P jmy st tn ho rozpo tu da ov soustava r v daje st tn ho rozpo tu transferov platby
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 35

Příjmy státního rozpočtu, daňová soustava ČR Výdaje státního rozpočtu, transferové platby PowerPoint PPT Presentation


 • 57 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Příjmy státního rozpočtu, daňová soustava ČR Výdaje státního rozpočtu, transferové platby. Ekonomika zdravotní a sociální sféry Ing. Eliška Pešlová. Státní rozpočet. Ústřední veřejný rozpočet státu

Download Presentation

Příjmy státního rozpočtu, daňová soustava ČR Výdaje státního rozpočtu, transferové platby

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


P jmy st tn ho rozpo tu da ov soustava r v daje st tn ho rozpo tu transferov platby

Příjmy státního rozpočtu, daňová soustava ČRVýdaje státního rozpočtu, transferové platby

Ekonomika zdravotní a sociální sféry

Ing. Eliška Pešlová


St tn rozpo et

Státní rozpočet

 • Ústřední veřejný rozpočet státu

 • Finance, které v rámci jednoho roku vybere stát od subjektů dané ekonomiky a vydá na veřejné účely

 • Zákon o státním rozpočtu


St tn rozpo et1

Státní rozpočet

 • Rozpočet je

  • Bilance příjmů a výdajů

  • Finanční plán

  • Peněžní fond

  • Nástroj k řízení

 • Rozpočtové období


St tn rozpo et2

Státní rozpočet

 • Výsledek rozpočtového hospodaření

  • Státní závěrečný účet

  • Schodkový rozpočet: příjmy < výdaje

  • Vyrovnaný rozpočet: příjmy = výdaje

  • Přebytkový rozpočet: příjmy > výdaje

  • Schodek – aktivní X pasivní

  • Kumulace schodků = veřejný dluh (vnitřní X vnější)


St tn rozpo et3

Státní rozpočet

 • Fiskální nerovnováha

  • Krátkodobé nekrytí výdajů příjmy – rozpočtový deficit

  • Dlouhodobé nekrytí výdajů příjmy – veřejný dluh

 • Fiskální politika

  • Expanzivní – vede k deficitu rozpočtu

  • Restriktivní – vede k přebytku rozpočtu


P jmy st tn ho rozpo tu

Příjmy státního rozpočtu

 • Příjmy neúvěrové

 • Příjmy úvěrové

  • Účelové

  • Neúčelové

 • Příjmy běžné

 • Příjmy kapitálové


P jmy st tn ho rozpo tu1

Příjmy státního rozpočtu

 • Běžné příjmy

  • Daňové

   • Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů – DzPFO, DzPPO

   • Daně a poplatky z vybraných činností a služeb – DPH, správní poplatky, apod.

   • Daně a cla za zboží a služby v zahraničí – clo, apod.

   • Majetkové daně – daň z majetku, daň darovací, apod.

   • Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění

   • Ostatní daňové příjmy


P jmy st tn ho rozpo tu2

Příjmy státního rozpočtu

 • Běžné příjmy

  • Nedaňové

   • Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem – příjmy z vlastní činnosti, soudní poplatky, apod.

   • Přijaté sankční platby a vratky transferů

   • Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy

   • Přijaté splátky půjčených prostředků


P jmy st tn ho rozpo tu3

Příjmy státního rozpočtu

 • Kapitálové příjmy

  • Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy

  • Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů

 • Přijaté dotace

  • Neinvestiční přijaté dotace – EU, Národní fond

  • Investiční přijaté dotace – EU, veřejné rozpočty


Da ov soustava r

Daňová soustava ČR

 • Souhrn všech daní, které se na daném území vybírají

 • Daň

  • Povinná, nenávratná, neekvivalentní, neúčelová a obvykle pravidelná platba do veřejného rozpočtu

