Met dy klasifik cie obrazu dpz
Download
1 / 38

Met ódy klasifikácie obrazu DPZ - PowerPoint PPT Presentation


 • 131 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Met ódy klasifikácie obrazu DPZ. Obsah predmetu. Seminár (prednáška + cvičenie): 1. Vizuálna interpretácia 2. Kontrolovaná klasifikácia 3. Nekontrolovaná klasifikácia, PCA 4. Fuzzy a pravdepodobnostná klasifikácia 5. Objektovo-orientovaná klasifikácia 6. Spektrálne indexy

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Met ódy klasifikácie obrazu DPZ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Metódy klasifikácie obrazu DPZ


Obsah predmetu

Seminár (prednáška + cvičenie):

1. Vizuálna interpretácia

2. Kontrolovaná klasifikácia

3. Nekontrolovaná klasifikácia, PCA

4. Fuzzy a pravdepodobnostná klasifikácia

5. Objektovo-orientovaná klasifikácia

6. Spektrálne indexy

7. Detekcia a analýza zmien krajiny


Interpretáciaobrazových údajov DPZ


Interpretácia obrazu

riadkové obrazové údaje

interpretácia (ľudský mozog, počítač) využiteľné informácie


Mapovanie krajiny

Údaje využívané pre mapovanie krajiny:

1. Terénny prieskum

2. Letecké meračské snímky (LMS)

3. Satelitné údaje

Terénny prieskum – detailné mapovanie

 • využívajú sa topografické mapy veľkých mierok + GPS alebo geodézia

 • časovo a finančne náročný

 • ťažko sa pomocou neho mapujú veľké alebo nedostupné územia

 • nerozoznáva regionálne vzory


Mapovanie krajiny

Metódy založené na využití údajov DPZ:

 • poskytujú synoptický prehľad

 • celá scéna je snímaná ako obraz namiesto skupiny bodových údajov

 • monitorovanie javov v krajinev príslušných časových okamihoch

  LMS – prvá letecká snímka v roku 1858 (z balóna)

 • využitie LMS sa rozšírilo v rokoch 1920 až 1930

 • lacnejšie, menej detailné ako TP, ale skúsený interpretátor môže získať presné informácie

 • finančne náročné v prípade rozsiahlych území

 • mierky LMS od 1:500 do 1:100 000, ale na mapovanie KP najčastejšie 1:10 000 až 1:40 000


Mapovanie krajiny

Satelitné údaje - začali sa využívať v r.1972 spolu s vypustením prvého satelitu Landsat, neskôr v 80-tych rokoch SPOT (predtým malé rozlíšenie)

 • pravidelnéčasové intervaly - generovanie rozsiahlych databáz informácií o krajine

 • obrazové údaje z jedného územia v rôznych častiach spektra (špecifické vlastnosti krajiny)

 • vhodnosť pre mapovanie veľkých území

 • vhodnosť pre automatizované spracovanie

 • menej detailné a poskytujú minimálne informácie o využití zeme, v súčasnosti sú však už aj satelitné snímky s veľmi vysokým rozlíšením (VHR)< 1 m


Fotointerpretácia

 • vyhodnocovací postup na získavanie odborných (kvalitatívnych a kvantitatívnych) informácií o objektoch a javoch z obrazových záznamov DPZ

 • systém DPZ je potrebné vidieť ako celok od snímania údajov až po výsledky vyhodnotenia – účel vyhodnotenia musí byť v súlade s druhom a časom snímania, formou údajov, spôsobom spracovania snímok pred vlastnou interpretáciou atď.


Aspekty fotointerpretácie

Vlnová dĺžka (pásmo) – ovplyvňuje druh a množstvo informácií, ktoré môžeme získať

VID

RADAR


Aspekty fotointerpretácie

Časové aspekty

 • ročné obdobie (mapovanie vegetácie, poľ.plodín)

 • denná doba (mapovanie pôdy - vlhkosť)

 • snímky s listami (vegetačné mapovanie)

 • snímky bez listov (topografické mapovanie, mestské objekty)


Aspekty fotointerpretácie

Mierka snímky – ovplyvňuje úroveň využiteľných informácií

 • LMS malej mierky – 1:50 000 a menej

 • LMS strednej mierky – 1:12 000 až 1:50 000

 • LMS veľkej mierky – 1:12 000 a viac

 • digitálne snímače - rozlíšenie


Fotointerpretácia

Komplexný postup, pri ktorom sa využívajú:

 • všetky informačné komponenty snímky

 • odborné vedomosti a skúsenosti

 • poznatky o mieste vyhodnotenia

 • doplňujúce informácie (mapy, opisné, štatistické údaje a iné)


Fotointerpretácia

Rozdiel medzi bežnou interpretáciou fotografií a interpretáciou leteckých a družicových snímok:

