Wychowanie i edukacja młodego pokolenia w nauczaniu Jana Pawła II - PowerPoint PPT Presentation

Wychowanie i edukacja m odego pokolenia w nauczaniu jana paw a ii
Download
1 / 28

 • 104 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Wychowanie i edukacja młodego pokolenia w nauczaniu Jana Pawła II. dr Grzegorz Baczewski. Każdy człowiek jest osobą to znaczy istotą rozumną i obdarzoną wolną wolą Jan Paweł II widział w dzieciach i młodzieży pełnowartościowe osoby stworzone na obraz i podobieństwo Boga

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Wychowanie i edukacja młodego pokolenia w nauczaniu Jana Pawła II

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Wychowanie i edukacja m odego pokolenia w nauczaniu jana paw a ii

Wychowanie i edukacja modego pokolenia

w nauczaniu Jana Pawa II

dr Grzegorz Baczewski


Wychowanie i edukacja m odego pokolenia w nauczaniu jana paw a ii

Kady czowiek jest osob to znaczy istot rozumn i obdarzon woln wol

Jan Pawe II widzia w dzieciach i modziey penowartociowe osoby stworzone na obraz i podobiestwo Boga

Wobec dziecka jako osoby stosuje si tak zwan norm personalistyczn, ktra gosi, i: ,,Nigdy nie wolno posugiwa si osob ludzk jako narzdziem do jakiego celu, ale jako celem samym w sobie'', a szerzej to ujmujc ,,Wobec dziecka jako osoby ludzkiej waciw postaw stanowi tylko mio, ktra szanuje jego osobow godno

Personalistyczna filozofia - fundament edukacji


Wychowanie i edukacja m odego pokolenia w nauczaniu jana paw a ii

Personalistyczna filozofia - fundament edukacji

 • Dzieci to ludzie jutra, wiosna ycia, zadatek przyszoci kadej ziemskiej ojczyzny (Por. Jan Pawe II, Przemwienie do Zgromadzenia Oglnego ONZ, Nowy Jork, 2.X.1979, z okazji ustanowienia Midzynarodowego Roku Dziecka)

 • Dzieci to rwnie uosobienie niewinnoci i rdo nadziei, ktra mwi rodzicom o celu ich ycia i jest owocem ich mioci

  (Por. Jan Pawe II, Dziecko nadzieja przemwienie w Castel Gandolfo, 22.VII.1979)


Wychowanie i edukacja m odego pokolenia w nauczaniu jana paw a ii

Personalizm Jana Pawa II stwierdza take szczegln warto ycia dzieci, ktre s przyszoci nie tylko rodzicw, lecz take pastw i caej ludzkoci

(Por. Jan Pawe II, Homilia w czasie Mszy witej, Kalisz 4.VI.1997)

Jan Pawe II by autorem pierwszego w historii Kocioa listu papieskiego do dzieci, w ktrym wspomina wasne dziecistwo oraz dziecistwo Jezusa narodzonego w ubstwie i potpia w nim rne formy przemocy oraz niesprawiedliwoci wobec dzieci

(Por. Jan Pawe II, List Ojca witego do dzieci w Roku Rodziny, 1994).

Personalistyczna filozofia - fundament edukacji


Wychowanie i edukacja m odego pokolenia w nauczaniu jana paw a ii

Najwaniejsze jest prawo dzieci do posiadania penej i kochajcej rodziny

(Por. Jan Pawe II, Przemwienie w Waszyngtonie z 7.X.1979 oraz dua cz adhortacji o rodzinie Familiaris consortio)

W rodzinie dziecko powinno by szanowane, otoczone trosk, mioci, ochron w sferze duchowej, materialnej i intelektualnej, ktre zapewni mu moliwo integralnego, czyli caociowego rozwoju osobowego

(Por. Jan Pawe II, Przemwienie w Waszyngtonie z 7.X.1979 oraz dua cz adhortacji o rodzinie Familiaris consortio)

Jan Pawe II uczula opini publiczn na przestrzeganie Deklaracji Praw Dziecka ONZ, ktra wyraa wiele wanych zasad

(Por. Jan Pawe II, Przemwienie do dziennikarzy europejskich, z 13. I. 1979)

Prawa dziecka wedug Jana Pawa II


Wychowanie i edukacja m odego pokolenia w nauczaniu jana paw a ii

Z prawami dziecka wi sie jednak take jego obowizki i odpowiedzialno zgodnie z poziomem rozwoju dziecka

