Av stephen knudtzon og hugo munthe kaas
Download
1 / 23

Sanksjoner og tiltak mot Iran en oversikt over de nye norske reglene fra 2011, og litt om reglene i USA og hvordan dis - PowerPoint PPT Presentation


 • 128 Views
 • Uploaded on

Sanksjoner og tiltak mot Iran – en oversikt over de nye norske reglene fra 2011, og litt om reglene i USA og hvordan disse berører norske bedrifter. av Stephen Knudtzon og Hugo Munthe-Kaas. Innledning - IRAN. Den islamske republikk Iran Regnes som en regional stormakt i Midtøsten Økonomi

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Sanksjoner og tiltak mot Iran en oversikt over de nye norske reglene fra 2011, og litt om reglene i USA og hvordan dis' - walker


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Av stephen knudtzon og hugo munthe kaas

Sanksjoner og tiltak mot Iran – en oversikt over de nye norske reglene fra 2011, og litt om reglene i USA og hvordan disse berører norske bedrifter.

av Stephen Knudtzon og Hugo Munthe-Kaas


Innledning iran
Innledning - IRAN

 • Den islamske republikk Iran

  • Regnes som en regional stormakt i Midtøsten

 • Økonomi

  • Oljekildene er landets økonomiske ryggrad.

  • Har verdens største naturgassreserver etter Russland.


Bakgrunn sanksjoner
Bakgrunn - Sanksjoner

 • Økt enighet internasjonalt om å begrense Irans:

  • Utvikling av atomteknologi og masseødeleggelsesvåpen

  • Støtte av uønskede militære grupperinger

 • Toppet seg sommeren 2010 hvor man fikk nye regler i FN, EU og USA

 • Gjennomgående for de nye reglene er at de rammer:

  • Irans energisektor

  • Isolering av Iran fra det internasjonale finanssystemet


Sanksjonenes innvirkning p iran
Sanksjonenes innvirkning på Iran

 • Har økende effekt på Irans økonomi – men har ennå ikke ført til ønsket politisk endring.

 • Noen synlige effekter:

  • Selskaper trekker seg ut

  • Oljeproduksjon

 • Ikke all handel med Iran er rammet.


Usa amerikanske sanksjonsregler
USA – Amerikanske sanksjonsregler

 • USAs regler om sanksjoner mot Iran av betydning for norske selskaper:

  • For amerikanere:

   • Ban on US Trade with and Investment in Iran – Executive order 12959 (1995/2010)

  • For utenlandske firma som investerer i Irans energi sektor:

   • ISA og CISADA


Litt om isa og cisada
Litt om ISA og CISADA

 • Iran SanctionsActof 1996 (ISA):

  • En av mange amerikanske sanksjonslover rettet mot Iran

 • Comprehensive Iran Sanctions, Accountability, and DivestmentActof 2010 (CISADA)

  • Utvidet ISA for å ramme ytterligere typer handel med Iran.


Isa og cisada forts
ISA og CISADA (forts.)

 • Oppbygning av ISA og CISADA:

  • Lister opp en gruppe handlinger som, hvis de utføres, kan føre til en rekke opplistede sanksjoner som presidenten kan pålegge.

  • Sanksjonene rammer utenlandske firmaers mulighet for å drive forretninger i USA.

 • Aktiviteter som ikke rammes:

  • Kjøp av olje/naturgass fra Iran (ikke en ”investment”)

  • Salg av utstyr som Iran kan bruke for å lete etter og/eller utvinne egne olje og gass forekomster


Oppsummering forbudte handlinger etter us regler
Oppsummering – forbudte handlinger etter US regler.

 • Oppsummering - forbudte handlinger.

  • Investeringer i energisektoren.

  • Tjenester knyttet til raffinert petroleum, import av raffinert petroleum.

  • Salg av raffinert petroleum til Iran.