 • pohľad na objekty zhora

 • časté použitie vlnových dĺžok mimo viditeľného pásma spektra

 • zobrazenie zemského povrchu v nezvyklých mierkach a rozlíšeniach


Interpretačné znaky

 • tón / farba

 • tvar

 • veľkosť

 • rozlíšenie


Interpretačné znaky

 • tón / farba

 • tvar

 • veľkosť

 • rozlíšenie

 • textúra


Interpretačné znaky

 • tón / farba

 • tvar

 • veľkosť

 • rozlíšenie

 • textúra

 • vzor (štruktúra)


Interpretačné znaky

 • tón / farba

 • tvar

 • veľkosť

 • rozlíšenie

 • textúra

 • vzor (štruktúra)

 • tiene


Interpretačné znaky

 • tón / farba

 • tvar

 • veľkosť

 • rozlíšenie

 • textúra

 • vzor (štruktúra)

 • tiene

 • poloha

 • asociácia

  (vzájomné vzťahy)


Interpretačné kľúče

 • súbory interpretačných znakov

 • dve základné časti:

  1. súbor popísaných snímok (stereodvojíc)

  2. grafický alebo slovný popis

 • dva základné druhy kľúčov:

  1. výberové (selekčné) – početné príklady

  2. vylučovacie (eliminačné) – rozhodovacie stromy

 • obdoba legendy na mape

 • nepoužívajú sa až tak často


Interpretačné kľúče

 • príklad vylučovacieho interpretačného kľúča:


Pomôcky

Ďalšie pomôcky pri interpretácii:

 • texty

 • tabuľky

 • mapy

 • grafy

 • číselné údaje

 • fotografie

 • iné letecké alebo družicové snímky

 • metaúdaje o snímkach

 • terénny prieskum

 • .....


Druhy fotointerpretácie

 • Vizuálna interpretácia – vykonáva ju interpretátor

 • Automatizovaná interpretácia – obrazová klasifikácia, vykonávaná počítačom

 • Čiastočne automatizovaná interpretácia – niektoré fázy spracovania sú vykonávané počítačom


Pravidlá fotointerpretácie

Pred fotointerpretáciou je dôležité si zvoliť:

 • Klasifikačný systém (schému)

 • Minimálnu mapovaciu jednotku (MMU – Minimum Mapping Unit)

 • v závislosti od:

 • druhu snímok, ich rozlíšenia a iných vlastností

 • účelu vyhodnotenia

 • druhu fotointerpretácie

 • mierky výslednej mapy


Klasifikačný systém

 • predstavuje množinu kritérií, na základe ktorých sú oddeľované jednotlivé triedy objektov na snímke

 • odporúča sa vybrať niektorý z uznávaných klasifikačných systémov, ak už taký existuje pre javy, ktoré sú predmetom interpretácie

 • umožňuje to porovnanie výsledkov interpretácie s inými údajmi - interoperabilita


Klasifikačný systém

 • hierarchický systém - hlavné triedy sa delia na podtriedy, ktoré sú ďalej detailnejšie delené

 • výhodou je jednoduchá generalizácia a vhodnosť pre rôzne mierky

 • nehierarchický systém - môže obsahovať mix detailných a generalizovaných tried

 • dá sa ľahko modifikovať pre rôzne aplikácie

 • väčšina klasifikačných systémov je hierarchických a obyčajne obsahujú nejaký typ klasifikačného stromu


LCCS (Land Cover Clas. System) FAO

Klasifikačný systém organizácie FAO


LULC (Land Use & Land Cover) USGS

Klasifikačný systém Geologickej služby USA

Level I Level II

1 Urban or Built-up Land 11 Residential

12 Commercial and Services

13 Industrial

14 Transportation,Communications, Utilities

15 Industrial and Commercial Complexes

16 Mixed Urban or Built-up Land

17 Other Urban or Built-up Land

2 Agricultural Land 21 Cropland and Pasture

22 Orchards, Groves, Vineyards, Nurseries....

23 Confined Feeding Operations

24 Other Agricultural Land

3 Rangeland 31 Herbaceous Rangeland

32 Shrub and Brush Rangeland

33 Mixed Rangeland

4 Forest Land 41 Deciduous Forest Land

42 Evergreen Forest Land

43 Mixed Forest Land

5 Water, 6 Wetland, 7 Barren Land, 8 Tundra, 9 Perennial Snow or Ice


Klasifikačný systém vs. legenda

 • klasifikačný systém by mal byť nezávislý od mierky a použitých údajov

 • aplikáciou klasifikačného systému na konkrétnom území pre určitú mierku a konkrétnu sadu údajov je legenda

 • legenda predstavuje zoznam tried, a môže, ale nemusí byť odvodená od klasifikačného systému

 • u nás najpoužívanejšia legenda CORINE Land Cover (CLC) a Katalóg objektov ZB GIS (KO ZB GIS)


Minimálna mapovacia jednotka

MMU - minimálna veľkosť areálu, resp.minimálna šírka línie, ktorá bude mapovaná ako samostatný objekt