(Por. Jan Pawe II, Przemwienie do dziennikarzy europejskich, z 13. I. 1979)

Jan Pawe II zwraca te uwag na wane przepisy w kwestii dzieci zawarte w Karcie Praw Rodziny

Przestrzeganie praw dziecka to zarazem obowizek dorosych. Jest to cel, ku ktremu naley dy nie tylko ze wzgldu na dobro dzieci, lecz take caej naszej cywilizacji

(Por. Jan Pawe II, Przemwienie do dziennikarzy europejskich, z 13. I. 1979)

Prawa dziecka wedug Jana Pawa II


Wychowanie i edukacja m odego pokolenia w nauczaniu jana paw a ii

Papie domaga si budowania cywilizacji mioci, czyli wiata w ktrym take dzieciom nie groziaby wojna, ubstwo, niedoywienie, brak moliwoci edukacji i wychowania

(Por. Jan Pawe II, Przemwienie w San Domingo, 25.I.1979)

Jan Pawe II zwraca uwag na otoczenie szczegln opiek przez instytucje i spoeczestwa dzieci pozbawione rodzin, na stwarzanie dobrych przepisw sucych adopcji dzieci przez rodziny oraz ochron rodzin wielodzietnych

(Por. Karta Praw Rodziny art. 4F i 3c)

Papie podkrela szczegln rol matek w yciu dzieci oraz caych spoeczestw i nawoywa by nie deprecjonowa kobiet ze wzgldw ekonomicznych, ale by ukaza pikno i wano macierzystwa

(Por. Jan Pawe II, Przemwienie do Sekretarza Generalnego Midzynarodowej Konferencji o Zaludnieniu)

Prawa dziecka wedug Jana Pawa II


Wychowanie i edukacja m odego pokolenia w nauczaniu jana paw a ii

Wychowanie w opinii Jana Pawa II wychowanie w sensie najszerszym oznacza stawanie si osoby ludzkiej coraz bardziej czowiekiem, czyli stanowi trosk o to, aeby czowiek coraz bardziej by, nie za coraz wicej mia.

By coraz bardziej czowiekiem to take umie by nie tylko w relacjach z innymi ludmi, ale take y dla drugich. Wedug Jana Pawa II dziki wychowaniu ludzie mog sta si wielcy w swym czowieczestwie, a praca wychowawcza wie si z formacj sumienia (a nie jedynie intelektu)

(Por. Jan Pawe II, Przemwienie w siedzibie UNESCO, Pary 2.VI.1980)

Zasady wychowania i edukacji wedug Jana Pawa II


Wychowanie i edukacja m odego pokolenia w nauczaniu jana paw a ii

Jan Pawe II ubolewa nad utosamianiem wychowania z wyksztaceniem oraz przenoszeniem ciaru wychowania z konkretnych osb na bezosobowe instytucje (relacje osobowe tu istotne: wychowawca wychowanek).

Wychowanie nie powinno te stanowi manipulacji, ktra suy ma uksztatowaniu osb do tego, by mogy sie wykazywa swymi umiejtnociami, wiedz, sukcesami. Przyszo osb wie si nierozerwalnie z integralnym ich wychowaniem

(Por. Jan Pawe II, Homilia w Monte Sameiro, 15.05.1982)

Zasady wychowania i edukacji wedug Jana Pawa II


Wychowanie i edukacja m odego pokolenia w nauczaniu jana paw a ii

Gwnym celem jest doprowadzenie do ludzkiej dojrzaoci integralnej tzn. cielesnej, duchowej, intelektualnej i emocjonalnej. Liczy si nie tylko wiedzie, ale gwnie by, co wie si z umiejtnym uksztatowaniem wolnoci i odpowiedzialnoci. Oznacza to umiejtne panowanie nad sob w oparciu o wartoci moralne, take denie do prawdy, dobra i pikna

(Por. Jan Pawe II, Homilia w Kamerunie z 13.07.1985)

Cele i zadania wychowania i edukacji


Wychowanie i edukacja m odego pokolenia w nauczaniu jana paw a ii

Dodatkowe cele to: wychowanie do poszanowania ycia, do ksztatowania dobrych relacji midzyosobowych, waciwego stosunku do seksualnoci i czystoci, do odpowiedzialnego rodzicielstwa, do waciwej postawy wobec dbr materialnych, suby i troski o kad osob ludzk, zwaszcza biedn lub chor

(Por. Jan Pawe II, Encyklika Evangelium Vitae oraz adhortacja Familliaris consortio)

Papie zwraca te uwag na pewne cele negatywne w procesie wychowawczym, to znaczy dce do wykorzenienia wad, naogw u dzieci i modziey np. narkomanii

Cele i zadania wychowania i edukacji


Wychowanie i edukacja m odego pokolenia w nauczaniu jana paw a ii

Wedug Jana Pawa II, wychowawcy, nauczyciele maj trudn i odpowiedzialn misj, cho zarazem bardzo wznios

(Por. Jan Pawe II, Homilia w Kamerunie, 13.08.1985)

Wychowawca, nauczyciel to w opinii Jana Pawa II wsppracownik Boga Wychowawcy(Por. Jan Pawe II, adhortacja Christifideles laici).

