Av stephen knudtzon og hugo munthe kaas
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 23

av Stephen Knudtzon og Hugo Munthe-Kaas PowerPoint PPT Presentation


 • 98 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Sanksjoner og tiltak mot Iran – en oversikt over de nye norske reglene fra 2011, og litt om reglene i USA og hvordan disse berører norske bedrifter. av Stephen Knudtzon og Hugo Munthe-Kaas. Innledning - IRAN. Den islamske republikk Iran Regnes som en regional stormakt i Midtøsten Økonomi

Download Presentation

av Stephen Knudtzon og Hugo Munthe-Kaas

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Sanksjoner og tiltak mot Iran – en oversikt over de nye norske reglene fra 2011, og litt om reglene i USA og hvordan disse berører norske bedrifter.

av Stephen Knudtzon og Hugo Munthe-Kaas


Innledning - IRAN

 • Den islamske republikk Iran

  • Regnes som en regional stormakt i Midtøsten

 • Økonomi

  • Oljekildene er landets økonomiske ryggrad.

  • Har verdens største naturgassreserver etter Russland.


Bakgrunn - Sanksjoner

 • Økt enighet internasjonalt om å begrense Irans:

  • Utvikling av atomteknologi og masseødeleggelsesvåpen

  • Støtte av uønskede militære grupperinger

 • Toppet seg sommeren 2010 hvor man fikk nye regler i FN, EU og USA

 • Gjennomgående for de nye reglene er at de rammer:

  • Irans energisektor

  • Isolering av Iran fra det internasjonale finanssystemet


Sanksjonenes innvirkning på Iran

 • Har økende effekt på Irans økonomi – men har ennå ikke ført til ønsket politisk endring.

 • Noen synlige effekter:

  • Selskaper trekker seg ut

  • Oljeproduksjon

 • Ikke all handel med Iran er rammet.


USA – Amerikanske sanksjonsregler

 • USAs regler om sanksjoner mot Iran av betydning for norske selskaper:

  • For amerikanere:

   • Ban on US Trade with and Investment in Iran – Executive order 12959 (1995/2010)

  • For utenlandske firma som investerer i Irans energi sektor:

   • ISA og CISADA


Litt om ISA og CISADA

 • Iran SanctionsActof 1996 (ISA):

  • En av mange amerikanske sanksjonslover rettet mot Iran

 • Comprehensive Iran Sanctions, Accountability, and DivestmentActof 2010 (CISADA)

  • Utvidet ISA for å ramme ytterligere typer handel med Iran.


ISA og CISADA (forts.)

 • Oppbygning av ISA og CISADA:

  • Lister opp en gruppe handlinger som, hvis de utføres, kan føre til en rekke opplistede sanksjoner som presidenten kan pålegge.

  • Sanksjonene rammer utenlandske firmaers mulighet for å drive forretninger i USA.

 • Aktiviteter som ikke rammes:

  • Kjøp av olje/naturgass fra Iran (ikke en ”investment”)

  • Salg av utstyr som Iran kan bruke for å lete etter og/eller utvinne egne olje og gass forekomster


Oppsummering – forbudte handlinger etter US regler.

 • Oppsummering - forbudte handlinger.

  • Investeringer i energisektoren.

  • Tjenester knyttet til raffinert petroleum, import av raffinert petroleum.

  • Salg av raffinert petroleum til Iran.


Amerikanske sanksjoner ved brudd

 • Dersom et firma bryter reglene i CISADA skal presidenten pålegge firma 3 av 9 følgende sanksjoner:

  • denial of Export-Import Bank loans, credits, or credit guarantees for U.S. exports to the sanctioned entity;

  • denial of licenses for the U.S. exportof military or militarily useful technology to the entity;

  • denial of U.S. bank loansexceeding 10 MUSD in one year to the entity;

  • if the entity is a financial institution, a prohibition on its service as a primary dealer in U.S. government bonds; and/or a prohibition on its serving as a repository for U.S. government funds (each counts as one sanction);

  • prohibition on U.S. government procurement from the entity;

  • restriction on imports fromthe violating entity, in accordance with the International Emergency Economic Powers Act (IEEPA, 50 U.S.C. 1701);

  • prohibitions in transactions in foreign exchange by the entity;

  • prohibition on any credit or paymentsbetween the entity and any U.S. financial institution;

  • prohibition of the sanctioned entity from acquiring, holding, or trading any U.S.-based property.


Amerikanske sanksjoner ved brudd (forts.)

 • Ekstra:

  • The ”specialrule”


Oversikt: FN og EU Iran-sanksjonsregler av særskilt interesse for norske selskaper.

 • FNs regler om sanksjoner mot Iran av betydning for norske selskaper:

  • FN resolusjoner 2006-2010

 • EUs regler om sanksjoner mot Iran av betydning for norske selskaper:

  • EU rådets beslutning av 27. juli 2010 og Forordning nr. 961/2010


Norske sanksjonsregler mot Iran

 • Norges regler om sanksjoner mot Iran:

  • Forskrift om sanksjoner og tiltak mot Iran (09.02.2007 nr. 149)

 • Forskriften består av EU regler og FN regler (se over)

  • EU forording nr. 961/2010

  • FN regler (Sikkerhets resolusjon 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1929 (2010))


Norske sanksjonsregler mot Iran (forts.)

 • Reglene kan grovt deles inn i 8 områder:

  • Varer og teknisk bistand som er ulovlig

  • Energisektoren

  • Finansiering

  • Svartelistede personer

  • Pengeoverføring

  • Finansinstitusjoner

  • Forsikring

  • Transport


Norske sanksjonsregler mot Iran (forts.)

