koncepcja funkcjonowania i zarz dzania szko podstawow nr 2 w obzie
Download
Skip this Video
Download Presentation
Koncepcja funkcjonowania i zarządzania Szkołą Podstawową Nr 2 w Łobzie

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Koncepcja funkcjonowania i zarządzania Szkołą Podstawową Nr 2 w Łobzie - PowerPoint PPT Presentation


 • 109 Views
 • Uploaded on

Koncepcja funkcjonowania i zarządzania Szkołą Podstawową Nr 2 w Łobzie. Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat. Janusz Korczak. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łobzie. 19.09.1947r. – Otwarcie szkoły przy ul . Słowackiego15

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Koncepcja funkcjonowania i zarządzania Szkołą Podstawową Nr 2 w Łobzie' - binah


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
koncepcja funkcjonowania i zarz dzania szko podstawow nr 2 w obzie

Koncepcja funkcjonowania i zarządzania Szkołą Podstawową Nr 2 w Łobzie

Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat.

Janusz Korczak

slide2

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łobzie

 • 19.09.1947r. – Otwarcie szkoły przy ul . Słowackiego15
 • 1967r. – Rozpoczęcie nauki w nowym budynku przy ul. Spokojnej 4
 • 1972r. – Szkoła otrzymała imię Mikołaja Kopernika i sztandar
 • 1988r. – rozpoczęcie rozbudowy szkoły
 • 1999r. – oddanie do użytku nowej części
 • 2009r. – oddanie do użytku boiska „Orlik 2012
dydaktyka podnoszenie jako ci nauczania
DYDAKTYKA – PODNOSZENIE JAKOŚCI NAUCZANIA.

Realizacja zadań mających wpływ na jakość nauczania:

 • organizowanie zajęć pozalekcyjnych mających na celu wyrównywanie szans wszystkich uczniów;
 • poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych dla uczniów zdolnych (koła zainteresowań, koła przedmiotowe, zajęcia sportowe, koła artystyczne)
 • opracowanie i zastosowanie wewnątrzszkolnego systemu badań umiejętności uczniów (diagnoza wstępna w kl. I, diagnoza po kl. III, diagnoza umiejętności mat. – przyr. w kl. IV, V, VI, badanie umiejętności polonistycznych w kl. IV, V, VI; przystąpienie do próbnych egzaminów zewnętrznych)
 • dokonywanie wieloaspektowej analizy przeprowadzonych badań,
 • stosowanie nowoczesnych, aktywnych metod nauczania,
dydaktyka podnoszenie jako ci nauczania1
DYDAKTYKA – PODNOSZENIE JAKOŚCI NAUCZANIA
 • prowadzenie nauczania metodą projektu edukacyjnego,
 • odpowiednia motywacja ucznia,
 • szersze postrzeganie ucznia jako aktywnego uczestnika procesu nauczania i uczenia się,
 • dążenie do opanowania przez uczniów umiejętności uczenia się poprzez poszukiwanie informacji, samokontrolę oraz praktycznego wykorzystywania wiedzy,
 • indywidualizację procesu nauczania,
 • stwarzanie warunków do tworzenia i wprowadzania innowacji pedagogicznych i tworzenia programów autorskich,
 • rozwój materialnej bazy dydaktycznej szkoły,
 • udział uczniów w konkursach przedmiotowych i tematycznych organizowanych przez KO, XIII LO w Szczecinie, Oxford, inne,
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli.
dydaktyka podnoszenie jako ci nauczania2
DYDAKTYKA – PODNOSZENIE JAKOŚCI NAUCZANIA

W związku ze zróżnicowanym poziomem intelektualnym dzieci podejmujących naukę należy różnicować kształcenie na różnych poziomach w jednej klasie dla:

