Handlingsplan mot diskriminering och kränkande handlingar 2012-13 Bräcke skola - PowerPoint PPT Presentation

Handlingsplan mot diskriminering och kr nkande handlingar 2012 13 br cke skola
Download
1 / 29

 • 85 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande handlingar 2012-13 Bräcke skola. Bräcke skolas vision.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande handlingar 2012-13 Bräcke skola

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Handlingsplan mot diskriminering och kr nkande handlingar 2012 13 br cke skola

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande handlingar2012-13 Bräcke skola


Br cke skolas vision

Bräcke skolas vision

I vår skola skall samvaron präglas av mänsklig värme och demokratins värderingar. Det är en arbetsplats dit vi gärna går och där vi bemöter varandra med förståelse och respekt. Vi lagarbetar i arbetslag och i arbetsenheter samt hjälps åt för att nå skolans mål. Vår skola är en plats där vi, både unga och vuxna, utvecklas efter våra egna förutsättningar.

Alla barn och vuxna har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter i skolan oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder.


V ra verksamhetsformer som omfattas av planen r

Våra verksamhetsformer som omfattas av planen är

 • Grundskolan

 • Förskoleklass

 • Fritidshem

 • Ansvariga för planen är rektor och trygghetsteamet.


Rshjulet

Årshjulet

 • Aug-sept: Utvärderingen av föregående års Likabehandlingsplan redogörs för vårdnadshavare och elever. Synpunkter och åsikter lämnas in till trygghetsteamet.

 • Okt-nov: Kartläggning genomförs och sammanställs. Resultatet presenteras för personalen som ger förslag till åtgärder. Ny likabehandlingsplan upprättas och läggs ut på Bräcke Kommuns hemsida.

 • Maj-juni: Utvärdering och uppföljning av förra årets plan. Upprättade åtgärder följs upp ev. nya åtgärder upprättas. All personal deltar.

  Främjande och förebyggande arbetet fortgår under hela året. Detta

  årshjul ingår även i skolans kalendarium.


Kartl ggning

Kartläggning

Kartläggningsmetoder

ELEVER:

Alla elever från förskoleklassen, lågstadiet, mellanstadiet och högstadiet samt

fritidsverksamheten har svarat på en trivselenkät och några har även gjort riskpromenad.

Rektoroch specialpedagog samtalar gruppvis med eleverna i årskurs sju, åtta och nio

under höstterminen om deras lärmiljö. Protokoll förs och lämnas till mentorer och trygghetsteamet för

diskussioner och åtgärder. Vidtagna åtgärder dokumenteras och följs upp av rektor.

Vi använder SKL:s enkät Öppna Jämförelser i åk. 5 och 8.

Alla mentorer ställer vid utvecklingssamtalen frågor om trivsel, kamrater och riskmiljöer

på skolan. Frågorna ska beröra elevernas såväl fysiska som psykiska miljö. Alla

riskmiljöer dokumenteras och informationen förs vidare till trygghetsteam och rektor för

åtgärder i det förebyggande arbetet.

Skolhälsans enkät och hälsosamtal.

Rektor samtalar med elevskyddsombuden, synpunkter från samtalen lämnas till trygghetsteamet.

VÅRDNADSHAVARE

Alla vårdnadshavare har getts möjlighet att svara på en enkät om sitt barns trivsel i

skolan och om de har känner till/upptäckt några riskområden.

På utvecklingssamtalen frågas alltid efter elevens trivsel och kamratskap.

PERSONAL

Personal har svarat på enkät samt om de har känner till/upptäckt några riskområden.


Handlingsplan mot diskriminering och kr nkande handlingar 2012 13 br cke skola

Resultat av kartläggningen 2012.Enligt enkäterna från Förskoleklassen – åk 3 framkom detta resultat. Det är sammanlagt 83 elever som svarat på enkäten, av 88 elever.

77 elever trivs på skolan, 4 svarade nej.

 • 77 elever som ansåg att de hade förtroende för en vuxen i skolan som de kan prata med, 4 svarade nej.

 • 80 elever svarade att de har kompis i klassen, 3 svarade nej.

