Mednarodno investicijsko - PowerPoint PPT Presentation

Mednarodno investicijsko
Download
1 / 62

 • 140 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Mednarodno investicijsko. pravo. Vsebina. Pojem mednarodnih investicij Odškodninska odgovornost držav tujcem Načini ogrožanja investitorjevega premoženja Pojem in obseg nacionalizacije Pravica do nacionalizacije Pogoji mednarodnega prava za dopustnost nacionalizacije

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Mednarodno investicijsko

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Mednarodno investicijsko

Mednarodno investicijsko

pravo


Vsebina

Vsebina

 • Pojem mednarodnih investicij

 • Odškodninska odgovornost držav tujcem

 • Načini ogrožanja investitorjevega premoženja

 • Pojem in obseg nacionalizacije

 • Pravica do nacionalizacije

 • Pogoji mednarodnega prava za dopustnost nacionalizacije

 • mehanizmi za zaščito investitorja

 • ICSID

 • MIGA


Mednarodno investicijsko

Viri

 • Mednarodne konvencije

 • ICSID

 • MIGA

 • Harvardski osnutek

 • Mednarodni akti na področju človekovih pravic

 • Arbitraže

 • Iran-US Claims Tribunal (Iran-USCTR)


Pojem mednarodne investicije

Pojem mednarodne investicije?

 • Vlaganje, ki ga izvaja subjekt, ki pripada določenemu pravnemu redu, na območju nekega drugega pravnega reda, s ciljem pridobitve določene premoženjske koristi.


Pripadnost

Pripadnost

 • Državljanstva

 • Domicila

 • Sedež


Oblike investicij

Oblike investicij

 • Denar

 • Prispevanje opreme, strojev ali aparatov, surovin in reprodukcijskega materiala

 • Odstopraznih pravic industrijske lastnine, tehnične dokumentacije in know-how-a

 • Ustanovitev hčerinske družbe ali podružnice

 • Odkup kapitalskega deleža

 • Pridobitev koncesije v tuji državi


Cilji mi

Cilji MI

 • Nižji stroški (cenejše surovine, delovna sila energija)

 • Fiskalne možnosti, ki mu jih daje DG

 • Prodor na tamkajšnje tržišče.


Koristi za investitorja

Koristi za investitorja?

 • Cenejše surovine, delovna sila in energija.

 • fiskalne možnosti, ki mu jih daje DG.

 • prodor na tamkajšnje tržišče.


Koristi za dg

Koristi za DG?

 • Podjetja s tujim kapitalom pogosto poslujejo uspešneje od domačih,

 • Izvažajo večji del svoje proizvodnje,

 • Večja stopnjo dobička – večji davki.

 • Širše možnosti zaposlovanja domače delovne sile

 • Blago in storitve, ki bi sicer utegnili biti težje dosegljivi

 • Vzpodbude za domače konkurente

 • Razbremenjevanje plačilne bilance DG


Nevarnosti

Nevarnosti?

 • Za investitorje riziki, ki grozijo njihovemu premoženju

 • Za DG nevarnost, da se na njeno ozemlje preselijo manj donosne oblike proizvodnje in oblike proizvodnje, ki so nevarne za okolje

 • tuji vlagatelji si lahko pridobijo monopolni položaj - konkurenca!


Medsebojne pravice in dol nosti

Medsebojne pravice in dolžnosti

 • Tujec ima pravico do tega, da mu pravni red DG nudi zaščito.

 • Dolžnost, da se ravna po pravilih tega pravnega reda.

 • DG ima pravico pričakovati, da bo tujec spoštoval njeno pravo in

 • Dolžnost, da nudi tujcu in njegovemu premoženju tisto zaščito


Od kodninska odgovornost tujcem

Odškodninska odgovornost tujcem

 • Direktna

 • Indirektna

  ‘Denial of justice’

  Izrazita pristranskost sodišča


Pomo doma e d

Pomoč domače D

 • Ko je izkoristil vse poti v DG

 • če pa pravni red DG ne pozna adekvatnih sodnih in/ali administrativnih poti ali jih tujcu odreka.


Harvardski osnutek 1961

Harvardski osnutek 1961

 • Popolno odrekanje pravnih sredstev,

 • Zavlačevanje brez razloga, oviranje postopka

 • Nespoštovanje najbolj temeljnih načel postopka

 • Očitno nepravična odločitev sodišča


Na ini ogro anja

Načini ogrožanja

 • Zmanjšanje načrtovanega dobička

 • Nepopolno sodno varstvo

 • Delna ali kompletna nacionalizacija


Pojem nacionalizacije

Pojem nacionalizacije

 • Prisilen odvzem sredstev, ki so last zasebnih subjektov, v korist države ali neke javnopravne entitete znotraj države.