 • uczniów zdolnych poprzez:
  • indywidualną pracę z uczniem,
  • pracę w kołach zainteresowań (przedmiotowe, sportowe, teatralne, szachowe),
  • udział w konkursach, zawodach, przeglądach,
  • pozytywne wzmacnianie,
  • motywowanie do wzmożonego wysiłku,
  • promowanie talentów;
 • uczniów średnio zdolnych poprzez:
  • stosowanie pozytywnych bodźców mobilizujących do zdobywania wiedzy,
  • okresowe uczestnictwo w zespołach wyrównawczych,
  • stosowanie ocen na miarę możliwości;
 • uczniów z zaburzeniami rozwojowymi poprzez:
  • organizowanie zajęć dydaktyczno- wyrównawczych,
  • organizowanie zajęć kompensacyjno – korekcyjnych,
  • stosowanie odpowiednich metod pracy zmierzających do korygowania deficytów,
  • zapewnienie opieki pedagogicznej, psychologicznej, terapeutycznej,
  • zapewnienie opieki logopedycznej
dydaktyka podnoszenie jako ci nauczania3
DYDAKTYKA – PODNOSZENIE JAKOŚCI NAUCZANIA

Metoda projektów (swoiste antidotum przeciwko wadom metod tradycyjnych) :

 • Pełni wielorakie funkcje:

motywacyjną, poznawczą, kształcącą, wychowawczą, samokształceniową

 • Integruje wiedzę szkolną i pozaszkolną
 • Posiada charakter interdyscyplinarny
 • Rozwija u uczniów:

- umiejętność współpracy w grupie

- samorządność

- myślenie twórcze

- umiejętność wdrażania zdobytej wiedzy do praktycznego działania,

- umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji

- umiejętność planowania działań oraz prezentacji wytworów

dydaktyka podnoszenie jako ci nauczania4
DYDAKTYKA – PODNOSZENIE JAKOŚCI NAUCZANIA
 • Metodę projektu stosują nauczyciele na poszczególnych lekcjach jednak bardziej widoczne, łączące wszystkich nauczycieli i uczniów są projekty szkolne.
 • W ostatnich latach zrealizowaliśmy kilka szkolnych projektów edukacyjnych:
 • Tradycje wigilijne.
 • Tradycje świąt wielkanocnych w moim regionie.
 • Moja miejscowość – dawniej i dzisiaj.
 • Śladami Mikołaja Kopernika.
 • Taniec, jako forma relaksu.
 • Obecnie jesteśmy w trakcie realizacji tematu: Kultura państw Unii Europejskiej
projekty unijne
PROJEKTY UNIJNE

„Uśmiech w oczach dziecka.”MEN

Cel projektu: Stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dzieciom z utrudnieniamirozwojowymi, rozwoju na miarę ich możliwości.

Obejmuje szereg zadań na lata 2009 – 2012:

 • Uruchomienie oddziału dla dzieci niepełnosprawnych umysłowo w stopniu umiarkowanym
 • Organizację zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie
 • Organizację zajęć terapeutycznych. W trakcie ich realizacji zaplanowane jest zastosowanie elementów nowoczesnych metod i technik terapeutycznych2.np.:
 • Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz, Metoda Marii Montessori, Metoda Kepharta (metoda skierowana do dzieci z zaburzeniami rozwoju percepcyjno-motorycznego, opóźnieniami w rozwoju psychofizycznym), Metoda Wzory i Obrazki wg M. Frostig (rozwija percepcję wzrokową), Kinezjologia Edukacyjna Paula Dennisona (metoda wspomagająca naturalny rozwój człowieka), metody arteterapii: biblioterapia, muzykoterapia, teatroterapia, choreoterapia, mandale, ergoterapia, gimnastyka korekcyjna
 • Pozaszkolne formy terapii takie jak: turnusy rehabilitacyjne, wycieczki terapeutyczno – wychowawcze, wyjazdy na basen -kinezyterapia, ergoterapia, hydroterapia
 • Szkolenie kadry pedagogicznej z zakresu stosowania innowacyjnych metod pracy z uczniem niepełnosprawnym.
projekty unijne1
PROJEKTY UNIJNE

„Radosna szkoła – kraina sprawności i zdrowia” - to najnowszy program pomocy szkołom podstawowym przygotowany przez MEN. Dotyczy wyposażenia szkoły w:

 • sprzęt rekreacyjny do ogródków szkolnych;
 • pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw w szkole.