 • 80 svarade att de hade någon att vara med på rasterna, 3 svarade nej.

 • På frågan om det varit någon som kallat dig fula saker, svarade 48 ja och 35 elever som svarat nej.

 • På frågan om någon slagit eller knuffat dig, svarade 48 elever ja, 35 svarade nej.

 • På frågan om eleven själv har retat någon svarade 18 ja och 65 nej.

 • På frågan om någon retat dig svarade 42 ja och 41 nej.

 • På frågan om det finns någon i klassen eller på skolan som sällan får vara med svarade 41 ja och 42 nej.

 • 27 elever svarade att det fanns någon på skolan som de är rädd för, 56 svarade nej.


Resultatet fr n enk terna fr n k4 k6 sammanlagt 88 elever svarade p enk ten av 91

Resultatet från enkäterna från åk4 - åk6. Sammanlagt 88 elever svarade på enkäten, av 91.

 • 81 elever trivs i skolan, 7 elever svarade att de inte trivs.

 • 67 elever som ansåg att de hade förtroende för en vuxen i skolan som de kan prata med, 21 svarade nej.

 • 82 elever svarade att de har kompis i klassen, 6 svarade nej.

 • 84 svarade att de hade någon att vara med på rasterna, 4 svarade nej.

 • På frågan om det varit någon som kallat dig fula saker, svarade 24 ja och 64 elever som svarat nej.

 • På frågan om någon slagit eller knuffat dig, svarade 26 elever ja, 62 svarade nej.

 • På frågan om någon hotat att slå dig svarade 9 ja, 79 nej

 • På frågan om eleven själv har slagit någon svarade 6 ja och 82 nej.

 • På frågan om du retat någon svarade 11 ja och 77 nej.

 • På frågan om någon tagit saker av dig svarade 22 ja och 66 nej.

 • På frågan om någon skickat sms eller e-post som gjort dig ledsen svarade 10 ja och 78 nej.

 • På frågan om eleven själv skickat sms eller e-post som gjort någon ledsen svarade 5 ja och 83 nej.

 • På frågan om det finns någon i klassen eller på skolan som du upplever är ensam på rasterna svarade 28 ja och 60 nej.

 • På frågan om det finns någon i i klassen/på skolan som blir retad, knuffad eller slagen, svarade 21 ja och 67 nej.

 • På frågan om det finns någon i klassen/på skolan som ofta retas knuffas eller slåss, svarade 24 ja och 64 nej.


Resultatet fr n enk terna fr n k7 k9 sammanlagt 85 elever svarade p enk ten av 98 elever

Resultatet från enkäterna från åk7- åk9. Sammanlagt 85 elever svarade på enkäten, av 98 elever.

 • 76 elever trivs i skolan, 9 elever svarade att de inte trivs.

 • 72 elever som ansåg att de hade förtroende för en vuxen i skolan som de kan prata med, 13 svarade nej.

 • 82 elever svarade att de har kompis i klassen, 3 svarade nej.

 • 82 svarade att de hade någon att vara med på rasterna, 3 svarade nej.

 • På frågan om det varit någon som kallat dig fula saker, svarade 40 ja och 45 elever som svarat nej.

 • På frågan om någon slagit eller knuffat dig, svarade 21 elever ja, 64 svarade nej.

 • På frågan om någon hotat att slå dig svarade 17 ja, 68 nej

 • På frågan om eleven själv har slagit någon svarade 13 ja och 72 nej.

 • På frågan om du retat någon svarade 19 ja och 66 nej.

 • På frågan om någon tagit saker av dig svarade 23 ja och 62 nej.

 • På frågan om någon skickat sms eller e-post som gjort dig ledsen svarade 4 ja och 81 nej.

 • På frågan om eleven själv skickat sms eller e-post som gjort någon ledsen svarade 5 ja och 80 nej.

 • På frågan om det finns någon i klassen eller på skolan som du upplever är ensam på rasterna svarade 42 ja och 43 nej.

 • På frågan om det finns någon i i klassen/på skolan som blir retad, knuffad eller slagen, svarade 12 ja och 73 nej.