 • 1: Tilførsel og eksport av varer og teknisk bistand, meglervirksomhet (3. land), finansiell bistand knyttet til slike varer er ulovlig

  • Hjemmel:

   • Forskriften kapittel II, se liste vedlegg I, II og III,

  • Forbud:

   • Tilførsel til og eksport fra Iran av visse varer og teknisk bistand, meglervirksomhet (3. land), finansiell bistand knyttet til slike varer (§ 5) er ulovlig

  • Hvem:

   • Iranske personer, enheter eller organer eller til bruk i Iran

  • ”Varer”:

   • Veldegg I, II og III


Norske sanksjonsregler mot Iran (forts.)

 • 2: Energisektor:

  • Hjemmel:

   • Kapittel II: §§ 8-10

  • Forbud:

   • Å levere ”nøkkelutstyr” til Iransk person eller til bruk i Iran.

   • Å levere teknisk bistand, meglervirksomhet eller finansiell bistand i tilknytning til nøkkelutstyr

  • Hvem:

   • Til enhver iransk person, enhet eller organ eller for bruk i Iran

  • Tidspunkt:

   • § 10: Transaksjonen må følge av kontrakt inngått etter ikrafttredelsen av forskriften.

   • Eksempel : Utstyrsleverandør til skip.


Norske sanksjonsregler mot Iran (forts.)

 • 3: Finansiering:

  • Hjemmel:

   • Kapittel III - § 11- 15

  • Forbud:

   • 1. Det er forbudt å:

    • Yte lån eller kreditt

    • Erverve eller utvide sin andel

    • Opprette joint ventures

    • Forsettlig delta i aktiviteter som har som formål eller følge å omgå forbudene

  • Hvem:

   • 2. Forbudet i nr. 1 gjelder enhver iransk person, enhet eller organ som er involvert i:

    • Framstilling av varer eller teknologi, som er oppført på UDs vareliste I eller i vedlegg I og II;

    • Fremstilling av utstyrsom kan brukes til intern undertrykkelse som oppført i vedlegg III;

    • Undersøkelser etter eller utvinning og produksjon av råolje og naturgass, raffinering av brennstoff eller kondensering av naturgass.


Norske sanksjonsregler mot Iran (forts.)

 • 4: Svartelistede personer/selskaper (frysing av midler)

  • Hjemmel:

   • Kapittel IV

  • Forbud:

   • ”Ingen formuesgoder skal stilles til rådighet for…”

   • ”Frysing”

  • Hvem:

   • Se vedlegg VII, VIII


Norske sanksjonsregler mot Iran (forts.)

 • 5: Pengeoverføring

  • Hjemmel:

   • Kapittel V: § 21

  • Forbud:

   • Overføring til matvarer, helsepleie eller medisinsk utstyr, eller som benyttes til humanitære formål, foretas uten forhåndstillatelse

   • Annen pengeoverføring til en verdi av NOK 320 000 eller større, eller et tilsvarende beløp, krever forhåndstillatelse fra Utenriksdepartementet.

   • ”Pengeoverføring”

  • Hvem:

   • Til og fra en iransk person, en iransk enhet eller et iransk organ.


 • 6. Finansinstitusjoner:

  • Finansinstitusjoner:

   • Forbudt for finans og kredittinstitusjoner:

    • åpne ny bankkonto

    • etablere en ny korrespondentbankforbindelse

    • åpne et nytt representasjonskontor/filial i Iran

    • inngå en ny joint venture med en finans- eller kredittinstitusjon hjemmehørende i Iran

    • åpne et representasjonskontor/datterselskap i Norge av Iransk institusjon,

    • inngå avtaler for eller på vegne av Iransk institusjoner

    • erverve eller utvide en andel eller erverve andre eierinteresser Iransk institusjon

    • statsobligasjoner eller statsgaranterte obligasjoner


Norske sanksjonsregler mot Iran (forts.)

 • 7. Forsikring

  • Hjemmel:

   • Kapittel V: § 26

  • Forbud:

   • Det er forbudt å:

    • Tilby forsikrings- eller gjenforsikringsytelser.

    • Forbyr utvidelse og fornyelse av forsikrings- og gjenforsikringsavtaler, men ikke oppfyllelse av avtaler som er inngått før ikrafttredelsesdatoen (unntattvedlegg VII eller VIII).

   • Unntak:

    • obligatorisk forsikring eller ansvarsforsikring (EØS)

    • forsikring til enkeltpersoner som opptrer som privatpersoner (unntatt vedlegg VII og VIII).

    • levering av forsikring eller gjenforsikring til eieren av et skip, fly eller kjøretøy som er chartret (unntattvedlegg VII eller VIII).

  • Hvem:

   • Visse iranske enheter og personer


Norske sanksjonsregler mot Iran (forts.)

 • 8. Transport

  • Hjemmel:

   • Kapittel VI:

  • Forbud:

   • Bunkringstjenester

   • Teknisk service og vedlikeholdstjenester til luftfartøy

  • Hva/Hvem:

   • Luftfartøy/skip som eies eller kontrolleres, direkte eller indirekte av en iransk person, enhet eller organ.


Norske sanksjonsregler mot Iran (forts.)

 • Forskriften gjelder for:

  • Denne forskriften gjelder:

  • a) i Norge, herunder i norsk luftrom;

  • b) om bord på fly eller skip under norsk jurisdiksjon;

  • c) for alle personer i eller utenfor Norge som er norske statsborgere;

  • d) for alle juridiske personer, enheter eller organer som er opprettet eller stiftet i henhold til norsk lovgivning;

  • e) for alle juridiske personer, enheter eller organer for så vidt angår forretningsvirksomhet som foregår i Norge.


Takk for oppmerksomheten.


 • Login