Taka osoba niejako rodzi w znaczeniu duchowym nowego czowieka i skada bezinteresowny dar z siebie dziki czemu misja wychowawczo nauczycielska stanowi misj apostolsk

(Por. Jan Pawe II, List do rodzin Gratissimum sane)

Autentyczne wychowanie to nie tylko przekazanie wiedzy, ale rwnie uksztatowanie postawy poszukiwania obiektywnej prawdy i odrniania jej od faszu

(Por. Jan Pawe II, Wychowywa to nie tylko ksztaci, Homilia z Leon, 4.08.1983)

Rola wychowawcw i nauczycieli


Wychowanie i edukacja m odego pokolenia w nauczaniu jana paw a ii

Aby wychowawcy i nauczyciele mogli waciwie spenia sw misj sami musz by odpowiednio uformowani, tak by mc sta si prawdziwymi autorytetami dla dzieci i modziey i potwierdza yciem, swoj postaw to, co gosz

(Por. Jan Pawe II, adhortacja Christifideles laici)

Nauczyciele i wychowawcy powinni korzysta z tych treci pedagogicznych, ktre na przestrzeni dziejw okazay si wane, obroniy swoj rol w yciu ludzkim i s uniwersalne

(Por. Jan Pawe II, List w setn rocznic mierci w. Jana Bosco, Juventum patris)

Rola wychowawcw i nauczycieli


Wychowanie i edukacja m odego pokolenia w nauczaniu jana paw a ii

Wane w postawie nauczycieli i wychowawcw jest zainteresowanie sprawami i problemami uczniw i wychowankw, uczestniczenie w ich zainteresowaniach np. sportowych, kulturalnych oraz szczere rozmowy.

Oglnie w opinii Jana Pawa II dobry nauczyciel powinien by dojrzaym i odpowiedzialnym przyjacielem, ktrego pierwszym zadaniem jest wskazywanie dobra i drogi do niego prowadzcej.

Oznacza to czasami te konieczno stanowczego, cho yczliwego, nawet krytycznego oceniania ucznia, gdy ten zasuguje na nagan i upomnienie. Jan Pawe II nazywa tak postaw za w. Janem Bosko pedagogiczn obecnoci

(Por. Jan Pawe II, List w setn rocznic mierci w. Jana Bosko)

Rola wychowawcw i nauczycieli

Rola wychowawcw i nauczycieli


Wychowanie i edukacja m odego pokolenia w nauczaniu jana paw a ii

Jan Pawe II zwraca uwag na wan rol w okresie modzieczym samowychowania w procesie pedagogicznym. Wychowanie w rodzinie, w szkole dostarcza ma modziey elementw do ich pniejszego samowychowania

(Por. Jan Pawe II, List apostolski do modych caego wiata z okazji Midzynarodowego Roku Modziey 1990)

Papie zauwaa, i praca i pracowito w znacznym stopniu warunkuj proces wychowania, bo czowiek staje si prawdziwie czowiekiem rwnie przez prac

(Por. Jan Pawe II, Encyklika Laborem exercens)

Rola wychowawcw i nauczycieli


Wychowanie i edukacja m odego pokolenia w nauczaniu jana paw a ii

Papie wspomina te o wanej roli zabawy, ktra nie tylko stanowi przejaw chci do rozrywki (homo ludens), lecz stanwi okazj do ksztacenia charakteru i pielgnowania cnt. Zabawa take wspomaga rozwj osobowoci i wyraa modo ducha

(Por. Jan Pawe II, przemwienie z 1.03.1980)

Rola wychowawcw i nauczycieli


Rodzina

Rodzina

Najwaniejsze rodowiska wychowawcze

 • Poniewa rodzice dali ycie dzieciom, maj prawo by pierwszymi i gwnymi wychowawcami. Rodzina to podstawowa komrka spoeczna, take w sferze wychowawczej

