Inkluderende logop disk praksis
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 31

Inkluderende logopædisk praksis PowerPoint PPT Presentation


 • 56 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Inkluderende logopædisk praksis. Syddjurs Kommune 6.11.2012. Oversigt. Faglig selvforståelse Inklusionsfordringen inklusionsvisionens nøglebegreber Individ – relationsperspektiv Almen-, specialpædagogik og inklusion Eget undersøgelse peger på Inklusionsfordringen

Download Presentation

Inkluderende logopædisk praksis

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Inkluderende logopædisk praksis

Syddjurs Kommune

6.11.2012

Ida Marie Holm, www.sprogtilegnelse.dk


Oversigt

 • Faglig selvforståelse

 • Inklusionsfordringen

  • inklusionsvisionens nøglebegreber

  • Individ – relationsperspektiv

 • Almen-, specialpædagogik og inklusion

 • Eget undersøgelse peger på

 • Inklusionsfordringen

  • Inklusionens paradoks og dilemma

 • Udfordringen

 • Det dobbelte blik – paradigmeskift

 • Logopæden i et inklusionsperspektiv

Ida Marie Holm, www.sprogtilegnelse.dk

06-11-2012


Faglig selvforståelse

 • Den ramme eller horisont, indenfor hvilken den professionelle handler og tænker

 • Det filter, man ser og forstår sin faglige verden med og konstruerer således genstandsfeltet for ens virksomhed

 • Filteret er grundlaget for, hvad man ser

  (Hedegaard-Hansen, 2006, 2009)

Ida Marie Holm, www.sprogtilegnelse.dk


Faglig selvforståelse

 • Sætter ramme for hvilke pædagogiske handlinger, der er mulige og giver mening

 • Den faglige selvforståelse indeholder værdier og de logikker, man benytter

 • En undersøgelse af den faglige selvforståelse er en undersøgelse af en undersøgelse af faget og f.eks. fagets eksisterende grundlag for at arbejde inkluderende

Ida Marie Holm, www.sprogtilegnelse.dk

06-11-2012


Egen undersøgelse af logopæders faglige selvforståelse

 • Forår 2011

 • 5 logopæder

  • Narrativer

 • Genklang

 • Relevans for / parallelitet i forhold til andre faggrupper

Ida Marie Holm, www.sprogtilegnelse.dk

06-11-2012


Faglig selvforståelse- problemforståelse

 • I problemforståelsen er logopædernes blik rettet mod

  • børnenes sproglige vanskeligheder

  • undersøgelse og vurdering af vanskelighedernes art og omfang

  • generelle forhold, hvor deltagelse og specielt relationelle forhold er emner både for barnet aktuelt og på sigt.

Ida Marie Holm, www.sprogtilegnelse.dk


Faglig selvforståelse - løsningsforståelse

 • I løsningsforståelse er logopæderne rettet mod

  • sprogligt arbejde i meningsfulde sammenhænge tilpasset barnet

  • indsatser iværksat i barnets kontekst, hvor forældrene er de primære sammen med dagtilbud.

  • Barnets relationer og relationer omkring barnet i fokus som en central forudsætning for sproglig læring.

Ida Marie Holm, www.sprogtilegnelse.dk


Faglig selvforståelse– relation til forældre

 • Forældrene er en del af logopædernes genstandsfelt, og relationen tillægges betydning og er præget af accept, anerkendelse, involvering, ligeværdighed, samarbejde og formidling.

 • Forældrene ses i subjektpositioner, der skal hjælpes, hvilket kan lykkes gennem logopædisk indsats

 • Det er et logopædisk mål, at forældre er en del af processen og gøres aktive i forhold til deres børns sprogtilegnelse.

Ida Marie Holm, www.sprogtilegnelse.dk


Faglig selvforståelse – relation til forældre

 • Logopæden fremstår i forhold til forældre

  • tilbageholdende, lyttende, ventende og samtidig initiativrig

  • med faglige viden

  • relationelt kompetent.

Ida Marie Holm, www.sprogtilegnelse.dk


Faglig selvforståelse– relation til dagtilbud

 • Betydningsfuldt for den sproglige indsats

 • Logopæderne ser sig som en vidende samarbejdspartner, der kvalificerer det sproglige arbejde i forhold til børn i sproglige vanskeligheder.

 • Logopæden ser sig som vejleder og superviser, igangsætter af indsatser

Ida Marie Holm, www.sprogtilegnelse.dk


Faglig selvforståelse

 • Identificerede fokusskift

  • Fra at forstå barnets sproglige vanskeligheder som et funktionsmangel til at forstå sprogudviklingen som en del af hele barnets udvikling.

  • Fra fokus på problemet og arbejde med det til fokus på barnets kompetencer og arbejde med problemet gennem barnets kompetencer i barnets kontekst

   • Forældre

   • Personale

   • Som en del af almenmiljøet

    .