Amerikanske sanksjoner ved brudd
Amerikanske sanksjoner ved brudd

 • Dersom et firma bryter reglene i CISADA skal presidenten pålegge firma 3 av 9 følgende sanksjoner:

  • denial of Export-Import Bank loans, credits, or credit guarantees for U.S. exports to the sanctioned entity;

  • denial of licenses for the U.S. exportof military or militarily useful technology to the entity;

  • denial of U.S. bank loansexceeding 10 MUSD in one year to the entity;

  • if the entity is a financial institution, a prohibition on its service as a primary dealer in U.S. government bonds; and/or a prohibition on its serving as a repository for U.S. government funds (each counts as one sanction);

  • prohibition on U.S. government procurement from the entity;

  • restriction on imports fromthe violating entity, in accordance with the International Emergency Economic Powers Act (IEEPA, 50 U.S.C. 1701);

  • prohibitions in transactions in foreign exchange by the entity;

  • prohibition on any credit or paymentsbetween the entity and any U.S. financial institution;

  • prohibition of the sanctioned entity from acquiring, holding, or trading any U.S.-based property.


Amerikanske sanksjoner ved brudd forts
Amerikanske sanksjoner ved brudd (forts.)

 • Ekstra:

  • The ”specialrule”


Oversikt fn og eu iran sanksjonsregler av s rskilt interesse for norske selskaper
Oversikt: FN og EU Iran-sanksjonsregler av særskilt interesse for norske selskaper.

 • FNs regler om sanksjoner mot Iran av betydning for norske selskaper:

  • FN resolusjoner 2006-2010

 • EUs regler om sanksjoner mot Iran av betydning for norske selskaper:

  • EU rådets beslutning av 27. juli 2010 og Forordning nr. 961/2010


Norske sanksjonsregler mot iran
Norske sanksjonsregler mot Iran interesse for norske selskaper.

 • Norges regler om sanksjoner mot Iran:

  • Forskrift om sanksjoner og tiltak mot Iran (09.02.2007 nr. 149)

 • Forskriften består av EU regler og FN regler (se over)

  • EU forording nr. 961/2010

  • FN regler (Sikkerhets resolusjon 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1929 (2010))


Norske sanksjonsregler mot iran forts
Norske sanksjonsregler mot Iran (forts.) interesse for norske selskaper.

 • Reglene kan grovt deles inn i 8 områder:

  • Varer og teknisk bistand som er ulovlig

  • Energisektoren

  • Finansiering

  • Svartelistede personer

  • Pengeoverføring

  • Finansinstitusjoner

  • Forsikring

  • Transport


Norske sanksjonsregler mot iran forts1
Norske sanksjonsregler mot Iran (forts.) interesse for norske selskaper.

 • 1: Tilførsel og eksport av varer og teknisk bistand, meglervirksomhet (3. land), finansiell bistand knyttet til slike varer er ulovlig

  • Hjemmel:

   • Forskriften kapittel II, se liste vedlegg I, II og III,

  • Forbud:

   • Tilførsel til og eksport fra Iran av visse varer og teknisk bistand, meglervirksomhet (3. land), finansiell bistand knyttet til slike varer (§ 5) er ulovlig

  • Hvem:

   • Iranske personer, enheter eller organer eller til bruk i Iran

  • ”Varer”:

   • Veldegg I, II og III


Norske sanksjonsregler mot iran forts2
Norske sanksjonsregler mot Iran (forts.) interesse for norske selskaper.

 • 2: Energisektor:

  • Hjemmel:

   • Kapittel II: §§ 8-10

  • Forbud:

   • Å levere ”nøkkelutstyr” til Iransk person eller til bruk i Iran.

   • Å levere teknisk bistand, meglervirksomhet eller finansiell bistand i tilknytning til nøkkelutstyr

  • Hvem:

   • Til enhver iransk person, enhet eller organ eller for bruk i Iran

  • Tidspunkt:

   • § 10: Transaksjonen må følge av kontrakt inngått etter ikrafttredelsen av forskriften.

   • Eksempel : Utstyrsleverandør til skip.


Norske sanksjonsregler mot iran forts3
Norske sanksjonsregler mot Iran (forts.) interesse for norske selskaper.

 • 3: Finansiering:

  • Hjemmel:

   • Kapittel III - § 11- 15

  • Forbud:

   • 1. Det er forbudt å:

    • Yte lån eller kreditt

    • Erverve eller utvide sin andel

    • Opprette joint ventures

    • Forsettlig delta i aktiviteter som har som formål eller følge å omgå forbudene

  • Hvem:

   • 2. Forbudet i nr. 1 gjelder enhver iransk person, enhet eller organ som er involvert i:

    • Framstilling av varer eller teknologi, som er oppført på UDs vareliste I eller i vedlegg I og II;

    • Fremstilling av utstyrsom kan brukes til intern undertrykkelse som oppført i vedlegg III;

    • Undersøkelser etter eller utvinning og produksjon av råolje og naturgass, raffinering av brennstoff eller kondensering av naturgass.


