Ochrana Ovzduší - cvičení 4 Globální problémy - PowerPoint PPT Presentation

Ochrana ovzdu cvi en 4 glob ln probl my
Download
1 / 33

 • 88 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Ochrana Ovzduší - cvičení 4 Globální problémy. Luboš Forejt Ústav techniky prostředí, Fakulta stojní, ČVUT Zimní semestr 2004. Obsah O 2 Skleníkové plyny (CO 2 , CH 4 , NO 2 , …) Plyny chránící před UV zářením Plyny škodlivé pro živé organismy (SO 2 , NO x , VOC, POP, ….

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Ochrana Ovzduší - cvičení 4 Globální problémy

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ochrana ovzdu cvi en 4 glob ln probl my

Ochrana Ovzduší - cvičení 4Globální problémy

Luboš Forejt

Ústav techniky prostředí, Fakulta stojní, ČVUT

Zimní semestr 2004


Ochrana ovzdu cvi en 4 glob ln probl my

 • Obsah O2

 • Skleníkové plyny (CO2, CH4, NO2, …)

 • Plyny chránící před UV zářením

 • Plyny škodlivé pro živé organismy (SO2, NOx, VOC, POP, …


Ochrana ovzdu cvi en 4 glob ln probl my

Koncentrace NO2 2003-2004


Sklen kov efekt

Skleníkový efekt


Hlavn sklen kov plyny

Hlavní skleníkové plyny


O c o

O=C=O

 • Poslední (-18 000 let) - 200 ppm

 • Konec doby ledové – 270 ppm


Ochrana ovzdu cvi en 4 glob ln probl my

 • Odhady pro rok 2030:

 • 500 ppm CO2

 • + 2-3°C

National Geographic Journal, Září 2004


Zem a venu e

Země a Venuše


Ochrana ovzdu cvi en 4 glob ln probl my

www.epa.gov


Ochrana ovzdu cvi en 4 glob ln probl my

 • Změna poměru, ale očekávaná až 2x vyšší produkce

www.epa.gov


Produkce emis co 2 k roku 1990

Produkce emisí CO2 k roku 1990

Celkem 20.109 t/rok

USA – největší producent cca 4,9 .109 t/rok (24,5%)

Rusko, Čína – 2,4 .109 t/rok

ČR - 0,163.109 t/rok

www.oecd.org


Mezin rodn z vazky

Mezinárodní závazky

1992 Rio de Janeiro

„Rámcová úmluva o změně klimatu“

1997 Kjóto

- naplnění rámcové smlouvy

2004 *Listopad RUSSIA

- Kjótský protokol vstupuje v platnost


Sv tov konference kj to 1997

6 sledovaných plynů:

CO2, CH4, N2O

Hydrogenfluorouhlovodíky (HFC) - freony

Polyflourouhlovodíky

SF6 (fluorid sírový)

Světová konference – Kjóto, 1997

Kjótský protokol: Smlouva o omezení produkce 2010/1990

Podmínka platnosti: - 55 nejvyspělejších států

- 55% celkových emisí


Kj tsk protokol

Možnost obchodování se skleníkovými plyny

Kjótský protokol

Kompromisní řešení:

 • EU doporučilo 15% snížení 2010/1990

 • USA do poslední chvíle nechce na snížení přistoupit

 • ČR se připojuje ke stanovisku EU

 • Smlouva bude platit jen pro vyspělé státy

Závazek:

8% - EU vč. Bulharska

7% - USA (neratifikovaly)

0% - Nový Zéland

-8% - Austrálie

-10% - Island


V voj v r

Vývoj v ČR


Srovn n se zem mi organisation for economic co operation and development

Srovnání se zeměmi Organisation for Economic Co-operation and Development

 • 30 vyspělých zemí světa

 • ČR…relativně jedním z největších producentů CO2

 • 1. V poklesu produkce CO2 1995/1990 o 24%

 • 5. V měrné emisi na obyvatele 12t/obyv. a rok

 • 2. V měrné výrobní emisi


Oz nov vrstva vznik

Ozónová vrstva - vznik

 • Výška 40-60 km

 • Poté se soustřeďuje v 10-45 km

 • Max. koncentrace kolem 22 km

UV-B složka záření (280-315 nm)