  (Por. Jan Pawe II, adhortacja Familiaris consortio)

 • Papie dostrzega zagroenie dla rodzin pynce ze strony wspczesnej cywilizacji konsumpcyjnej zwanej te przez Jana Pawa II cywilizacj mierci np: aborcja, antykoncepcja, pornografia, hedonistyczny styl ycia


Wychowanie i edukacja m odego pokolenia w nauczaniu jana paw a ii

Najwaniejsze rodowiska wychowawcze

Rodzina

 • Z kryzysem rodzin wie si wikszo kopotw dzieci np. ich zagubienie moralne, duchowe, popadanie w naogi, alienacja spoeczna

 • Obowizkiem pastw, ktrym zaley na waciwym wychowaniu dzieci, jest troska o rodziny, a nie zastpowanie rodzicw w funkcji wychowawczej

  (Por. Jan Pawe II, Przemwienie z 30.10.1978)

 • Rodzice powinni w atmosferze mioci stanowi przykad osobisty dla dzieci, wzr dla nich, ktry lepiej ni sowa potrafi wychowywa, wymaga to od rodzicw wiele cierpliwoci, mdroci i taktu


Wychowanie i edukacja m odego pokolenia w nauczaniu jana paw a ii

Wychowanie jest zadaniem, ktre zarazem wymaga, aby rodzice sami byli dobrze wychowani, bo tylko wtedy ich trud bdzie owocny

(Por. Jan Pawe II, Homilia, Wrocaw, 21.06.1983)

Jan Pawe II podkrela szczegln rol matki w procesie wychowania w rodzinach oraz atmosfery zaufania wzajemnego dzieci i rodzicw

Rodzina ma by komuni osb, ktre si nawzajem wychowuj oraz przyczyniaj si do humanizacji spoeczestwa

(Por. Jan Pawe II, Adhortacja Christifideles laici)

Najwaniejsze rodowiska wychowawcze

Rodzina


Wychowanie i edukacja m odego pokolenia w nauczaniu jana paw a ii

Jan Pawe II akcentowa, i rodzice maj prawo wyboru szkoy dla swoich dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami, za pastwo powinno ich w tym wspiera

(Por. Jan Pawe II, przemwienie, Rzym, 28.06.1984)

Uzupenieniem prawa do wyboru szkoy powinien by obowizek rodzicw angaowania si w nawizanie serdecznego i czynnego kontaktu ze szko i nauczycielami

Rodzice maj te prawo do tego, aby wpywa na to, by szkoa nie gosia ideologii przeciwnych ich wierze

(Por. Karta Praw Rodziny art. 5)

Najwaniejsze rodowiska wychowawcze

Szkoa


Wychowanie i edukacja m odego pokolenia w nauczaniu jana paw a ii

Najwaniejsze rodowiska wychowawcze

Szkoa

 • W opinii Jana Pawa II w szkole powinien panowa klimat przyjaznego i otwartego dialogu oraz wzajemnego szacunku. Dziki takiemu klimatowi szkoa bdzie nie tylko uczy ale i wychowywa np: ksztatowa cnoty spoeczne, patriotyczne, ksztatowa cnot otwartoci na wiat i ludzi (papie zauwaa jak trudn w tym wzgldzie rol maj w dzisiejszym wiecie nauczyciele)


Wychowanie i edukacja m odego pokolenia w nauczaniu jana paw a ii

Najwaniejsze rodowiska wychowawcze

Szkoa

 • Jan Pawe II m. in. w Homilii w czasie Mszy witej w owiczu 14.06.1999 roku w nastpujcych sowach zachca dzieci do nauki: Uczcie si poznawa coraz tonowe przedmioty. Wiedza bowiem otwiera horyzonty i sprzyja duchowemu rozwojowi czowieka. Prawdziwie wielki jest ten czowiek, ktry chce si czego nauczy. W tej samej homilii stwierdza te ogromn rol nauczycieli: Drodzy nauczyciele (...) Modzi was potrzebuj. Oni poszukuj wzorcw, ktre byyby dla nich punktem odniesienia. Oczekuj odpowiedzi na wiele zasadniczych pyta, jakie nurtuj ich umysy i serca, a nade wszystkodomagaj si od was przykadu ycia


Wychowanie i edukacja m odego pokolenia w nauczaniu jana paw a ii

Najwaniejsze rodowiska wychowawcze

Szkoa

 • Szkoa i inne instytucje wychowawczo edukacyjne peni rol pomocnicz wobec rodziny (zasada subsydiaryzmu, czyli pomocniczoci spoecznej)

