Centrumrådet Rekonstruktiv kirurgisk vård/RMPG Öron 2012-04-16
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 20

Centrumrådet Rekonstruktiv kirurgisk vård/RMPG Öron 2012-04-16 PowerPoint PPT Presentation


 • 140 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Centrumrådet Rekonstruktiv kirurgisk vård/RMPG Öron 2012-04-16. Bilaterala CI. Multiprofessionellt. Livslång kontakt med hörselvården. Utvecklingstendenser kommande 5 åren.  Utvecklingen inom öronsjukvården gäller till stor del inom CI verksamheten.

Download Presentation

Centrumrådet Rekonstruktiv kirurgisk vård/RMPG Öron 2012-04-16

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Centrumr det rekonstruktiv kirurgisk v rd rmpg ron 2012 04 16

Centrumrådet Rekonstruktiv kirurgisk vård/RMPG Öron 2012-04-16

Bilaterala CI

Multiprofessionellt

Livslång kontakt med hörselvården


Utvecklingstendenser kommande 5 ren

Utvecklingstendenser kommande 5 åren.

 •  Utvecklingen inom öronsjukvården gäller till stor del inom CI verksamheten.

 • Regionens cancersjukvård utvecklas till stor del tack vare den nya internetbaserade onkologronden.

 • Inom hörselverksamheten finns stora fördelar att ha denna samlad inom öronkliniken. Detta gäller såväl med tanke på den högkvalificerade vården, forskningen samt av ekonomiska skäl.


Process n rav rd uppf ljning av vuxna ci patienter p respektive hemmaklinik

Process ”näravård” – uppföljning av vuxna CI-patienter på respektive hemmaklinik

 •  Genomgång av nuvarande arbetsrutiner (vad vi gör, hur och hur ofta) kring uppföljning av vuxna CI-patienter är klar

  • PM för mätningar och mätmetoder avseende uppföljning är nästan klar (senaste tillägg är rutiner kring uppföljning av EAS-patienter). Kvarstår att fatta beslut om uppföljningsrutiner avseende vuxna patienter med bilaterala CI.

  • Hörselpedagogiska insatser: PM ej klar ännu


Centrumr det rekonstruktiv kirurgisk v rd rmpg ron 2012 04 16

 •  Genomgång av utvecklingstrender och dess betydelse avseende uppföljningsrutiner – metodutvecklingsbehov

  • Svåra diagnosgrupper (ex. neuropati), nya indikationer eller om situationen inte är stabil: fortsatt uppföljning hos CI-teamet i Linköping.

 • Diskussion kring lämplig tidpunkt: förslag baserat på internationella diskussioner

  • Efter 3 års uppföljning på CI-kliniken om läget är stabilt


Centrumr det rekonstruktiv kirurgisk v rd rmpg ron 2012 04 16

 • Krav som ställs för de lokala teamen avseende tvärprofessionalitet, kompetens och utrustning

  • Det måste finnas ett tvärprofessionellt team (alla yrkesgrupper representerade): teknisk kompetens (CI-ingenjör) och framtida audiolog behov

  • Audiologiska mätmetoder finns och lokaler att genomföra mätningar (ex. tal i brus mätningar med och utan hörapparat/CI), mätning av riktningshörsel.


Centrumr det rekonstruktiv kirurgisk v rd rmpg ron 2012 04 16

 • Ekonomiska konsekvenser

  • Minskat antal besök i Linköping – ingen effekt under närmaste åren avseende personalbehov.

  • Om lokala teamen tar ansvar för uppgradering av talprocessorer (cirka 70 000 kr styck minskar kostnaderna i det centrala teamet – samtidigt är materialkostnader för start paket (implantat, talprocessor) den största kostnaden i CI-verksamheten på årsbasis (ex. 3 implantationer extra per år motsvarar cirka 1 milj kr.).

  • Om man skulle kunna börja följa upp pat på hemmaplan 2013 skulle antal patienter med tre-årsuppföljningskriteriet vara högst 57 i Jönköping och högst 31 i Kalmar.

  • Noggranna och långsiktiga ekonomiska kalkyler måste göras med stöd av en grupp ekonomer från sydöstra regionen.


Centrumr det rekonstruktiv kirurgisk v rd rmpg ron 2012 04 16

 • Tidsplan

  • Beror framför allt på den lokala kompetensen (ex. ingen audiologspecialist i Jönköping för närvarande och ingen teknisk audiolog/CI-ingenjör i Kalmar) och möjligheter att mäta hörselresultat på ett enhetligt sätt.

   Not: Det är absolut nödvändigt med tanke på kvalitetssäkring att även fortsättningsvis kunna samla in mätdata som är jämförbara och kan redovisas samt att CI-teamet i Linköping har tillgång till mätdata.


Centrumr det rekonstruktiv kirurgisk v rd rmpg ron 2012 04 16

(44%)

(36%)

(50%)

(19%)

(20%)

(30%)

180 patienter (130 vuxna, 50 barn)


Utvecklingstendenser kostnad 2 62 j 1 96 k 1 13 mkr

Utvecklingstendenser (kostnad Ö:2,62; J:1,96; K:1,13 Mkr)


Behov

Behov

 •  Manuell genomgång av antalet inkomna remisser visar en tydligt ökande trend från cirka 25-27 remisser 2007-2008 till cirka 35 remisser 2009 och cirka 40 remisser 2010-2011. Dessa siffror inkluderar alla patienter som har genomgått en utredning (oavsett om det resulterade i implantation eller inte) eftersom varje utredning kräver personalresurser.

