EFS dla oświaty
Download
1 / 9

Warszawa, 14/15 listopada 2012 r. - PowerPoint PPT Presentation


 • 114 Views
 • Uploaded on

EFS dla oświaty w województwie lubelskim. Agnieszka Pidek-Klepacz Zespół Zarządzania Komponentem Regionalnym PO KL Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie. Warszawa, 14/15 listopada 2012 r.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Warszawa, 14/15 listopada 2012 r.' - valin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

EFS dla oświaty w województwie lubelskim

Agnieszka Pidek-Klepacz

Zespół Zarządzania Komponentem Regionalnym PO KL

Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Warszawa, 14/15 listopada 2012 r.


Finanse, którymi dysponujemy w latach 2007-2013

 • Priorytet IX PO KL - 513 339 031,34 zł w tym:

  • edukacja przedszkolna:

  • 118 653 161,75 zł

  • programy rozwojowe szkół prowadzących kształcenie ogólne:

  • 169 773 040,19 zł

  • programy rozwojowe szkół prowadzących kształcenie zawodowe:

  • 110 587 379,74 zł

  • doskonalenia nauczycieli

  • 34 117 557,11 zł


Dotychczas wsparciem objęliśmy

 • 267 ośrodków wychowania przedszkolnego i 8 399 dzieci w wieku 3-5 lat

 • 1 184 stypendiów dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy są szczególnie uzdolnieni w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych i technicznych

 • 692 szkół prowadzących kształcenie ogólne, w tym:

  • 253 z obszarów miejskich

  • 439 z obszarów wiejskich

 • 226 szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, w tym:

  • 111 szkół współpracowało z przedsiębiorcami

  • 1 603 uczniów ukończyło udział w stażach i praktykach

 • 4 610 nauczycieli uczestniczyło w doskonaleniu zawodowym w formach krótkich,w tym:

  • 2 800 z obszarów wiejskich

  • 90 nauczycieli kształcenia zawodowego


Plany na rok 2013

 • tworzenie lub wsparcie przedszkoli lub innych form wychowania przedszkolnego

 • programy rozwojowe szkół prowadzących kształcenie ogólne

 • programy rozwojowe szkół prowadzących kształcenie zawodowe

 • staże i praktyki obejmujące praktyczną naukę zawodu oraz pokrycie kosztów opiekuna stażu

 • wsparcienauczycieli kształcenia zawodowego i/lub instruktorów praktycznej nauki zawodu, w tym także zatrudnionych u pracodawców w doskonaleniu zawodowym w formach krótkich

 • szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych zainteresowanych nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji w obszarach umiejętności ICT i znajomości języków obcych


Sukcesy

 • działania, które odpowiadają najtrafniej na potrzeby w obszarze wyrównywania szans edukacyjnych i zapewnienia wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty w województwie lubelskim:

  • tworzenia i/lub uruchamianie ośrodków wychowania przedszkolnego

  • organizacja doradztwa i opieki psychologiczno – pedagogicznej

  • rozszerzanie oferty edukacyjnej szkół o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym

  • modernizacja oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy


Rezultaty

 • stosunkowo dobre wyniki nauczania w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych

 • systematyczny wzrost liczby ośrodków wychowania przedszkolnego oraz poziomu upowszechnienia edukacji przedszkolnej


Słabe strony

 • brak trwałości projektów po ich zakończeniu oraz brak pomysłu na ich kontynuację

 • niska ranga i negatywne postrzeganie szkolnictwa zawodowego

 • brak nowoczesnej lub przestarzała baza techniczna i dydaktyczna w większości szkół i placówek oświatowych

 • nieefektywny system nauczania praktycznego

 • słaba korelacja pomiędzy wynikami nauczania a doskonaleniem zawodowym nauczycieli

 • niewystarczające wsparcie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym w szczególności uczniów zdolnych i uczniów niepełnosprawnych, zarówno w kontekście oferty edukacyjnej, jak i infrastruktury

 • niewystarczająca dostępność sprawnych systemów opieki przedszkolnej i dla dzieci poniżej trzeciego roku życia


Szanse

 • rozwój współpracy szkół zawodowych i ich organów prowadzących z pracodawcami, instytucjami otoczenia biznesu, klastrami i szkołami wyższymi

 • wzrost efektywności kształcenia oraz wzrost dostępności do doradztwa zawodowego oraz wsparcia pedagogiczno-psychologicznego i logopedycznego na każdym etapie edukacji

 • dostosowanie kształcenia zawodowego, tj. oferty edukacyjnej, jak i niezbędnej bazy dydaktycznej do branż strategicznych dla rozwoju województwa oraz do rynku pracy

 • wykorzystanie dobrych praktyk wypracowanych w ramach okresu programowania 2007-2013

 • wykorzystanie technik ICT w procesie kształcenia umożliwiających uatrakcyjnienie treści i form przekazu


ul. Czechowska 19, pok. nr 1

20-072 Lublin

tel. (081) 44-16-843

www.efs.lubelskie.pl; [email protected]

bezpłatna Infolinia: 0 800 888 337

Dziękuję za uwagę


ad