Þróunarverkefni um námsmat 2012–2013 - PowerPoint PPT Presentation

R unarverkefni um n msmat 2012 2013
Download
1 / 29

 • 117 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Þróunarverkefni um námsmat 2012–2013. Ingvar Sigurgeirsson Kennaradeild – Menntavísindasvið. Auglýst er eftir nafni!. Allir í mat Matsstofan Náttúran kallar Svífum seglum þöndum Gerum gott betra! Spegillinn Veganesti. Skilgreining ( Hraunvallaskóli ):.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Þróunarverkefni um námsmat 2012–2013

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


R unarverkefni um n msmat 2012 2013

Þróunarverkefni um námsmat2012–2013

Ingvar Sigurgeirsson

Kennaradeild – Menntavísindasvið


Augl st er eftir nafni

Auglýst er eftir nafni!

 • Allir í mat

 • Matsstofan

 • Náttúran kallar

 • Svífum seglum þöndum

 • Gerum gott betra!

 • Spegillinn

 • Veganesti


R unarverkefni um n msmat 2012 2013

Skilgreining (Hraunvallaskóli):

 • Námsmat verði leiðbeinandi og greinandi fyrir nemendur, kennara og forráðamenn.

 • Námsmat taki mið af munnlegum, verklegum, skriflegum og myndrænum verkefnum og að ástundun, virkni, vinnubrögð, framfarir og félagsfærni sé metið innan hvers námssviðs.

 • Koma enn frekar til móts við nemendur með námsörðugleika, þroska- og/eða hegðunaraskarnir með hagnýtt gildi að leiðarljósi.

 • Umsagnir í vitnisburði nemenda endurspegli leiðbeinandi og greinandi námsmat.

 • Að kennarar greini námsmatsaðferðir sínar og leiti leiða til að þróa námsmat sem byggist á fjölbreyttum námsmatsaðferðum og er einstaklingsmiðað, þ.e. með nemandann í forgrunni.


Lei ir

Leiðir

 • Verkefniðerhugsaðtileinsárs

 • Sett afstað í ágúst 2012

 • Lýkurmeðsameiginlegridagskrá (innanhússþingi, ráðstefnu, námstefnu) vorið 2013

 • Teymi velja sér verkefni

 • Hlutverk IS (http://starfsfolk.khi.is/ingvar/)


Sameiginlegur skilningur

Sameiginlegur skilningur?

 • Hvað er þróunarverkefni?

 • Hvað er námsmat?


Hverju felst r unarverkefni

Í hverju felst þróunarverkefni?

 • Markmið

 • Skilgreindar leiðir (áætlun)

 • Formlegt mat á því hvernig til tekst

 • Skýrsla (sem aðrir geta lært af)

 • Dæmi um skýrslur:

  • http://starfsfolk.khi.is/ingvar/throunarverkefni.html


Hva felst n msmati

Hvað felst í námsmati?

 • Hver eru helstu námsmatsverkin?

 • Hversu stór þáttur í starfi kennara er tengdur námsmati?

 • Hversu vel líkar kennurum þessi þáttur starfsins?


N msmatshugtaki

Allt skipulegt, formlegt, opinbert námsmat, s.s. próf, kannanir, skipulegar athuganir, skráning á árangri, formlegur vitnisburður.

Samofiðallrikennslu. Kennarifylgistmeðnemandaídagsinsönn. Allt mat semekkierformgertmeðe-mhætti.

Námsmatshugtakið

 • Námsmateröllöflunupplýsinga um námnemendaogmiðlunþeirratilannarra

Óformlegt – formlegt


Mikilv gar spurningar

Mikilvægar spurningar?

 • Hvernig er námsmati í grunnskólum yfirleitt háttað? En í ykkar skólum?

 • Eru námsmatsaðferðirnar að skila góðum árangri?

 • Eru þetta bestu aðferðir sem völ er á?

 • Hvað þarf helst að bæta við námsmat? Hvaða leiðir koma helst til greina við að bæta námsmat?

 • Á hverju á að byggja þróun námsmats?

Námskrá

Reynsla

Rannsóknir


A aln mskr grunnsk la 2011

Aðalnámskrá grunnskóla 2011

 • Mat á árangriogframförum … erreglubundinnþáttur í skólastarfi, órjúfanlegurfránámiogkennslu.

 • Markmiðskólastarfserumargvíslegoghægtaðfaraýmsarleiðirtilaðnáþeim. Þvíverðamatsaðferðiraðverafjölbreyttar.

 • Meta þarfallaþættinámsins, þekkingu, leiknioghæfnimeðhliðsjónafviðmiðum í aðalnámskrá.