Jego celem jest zapewnienie bezpiecznych warunkównauki, wychowania i opieki w szkołach podstawowych.

wychowanie i opieka
WYCHOWANIE I OPIEKA

Działania zapewniające realizację zadań wychowawczych:

 • opieka psychologiczna,
 • spotkania rodziców ze specjalistami: z Poradni PP, z Policji, psychologiem, terapeutą,
 • pedagogizacja rodziców,
 • organizacja spotkań z rodzicami i dziećmi równocześnie,
 • włączanie rodziców w życie klasy i szkoły,
 • udział uczniów w przedstawieniach profilaktycznych,
 • przystąpienie do akcji „Szkoła bez przemocy”, „Dzień bez przemocy”
 • szerokie konsultacje (we wszystkich klasach) projektu programu wychowawczego;
 • zaproponowanie dzieciom jak najszerszego uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych
 • porady udzielane przez wychowawców i pedagoga szkolnego,
 • zajęcia socjoterapeutyczne z uczniami prowadzone przez terapeutę
wychowanie i opieka1
WYCHOWANIE I OPIEKA

Propagowanie zdrowego stylu życia w szkole poprzez akcje: „Zielone jabłuszko”, „Dzień jogurtu”, „Surówka - skarbnica witamin”, „Nikotyna szkodzi zdrowiu”, „Trzymaj formę”, „Walka z astmą”..

Dbałość o zdrowy styl życia oznacza także:

 • zapewnienie odpowiednich warunków pracy (wyposażenie szkoły, rekreacja, posiłki, bezpieczeństwo)
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych,
 • wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania prawidłowych wyborów w zakresie dbałości o zdrowie.
wychowanie i opieka2
WYCHOWANIE I OPIEKA

Samorząd Uczniowski

 • ma wpływ na życie szkoły, współdecyduje o sprawach jej dotyczących
 • opracowuje plan imprez szkolnych: pasowanie na ucznia, DEN, Copernicus, apele rocznicowe, wieczornice, dyskoteki
 • przydziela zadania do realizacji dla poszczególnych klas
 • reprezentuje szkołę w czasie gminnych uroczystości patriotycznych
 • inicjuje akcje promujące zdrowe odżywianie i zdrowy styl życia - Zielone jabłuszko”, „Dzień jogurtu”, „Surówka - skarbnica witamin”, „Nikotyna szkodzi zdrowiu”, „Trzymaj formę”, „Walka z astmą” .
wychowanie i opieka3
WYCHOWANIE I OPIEKA

Zadania świetlicy

 • Zapewnienie uczniom opieki w godzinach przed lekcjami lub po lekcjach.
 • Realizacja zadań dydaktyczno – wychowawczo - opiekuńczych szkoły.
 • Organizowanie zespołowej nauki, wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
 • Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków właściwej postawy społeczno-moralnej (odpowiednie zachowanie się w szkole, domu i środowisku lokalnym).
 • Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie czasu wolnego, wyrobienie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na świeżym powietrzu.
 • Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, a także pedagogiem szkolnym celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.
wsp praca szko y z rodzicami uczni w
WSPÓŁPRACA SZKOŁY Z RODZICAMI UCZNIÓW

Działalność Rady Rodziców

Wspomaganie rodziców w ich funkcji wychowawczej poprzez:

 • stworzenie płaszczyzny współpracy polegającej na dialogu i budowaniu wzajemnego zaufania w relacji uczeń – rodzic –nauczyciel (wychowawca);
 • wspólne z rodzicami tworzenie szkolnego programu wychowawczego – załącznika do statutu szkoły;
 • wspólne rozwiązywanie problemów wychowawczych (np. zajęcia warsztatowe),
 • organizowanie wspólnych dla wszystkich chętnych rodziców spotkań tematycznych;
 • pomoc rodzicom niewydolnym wychowawczo:
 • pomoc materialna dla dzieci, np. bezpłatne obiady w szkole, zaopatrzenie w odzież sezonową i przybory szkolne
 • Dyżury nauczycieli w określony dzień miesiąca
kadra pedagogiczna
Kadra Pedagogiczna
 • Zatrudnionych 30 nauczycieli na pełnym etacie i 3 w niepełnym wymiarze godzin
 • 80% nauczycieli posiada kwalifikacje do uczenia dwóch lub trzech przedmiotów.
 • Wszyscy uczą zgodnie ze swoimi kwalifikacjami

Uzyskane stopnie awansu:

