instytut energii atomowej polatom

Unikalne narzędzie w skali kraju!

Reaktor badawczy MARIA

 • Moc nominalna: 30 MW(t)

 • Gęstość strumienia neutronów term. w rdzeniu 4∙1014 n/cm2∙s

 • Reaktor eksploatowany jest 4000 h rocznie przez 80 osobowy zespół operatorski

17

KADRY DLA ENERGETYKI JĄDROWEJ


Instytut energii atomowej polatom

TransitionFacility 2005/017-488.03.06 „Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna”

Głównym celem projektu była budowa bazy intelektualnej dla edukacji, szkolenia i treningu personelu ciał nadzorujących i personelu istniejących i przyszłych instalacji jądrowych w Polsce w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

Wielomodułowy podręcznik pt. „DŁUGOLETNI PROGRAM SZKOLENIOWEGO W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY RADIOLOGICZNEJ”.

10 bloków programowych, około 200 wykładów, stanowiących 350 godzin lekcyjnych oraz 20 ćwiczeń!

Symulator reaktora MARIA

18

KADRY DLA ENERGETYKI JĄDROWEJ


podsumowanie

 • Aby zapewnić kadry dla potrzeb energetyki jądrowej, kluczowe jest przyjęcie jednego, spójnego planu dotyczącego kształcenia w tej dziedzinie.

 • Niektóre wyższe uczelnie rozpoczęły na własną rękę wdrażanie odpowiednich kierunków studiów – jako pierwszy Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.

 • Zainaugurowano już kształcenie edukatorów, pierwsza grupa 20 osób rozpoczęła w drugiej połowie 2009 roku półroczny kurs we Francji.

 • Także Instytut Energii Atomowej POLATOM podjął działania ukierunkowane na przygotowanie specjalistycznych programów szkoleniowych.

 • Wydaje się, że mimo bardzo napiętego harmonogramu polskie uczelnie i instytucje naukowo-badawcze będą w stanie podołać postawionemu przed nimi zadaniu odbudowy kadry dla energetyki jądrowej.

19

KADRY DLA ENERGETYKI JĄDROWEJ


www.iea.cyf.gov.pl

Zdjęcie: Leszek Holf/National Geographic Polska

Dziękuję!


 • Login