Ida Marie Holm, www.sprogtilegnelse.dk


Inklusionsfordringeninklusionsvisionens nøglebegreber

 • Inkluderingsfordringen indeholder 4 faktorer, der skal være til stede:

  • Fysisk tilstedeværelse i ’sin’ lokale institution

  • Accept og anerkendelse fra institutionens medarbejdere og øvrige børn

  • Aktiv deltagelse i fællesskabets aktiviteter

  • Rum for positiv selvudvikling (fagligt, socialt og personlighedsmæssigt)

   (Peter Farell i (Egelund, Tetler, & Andersen, 2009)274)

Ida Marie Holm, www.sprogtilegnelse.dk


Inklusionsfordringenindivid- og relationsperspektiv

 • Integrationen og individperspektiv

  • Barnet har problemet

  • Barnet bærer ansvaret for at deltagelse lykkes

 • Inklusion og relationsperspektiv

  • Relationerne er vanskelighederne

  • Barnets omverden har ansvaret for at deltagelse lykkes

Ida Marie Holm, www.sprogtilegnelse.dk


Almen- og specialpædagogik

 • Almenpædagogikken: den vej man under almindelig forudsætninger går for at støtte en udvikling/læring

 • Specialpædagogikken defineres

  • I en psyko-medicinsk forståelse ud fra en diagnosetænkning (individperspektiv, liniær tænkning): en diagnose /funktionsnedsættelse udløser bestemte tiltag (Kirkebæk 2010)

  • I en inklusionsforståelse (relationsperspektiv): det særlige der skal til for at undgå udgrænsning (Egelund, 2009)

Ida Marie Holm, www.sprogtilegnelse.dk


Specialundervisning

 • Specialundervisning: organisationsform

 • Specialpædagogik: et blik / det særlige der skal til for læring og deltagelse

Ida Marie Holm, www.sprogtilegnelse.dk


Relationsfokus

Med inklusionsparadigmet er der et fokusskift

fra

 • læring

  til

 • læring og deltagelse eller læring gennem deltagelse

Ida Marie Holm, www.sprogtilegnelse.dk


Relationsfokus

 • Relationer er en væsentlig forudsætning for læring (Fisker, 2010, Tomasello 2005)

 • Relationer skal indeholde deltagelse

Ida Marie Holm, www.sprogtilegnelse.dk


Specialpædagogik og inklusion

 • I en inklusionsforståelse (relationsperspektiv)

  • At indrette barnets miljø så det med sine særlige forudsætninger kan være deltagende, accepteret, udvikle positivt selvbillede og i læring

 • Have blik for individet for at finde det særlige

 • Inklusionskravet om at gøre det særlige alment

 • Fordring om ændring af det almene

 • Ida Marie Holm, www.sprogtilegnelse.dk


  Egen undersøgelse peger på

  Undersøgelsen peger på, at

  • logopæderne har alle inklusionens elementer i deres faglige selvforståelse

  • logopæderne har i deres selvforståelse barnets læring i fokus med særligt blik for omgivelserne som medie for barnets læring.

  • omgivelserne skal indrettes på barnet, som lærer gennem omgivelsernes indsats

  Ida Marie Holm, www.sprogtilegnelse.dk


  Egen undersøgelse peger på

  • Logopædens fokus er det enkelte barns læring i et individperspektiv, hvor relationer primært er medie til individets læring.

  • Individperspektivet er en barriere for inklusionstænkningen, da barnet i individperspektivet er bærer af problemet.

  Ida Marie Holm, www.sprogtilegnelse.dk


  Paradigmeskift

  Inklusionens forandringskrav

  • Relationstænkningens logik med problem- og løsningsforståelse i relationer. Relationer har egenværdi.

  • Manglende deltagelse initierer det specialpædagogiske blik

  • Konsekvenser for undersøgelse, vurdering og foranstaltning

  Ida Marie Holm, www.sprogtilegnelse.dk


  Inklusionsfordringeninklusionens paradoks

  • Samtidigheden af det særlige og det almene er paradoksalt, fordi det særlige ikke kan opretholde sin særlige status, når det bliver alment (Tetler, 2011)

  Ida Marie Holm, www.sprogtilegnelse.dk


  Inklusionsfordringeninklusionens dilemma

  • samtidigheden af hensynet til individet og fællesskabets opretholdelse og udvikling (Pedersen, 2009).

  • Det kan ikke løses

  • Man kan leve i det og med det

  Ida Marie Holm, www.sprogtilegnelse.dk


  Udfordringen

  • At arbejde i dilemmaet : at etablere fællesskaber og bevare hensyn til det særlige

  • En særlig fordring til specialisten

   • Fokus på individet

   • Fokus på fællesskabet

  • 2 iagttagelsespositioner, som man ikke kan have samtidigt.

