Koncepcja funkcjonowania i rozwoju
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 44

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PowerPoint PPT Presentation


 • 101 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU. ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 3 W KOŚCIERZYNIE 2011 -2016. UZASADNIENIE. „NOWOCZESNA EDUKACJA ŹRÓDŁEM WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU” Wszechstronny rozwój ucznia na miarę XXI wieku najważniejszym celem szkoły

Download Presentation

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU

ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 3

W KOŚCIERZYNIE

2011 -2016


UZASADNIENIE

„NOWOCZESNA EDUKACJA ŹRÓDŁEM WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU”

Wszechstronny rozwój ucznia na miarę XXI wieku najważniejszym celem szkoły

ROLA DYREKTORA TO PRACA NA RZECZ SUKCESU SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ ORAZ WSPIERANIE JEJ

W ROZWOJU


 • Korzystanie z funduszy europejskich;

 • Budowanie społeczeństwa obywatelskiego;

 • Troska o najwyższą jakość pracy szkoły;

 • Korelacja z Strategia Rozwoju Miasta:

 • Realizacja nowych priorytetów MEN – „Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna”


 • 2001Wyższa Szkoła Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych

  - studia podyplomowe z zarządzania oświatą;

 • 1997Politechnika Gdańska – studia podyplomowe z podstaw

  informatyki;

 • 1995Politechnika Gdańska – studia wyższe magisterskie w zakresie

  technologii nieorganicznej, tytuł magistra inżyniera;.

 • 1989Instytut Kształcenia Nauczycieli - Studium Pedagogiczne dla

  nauczycieli z wyższym wykształceniem;

 • 1993 Politechnika Gdańska – studia wyższe zawodowe w zakresie

  chemii, tytuł inżyniera chemika.


 • 22 – letni staż pracy w zawodzie nauczyciela

 • 2006 do chwili obecnej

  Zespół Szkół Publicznych nr 3 w Kościerzynie – dyrektor szkoły,

 • 1988 - 2006

  Zespół Szkół Publicznych nr 3 w Kościerzynie – nauczycielka chemii i informatyki,

 • 2000 – 2006

  Prowadzenie kursów i szkoleń informatycznych dla nauczycieli, dyrektorów szkół i kadr Urzędów Pracy na zlecenie CEN, DC – Edukacja, OFEK,

  Wykłady:

 • z chemii dla studentów PG,

 • w Policealnej Szkole Informatyki,

 • szkolenie studentów w ramach praktyk studenckich na zlecenie Uniwersytetu Gdańskiego i Toruńskiego,


 • Przyznane odznaczenia

  • Medal Srebrny za Długoletnią Służbę;

  • Medal Komisji Edukacji Narodowej;

  • Srebrna Honorowa Odznaka Przyjaciół Harcerstwa.

 • Przyznane wyróżnienia

  • Nagrody Burmistrza: 2003 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009r. 2010r.

  • Nagrody Dyrektora Szkoły: 1993r. 1998 r. 2001 r. 2004 r.


 • KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY


  Doskonalenie procesu nauczania i wychowania

  • Wdrażanie nowoczesnego systemu dydaktycznego;

  • Poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych;

  • Podniesienie skuteczności w zapobieganiu patologiom i demoralizacji;

  • Działania motywujące grono pedagogiczne

  • Kreatywna i dobrze wykształcona kadra;

   ,, Szkoła jest tyle warta, ile wart jest nauczyciel”.


  Kultywowanie tradycji regionu

  • Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Młoda Kościerzyna”

  • Język kaszubski

  • Promocja miasta, regionu i szkoły na spotkaniach międzynarodowych


  Udział w projektach edukacyjnych

  • Kontynuacja projektów wieloletnich dla uczniów zdolnych;

  • Pokonywanie barier w karierze szkolnej ucznia średniego i słabego;

  • Udział w projektach z Urzędu Miasta „Kościerzyna – centrum przyjaźni i aktywności obywatelskiej”;

  • Wymiana międzynarodowa;

  • Współpraca z innymi szkołami i uczelniami wyższymi w regionie, w Polsce, w Europie , w celu wymiany doświadczeń i promocji szkoły .


  Integracja ze środowiskiem lokalnym


  Integracja ze środowiskiem lokalnym

  • Utworzenie „Szkoły dla rodziców”;

  • Szkoła otwarta na środowisko.


  Współpraca z instytucjami wspierającymi szkołę


  Przyjaciele, absolwenci, sponsorzy


  Plany i zamierzenia na przyszłość

  • Każdy absolwent szkoły będzie posiadał kartę pływacką;

  • Wykreowanie modelu „Wykształconego Kościerzaka”- we wspólnym projekcie realizowanym prze z szkołę, Urząd Miasta, Kuratorium Oświaty, Młodzieżową Radę Miasta, który zdobywając odpowiednie wykształcenie będzie:

  • budował nowoczesny wizerunek miasta i powiatu,

  • promował bogactwo regionu w Europie i na świecie,

  • rozwijał rynek pracy,

  • tworzył miejsca pracy dla kościerskich absolwentów szkół i uczelni wyższych.