 • Kennararþurfaaðhjálpabörnumogungmennumtilraunhæfssjálfsmats… Leggjaskaláherslu á leiðsagnarmat. (leturbr. IS)


N msmat hefur marg ttan tilgang

Námsmat hefur margþættan tilgang

Megintilgangur námsmats er að leiðbeina nemendum um námið og hvernig þeir geti náð markmiðum þess. Með námsmati er fylgst með því hvernig nemendum tekst að ná almennum hæfniviðmiðum aðalnámskrár, stuðlað að námshvatningu, nemendur örvaðir til framfara og metið hverjir þurfa á sérstakri aðstoð að halda. (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011)

Námshvatning – aðhald

Upplýsingartilnemenda, foreldra, annarra

Vísbendingartilkennara

Greina og meta námeðakennslu

Gæðaeftirlit

Gera tilgangnámsinsljósari

Val og flokkun á fólki


Vandinn vi a meta

Vandinn við að meta

 • Vandasamasti þáttur kennarastarfsins (?)

 • Álitamál á álitamál ofan

 • Dómarasætið!

 • Mat okkar er ekki nægilega traust

  • Að vanda dóma

  • Að gæta fullrar nákvæmni og sanngirni

  • Fordómar

  • Afvegaleiðsla

 • Erfitt að meta mikilvægustu markmiðin

 • Einkunnagjöf vefst fyrir okkur

Fjöldi rannsókna hefur

sýnt að rithönd, málfræði og stafsetning ræður (of) miklu um mat kennara á ritgerðum og skýrslum


Bakgrunnur gr ska gerjun deilur

Bakgrunnur: Gróska, gerjun, deilur

Alþjóðleg umræða

Bandaríkin: Stöðluð próf eða óhefðbundið námsmat(alternative assessment, sjá grein IS)

England: Stöðluð próf eða leiðsagnarmat (formative assessment, sjá grein Black og Wiliam, 1998)

Sterkur rannsóknargrunnur!

Hér á landi

Aðferðir sem eru að ryðja sér til rúms: Einstaklingsmiðað námsmat, leiðsagnarmat, sjálfsmat, jafningjamat, óhefðbundin próf, námsmöppur (ganga undir ýmsum nöfnum), ýmis námsmatstæki (gátlistar og kvarðar).

Dýrmæt reynsla er að verða til!


Margir sk lar h r landi eru og hafa veri a vinna skipulega a r un n msmats

Margir skólar hér á landi eru og hafa verið að vinna skipulega að þróun námsmats:

 • Vesturbæjarskóli

 • Grunnskólinn í Borgarnesi

 • Laugalækjarskóli

 • Ölduselsskóli

 • Salaskóli

 • Hrafnagilsskóli

 • Ingunnarskóli og Norðlingaskóli

 • Víkurskóli

 • Skólarnir í Fjallabyggð

 • Menntaskóli Borgarfjarðar

 • Fjölbrautaskóli Snæfellinga

 • Grunnskóli Dalvíkurbyggðar

 • Brekkubæjarskóli

 • Grundaskóli

 • Laugarnesskóli


Kjarninn lei sagnarmati

Kjarninn í leiðsagnarmati

 • Nemandinn fær (stöðuga) endurgjöf um nám sitt ásamt ábendingum um það hvernig hann geti bætt sig (ráðgjöf, leiðsögn)

 • Haft er fyrir satt að fjöldi rannsókna (2007, um 4000) sýni þýðingu vandaðs leiðsagnarmats til að bæta námsárangur

 • Nemendur sem standa höllum fæti virðast njóta sérstaklega góðs af leiðsagnarmati

 • Sjálfsmat og jafningjamat eru mikilvægir þættir í leiðsagnarmati en meginatriði er að nemendur skilji til hvers er af þeim ætlast (skilji markmiðin)

(Sjá um þessar áherslur: Black og Wiliam 1998: Inside the Black Box)


Tv hugaver litam l

Tvö áhugaverð álitamál!

 • Hvaða hlutverki eiga próf að gegna í námsmati?

 • Hvaða þýðingu hafa einkunnir?


N msmatsa fer ir slensku

Námsmatsaðferðir í íslensku

Rannsókn IS, Jóhönnu Karlsdóttur og Meyvants Þórólfssonar


N msmatsa fer ir slensku1

Námsmatsaðferðir í íslensku


N msmatsa fer ir st r fr i

Námsmatsaðferðir í stærðfræði

 • Kannanir

 • Könnunarpróf

 • Lokapróf

 • Mappa

 • Matslistar

 • Miðsvetrarpróf

 • Munnleg próf

 • Munnleg hópverkefni

 • Námsgögn

 • Námsmatsverkefni

 • Námsþátttapróf

 • Próf

 • Samvinnupróf

 • Símat

 • Skil á áætlunum

 • Sjálfsmat nemenda*

 • Sjálfspróf

 • Skrifleg æfing, verkefni

 • Skyndipróf

 • Stöðvavinna

 • Stöðupróf

 • Stöðugt mat

 • Tímaæfing

 • Verkefnaskil

 • Verkefnavinna

 • Verkefni

 • Verkleg próf

 • Verkmappa

 • Vinnubók

 • Vorpróf

 • WebCT

 • Yfirlitspróf

 • Þrautir

 • Annarpróf

 • Athuganir

 • Áfangapróf

 • Einstaklingspróf

 • Frammistaða í tímum

 • Fylgst með vinnubrögðum

 • Glæruæfingar

 • Heimadæmi

 • Heimaverkefni

 • Heimavinna

 • Hópverkefni

 • Hópvinnubrögð

 • Hugtakabók

 • Jólapróf

 • Kaflapróf


Sj narmi efasemdarmanna um pr f

Sjónarmið efasemdarmanna (um próf)