  (Por. Jan Pawe II, List do rodzin, Gratissimum sane)

 • Praca nauczyciela w szkole powinna polega na niesieniu pomocy uczniom w integralnym odnajdywaniu prawdy o rzeczywistoci i wartociach. Papie stwierdza, i w czasach, gdy dobra materialne i technologiczne s przedkadane czsto nad potrzeby duchowe powinna obowizywa zasada nie moe by nauki bez sumienia

  (Por. Jan Pawe II, Przemwienie do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, Strasburg, 8.10.1988)

 • Oprcz wiedzy teoretycznej nauczyciele powinni przekazywa wiedz praktyczn na przykad zwizan z zasadami higieny i trosk o zdrowie

  (Por. Jan Pawe II, Przemwienie do uczestnikw Midzynarodowej Konferencji na temat AIDS, Rzym 15.11.1989)


Wychowanie i edukacja m odego pokolenia w nauczaniu jana paw a ii

Najwaniejsze rodowiska wychowawcze

Koci

 • W Kociele pierwsz osob i wychowawc jest Papie, a nastpnie wychowanie dokonuje si we wsplnotach parafialnych oraz ruchach i wsplnotach religijnych

 • Wychowanie, ktrym zajmuje si Koci dotyczy kwestii wiary i moralnoci a wie sie te z katechizacj dzieci i modziey. Koci i religia su dobru czowieka.

 • Jednoczenie Papie zauwaa, i wsplnotowy charakter ycia ludzkiego wymaga, aby rne wsplnoty wsppracoway w wychowaniu, cho zarazem przestrzega, aby rodzice zastanawiali si dobrze zanim powierz wsplnotom cz zadania wychowawczego

  (Por. Jan Pawe II, homilia, Donuale 13.08.1985)


Wychowanie i edukacja m odego pokolenia w nauczaniu jana paw a ii

Zdaniem Jana Pawa II kultura w ogromnym stopniu ksztatuje czowieka a zarazem czowiek ksztatuje kultur (osobist oraz spoeczn)

U podstaw wzajemnych relacji kultury i wychowania powinna by postawa dca do ksztatowania peni czowieczestwa, a nie prymat sensacji i doranego sukcesu

(Por. Jan Pawe II, adhortacja Christifideles laici)

Jan Pawe II wzywa do tworzenia kultury wspomagajcej poszanowanie godnoci czowieka, do kultury ycia, a nie cywilizacji mierci

(Por. Jan Pawe II, Homilia, Kalisz 4.06.1997)

Rola kultury i mass mediw w wychowaniu


Wychowanie i edukacja m odego pokolenia w nauczaniu jana paw a ii

Jan Pawe II dostrzega ogromn rol mass mediw w procesie wychowania, ktre ponosz w tym wzgldzie du odpowiedzialno (Por. Jan Pawe II, Ordzie z 1.01.1979). Papie wzywa do tego, aby mass media promoway autentyczne wartoci oglnoludzkie oraz chrzecijaskie. Zauwaa te na przykad, i filmy najwikszy wpyw maj na dzieci (pozytywny lub negatywny)

(Por. Jan Pawe II, Ordzie do Midzynarodowej Katolickiej Organizacji Filmowej, Watykan 31.10.1978)

Rodzice oraz szkoy powinny uczy dzieci waciwego korzystania ze rodkw masowego przekazu, zwaszcza telewizji i internetu

(Por. Jan Pawe II, Ordzie z 24.01.1994)

Rola kultury i mass mediw w wychowaniu


Wychowanie i edukacja m odego pokolenia w nauczaniu jana paw a ii

Wybrana bibliografia

Materiay rdowe:

Jan Pawe II, Encykliki; Adhortacje; Homilie; Przemwienia

Opracowania:

Bilicki T., Dziecko i wychowanie w pedagogii Jana Pawa II, Krakw 2000.

Chrobak S., Koncepcja wychowania personalistycznego w nauczaniu Karola Wojtyy- Jana Pawa II, Warszawa 1999.

Wroska K., Karola Wojtyy personalistyczna filozofia wychowania, w: Personalistyczna filozofia wychowania, red. F. Adamski, Krakw 1999.

Luber D., Aksjologiczne penetracje wykadni pedagogicznej Ojca witego Jana Pawa II generujce wychowanie dzieci i modziey, w: Nauczyciel i szkoa, nr 3-4, 2002, s. 61-88.


 • Login