  • Jednostranný transfer peněz od soukromého sektoru k sektoru veřejnému


Da ov soustava r1

Daňová soustava ČR

 • Principy daňového systému

  • Spravedlnost zdanění

  • Všeobecnost zdanění

  • Účinnost zdanění

  • Jednoduchost a srozumitelnost

  • Stabilita

  • Harmonizace


Da ov soustava r2

Daňová soustava ČR

 • Daň

  • Proporcionální

  • Progresivní

  • Degresivní

 • Poplatník

  • Fyzická či právnická osoba, z jejíchž peněz je daň placena

 • Plátce

  • Fyzická či právnická osoba, která má ze zákona povinnost peníze odvést státu


Da ov soustava r3

Daňová soustava ČR

 • Dělení daní

  • Přímé

  • Nepřímé

  • Důchodové

  • Ze spotřeby

  • Majetkové

  • Ostatní


Da ov soustava r4

Daňová soustava ČR

 • Přímé daně

  • Daně z příjmů

  • Daně majetkové

 • Nepřímé daně

  • Daně ze spotřeby

 • Ostatní daně


P m dan

Přímé daně

 • Zdanění příjmu nebo majetku poplatníka

 • Adresné

 • Vyšší negativní účinky na nabídku práce

 • Daně z příjmů

  • Daň z příjmů fyzických osob

  • Daň z příjmů právnických osob

 • Daně majetkové

  • Daň z nemovitostí

  • Daně převodové

  • Daň silniční


P m dan1

Přímé daně

 • Daň z příjmů – zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

  • Daň z příjmů fyzických osob

   • Univerzální daň

   • Prostředek redistribuce důchodů od bohatších k sociálně potřebným

   • Osvobození od daně

   • Sazba daně – progresivní

  • Daň z příjmů právnických osob

   • Univerzální důchodová daň

   • Základ daně – od hospodářského výsledku firmy

   • Sazba daně – lineární – 24 %

   • Osvobození od daně


P m dan2

Přímé daně

 • Daně majetkové

  • Nerespektují zásadu schopnosti platit daň

  • Povinnost platit tyto daně vzniká na základě vlastnického či uživatelského vztahu k majetku nebo v případě změny vlastníka

  • Daň silniční – zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční

   • Hradí držitelé motorových vozidel

   • Sazba daně – pevná a diferencovaná podle zdvihového objemu motoru u osobních automobilů a podle celkové hmotnosti a počtu náprav u užitkových automobilů

   • Osvobození od daně


P m dan3

Přímé daně

 • Daně majetkové

  • Daně z nemovitostí – zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí

   • Daň z pozemků

    • Předmět – pozemky zapsané v katastru nemovitostí

    • Osvobození od daně

    • Sazba daně – diferencovaná a podle základu daně buď relativní nebo pevná

   • Daň ze staveb

    • Předmět – stavby s kolaudačním rozhodnutím

    • Osvobození od daně

    • Sazba daně – diferencovaná podle účelu využití stavby


P m dan4

Přímé daně

 • Daně majetkové

  • Daně převodové – zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

   • Daň z převodu nemovitostí

    • Jednorázová daň, úplatný převod nemovitosti

    • Sazba – jednotná a lineární – 3 %

   • Daň dědická

    • Jednorázová daň, bezúplatný převod majetku

    • Sazba daně – progresivní a diferencovaná

   • Daň darovací

    • Jednorázová daň, bezúplatný převod majetku

    • Sazba daně – progresivní a diferencovaná


Nep m dan

Nepřímé daně

 • Zdanění prodeje zboží, spotřeby

 • Přiznává je a odvádí je finančnímu úřadu plátce této daně

 • Univerzální daně

  • DPH

 • Selektivní daně

  • Daně spotřební

  • Cla


Nep m dan1

Nepřímé daně

 • Univerzální daně

  • Daň z přidané hodnoty – zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

   • Předmět - dodání zboží, poskytování služeb, převod nemovitostí, dovoz zboží ze zahraničí

   • Sazba daně – lineární a diferencovaná

    • Základní sazba – 19 %

    • Snížená sazba – 5 %

   • Osvobození od daně


Nep m dan2

Nepřímé daně

 • Selektivní daně

  • Daně spotřební – zákon č. 355/2003 Sb., o spotřebních daních

   • Předmět – výroba a dovoz vybraných výrobků

   • Sazby daně – pevné a diferencované pro příslušný výrobek

   • Daň z uhlovodíkových paliv a maziv

   • Daň z alkoholu

   • Daň z cigaret a tabákových výrobků


Nep m dan3

Nepřímé daně

 • Selektivní daně

  • Cla – celní zákon

   • Výběrová daň ze spotřeby

   • Předmět – dovážené zboží

   • Cla dovozní, vývozní

  • Daň pro životní prostředí


Ostatn dan

Ostatní daně

 • pojistné na sociální zabezpečení

  • pojistné na důchodové pojištění

  • pojistné na nemocenské pojištění

  • příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

 • pojistné na všeobecné zdravotní pojištění

 • místní poplatky ukládané na úrovni měst a obcí mající charakter daní

  • poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt, za užívání veřejného prostranství, ze psů, z provozování výherních hracích automatů, apod.