 • razlastitev

 • (zaplemba) konfiskacija


Nacionalizacija odvzem esa

Nacionalizacija=odvzem – česa?

 • Lastninska pravica

 • Omejene stvarne pravice

 • Pravice intelektualne lastnine

 • Obligacijske pravice?


Obligacijske pravice

Obligacijske pravice

 • Harvardski osnutek 1961

 • Starrett 1983 (Iran-US CTR)

 • Amoco 1987 (Iran-US CTR)

 • Southern Pacific 1993 (ICSID)


Posredna nacionalizacija

Posredna nacionalizacija

 • DG ne sprejme formalne odločitve o odvzemu

 • Ustvari razmere, ki so nevzdržne za normalno poslovanje:

  nesorazmerno visoki davki,

  oviranje finančnega poslovanja,

  onemogočanje opravljanja nadzora,

  vmešavanje v kadrovsko politiko

  omejevanje potrebnega pretoka ljudi, blaga ter kapitala


Vzroki

Vzroki?

 • Netransparentnost

 • Vprašanje, ali je sploh nacionalizacija

 • DG ni potrebno dokazovati, da so izpolnjeni pogoji za zakonitost


Odlo be

Odločbe:

 • Starrat 1983 (Iran-US CTR)

 • Sedco 1984 in Ebrahimi (Iran-US CTR)

 • ELSI 1989 (ICJ - Haag)

 • Southern Pacific 1993 (ICSID)


Starrett

Starrett

“Ni mogoče vsakega neljubega ukrepa, nemirov ali celo revolucij, šteti za posredno nacionalizacijo. To velja še posebej, kadar gre za politično nestabilna področja, kjer mora investitor celo upoštevati možnost, da do takšnih dogodkov lahko pride.”


Pravica do nacionalizacije

Pravica do nacionalizacije

 • Ali ima DG pravico do nacionalizacije?

 • Iz česa izhaja?

 • Nacionalizacija in človekove pravice?


Mednarodni akti

Mednarodni akti:

 • I. Protokol k EKČP: splošni interes in v skladu s splošnimi načeli mednarodnega prava.

 • Resolucija GS OZN št. 1803 o stalni suverenosti nad naravnimi bogastvi 1962 določa pogoje za N.

 • Resolucija 3218 o ekonomskih pravicah in dolžnostih držav 1974


Razlike med resolucijama

Razlike med resolucijama

 • 1803: določa kot pogoj za N javni interes:

 • 3218: priznava neomejeno pravico do N,

 • 1803: višina primerne odškodnine določi v skladu s pravom DG in MP,

 • 3218: določanje odškodnine v izključni pristojnosti DG


Razlike med resolucijama1

Razlike med resolucijama

 • 1803: ko so izčrpana pravna sredstva v DG, v sporih glede višine odškodnine določalo mednarodno sodišče ali arbitraža;

 • 3218: pristojnost sodišč v DG. Druga sredstva le na podlagi svobodnega, vzajemnega dogovora med D v sporu.


Zakonita in nezakonita n

Zakonita in nezakonita N

 • Zakonita:→ ustrezno nadomestilo

 • Nezakonita: → pravica do odškodnine

 • Chorzow(1928):

 • »Splošno načelo v mednarodnem pravu je, da se reparacija sestoji tudi iz ustrezne odškodnine za škodo, posledico neupoštevanja mednarodnega prava, ki jo je pretrpel državljan oškodovane države«.


Nadomestilo in od kodnina

Nadomestilo in odškodnina

 • Nadomestilo = celotna vrednost premoženja

 • Odškodnina = celotna vrednost premoženja + celoten izgubljen dobiček

 • Razvite zahodne države (Hull)

 • Manj razvite države (Calvo)


Pogoji za dopustnost

Pogoji za dopustnost

 • Javni interes,

 • Nediskriminatornost

 • ‘Učinkovito, takojšnje in primerno nadomestilo’

 • Fair postopek


Javni interes

Javni interes

 • Chorzow

 • Resolucija 1803

 • Večina sodnih in arbitražnih odločb

 • Elastičen pojem

 • Motivi za nacionalizacijo pretežno ekonomski in ne povsem politični


Nediskriminatornost

nediskriminatornost

 • Proti državljanom ene države, oziroma skupine držav

 • Različna obravnava premoženja tujih in domačih državljanov.

 • Ni diskriminatornosti, če se izvaja iz opravičljivih razlogov (pogodba).

 • Liamco politični motivi (Libija)


Nadomestilo

Nadomestilo

 • Poglavitni razlog za nezakonitost nacionalizacije

 • 1938 Hullova formula: takojšnje, zadostno in učinkovito nadomestilo (prompt, adequate and effective compensation)


Dolo itev nadomestila

Določitev nadomestila

 • Kateri organ je pristojen?