 • På frågan om det finns någon i klassen/på skolan som ofta retas knuffas eller slåss, svarade 23 ja och 62 nej.


Fritidshemmets kartl ggning

Fritidshemmets kartläggning

 • Enligt Fritidshemmets kartläggning (inga förskoleklasselever har deltagit i denna, då de gjort en egen, se ovan) visar resultatet av en rundvandring med barn, att ett område bakom gamla lågstadiet var ett ställe där man kunde känna sig otrygg, det är sällan någon vuxen där.

Sammanfattning

Av detta resultat kan man utläsa att det är 234 av 256 (91,4%) elever som trivs i skolan. Det visar ett positivt resultat för vår skola. Enkäten visar också ett positivt resultat på att det är relativt få elever som känner sig utsatt.

Vilka åtgärder som sätts in för de elever som känner sig utsatta eller inte trivs, beslutar varje arbetslag tillsammans med trygghetsteamet och skolledningen. Ärendet lämnas till Elevvårdsteamet och åtgärdsprogram upprättas. Är det återkommande kränkningar används handlingsplanen enligt LIP.


Handlingsplan mot diskriminering och kr nkande handlingar 2012 13 br cke skola

Resultat av kartläggning 2012. Riskområden som framkommit enligt föräldrar och personal samt förlag till åtgärder.

Trafik:

 • Bilar kör för fort runt skolan.

 • Kaoset varje morgon med bilar bussar, barn och föräldrar vid Gunder Hägg-hallen. Man kan ju lämna ovanför skolan.

 • Området kring skolbussarna.

 • Att bussarna åker även på ovansidan skolan.

 • Körande fordon på skolans område under skoltid.

 • Vid vägen där bussarna stannar.

 • Trafiksituationen vid skolan är inte bra. Trånga utrymmen med mycket folk.

 • Bussar/bilar utanför skolan. Högstadiet – utgång och busspåstigning vid starkt trafikerad väg. Inget övergångställe!

 • De föräldrar som hämtar på föris glömmer/låter bli att stänga grinden ut mot parkeringen. Mopedåkning på rasterna, vilket de ej får göra.

 • Busshållsplatsen längs Hantverksgatan. Stod där en fredag em kände mig orolig för alla barn.

 • För många bussbarn är vägen till och från busshållplatsen vid hemmeten väldigt farlig promenad, smal väg, hårt trafikerad. Bussen vägrar att stanna på lämplig säker plats för barnen.

  Förslag till åtgärder för trafikområdet

  Ansvariga för att detta åtgärdas är huvudmannen, skolledning och personal. Två åtgärder har redan

  verkställts: fler vuxna bussvakter och hastighetsbegränsningsskyltar har satts upp (30). En

  överenskommelse med elev och förälder upprättas och skrivs under, inför varje läsår. Bryts

  överenskommelsen meddelas vårdnadshavare som berörs direkt. Förslag till ytterligare åtgärder. Mer

  information till föräldrar och elever, genomföra trafikundervisning, stänga av delar.


Handlingsplan mot diskriminering och kr nkande handlingar 2012 13 br cke skola

Resultat av kartläggning 2012. Riskområden som framkommit enligt föräldrar och personal samt förlag till åtgärder.

Utemiljö:

 • Sträckan mellan skolan och matan är svår att övervaka. Ansvariga: personal. Förslag till åtgärd. Alla vuxna ansvarar och kollar sina elever på den sträckan.

 • Brandtrappan på södra sidan av FH. Ansvarig: skolledning och huvudman. Förslag till åtgärd: Behöver ses över och åtgärdas.

 • Utsidan vårt hus- hål i väggen, hängande sladdar- ofärdigt. Ansvarig: Skolledning och huvudman. Förslag till åtgärd: Huvudman får se till att besiktning genomförs och åtgärdar brister.

 • Det är för mycket nedskräpning under helgerna på skolgården. Redan åtgärdat, kommunens egen personal städar varje morgon.

 • Hoppade från stenmuren vid lågstadiet, bör vara något sorts räcke där. Barnen står, leker ofta på murkanten vid trappan. Barn blir tvingade att hoppa där. Bra med staket.