Oz nov vrstva

Ozónová vrstva

 • 90% atm. ozónu

 • užitečný jako štít proti UV záření

 • dlouhodobý trend ztenčování

 • jarní O3 díra nad Arktidou každý rok

 • každé jaro je vrstva tenčí

 • 10% atm. Ozónu

 • toxicky k lidem a vegetaci

 • výskyt vysokého přízemního O3 v městských i venkovních oblastech


G m b dobson 1989 1979

G.M.B. Dobson*1989 - †1979

„Dobsonův spektrometr“

Absorbce solárního záření


Pr m rn rozlo en ro n ch hodnot celkov ho o 3

Průměrné rozložení ročních hodnot celkového O3


Pr m rn ro n chod celkov ho o 3 v z vislosti na zem pisn ce

Průměrný roční chod celkového O3 v závislosti na zeměpisné šířce


Zten ov n oz nov vrstvy

 • Za 10 let pokles o 2-4% (průměr) a o 10% na j. pólu

 • Významný pokles i na s. pólu

Ztenčování ozónové vrstvy

Snížení o 1% O3 = o 3% vyšší pravděpodobnost výskytu rakoviny kůže

Další následky: zrak, potlačení imunitního systému


Oz nov d ra

Ozónová díra

Pokles místní koncentrace na < 50% oproti dlouhodobému průměru

 • r. 2000, září – nad Arktidou 5% celkového zemského povrchu!


Ochrana ovzdu cvi en 4 glob ln probl my

Sep 2001


P iny bytku oz nu

Příčiny úbytku ozónu

Cl, F, Br

 • Freony … základem C2H6 či CH4

  • CFC (tvrdý)

  • HCFC, HFC (měkký)

 • Halony

  • HBFC (obsahuje Br)

 • Vše dohromady – halogenové uhlovodíky

  • Chemicky stálé – typický POP (perzistentní organický polutant)

Výskyt: chladiva, hnací plyn do rozprašovače, nadouvadlo do pěnových hmot


Mezin rodn z vazky1

Mezinárodní závazky

1985 Vídeňská úmluva

1987 Montrealský protokol

 • regulace 5 látek: CFC 11, 12, 113, 114, 115

 • Omezení výr. a sp. O 50% do r. 1998/1986

  1990 60 zemí (celosvětová produkce) ratifikovalo smlouvu

  1990 Londýnský dodatek

  1992 Kodaňský dodatek


R 1990 lond nsk dodatek

Proto:

+10 látek…CFC 13, 111, 112, 211-217

tj. 15 látek, výr. a sp. 0% do 1.1.2000

v průběhu konference přistoupila i ČSFR!

r. 1990, Londýnský dodatek

Závěry konference:

 • značná setrvačnost dopadu (desetiletí)

 • Obnova až za 80 let

 • Měřen úbytek O3 vrstvy i ve středních šířkách

 • O3 i nad Antarktidou


R 1992 koda sk dodatek

r. 1992, Kodaňský dodatek

Restrikce na další freony a halony

 • Do 1.1.1994 snížení o 75% k r.1986

 • Do 1.1.1996 zastavit výrobu a spotřebu


Ochrana ovzdu cvi en 4 glob ln probl my

Columbia university


Esk republika

Česká republika

Zák. č. 86/2002 sb. O ochraně ovzduší

- hlava III – ochrana ozónové vrstvy

- vyhláška MŽP č. 358/2002 sb. – podmínky ochrany Země

- §23 a §24 – Zákazy dovozů, vývozu, spotřeby všech látek z mezinárodních dohod

výjimky:- recyklace, regenerace

- tam kde neexistují náhrady


Rekapitulace

Rekapitulace

 • Globální problémy ovzduší

 • Skleníkový efekt, příčina, podílející se látky, Rio de Janeiro, Kjóto

 • Ozónová vrstva, příčina zeslabování, trop a strat. O3, měření, průměrné hodnoty a roční chod, ozónová díra, Vídeň, Montreal, Londýn, Kodaň, ČR-legislativa


Ochrana ovzdu cvi en 4 glob ln probl my1

Ochrana Ovzduší - cvičení 4Globální problémy

Luboš Forejt

Ústav techniky prostředí, Fakulta stojní, ČVUT

Zimní semestr 2004


 • Login