 • Po katerih pravilih naj odloča?


Vrednost odvzetega premo enja

Vrednost odvzetega premoženja

 • Maksimalni možni znesek

 • Knjigovodska vrednost(book value)

 • Tržna vrednost

 • Vrednost premoženja v normalnem obratovanju (going concern value)- goodwill

 • ‘Discounted cash flow method’ (odbitek stroškov)


Popusti

“Popusti”

 • Plačilna sposobnost DG

 • Pomembnost nacionaliziranega premoženja za DG,

 • Koristi, ki so jih investitorji že pridobili z ekonomsko uporabo odvzetega premoženja v DG,

 • Druge okoliščine, ki izhajajo iz uporabe načel pravičnosti in morale.


Korekten postopek

Korekten postopek

 • V skladu s pred­pisanim postopkom,

 • Zadostna pravna zaščita

 • možnost vložitve učinkovitih pravnih sredstev

 • določena stopnja objektivnosti pri določanju višine nado­mestila.

 • Neučinkovitost in počasnost sodnih in upravnih postopkov v državah v razvoju.


Mehanizmi za za ito

Mehanizmi za zaščito

 • Klavzule v investicijskih pogodbah,

 • Zavarovanje investicij doma ali pri mednar. institucijah

 • Sporazumi o varstvu investicij

 • Drugi sporazumi med DG in domačo državo investitorja


Investicijska pogodba

Investicijska pogodba

 • Zagotovila DČ

 • Problem enostranske ukinitve ugodnosti (estoppel?)

 • Arbitražna klavzula

 • Klavzula o izbiri prava

 • stabilizacijska klavzula

 • internacionalizacijska klavzula


Icsid

ICSID

 • International Centre for Settlement of Investment Disputes

 • Stalno arbitražno razsodišče

 • Pod okriljem Svetovne banke (od 1965)

 • 139 držav


Pristojnost

Pristojnost

 • Investicijski spor

 • DG in DD sta ratificirali ustanovitveno konvencijo

 • DG in I se pisno zavežeta, da svoj spor predlagata ICSID arbitraži

 • DD ne more več nuditi diplomatske zaščite.


Uporaba prava izbira strank

Uporaba prava – izbira strank:

 • Notranje pravo neke države,

 • Mednarodno pravo ali

 • Splošna pravna načela.

 • ‘ex aequo et bono’.


Ni izbire

Ni izbire:

 • Notranje pravo DG (+ MZP)

 • Tudi mednarodno pravo (42.člen konvencije).

 • Notranje pravo DG le, v kolikor je v skladu z mednarodnim pravom.


Klavzula o izbiri prava

Klavzula o izbiri prava

 • Če ni izbire: notranje pravo DG

 • Nacionalno pravo druge države?

 • Splošno priznana načela

 • lex mercatoria

 • Mednarodno pravo (subjektiviteta?)

 • Mednarodno sodišče 1929:»Vsaka pogodba, ki ni pogodba med državami kot subjekti mednarodnega prava, temelji na nacionalnem pravu neke države.«


Stabilizacijska klavzula

Stabilizacijska klavzula:

1”1. Libijska vlada bo napravila vse potrebno, da zagotovi podjetju uživanje vseh pravic zagotovljenih v tej pogodbi. Pogodbene pravice, izrecno dogovorjene s to koncesijo, ne morejo biti spremenjene, razen z medsebojnim dogovorom strank.

2. V času veljavnosti pogodbe se bo ta koncesija razlagala po Petrolejskem zakonu in drugih uredbah, ki so veljale v času sklenitve te pogodbe. Nobena sprememba ali preklic teh uredb ne more spremeniti pogodbenih pravic brez soglasja obeh strank.«


Internacionalizacijska klavzula

Internacionalizacijska klavzula:

»Ta koncesijska pogodba je podvržena načelom libijskega prava in se bo razlagala v skladu s načeli libijskega prava ki so skupna načelom mednarodnega prava. V odsotnosti takšnih skupnih načel se bodo iuporabljala in se bo ta pogodba razlagala v skladu s splošnimi pravnimi načeli, vključno s tistimi, ki bi se uporabljala s strani mednarodnih tribunalov.«


Mednarodno investicijsko

MIGA

 • Multilateral Ivestment Guarantee Agency

 • Mstanovljena leta 1985,

 • Pod okriljem Svetovne banke

 • 135 članic

 • Običajno za dobo 15 let

 • Usklajevanje nacionalnih agencij (SID)


Lump sum sporazumi

Lump-sum sporazumi

 • Pogodba DG in DD investitorja

 • Posebna vrsta kompenzacije,

 • Del zneska, ki bi oškodovancu pripadal po Hullovi formuli

 • Investitorji opustijo zahtevo po primerni, takojšnji ter učinkoviti kompenzaciji,

 • DG se odpove zahtevi, naj njeno domače sodišče odloča o višini nadomestila.


