Sveicin ti klientu dien
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 24

SVEICINĀTI KLIENTU DIENĀ! PowerPoint PPT Presentation


  • 105 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

SVEICINĀTI KLIENTU DIENĀ!. Māris Aleksandrovs. 2013.gada 17.septembrī. VAS «ELEKTRONISKIE SAKARI». Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas un būvniecības pārvaldība. Frekvenču spektra pārvaldība. Numerācijas datu bāzes uzturēšana. Izsaucēja atrašanās vietas (112) datu bāzes uzturēšana.

Download Presentation

SVEICINĀTI KLIENTU DIENĀ!

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Sveicin ti klientu dien

SVEICINĀTI KLIENTU DIENĀ!

Māris Aleksandrovs

2013.gada 17.septembrī


Vas elektroniskie sakari

VAS «ELEKTRONISKIE SAKARI»

Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas un būvniecības pārvaldība

Frekvenčuspektra pārvaldība

Numerācijas datu bāzes uzturēšana

Izsaucēja atrašanās vietas (112) datu bāzes uzturēšana

Radioiekārtu sertifikācijas pakalpojumi (no 2013.gada vidus)

Tehnisko parametru mērījumu pakalpojumi

Tehnisko parametru aprēķinu pakalpojumi

VAS Elektroniskie sakari Klientu diena

2


Frekven u spektra p rvald ba

FREKVENČU SPEKTRA PĀRVALDĪBA

VAS Elektroniskie sakari Klientu diena

3


Sveicin ti klientu dien

FREKVENČU KOTROLES AKTUALITĀTES

VAS Elektroniskie sakari Klientu diena

4


Ilgtermi a strat ija 2011 2016 gads

FREKVENČU KOTROLES AKTUALITĀTES

ILGTERMIŅA STRATĒĢIJA (2011.-2016. gads)

VAS Elektroniskie sakari Klientu diena

5


Ilgtermi a strat ija 2011 2016 gads1

FREKVENČU KOTROLES AKTUALITĀTES

ILGTERMIŅA STRATĒĢIJA (2011.-2016. gads)

VAS Elektroniskie sakari Klientu diena

6


Sveicin ti klientu dien

IEKĀRTU ATBILSTĪBAS

AKTUALITĀTES

VAS Elektroniskie sakari Klientu diena

7


Iek rtu atbilst bas aktualit tes

IEKĀRTU ATBILSTĪBASAKTUALITĀTES

Uzlabots preventīvais darbs traucējumu novēršanai

VAS Elektroniskie sakari Klientu diena

8


Sveicin ti klientu dien

STARPTAUTISKĀ FREKVENČU PLĀNOŠANA

VAS Elektroniskie sakari Klientu diena

9


Sveicin ti klientu dien

STARPTAUTISKĀ FREKVENČU PLĀNOŠANA

VAS Elektroniskie sakari Klientu diena

10


Sveicin ti klientu dien

PROCESU INTEGRĒŠANA

UN e PAKALPOJUMI

VAS Elektroniskie sakari Klientu diena

11


Sveicin ti klientu dien

PROCESU INTEGRĒŠANA

UN e-PAKALPOJUMI

ILGTERMIŅA STRATĒĢIJA(2013.-2018.gads)

VAS Elektroniskie sakari Klientu diena

12


Sveicin ti klientu dien

Paldies!

VAS Elektroniskie sakari Klientu diena

13


Vas elektroniskie sakari1

VAS «ELEKTRONISKIE SAKARI»

Publisko maksas pakalpojumu cenrādis

Sandra Vingre

VAS Elektroniskie sakari Klientu diena


Latvijas frekven u p rvaldes finans ana

Latvijas frekvenču pārvaldes finansēšana

VAS Elektroniskie sakari Klientu diena


Finans juma regul jums

Finansējuma regulējums

Elektronisko sakaru likums

Ministru Kabineta noteikumi

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/20/EK par elektronisko komunikāciju tīklu un pakalpojumu atļaušanu (atļauju izsniegšanas direktīva)

(30) ... lai segtu minēto darbību faktiskās administratīvās izmaksas...

VAS Elektroniskie sakari Klientu diena


Cenr a att st ba

Cenrāža attīstība

2010. gadā pieņemts cenrādis, kas balstīts uz tehnoloģisko neitralitāti

2010. gadā cenrādis paredz pakāpenisko tarifu ieviešanu pakalpojumu veidiem, kuros tarifu izmaiņas ir būtiskas

2011. gadā cenrādī noteikta tarifu korekcija

2011. gadā cenrādī veikts tarifu samazinājums vidēji par 8,8%

2012. gadā cenrādī ieviests jauns koriģējošs koeficients tarifu pakāpeniskai piemērošanai, komersantam uzsākot sakaru tīklu izvēršanu

2013. gadā tiek gatavotas izmaiņas cenrādī, lai nodrošinātu tarifu samazinājumu vidēji līdz 5%, prognozējot pakalpojuma skaita pieaugumu

VAS Elektroniskie sakari Klientu diena


Ems tarifu samazin jums

EMS tarifu samazinājums %

-8,8%

-5%

EMS – elektromagnētiskā saderība

17.09.2013.

VAS Elektroniskie sakari Klientu diena

18


Ems nodro in anas izmaksu samazin ana

EMS nodrošināšanas izmaksu samazināšana

VAS Elektroniskie sakari Klientu diena


Ems ie mumi izdevumi un tarifu korekcija

EMS ieņēmumi/izdevumi un tarifu korekcija

VAS Elektroniskie sakari Klientu diena


Ems ie mumi izdevumi un tarifu korekcija1

EMS ieņēmumi/izdevumi un tarifu korekcija

Atmaksājamā summa

Atmaksājamā summa

VAS Elektroniskie sakari Klientu diena


Pl not s izmai as

Plānotās izmaiņas

Priekšlikumi cenrāža uzlabojumiem

Prognozes par sakaru nozares attīstību

Frekvenču plāna izmaiņas – jauni pakalpojumi

Pakalpojumu skaita izmaiņas

Cenrāža nomenklatūras pārskatīšana

Cenrāža elastība

Uzņēmuma darbības optimizācijas turpināšana

VAS Elektroniskie sakari Klientu diena


Att st bas pl ns

Attīstības plāns

VAS Elektroniskie sakari Klientu diena


Sveicin ti klientu dien

Paldies!

VAS Elektroniskie sakari Klientu diena


  • Login