  Ansvariga: Skolledningen och huvudman. Förslag till åtgärd: Staket eller räcke sätts upp, som inte går att klättra över.

 • Fågelgungan. (Vet ej vad som är risken med den.) Det är en godkänd lekutrustning.

 • Elever som spelar bandy utanför Entrén. Stor risk för bollträff. Bandyspel och snöbollskastning vid entrén. Vid snöbollskastning – regler bör ses över, någon blev bombarderad av nästan alla andra. Utsatthet. Ansvariga: personal. Förslag till åtgärd: Flytta spelplatsen för bandy och se till att regler följs var snökastningen får äga rum. Rastvakten får bevaka snöbollskastningen och ev. förstärka rastvaktandet.


Handlingsplan mot diskriminering och kr nkande handlingar 2012 13 br cke skola

Resultat av kartläggning 2012. Riskområden som framkommit enligt föräldrar och personal samt förlag till åtgärder.

 • Garaget bakom skolan, vid tunneln. Barn leker på taket. Bakom gamla lågstadiet, svårt att hålla uppsikt. Rutchkanan, barn står i den när andra åker. Ansvariga: personal och skolledning. Förslag till åtgärd: Rastvaktsslingan bör ses över.

 • Jag tycker att skolgården för högstadieeleverna är alldeles för nära ”byn”. (Vet ej vad risken är med detta.)

 • Jag tycker att det borde tas tag i problem mera typ rökning utanför skolan etc. Mer uppmärksamhet från lärare. Ansvariga: Skolledning och personal. Förslag till åtgärd: rastvakten får se till att reglerna följs och ändra slingan som bevakas. Åtgärd som redan görs: Samtal till berörda vårdnadshavare, samt att undervisning kring SANT genomförs.

 • Barn måste få leka in sina begränsningar och då får det lov att bli lite sårskorpor och tårar. (Vet ej risken med detta.)


Forts resultat av kartl ggning 2012 riskomr den som framkommit enligt f r ldrar och personal

Forts. Resultat av kartläggning 2012. Riskområden som framkommit enligt föräldrar och personal.

Innemiljö:

 • Områden som kan bli mörka t.ex. trappområdet ner till UG. Ansvarig: Skolledning och huvudman. Förslag till åtgärd: Lamporna i trapphus m.m. ställs så belysningen inte kan släckas under dagtid. Billy kontaktar FH i ärendet.

 • Arbetsklimatet tycks vara för bullrigt och stökigt. Ansvarig: Skolledning, personal och huvudman. Förslag till åtgärd: Möbler och ljuddämpare bör ses över. Arbeta med klassrumsklimatet.

 • Bräcke skola. Ansvarig: Skolledning. Vet ej vad som påtalas egentligen.

 • Korv ala Forsell. Vet ej vad som menas med detta Åtgärd: Lärare kan underöska vilken risk det kan vara, samtal med elever.

 • Har egentligen inte märkt någonting, men duscharna är undermåliga (finns det personal där efter idrotten, tänker mest på tjejernas duschrum). Ansvariga: Skolledning, huvudman och personal. Åtgärd: Elevrådet har pratat med politiker Katrin Blomkvist som har lovat att duschdraperier sätts upp.

 • Att det förekommer bl.a. mobbing i högre klasser. Otrygghet på rasterna. Ansvariga: Skolledning, personal, trygghetsteam. Åtgärder: Se över rastvaktsschema och antal rastvakter.


Forts resultat av kartl ggning 2012 riskomr den som framkommit enligt f r ldrar och personal1

Forts. Resultat av kartläggning 2012. Riskområden som framkommit enligt föräldrar och personal.

Alla åtgärder ska genomföras före sept. 2013

Av 119 enkäter som lämnades in var det 106

som svarade att deras barn trivdes på skolan.

Endast 9 st svarade helt nej.


Delaktighet

Delaktighet

 • Elevernas delaktighet

  I mentorsgrupperna samtalas med eleverna kring likabehandlingsplanen och de får ge idéer och förslag.