 • má vplyv na veľkosť detailu interpretácie


Minimálna mapovacia jednotka

 • veľkosť MMU by mala byť približne 10-násobkom veľkosti pixla

 • na výslednej mape určitej mierky je ťažké vyjadriť plošný areál menší ako 0,10 inch (2,54 mm) na jednej strane

 • MMU nemusí byť rovnako veľká pre všetky triedy v rámci klasifikačného systému

 • areály < MMU – zlúčenie so susednými areálmi


Projekt CORINE Land Cover

 • program CORINE (Coordination of Information on the Environment) – schválený Európskou komisiou v roku 1985

 • cieľom bolo zabezpečovať kompatibilné údaje o životnom prostredí členských štátov EÚ

 • v r.1991 sa rozhodlo, že 3 projekty sa rozšíria aj na štáty strednej a východnej Európy – medzi nimi aj projekt Land Cover (CLC) – vytvorenie digitálnej bázy údajov o krajinnej pokrývke v mierke 1:100 000 aplikáciou družicových snímok

 • projekt koordinuje EEA (European Environmental Agency)

 • databázy CLC 1970, CLC 1990, CLC 2000


Projekt CORINE Land Cover

 • údaje Landsat TM, ETM+, SPOT, IRS

 • geometrická presnosť < 50 m, od CLC90 < 25 m

 • MMU plošná 25 ha (500 x 500 m, čo v mierke 1:100 000 predstavuje 5 x 5 mm)

 • MMU líniová 100 m (1 mm v mierke 1:100 000)

 • geometrická presnosť údajov CLC < 100 m

 • tematická presnosť < 85 %

 • metóda interpretácie – počítačom podporovaná vizuálna interpretácia

 • CLC 2006 – mala by byť hotová v roku 2009

www stránka CLC Slovensko


Legenda CORINE Land Cover

 • 3 hierarchické úrovne:

  5 tried na prvej hierarchickej úrovni

  15 tried na druhej hierarchickej úrovni

  44 tried na tretej hierarchickej úrovni

 • Geografický ústav SAV – Feranec, Oťahel

 • r.1995-96 – návrh legendy CLC pre mierku 1:50 000 pre krajiny strednej a východnej Európy

 • doplnená 4.hierarchická úroveň


Vizuálna interpretácia

 • najjednoduchšia a najrozšírenejšia metóda

 • najstaršia – vyvinutá pre takmer 100 rokmi, keď boli k dispozícii iba analógové LMS

 • vyhodnocovateľ na základe pozorovania kvalitatívnych a kvantitatívnych charakteristík objektov a s použitím vlastných znalostí a skúseností, prípadne rôznych pomocných materiálov určuje na snímke rôzne objekty a javy

 • dá sa vykonávať pohotovo a s minimálnym technickým vybavením


Vizuálna interpretácia

 • 3D interpretácia – využíva stereoskopické videnie

 • potrebná snímková dvojica (sterodvojica)

 • ZB GIS – 3D údaje (X,Y,Z)

 • 2D interpretácia – na snímke (rovina), ortofotosnímke


Vizuálna interpretácia

 • v minulosti – zakresľovaním priamo do snímky alebo na priehľadnú fóliu, s využitím rôznych pomôcok a prístrojov

 • jednoduché - lupa, šošovkový al.zrkadlový stereoskop

 • zložitejšie - stereokomparátor, prekresľovač, obkresľovač

 • v súčasnosti – počítačom podporovaná (computer aided) vizuálna interpretácia (napr. digitalizácia na obrazovke, 3D interpretácia s využitím stereookuliarov)


Cvičenie

Vizuálna interpretácia (2D) výrezu z farebnej ortofotosnímky Chopok-Jasná z r.2001

 • rozlíšenie 1 m

 • rozmer výrezu 1000 x 1000 pixlov (1 x 1 km)

 • cieľ – vyhraničiť areály krajinnej pokrývky

 • klasifikačný systém – legenda krajinnej pokrývky vysokých pohorí (KPVP) pre mierku 1:5000 odvodená z CLC

 • MMU plošná 150 m2 (cca 2,5 x 2,5 mm na mape 1:5000), budovy 50 m2 (cca 1,5 x 1,5 mm)

 • MMU líniová 10 m (2 mm na mape 1:5000)


Cvičenie

Pokyny:

1. stiahnuť údaje k cvičeniu zo stránky predmetu

(momentálne Využitie údajov DPZ v geografii)

2. vybrať si výrez

3. na digitalizáciu použiť softvér Quantum

GIS/GRASS alebo ArcGIS (prípadne Geomedia)

4. vytvoriť novú vektorovú vrstvu a pridať do

atribútovej tabuľky stĺpec KOD (Integer)

5. digitalizovať polygóny alebo línie a centroidy

6. zapísať do atribútovej tabuľky rozlohy areálov

7. vytvoriť mapu krajinnej pokrývky


ad
 • Login