Rehabilitacija urbanih vodotokov po programu urbem
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 16

REHABILITACIJA URBANIH VODOTOKOV PO PROGRAMU URBEM PowerPoint PPT Presentation


 • 150 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

REHABILITACIJA URBANIH VODOTOKOV PO PROGRAMU URBEM. Univerza v Ljubljani Univerzitetni podiplomski študij varstva okolja SEMINAR. Junij, 2005. Vesna Metelko SkutnikMentor: Matej Petkovšek prof. dr. Mitja Brilly Simon Rusjan. Nameni seminarske naloge.

Download Presentation

REHABILITACIJA URBANIH VODOTOKOV PO PROGRAMU URBEM

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


REHABILITACIJA URBANIH VODOTOKOV PO PROGRAMU URBEM

Univerza v Ljubljani

Univerzitetni podiplomski študij varstva okolja

SEMINAR

Junij, 2005

Vesna Metelko SkutnikMentor:

Matej Petkovšekprof. dr. Mitja Brilly

Simon Rusjan


Nameni seminarske naloge

 • Predstavitev problematike urejanja vodotokov v urbanem okolju.

 • Prikaz koncepta zasnove rehabilitacijskega ukrepa na urbanem vodotoku.

 • Predstavitev aplikacije posameznih delov metodologije evropskega projekta URBEM (Urban River Enhancement Methods) na urbanih vodotokih v Ljubljani (Glinščici in Malem grabnu):

  - Analiza obstoječega stanja

  - Določitev ključnih deležnikov in njihovih interesov

  - Opredelitev okvirnih ciljev rehabilitacije vodotoka

 • Analiza pravnih izhodišč aplikacije metodologije URBEM.


Glinščica: Analiza obstoječega stanja

 • Razmere na prispevnem območju Glinščice:

  (raba površin, hidrološki pogoji)

 • Obstoječe ekomorfološko stanje:

  (trapezna ureditev struge, betonsko tlakovanje, odsotnost riparijske vegetacije)

 • Opredelitev vpliva urbanega okolja in regulacij struge na ekološko stanje vodotoka:

  (kvaliteta vode, analiza ribje populacije, združbe nevretenčarjev)


Glinščica: Analiza obstoječega stanja

 • Estetska kakovost urbanega vodotoka:

  Tematski sklopi:

  1) Reka (tipologija, morfologija, biološke komponente)

  2) Mesto (kakovost urbanega prostora, kulturna dediščina, aktivnosti v območju obravnave)

  3) Ljudje


Analiza deležnikov in njihovih interesov

Mestna občina Ljubljana

Biotehnična fakulteta

Akcijski odbor

Prebivalci mestne občine Ljubljana

Ribiška družina Dolomiti


Cilji rehabilitacijskih ukrepov na Glinščici

 • Dvig ekološkega stanja vodotoka.

 • Povrnitev vloge vodotoka kot habitata.

 • Zmanjšanje poplavne ogroženosti.

 • Ureditev rekreacijskih površin ob strugi.

 • Izboljšanje kvalitete zelenega sistema.

MADM

analiza


Mali Graben: Analiza stanja


Mali Graben: Analiza stanja

 • Poplave (neustrezno načrtovana urbanizacija)

 • Regulacije brežin Malega Grabna (protipoplavna varnost)

 • Onesnaženost vodotoka (neurejena kanalizacija)

 • Velik naravovarstveni pomen (vrste s seznama evropske direktive)


Mali Graben: Analiza estetske kakovosti

Tematski sklopi: reka, mesto, ljudje

Tematski sklop ljudje

 • Anketni zajem podatkov

 • Analiza odnosa ljudi do vodotoka kot javnega prostora


Mali Graben: deležniki in njihovi interesi


Mali Graben: glavni cilji rehabilitacijskih ukrepov

Interesna usklajenost ciljev rehabilitacijskega posega med akcijskim odborom, nosilcem posega in tehničnimi skupinami je najpomembnejša za uspešnost programa.

 • povečanje poplavne varnosti

 • izboljšanje kakovosti vode in obnovitev naravnih struktur v vodotoku

 • ureditev brežin

 • obnovitev povezave med ljudmi, vodnim in obvodnim prostorom.


Pravna izhodišča

 • Zakon o varstvu okolja (ZVO)

 • Zakon o vodah (ZV-1)

 • Zakon o urejanju prostora (ZUREP)

 • Zakon o varstvu narave (ZON)

 • Zakon o graditvi objektov (ZGO)

 • Zakon o informacijah javnega značaja

Aarhuška konvencija

Evropska vodna smernica


Pravna izhodišča – Zakon o varstvu okolja

 • Poročilo o okolju (NPVO)

 • Neposredna pravna regulacija (CPVO, PVO, okoljevarstvena soglasja in dovoljenja; revizije)

 • Posredna pravna regulacija (koncesije, dovoljenja, krediti, olajšave, oprostitve, trgovanje z onesnaževal. pravicami)

 • Instrumenti odgovornosti (javne službe)

 • Sodelovanje javnosti (javne razgrnitve, NVO)

Zakon

o varstvu okolja


Pravna izhodišča – Zakon o vodah

 • Celovito upravljanje z vodami (NUP)

 • Varstvo voda (vodno soglasje)

 • Raba voda, vodnih in priobalnih zemljišč ter naplavin (vodno dovoljenje, koncesija)

 • Varstvo pred škodljivim delovanje voda

 • Sodelovanje javnosti (Konference za vode: LS, imetniki v.p., NVO)

Zakon o vodah


Pravna izhodišča – Zakon o urejanju prostora

 • Prostorsko načrtovanje (strateški, izvedbeni akti; državni, občinski, skupni akti)

 • Prostorski ukrepi (začasni ukrepi za zavarovanje urejanje prostora, predkupna pravica, razlastitev in omejitev lastninske pravice, komasacija)

 • Opremljanje zemljišč za gradnjo

 • Zbirke prostorskih podatkov, poročila o stanju

 • Opravljanje dejavnosti prostor. načrtovanja (pogoji)

 • Sodelovanje javnosti (prostorske konference, javne razgrnitve, organizirana javnost)

Zakon o

urejanju prostora


Pravna izhodišča – akcijski odbor

ZVO:NVO: v javnem interesu, postopki, posvetovalna telesa, delegacije, svet za varstvo okolja RS)

ZV-1:NVO: konferenca za vode (NPUV, priprava in izvajanje NUV)

ZUREP:Organizirana javnost (prostorske konference)

ZON:Društvo v javnem interesu (upravni in sodni postopki)

Legalni status akcijskega odbora

Zakon o društvih: fizične osebe, skupni interesi

Zakon o zavodih: organizacije za opravljanje dejavnost

Zakon o ustanovah: vezano premoženje


 • Login