Mednarodno monetarno pravo

Mednarodno monetarno pravo


Vsebina1

Vsebina

 • Mednarodni monetarni sistem

  • Bretton Woods 1944

 • MDS

 • Svetovna banka

 • Spoštovanje tujih deviznih predpisov

 • Evrodevize

 • Mednarodna plačilna kriza

 • EMU


Mds imf

MDS (IMF)

 • www.imf.org

 • Ustanovljen na konferenci v Bretton Woodsu leta 1944

 • Najvišji organ je Svet guvernerjev

 • Tekoče zadeve vodi izvršilni direktorij (čl. XII/3).

 • Članarina se določi v skladu z ekonomskimi kriteriji.

 • Velikost deleža vsake države je podlaga za število glasov


Sdr special drawing right

SDR:Special Drawing Right


Svetovna banka

Svetovna banka

 • Ustanovljena na konferenci v Bretton Woodsu leta 1944.

 • Najvišji organ Svetovne banke je Svet guvernerjev,

 • 21-članski izvršilni direktorij.

 • Enak krog članic kot IMF, članstvo v IMF pogoj za članstvo v Svetovni banki

 • Financiranje banke poteka preko kapitalskih vložkov držav-članic


Naloge

Naloge

 • Zagotoviti gospodarsko obnovo po drugi svetovni vojni.

 • Pospeševati razvoj gospodarsko manj razvitih držav

 • Krediti zarazlične gospodarske projekte

 • Stimuliranje kreditov pri drugih institucijah

 • Vzpodbujanje investicij

  • ICSID

  • MIG


World bank group

World Bank Group

 • Svetovna banka

 • Mednarodna organizacija za razvoj (IDA),

 • Mednarodna finančna korporacija (IFC)


Mednarodni monetarni sistem

Mednarodni monetarni sistem

 • Načelo proste konvertibilnosti valut v kombinaciji s fiksnimi deviznimi tečaji.

 • USD: 0,88671 g zlata za en dolar).

 • Druge valute: stalna pariteta napram dolarju in tako tudi proti zlatu.

 • Dopustna nihanja tečajev do 1 % sicer intervencijski nakup/prodaja USD

 • Deloval več kot 20 let


Kasneje

Kasneje …

 • 1971:

  Ukinitev konvertibilnosti USD

  ‘Smithsonian Agreement’, 1971: zvišanje dopustne meje nihanja tečajev in devalvacija dolarja.

 • 1976 sprememba IMF- spor.:

  Zlati standard ukinjen

  DČ precejšnjo svobodo izbire sistema deviznih tečajev

  IMF dobi nadzor nad politiko menjalnih tečajev


Tuji devizni predpisi

Tuji devizni predpisi

 • Količinske omejitve uvoza in/ali izvoza deviz

 • Sistemi dovoljenj za uvoz ali izvoz deviz

 • Prepovedi deviznih klavzul

 • V sodni praksi več držav se tuji devizni predpisi načeloma ne spoštujejo


Izjema l viii 2 t b imf sporazuma

Izjema - Čl. VIII/2 tč. b IMF-sporazuma:

 • »stranke v neki državi-članici se ne morejo sklicevati na devizne posle, ki zadevajo valuto druge države-članice in ki so sklenjeni v nasprotju z deviznimi predpisi te druge države-članice.«

 • Kaj je ‘devizni posel’?

 • Kaj pomeni »se ne morejo sklicevati«?

 • BGH 1994: transfer kapitala ni devizni posel

 • A/A: devizni posel = menjava valut


Evrodevize

Evrodevize

 • Ne gre za dejanske depozite knjižni denar

 • Transferji ne potekajo direktno ampak preko matične države valute

 • Ta država lahko tako transfer prepreči

 • Libyan Arab Foreign Bank v. Bankers Trust Co


Mednarodna pla ilna kriza

Mednarodna plačilna kriza

 • V začetku sedemdesetih let veliko zelo ugodnih kreditov državam v razvoju.

 • Nezmožnost odplačevanja  najemanje novih kreditov

 • Konec sedemdesetih let zvišanje obrestnih mer

 • Znižanje cen surovin.


Re evanje

Reševanje

 • Delni odpis (Poljska)

 • Debt-to-equity-swap

 • Zasebni upnik se odpove delu dolga proti plačilu ostanka dolga s strani DD

 • MJP ne nudi nobenih efektivnih instrumentov

 • Ni pravil za primer insolventnosti držav

 • Razlike glede na to, ali je upnik je država ali mednarodna organizacija


 • Login