 • Det finns inget direkt jämförbart estimat avseende behov av CI. Från Västra Götaland redovisas i en studie från 2006 prevalens av CI bland 20-69-åringar på 11,8/100 000 invånare och behov enlig 2006 årets kriterier (då striktare än i dag) skulle ha varit 18,6 implanterade/100 000. Sedan dess har vi fått utvidgade kriterier. Dessutom ökar antal äldre (70+) som är i behov av CI. Våra preliminära och tills vidare icke publicerade resultat visar att även äldre får bra nytta av ett CI.


Centrumr det rekonstruktiv kirurgisk v rd rmpg ron 2012 04 16

 • Mycket försiktig kalkyl ger frekvens (CI-patienter opererade t.o.m. 2010-12-31) på 15,3/100 000 i Sydöstra regionen (Jönköping 16,9/100 000, Kalmar 11,3/100 000, Östergötland 16,9/100 000) vilket är under det uppskattade behovet från Västra Götaland år 2006.

 • Således finns all anledning att tro att det finns flera individer i Sydöstra regionen som skulle kunna förväntas få nytta av CI än som remitteras för operation.

 • EAS-implantationer startades under våren 2010 och hittills har 9 patienter opererats (2 från Jönköping, 4 från Kalmar och 3 från Östergötland)

 • 2012-03-29 har vi 10 patienter (5 Jönköping, 4 Östergötland, 1 Kalmar)som tidigare har fått unilateralt CI som kan bli aktuella för bilat CI. Bedömning och utredning påbörjas under april 2012.


Centrumr det rekonstruktiv kirurgisk v rd rmpg ron 2012 04 16

Diskuteras gemensamt CI vårdprogram i Sydöstra regionen

-Medicinska resultaten visar inga skillnader över regionen.

-Över 90 % nöjda patienter vilka skulle rek ingreppet till någon annan i liknande situation.

-Ytterligare forskningsdata kommer till ÖNH-dagarna i Linköping 23-25/5 2012.


N yckeltal som beskriver medicinska resultat kvalitet

Nyckeltal som beskriver medicinska resultat/kvalitet.

Hela regionen deltar i undervisning av ST-läkare under namnet ”ST-akademin”. Denna startades ursprungligen i Kalmar.


Centrumr det rekonstruktiv kirurgisk v rd rmpg ron 2012 04 16

Kvalitetsregister US

1.Läpp-käk-gomspalt, LKG

2.Fonokirurgi vid benigna stämbandsförändringar

3.Gravt hörselskadade vuxna

4.Hörselnedsättningar hos barn

5.Register för hörapparats-utprovningar

 • Svenskt kvalitetsregister för huvud- och halscancer

  7.Myringoplastik

 • Otoscleros

 • Otit


Centrumr det rekonstruktiv kirurgisk v rd rmpg ron 2012 04 16

Kvalitetsregister Norrköping, Jönköping, Kalmar

 • Tonsillregistret,

 • Septumplatiksregistret

 • Myringoplastikregistret

 • Fonokirurgi vid benigna stämbandsförändringar

 • INCA

 • Otit


Tillg nglighet

Tillgänglighet

 • US: ligger idag väl inom ramarna för SC (6 % väntande över 60 d). Problem på foniatrisidan och audiologsidan. Rekrytering pågår.

 • Norrköping: Har haft problem med tillgängligheten men kommer att klara detta till 80 % vid årsskiftet d v s 2011-12-31. Audiolog problem. Rekrytering pågår.

 • Kalmar: Tillgängligheten nås till 80 % inom ÖNH-kliniken, vilket är mycket bra jämfört med övriga Sverige. Fullbemannat på läkarsidan.

 • Jönköping: Arbetar i efterdyningarna av Cosmic införandet som påverkat tillgängligheten negativt. Bemanningsproblem i Värnamo och Eksjö där köerna som uppstår hänvisas till Jönköping.

 • Västervik: Budgeten hålls och man går med litet överskott p g a hörapparatavtalet. För tillfället är man underbemannade p g a att man är för få audionomer, läkare och logopeder. Rekrytering pågår.


St rre investeringar i medicinsk utrustning

Större investeringar i medicinsk utrustning

US:

Öronkirurgiskt mikroskop införskaffades 2010 (2Mkr)

Öronkirurgisk navigationsutrustning 2012 (c:a 2Mkr)

Öronkirurgisk endoskopi stapel utrustning för FESS kirurgi 2012 (1,5Mkr)

Norrköping:

Öronkirurgisk endoskopi stapel utrustning för FESS kirurgi 2012 (1,5Mkr)

Sialoendoskopiutrustning 2013

Framöver utvidga allergiverksamheten när det gäller hyposens-behandling.

Jönköping:

Öronkirurgisk navigationsutrustning 2011

Inköp videostroboskopisk utrustning 2012.

Kalmar:

Planerar starta med eget ultraljud hals undersökning för snabbare och bättre diagnostik inkl med fin- och mellan nåls punktioner.


 • Login