19 - nauczycieli nauczycieli dyplomowanych,

8 - nauczycieli mianowanych,

2 - nauczycieli kontraktowych,

1 - nauczyciel stażysta

kadra pedagogiczna1
Kadra Pedagogiczna

Perspektywa zatrudnienia:

 • Psychologa,
 • Logopedy,
 • Terapeuty (SP)
 • Nauczyciela informatyki i techniki (SP)
 • Nauczyciela matematyki
kadra pedagogiczna2
Kadra Pedagogiczna

W zakresie kierowania kadrą pedagogiczną przewiduję:

 • Analizowanie efektywności stosowanych przez nauczycieli form i metod pracy.
 • Zatrudnianie nauczycieli zgodnie z kwalifikacjami,
 • Wspieranie nauczycieli dążących do powiększania swych kwalifikacji,
 • Wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli,
 • Motywowanie do zdobywania kolejnych szczebli awansu zawodowego,
 • Umiejętne motywowanie kadry pedagogicznej,
 • Doskonalenie systemu przyznawania nagród i dodatków motywacyjnych,
 • Skuteczniejsze egzekwowanie dyscypliny pracy nauczycieli,
 • Rozwijanie form integrowania nauczycieli i innych pracowników szkoły,
 • Włączanie przedstawicieli rady pedagogicznej do pracy w organach szkoły,w komisjach, zespołach przedmiotowych, zespole wychowawczym,
 • Pomoc w organizowaniu zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań,
 • Finansowe wspieranie przedsięwzięć edukacyjnych i wychowawczych nauczycieli,
 • Organizowanie konferencji szkoleniowych rady pedagogicznej,
 • Zachęcanie nauczycieli do przygotowywania imprez szkolnychi środowiskowych.
rozw j bazy materialnej
ROZWÓJ BAZY MATERIALNEJ

Planowane remonty:

 • docieplenie i elewacja ścian zewnętrznych oraz zmiana poszyciadachowego.
 • wymiana podłóg na korytarzach,
 • remont szatni,
 • wykonanie drugiej części pryszniców przy sali gimnastycznej,
 • remont sanitariatów w części piwnicznej,
 • wymiana instalacji grzewczej,
 • wymiana oświetlenia w salach lekcyjnych,
 • ogrodzenie terenu szkoły,
 • uruchomienie skutecznego monitoringu szkoły,
 • wykonanie chodnika do podjazdu dla niepełnosprawnych,
 • wykonanie podjazdów dla niepełnosprawnych na wewnętrznych schodach w szkole.
rozw j bazy materialnej1
ROZWÓJ BAZY MATERIALNEJ

W ramach wyposażania szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne planuję:

zakup:

 • komputerów do nauki elementów informatyki w klasach I - III,
 • tablicy multimedialnej,
 • doposażenie sal komputerowych w taką ilość stanowisk, żeby w czasie lekcjikażdyuczeń miał dostęp do komputera,
 • dydaktycznych programów multimedialnych,
 • pomocy dydaktycznych

wyposażenie:

 • sal uczniowskich w indywidualne szafki uczniowskie na pomoce dydaktyczne (obecnie jest jedna taka sala),
 • placu zabaw,
 • sali na zajęcia warsztatowe,
 • szatni w indywidualne szafki dla uczniów
 • sal lekcyjnych w bezprzewodową łączność internetową;

wykonanie:

 • bieżni do skoku w dal.
slide22
BAZA

W szkole działają:

 • dwie nowe pracownie multimedialne,
 • ICIM w bibliotece, w której znajdują się 4 zestawy komputerowe, skaner, drukarka, kopiarka,
 • dwie sale językowe z pełnym wyposażeniem.

Ponadto w ostatnich latach zakupiono lub pozyskano –

 • 19 zestawów komputerowych, 2 laptopy
 • 10 telewizorów, 6 odtwarzaczy video, 8 odtwarzaczy DVD,
 • 8 radiomagnetofonów,
 • skaner, 4 drukarki,
 • kamerę, 2 aparaty cyfrowe,
 • programy komputerowe,
 • mapy, tablice dydaktyczne, krzesła i stoliki uczniowskie,
 • sprzęt muzyczny,
 • stroje ludowe dla zespołu tanecznego,
 • wiele pomocy dydaktycznych i książek do biblioteki szkolnej
ad