Norske sanksjonsregler mot iran forts4
Norske sanksjonsregler mot Iran (forts.) interesse for norske selskaper.

 • 4: Svartelistede personer/selskaper (frysing av midler)

  • Hjemmel:

   • Kapittel IV

  • Forbud:

   • ”Ingen formuesgoder skal stilles til rådighet for…”

   • ”Frysing”

  • Hvem:

   • Se vedlegg VII, VIII


Norske sanksjonsregler mot iran forts5
Norske sanksjonsregler mot Iran (forts.) interesse for norske selskaper.

 • 5: Pengeoverføring

  • Hjemmel:

   • Kapittel V: § 21

  • Forbud:

   • Overføring til matvarer, helsepleie eller medisinsk utstyr, eller som benyttes til humanitære formål, foretas uten forhåndstillatelse

   • Annen pengeoverføring til en verdi av NOK 320 000 eller større, eller et tilsvarende beløp, krever forhåndstillatelse fra Utenriksdepartementet.

   • ”Pengeoverføring”

  • Hvem:

   • Til og fra en iransk person, en iransk enhet eller et iransk organ.


 • 6. Finansinstitusjoner: interesse for norske selskaper.

  • Finansinstitusjoner:

   • Forbudt for finans og kredittinstitusjoner:

    • åpne ny bankkonto

    • etablere en ny korrespondentbankforbindelse

    • åpne et nytt representasjonskontor/filial i Iran

    • inngå en ny joint venture med en finans- eller kredittinstitusjon hjemmehørende i Iran

    • åpne et representasjonskontor/datterselskap i Norge av Iransk institusjon,

    • inngå avtaler for eller på vegne av Iransk institusjoner

    • erverve eller utvide en andel eller erverve andre eierinteresser Iransk institusjon

    • statsobligasjoner eller statsgaranterte obligasjoner


Norske sanksjonsregler mot iran forts6
Norske sanksjonsregler mot Iran (forts.) interesse for norske selskaper.

 • 7. Forsikring

  • Hjemmel:

   • Kapittel V: § 26

  • Forbud:

   • Det er forbudt å:

    • Tilby forsikrings- eller gjenforsikringsytelser.

    • Forbyr utvidelse og fornyelse av forsikrings- og gjenforsikringsavtaler, men ikke oppfyllelse av avtaler som er inngått før ikrafttredelsesdatoen (unntattvedlegg VII eller VIII).

   • Unntak:

    • obligatorisk forsikring eller ansvarsforsikring (EØS)

    • forsikring til enkeltpersoner som opptrer som privatpersoner (unntatt vedlegg VII og VIII).

    • levering av forsikring eller gjenforsikring til eieren av et skip, fly eller kjøretøy som er chartret (unntattvedlegg VII eller VIII).

  • Hvem:

   • Visse iranske enheter og personer


Norske sanksjonsregler mot iran forts7
Norske sanksjonsregler mot Iran (forts.) interesse for norske selskaper.

 • 8. Transport

  • Hjemmel:

   • Kapittel VI:

  • Forbud:

   • Bunkringstjenester

   • Teknisk service og vedlikeholdstjenester til luftfartøy

  • Hva/Hvem:

   • Luftfartøy/skip som eies eller kontrolleres, direkte eller indirekte av en iransk person, enhet eller organ.


Norske sanksjonsregler mot iran forts8
Norske sanksjonsregler mot Iran (forts.) interesse for norske selskaper.

 • Forskriften gjelder for:

  • Denne forskriften gjelder:

  • a) i Norge, herunder i norsk luftrom;

  • b) om bord på fly eller skip under norsk jurisdiksjon;

  • c) for alle personer i eller utenfor Norge som er norske statsborgere;

  • d) for alle juridiske personer, enheter eller organer som er opprettet eller stiftet i henhold til norsk lovgivning;

  • e) for alle juridiske personer, enheter eller organer for så vidt angår forretningsvirksomhet som foregår i Norge.


Takk for oppmerksomheten

Takk for oppmerksomheten. interesse for norske selskaper.


ad