  • Inklusionens fordring: specialisten skal skifte mellem perspektiverne

  Ida Marie Holm, www.sprogtilegnelse.dk


  Udfordringen

  • Redefinere specialpædagogikken

   • fra det kompensatoriske

   • til et dilemmaperspektiv(Nilholm, 2010)

  Ida Marie Holm, www.sprogtilegnelse.dk


  Det dobbelte blik -dilemmaperspektiv

  • Inklusionens specialist kan

   • Undersøge, analysere og vurdere et barns kompetencer i forskellige kontekster.

   • Vurdere hvad der skal til for at barnet bliver deltagende og lærende - Kompensatorisk

  • Skifte iagttagelsesposition til relationsperspektiv

  • Bruge sin viden om barnet og sammenholde det med viden om barnets miljø for at kunne gøre det specielle, det særlige, alment

  • Inklusionsfordringen ligger i karakteren af specialistens forslag til foranstaltning

  Ida Marie Holm, www.sprogtilegnelse.dk


  Logopæden i et inklusionsperspektiv

  • Analysen og vurderingen af det særlige i forhold til et barn i en udsat sproglig position

  • Vurderingen af hvad der skal til for at skabe udvikling (deltagelse og læring)

  • Vejlede om inkluderende praksis

  Ida Marie Holm, www.sprogtilegnelse.dk


  Logopæden i et inklusionsperspektiv

  • Fokus forskydes i kontinuummet

  Undervisning,

  indsats

  Analyse, vurdering

  Ida Marie Holm, www.sprogtilegnelse.dk


  Logopædens kompetencer i et inklusionsperspektiv

  • Logopæden tager sit afsæt i det særlige.

  • Det inkluderende består i :

   • Barnet øger sin læring og deltagelse primært gennem deltagelse i almenmiljøet eller midlertidig eksklusion.

   • Almenmiljøet kvalificeres

  • Sprogvejlederen tager sit afsæt i det almene

  Ida Marie Holm, www.sprogtilegnelse.dk


  Logopæden i et inklusionsperspektiv

  • Midlertidig eksklusion

   • Den midlertidige kvalificerer barnet til deltagelse (integration – lave barnet om)

   • Bruge den midlertidige eksklusion til at lære barnets strategier at kende og lære barnet strategier.

   • Bruge den viden til at øge deltagelsesmulighederne og kvalificere almenmiljøet, så konsekvensen bliver øget deltagelse / Inklusion .

   • Viden om barnet inddrages i almenmiljøet – almenmiljøet indretter sig på barnet.

  Ida Marie Holm, www.sprogtilegnelse.dk


  Refereret litteratur (se i øvrigt listen i masterprojekt)

  • Egelund, N., Tetler, S., & Andersen, G. L. (2009). Effekter af specialundervisningen: pædagogiske vilkår i komplicerede læringssituationer og elevernes faglige, sociale og personlige resultater. Kbh.: Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag.

  • Fisker, T. B. (2010). Inklusion og interaktion: Muligheder og forhindringer. Pædagogisk psykologisk tidsskrift, 47(5), 359-372..

  • Hansen, K. V. (2007). Mere bevægelse mod konsultative praksisformer. Psykologisk pædagogisk rådgivning, 44(1), 36-64.

  • Hedegaard Hansen, J. (2006). Retten og pligten til det gode liv: en diskursteoretisk analyse af forholdet mellem socialpolitik og socialpædagogik på området for de mest udsatte grupper: ph.d.-afhandling. [Kbh.]: Danmarks Pædagogiske Universitet, Institut for Pædagogisk Antropologi.

  • Hedegaard Hansen, J. (2009). Narrativ dokumentation: en metode til udvikling af pædagogisk arbejde (Vol. 1. udgave). Kbh.: Akademisk Forlag.

  • Kirkebæk, B. (2009). Udelukket fra enhedsskolen: specialpædagogikkens opkomst og nutidige historie. Specialpædagogik, 29(5), 9-16.

  • Nilholm, C. (2010). Perspektiver på specialpædagogik (Vol. 1. udgave). Århus: Klim.

  • Pedersen, C. (2009). Inklusionens pædagogik: fællesskab og mangfoldighed i daginstitutionen (Vol. 1. udgave). Kbh.: Hans Reitzel.

  • Tetler, S. (2011). Inkluderende specialpædagogik - som konstruktiv selvmodsigelse. www.dpu.dk,

  • Tomasello, M. (2005). Constructing a language: a usage-based theory of language acquisition. Cambridge: Harvard University Press.

  Ida Marie Holm, www.sprogtilegnelse.dk

  06-11-2012


 • Login