 • Vårdnadshavare delaktighet

  På höstens föräldramötet presenteras likabehandlingsplanen och de får ge idéer och förslag till den. De som vill får ett ex. att ta med hem.

 • Personalens delaktighet

  All personal är delaktig i arbetet med kartläggningen och ger förslag till åtgärder på

  riskområden som kommer fram i kartläggningen. Personalen utvärderar

  likabehandlingsplanen varje år och lämnar synpunkter till trygghetsteamet. Personalen har

  gett förslag till kartläggningsmetoder.


F rankring av planen

Förankring av planen

Likabehandlingsplanen finns på Bräcke kommuns hemsida.

Den presenteras på föräldramöten och för elever varje höst.

Personalen informeras genom ”Allpersonalträffar”.


Utv rdering

Utvärdering

Förra årets likabehandlingsplan innehöll ingen kartläggning och

ingen uppföljning på riskområden och därför kan inga åtgärder

utvärderas.

2011 genomförde en dramapedagog och en pedagog på skolan

utbildning i Lösningsinriktad Pedagogik mot Mobbing. Efter det

bildade de tillsammans med kurator, ett trygghetsteam på skolan.

Trygghetsteamet utbildade all personal i denna pedagogik om hur man

skyndsamt agerar när mobbing kommer till kännedom. Detta arbetssätt

har hittills visat mycket gott resultat.

Årets plan ska utvärderas i aug-sept 2013, då ska åtgärderna följas upp.

Nästa års likabehandlingsplan

I sept/okt görs en ny kartläggning och resultatet av den presenteras till personalen i nov.

Personal får ge förslag till åtgärder på de riskområden som kommit upp och en ny

likabehandlingsplan upprättas. Trygghetsteamet tillsammans med rektor ansvarar.


Fr mjande och f rebyggande insatser

Främjande och förebyggande insatser

Områden som berörs av insatsen är kränkande

behandling, kön, etnisk tillhörighet, religion eller

annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell

läggning och ålder.

Målet är

…att alla barn och vuxna i skolan har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter.

… att alla arbetar aktivt för att främja likabehandling och jämställdhet.

… att visa respekt för varandras värdighet och egenvärde


F rebyggande och fr mjande insatser

Förebyggande och främjande insatser

 • På skolan har vi elevråd för årskurs tre till sex och sju till nio. (all personal)

 • Rektor träffar regelbundet elevråden 3-6 och 7-9 för att fånga upp elevsynpunkter för att höra om klimatet bland eleverna. (rektor)

 • På skolan har vi trygghetsteam som stöttar personalen i deras arbete mot diskriminering och kränkande handlingar. (trygghetsteamet)

 • Vi arbetar aktivt med att skapa ett gruppklimat som präglas av tillit och trygghet genom att all personal använder och följer våra ordningsregler. (all personal)

 • Värdegrundsarbetet ska genomsyra all verksamhet på skolan. (all personal)

 • Ett påbörjat arbete med normkritiskt tänkande ska implementeras hos all personal. Det förhållningssättet ska integreras i undervisningen och återspeglas i verksamheten. (rektor och trygghetsteamet)

 • Rastvakter på alla raster (all personal)

 • Gemensamma regler.


F rebyggande och fr mjande insatser1

Förebyggande och främjande insatser

 • Vi lär oss demokrati, mänskliga rättigheter, samarbete, social kompetens, jämställdhet genom

  … samarbetsövningar och grupparbeten, t.ex hemlig kompis. (all personal)

  … gruppdiskussioner.(all personal)

  … reflektion och loggskrivande. (all personal)

  … drama och rollspel. (all personal)

  … konflikthantering och kunskap om att bemöta olika

  härskartekniker. (all personal med stöd av dramapedagogen)

  … ART, individuellt och i grupp. (dramapedagogen, all personal)

  … olika samtalsgrupper, ex. tjej- resp. killgrupper. (all personal)

  Huvudansvarig att allt genomförs är rektor (inom parentes beskrivs vem/vilka som ansvarar)


Handlingsplan mot diskriminering och kr nkande handling

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande handling.


