Operative interaksjoner mellom safety /security fra et human factors perspektiv - PowerPoint PPT Presentation

Operative interaksjoner mellom safety security fra et human factors perspektiv
Download
1 / 12

 • 71 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Operative interaksjoner mellom safety /security fra et human factors perspektiv. Solakonferansen Tirsdag 13.09.2011 Av: Kenneth Pettersen. Aviation Security post 11. september 2001. Terrorhandlingene 11. september 2001 resulterte i fall i passasjertransporten

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Operative interaksjoner mellom safety /security fra et human factors perspektiv

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Operative interaksjoner mellom safety security fra et human factors perspektiv

Operative interaksjoner mellomsafety /security fra et humanfactors perspektiv

Solakonferansen

Tirsdag 13.09.2011

Av: Kenneth Pettersen


Aviation security post 11 september 2001

Aviation Security post 11. september 2001

 • Terrorhandlingene 11. september 2001 resulterte i

  • fall i passasjertransporten

  • en legitimitetskrise for den sivile luftaften

  • politisk press for å vise evne til kontroll og handling

  • et behov for å beskytte

  • nye og omfattende sikringstiltak iverksatt av myndighetene

  • at hele industrien har måtte omstille seg

   (Utdrag fra SORISK prosjektrapport.

   Kommer høsten 2011)


Karakteristikker ved security omstillingen post 11 9 2001

Karakteristikker ved security-omstillingen post 11.9.2001

 • Reaktiv og hurtig utvikling av tiltak og styringsstruktur

 • Behov og evne til overnasjonal kontroll

 • Støtte og harmoni mellom stater

 • Hemmelighold

 • Kostnadene er i ferd med å bli et problem

 • Håndteringen av omstillingsprosessen har vært og er en utfordring

  (Hentet fra SORISK prosjektrapport).


Et viktig sp rsm l

Et viktig spørsmål

 • Security utviklet i betydelig grad som et eget regelverks- og virksomhetsområde på alle nivå i luftfarten.

  • Frakoplet ifra andre styringsstrukturer

  • Konsekvens; industrien fragmenteres

 • Luftfarten er i praksis tett koplet og avhengig av at kjerneprosessene designes, utføres og vedlikeholdes på best mulig måte for å sikre en høy pålitelighet og ytelse

  • I slike systemer bør omstillinger være preget av integrering, samhandling, kommunikasjon og en tett kontakt med kjerneprosessene (HSLB 2005)

 • Hvem er det som har ansvaret for helheten?


Et viktig sp rsm l1

Et viktig spørsmål

 • Hvem er det som har det overordnede blikket og ser til at luftfartens menneskelige kapital forvaltes på en god måte?


Hvorfor er sp rsm let viktig

Hvorfor er spørsmålet viktig?


Om studien

Om studien

 • Bearbeidet en spørreundersøkelse gjennomført i Widerøe våren og sommeren 2010.

 • Gjennomført intervjuer med ansatte og observasjoner januar 2011.

 • Spørreundersøkelsen hadde en svarprosent på 83 og innholder svar fra 675 ansatte: 340 piloter, 151 kabinansatte, 129 stasjonsansatte og 55 teknikere.

 • Vår bearbeidelse viser at de ansatte, særlig piloter og teknikere, opplever at security-kontrollen av ansatte fører til frustrasjon, dårligere kommunikasjon og dårligere arbeidsmiljø.


Resultater

Resultater

 • et flertall av de spurte (58 %) mener at security-regimet er viktig for å forhindre terroraksjoner, men 67 % av de spurte er helt eller delvis uenige i at security-reglene er fornuftige.

 • To hovedmomenter:

  • Manuell sjekk foran passasjerer oppleves som ydmykende og nedverdigende og skaper frustrasjon som kan gå utover sikkerheten.

  • Piloter og kabinpersonell unngår å forlate flyet for å slippe security. Security-kontrollen blir dermed en utilsiktet barriere som fører til at flygende personell utsetter måltider og toalettbesøk og i tillegg kan gå glipp av oppdatert informasjon om vær eller andre sikkerhetsrelaterte opplysninger.


Analyse er v re funn uventede

Analyse – er våre funn uventede?

 • Samlet sett peker våre studier på forhold knyttet til kommunikasjon og ansattes atferd ved bakkeopphold på flyplasser hvor security-tiltaki tenkte scenarioer kan bidra til en forringelse av sikkerheten

 • Er dette uventet?

  • Tidligere forskning viser at omstillingsprosesser i luftfarten er preget av et potensial for negative sikkerhetsmessige konsekvenser (HSLB 2005).

  • Erfaringer fra andre systemer (e.g. militære operasjoner, kjernekraftverk, olje- og gass) peker på lignende konsekvenser

  • Det samme gjør et sett av ulike teoretiske perspektiver (e.g. HRO, Normal Accidents, Man-MadeDisaster).


Noe m gj res

Noe må gjøres…

 • Ansvarlige myndigheter bør gå nærmere igjennom potensialet for at security-tiltak kan påvirke flysikkerheten

 • Ansvarlige myndigheter må vurdere i hvilken grad eksisterende mekanismer (herunder tilsynsfunksjoner) for regulering av luftfarten er tilstrekkelige for å håndtere interaksjonen mellom myndighetskravene til security-kontroll og sikkerhet.

 • Noen må ha ansvaret for helheten!

  • Her har Luftfartstilsynet en særlig sikkerhetsmessig rolle for å sikre at norsk luftfart ikke får reduserte flysikkerhetsmarginer ved innføring av securitytiltak.

  • ”(…) isolerte endringer bør ideelt sett inngå i en konsekvensvurdering på overordnet systemnivå for å vurdere om de vil kunne påvirke det totale risikobildet” (HSLB 2005 s.159).


Takk for oppmerksomheten

Takk for oppmerksomheten!

Referanser

HSLB - Havarikommisjonen for sivil luftfart og jernbane (2005), Flysikkerhet i norsk luftfart under omstillingsprosesser. Rapport SL RAP 35 /2005

Pettersen, K.A. og Bjørnskau, T. (2011) Security på norske flyplasser kan gå på sikkerheten løs, Samferdsel Nr. 6, 2011


 • Login