  Działania dla bezpieczeństwa

  • Współpraca z Urzędu Miasta w projektach dotyczących bezpieczeństwa w szkole,

  • Udział w projekcie „Sztuka i sport zamiast …. – przeciwdziałanie przestępczości wśród młodzieży”,

  • Rozbudowa monitoringu,


  Plany przedsięwzięć ekonomicznych


  • realizacja projektu e – szkoła,

  • wymiana starych rur sieci grzewczej w szkole,

  • zainstalowanie zdalnego systemu monitoringu instalacji centralnego ogrzewania,

  • remont pozostałych sal lekcyjnych wraz z wymiana instalacji elektrycznej,

  • położenie posadzek z tarketuw pomieszczeniach szkolnych,

  • remont schodów przy wejściach do szkoły,

  • zakup nowych mebli do sal lekcyjnych,

  • utworzenie nowych miejsc parkingowych,

  • zakup dokumentacji projektowej do budowy nowej sali gimnastycznej.


  PODSUMOWANIE

  Efektem wdrożenia w życie przedstawionej koncepcji będzie:

  • dobra atmosfera pracy, która pozwoli realizować cele i zadania Zespołu,

  • absolwent - przedsiębiorczy człowiek, aktywnie uczestniczący w życiu społecznym i dobrze funkcjonujący w gospodarce,

  • światły, młody obywatel szanujący dorobek kulturalny regionu, przygotowany do podejmowania różnych ról w życiu rodzinnym, zawodowym i społecznym.


  REALIZACJA ZADAŃ SZKOŁY W LATACH 2006 - 2011


  Pozyskane środki finansowe


  Nauka, eksperyment, zabawa drogą do sukcesu


  OSIĄGNIĘCIA

  • STYPENDIA BURMISTRZA

  • LAUREACI KONKURSÓW NA

   SZCZEBLU OGÓLNOPOLSKIM, WOJWÓDZKIM I POWIATOWYM W KONKURSACH PRZEDMIOTOWYCH ORAZ SPORCIE


  Osiągnięcia

  • Sport: 18 laureatów w powiecie, eliminacje wojewódzkie – 4 finalistów i 6 laureatów, finały wojewódzkie – 5 laureatów, 6 finalistów, zawody ponadwojewódzkie – finalista i laureat. laureatów

  • Wojewódzkie konkursy przedmiotowe (kuratoryjne): finaliści z ekologii, geografii, matematyki, j. niemieckiego, laureatka z ekologii. Matematyczne - inne – 5

  • Konkursy plastyczne: ogólnopolskie – 15 laureatów, wojewódzkie 18 laureatów. Fotograficzne – 5 laureatów.

  • Mandaty posłów na Sesje Sejmu Dzieci i Młodzieży.


  Projekty edukacyjne

  ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZE (dla uczniów zdolnych)

  http://www.zsp3koscierzyna.szkolnastrona.pl/


  ODKRYWAC NIEZNANE, TWORZYĆ NOWE

  - program rozwijania zainteresowań fizyką


  Pomorskie – dobry kurs na edukacje. Wyrównywanie szans edukacyjnych w regionie poprzez programy rozwojowe

  Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole podstawowej i gimnazjum

  ● przedszkole – obserwacja pedagogiczna zakończona analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna),

  ● klasy I–III szkoły podstawowej – obserwacja i pomiary pedagogiczne mające na celu rozpoznanie u uczniów ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się,

  ● gimnazjum– doradztwo edukacyjno-zawodowe;


  Wymiana międzynarodowa

  • NIEMCY

  • FRANCJA, HISZPANIA, WŁOCHY

  • ETNODIALOG


  Radosna szkoła – miejsce zabaw w szkole


  SPORT

  • EDUKACJA

  • ZAWODY

  • PŁYWANIE

   ZAJĘCIA SPORTOWO-REKREACYJNE


  HARCERSTWO


  KOŁA ZAINTERESOWAŃ- 22

  • Przedmiotowe: j. polskiego, geograficzne, informatyczne, matematyczne, chemiczne, biologiczne, historyczne.

  • Sport – SKS

  • Artystyczne: plastyczne, teatralne, wokalno – muzyczne, fotograficzne, „Młoda Kościerzyna”, fotograficzne.

  • Inne: pieszych wędrówek, kulinarne, biblijno - różańcowe


  Szkoła wesoła, bezpieczna i kolorowa


  Inwestycje zrealizowane

  • 2 pracownie komputerowe + 2 tablice interaktywne, projektory i laptopy


  Boisko „Orlik”


  Świetlica, sale lekcyjne, korytarze, łazienki


  Pokój nauczycielski i biura


  Kuchnia


  Monitorig


  Plac zabaw


  Mleko i owoce w szkole


  Konferencje dla nauczycieli miasta i powiatu w ZSP nr 3

  • Z wydawnictwem WSiP dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych i matematycznych

  • „Warsztaty kulinarne” – w ramach programu

  • „Trzymaj formę”

  • „Funkcjonowanie dziecka z cukrzycą w szkole i przedszkolu”

  • „Dwugłos o Janie Karnowskim” – z okazji roku

   Jana Karnowskiego

  • Konferencje metodyczne z języka kaszubskiego


  Uroczystości i imprezy o zasięgu powiatowym i wojewódzkim

  • Awans zawodowy nauczycieli

  • Sejmik ekologiczny

  • 25 – lecie WOPR

  • 100 –lecie Harcerstwa

  • 50 – lecie Szkoły Podstawowej nr 3


 • Login