Da ov ur en

Daňové určení

 • Jaký rozpočet nebo veřejný fond z jednotlivých daní profituje

 • Sdílené daně

  • Výnos je podle určitého klíče rozdělen mezi jednotlivé úrovně státní správy

  • Daň z příjmů fyzických a právnických osob

 • Svěřené daně

  • Výnos patří těm územně správním celkům, které daň vybraly

  • Daň z nemovitostí


Da ov ur en1

Daňové určení

 • Státní rozpočet

  • Pojistné na soc. zabezpečení, cla, převodové daně

 • Obecní rozpočet

  • Daň z nemovitostí

 • Státní rozpočet i obecní rozpočet

  • Daň z příjmů, daň z přidané hodnoty

 • Rozpočet zdravotních pojišťoven

  • Pojistné na veřejné zdravotní pojištění

 • Státní fond dopravní infrastruktury

  • Silniční daň, daň z uhlovodíkových paliv a maziv


Dan a efektivnost

Daně a efektivnost

 • Lafferova křivka


Reforma ve ejn ch financ 1 1 2008

Reforma veřejných financí 1. 1. 2008

 • Daň z příjmu fyzických osob

  • 15 %

 • Daň z příjmu právnických osob

  • 21 %

 • DPH – snížená sazba daně

  • 9 %

 • Majetkové daně

 • Spotřební daně

  • Zvýšení daňových sazeb z cigaret


V daje st tn ho rozpo tu

Výdaje státního rozpočtu

 • Ovlivněny hospodářskou politikou vlády

 • V zásadě 2 skupiny výdajů

  • Transferové platby

   • Významná role státu v procesu přerozdělování

   • Vládní platby jednotlivým občanům, které nejsou podmíněny žádnými protisměrnými službami

   • Forma - sociální dávky, důchody, podpory v nezaměstnanosti, apod.

  • Vládní výdaje

   • Forma - peníze na chod státních institucí, veřejného školství, zdravotnictví, obrany státu, vládní investice, vládní dotační programy


V daje st tn ho rozpo tu1

Výdaje státního rozpočtu

 • Jiný pohled členění výdajů

  • Mandatorní

   • Stát je musí uhradit bez ohledu na skutečnou výši svých příjmů

   • Dávky sociálního zabezpečení, státní příspěvek na penzijní připojištění a stavební spoření, apod.

  • Ostatní mandatorní

   • Hypotéční úrokové podpory, kurzové ztráty při správě státního dluhu, transfery mezinárodním organizacím

  • Kvazimandatorní

   • Výdaje na aktivní politiku zaměstnanosti, armádu, mzdy

  • Nemandatorní

   • Stát nemusí, ale chce realizovat - splnění vlád. programu


V daje st tn ho rozpo tu2

Výdaje státního rozpočtu

 • Běžné výdaje

  • Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné – platy zaměstnanců, odstupné, povinné pojistné placené zaměstnavatelem

  • Neinvestiční nákupy a související výdaje – nákup materiálu a služeb, poskytnuté zálohy

  • Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím – dotace, nedotační transfery, apod.

  • Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům – neinvestiční dotace fondům veřejného zdravotního pojištění, obcím, krajům apod.


V daje st tn ho rozpo tu3

Výdaje státního rozpočtu

 • Běžné výdaje

  • Neinvestiční transfery obyvatelstvu – sociální dávky

  • Neinvestiční transfery do zahraničí – ES, cizím státům

  • Neinvestiční půjčené prostředky – podnikatelským subjektům, neziskovým organizacím, veřejným rozpočtům územní úrovně, obyvatelstvu, apod.

  • Neinvestiční prostředky Národnímu fondu – na spolufinancování PHARE, SAPARD, apod.

  • Ostatní neinvestiční výdaje


V daje st tn ho rozpo tu4

Výdaje státního rozpočtu

 • Kapitálové výdaje

  • Investiční nákupy a související výdaje – pořízení DNM, DHM, pozemků

  • Nákup akcií a majetkových podílů

  • Investiční transfery – investiční dotace podnikatelským subjektům, obcím, krajům, obyvatelstvu

  • Investiční půjčené prostředky – podnikatelským subjektům, NO, rozpočtům územní samosprávy, obyvatelstvu

  • Investiční převody Národnímu fondu

  • Ostatní kapitálové výdaje


St tn rozpo et pro rok 2007

Státní rozpočet pro rok 2007

 • Webové stránky ministerstva financí

  • www.mfcr.cz


D kuji za pozornost

Děkuji za pozornost


 • Login