Handlingsplan mot diskriminering och kr nkande handlingar 2012 13 br cke skola

Mål

Att alla känner sig lika mycket värda oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder ochålder.

Att ingen utsätts för kränkande handling eller hot.

Att alla visar varandra ömsesidig respekt och arbetar för jämställdhet.


Handlingsplan

Handlingsplan.

Skolan har en skyldighet att agera så skyndsamt som möjligt när någon ur

personalen får kännedom om en elev känner sig utsatt för trakasserier eller

kränkande behandling. Skolan ska utreda vad som har hänt och vidta åtgärder för

att förhindra fortsatta kränkningar.

 • När det inträffar kränkningar skrivs kränkningsrapporter. När en elev kränkt någon annan elev vid tre tillfällen (kan vara olika elever som kränkts) kallas eleven tillsammans med vårdnadshavare till samtal med rektor.

 • När någon elev blivit kränkt vid upprepade tillfällen upprättas ett åtgärdsprogram och ärendet lämnas även till elevvårdsteamet och handlingsplanen enligt LIP-modellen sätts skyndsamt igång. Det ska tydligt framgå vem som ansvarar för uppföljningen och för dokumentationen.

 • E- mobbing: En elev som utsätts för e-mobbing har möjlighet att vidarebefordra sina e-mail, sms och mms till en speciell e-post och smsadress. Där sedan kuratorn med behörighet läser och åtgärdar dessa. Handlingsplanen följs även här.


Handlingsplan enligt l sningsinriktat arbetss tt lip tg rder

Handlingsplan enligt Lösningsinriktat arbetssätt (LIP).Åtgärder

 • Åtgärdsprogram upprättas.

 • Förbered samtal genom att ordna rum och tid där ni kan samtala ostört.

 • Följ LIP:s samtals- och dokumentationsmallar.

 • Intervjua den utsatta eleven för att få namn på dem som har utsatt eleven, vilka elever som brukar finnas i närheten och vilka som är elevens vänner.

 • Sätt samman en supportgrupp, 5-8 elever.

 • Nytt möte med den utsatte så länge det behövs.

 • Nytt möte med supportgruppen tills arbetet nått målet.


G rder om arbetet inte leder till nskat resultat

Ågärder om arbetet inte leder till önskat resultat.

 • Kontakt med skolledning och vidare skolchef

 • Samtal med elevvårdsteamet/trygghetsteamet

 • Kontakt med socialtjänst.

 • Återkommande samtal med föräldrar/elever/skola


Bild och text av

Bild och text av

Trygghetsteamet Bräcke skola


Bilaga1

Bilaga1

Begrepp:

Kränkningsrapport: När en elev kränker en annan elev vid ett tillfälle skrivs en rapport om det inträffade. När en elev kränkt någon (olika peroner) vid tre tillfällen, får familjen en kallelse för samtal till rektor.

Öppna jämförelser: En enkät som genomförs på samtliga skolor i riket. SKL som ansvarar för den.

Regelverk:

Skollag: (2010:800)

Diskrimineringslag (2008:567)

Förordning (2006:1083)

Skolverkets allmänna råd och kommentarer för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling (SKOLFS 2012:10)

Barnkonventionen


Bilaga 2 kr nkningsrapport

Bilaga 2 Kränkningsrapport

 • Rapport – kränkande behandling.

 • När inträffade tillbudet?

 • ……dagen ……/…… 20 klockan………….

 • Var inträffade tillbudet?

 • …………………………………………………………………………………….

 • Vem/vilka var utsatt?

 • …………………………………………………………………………………….

 • Vilka var inblandade?

 • …………………………………………………………………………………….

 • Händelseförloppet var följande

 • …………………………………………………………………………………….

 • …………………………………………………………………………………….

 • …………………………………………………………………………………….

 • …………………………………………………………………………………….

 • Vilka åtgärder vidtogs?

 • …………………………………………………………………………………....

 • ……………………………………………………………………………………

 • Bräcke den ……./…… 20…

 • Upprättad av ………………………………………………………......................

 • Målsman kontaktadJaDatum………………

 • Nej


 • Login