 • Skrifleg kunnáttupróf mæla aðeins lítinn hluta námsmarkmiða

 • Skrifleg kunnáttupróf er einangrað skólafyrir-bæri sem á sér fáar hliðstæður annars staðar í samfélaginu

 • Ef meginhlutverk skólans er að undirbúa nemendur undir líf og starf í lýðræðisþjóð-félagi ætti námsmat að líkjast þeim mats-aðferðum sem almennt eru notaðar í lífi og starfi

 • Námsmat á að vera samofið öðru skólastarfi falla að því með eðlilegum hætti


Hef bundin pr f

Óhefðbundin próf

 • Próf þar sem nemendur mega nota hjálpargögn

  „Svindlpróf“, glósupróf, námsefni ... öll gögn

 • Heimapróf

 • Prófverkefni gefin upp með fyrirvara

 • Munnleg próf, dæmi

 • Atrennupróf: Nemendur fá að gera endurteknar tilraunir við sama próf / sömu próf (dæmi prófavikurnar í Salaskóla)

 • Einstaklingsmiðuð próf (Salaskóli, Norðlingaskóli)

 • Samvinnupróf (Salaskóli)


Hva a hlutverki gegna einkunnir

Hvaða hlutverki gegna einkunnir? -

 • Rannsóknir Ruth Butler o.fl. frá 1986 og 1988

  • Endurgjöf í formi einkunna

  • Endurgjöf í formi umsagna

  • Endurgjöf í formi einkunna og umsagna

  • Engin endurgjöf

 • Hvaða leið skilaði nemendum bestum árangri?


L kir skalar

Ólíkir skalar

 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

 • 1–6, 1–8

 • A, B, C, D, F (hvarer E-ið?)

 • A, B, C, D (nýAðalnámskrá)

 • A, Á, B, D, E, Ð (Baldur Sigurðsson)

 • Dönskukerfin, sjáhér

 • Ágætt, gott, sæmilegt, ábótavant, ófullnægjandi

 • Snjallt, gott, hæft, naumt, bágt (HelgiHálfdanarson)

 • Mjöggott, í lagi, ófullnægjandi

 • Lokið – ólokið

  • Hvaðaaðferðerheppilegust?


Brautskr ningarkvar inn

Brautskráningarkvarðinn


Hvers vegna vefst einkunnagj f svona fyrir okkur m rgum

Hvers vegna vefst einkunnagjöf svona fyrir okkur mörgum?

 • Knappt form – takmörkuð upplýsing (hvað þýðir einkunnin 7,0)?

 • Álitamál?

 • Óljósir mælikvarðar? Við hvað á að miða?

 • Einkunnir geta verið afar afdrifaríkar!

  • Til umhugsunar: Matskvarði KHÍ

  • Gátlistar, matskvarðar, marklistar (sóknarkvarðar)


Litr f n msmatsa fer anna

Litróf námsmatsaðferðanna ...

 • Mat á frammistöðu

 • Próf og kannanir

 • Greining og mat á verkefnum / úrlausnum

 • Sjálfstæð verkefni

 • Námsmöppur / sýnismöppur („Portfolio“)

 • Dagbækur, leiðarbækur

 • Sjálfsmat nemenda

 • Jafningjamat

 • Umræður – viðtöl

 • Viðhorfakannanir

 • Námshátíðir, upp-skeruhátíðir (Celebration of Learning, Learning Celebrations)


Vanda n msmat er a etta sem arf

Vandaðnámsmat – erþaðþettasemþarf?

 • Ganga út frá getu og hæfni hvers nemanda

 • Látamatiðnátilallraflokkamarkmiða

 • Matiðerstöðugtallannámstímannogreynteraðfléttaþaðmeðeðlilegumhætti inn í námið

 • Námsmatsverkefninsjálfhafakennslufræðilegtgildi

 • Uppbyggjandi endurgjöf (leiðsögn)

 • Matiðnærjafnttilaðferðaogafurða (úrlausna)

 • Byggter á margvíslegumgögnumogsjónarhornum

 • Áhersla á virkaþátttökunemenda, sjálfsmat, jafningjamat


Gagnlegir tenglar

Gagnlegir tenglar

 • Kennsluaðferðavefurinn

 • Að vanda til námsmats – Heimasíða námskeiðs

 • Peel – námsmat

 • Best Practices

 • Kvikmyndir um námsmat:


 • Login