1 predmet kwigovodstva
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 38

1. Predmet kwigovodstva PowerPoint PPT Presentation


 • 79 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

1. Predmet kwigovodstva. Finansijski podaci o stawu i promenama u imovini preduze}a. Definisawe imovine preduze}a. Ekonomski. Pravno. Pravno definisawe imovine preduze}a. Pravo svojine na pokretnim i nepokretnim stvarima, nov~ana sredstva i hartije od vrednosti i druga imovinska prava.

Download Presentation

1. Predmet kwigovodstva

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1 predmet kwigovodstva

1. Predmet kwigovodstva

 • Finansijski podaci o stawu i promenama u imovini preduze}a


Definisawe imovine preduze a

Definisawe imovine preduze}a

Ekonomski

Pravno


Pravno definisawe imovine preduze a

Pravno definisawe imovine preduze}a

 • Pravo svojine napokretnim i nepokretnim stvarima,nov~ana sredstva i hartije od vrednosti i druga imovinska prava


Ekonomsko definisawe imovine preduze a

Ekonomsko definisawe imovine preduze}a

 • Bruto imovina i Neto imovina


Ekonomsko definisawe imovine preduze a1

Ekonomsko definisawe imovine preduze}a

 • Bruto imovina(Bi) = Ukupna sredstva preduze}a


Ekonomsko definisawe imovine preduze a2

Ekonomsko definisawe imovine preduze}a

 • Neto imovina (Ni) = Ukupna sredstva umawena za obaveze(O)

 • Ni = Bi - O


Kwigovodstveno posmatrawe imovine preduze a

Kwigovodstveno posmatrawe imovine preduze}a

1.Sa stanovi{ta pojavnih oblika

2. Sa stanovi{ta izvora


1 aktiva

1. Aktiva

 • Kwigovodstveno posmatrawe imovine preduze}a sa stanovi{ta wenihpojavnih oblika


Kriterijumi za podelu aktive

Kriterijumi za podelu aktive:

1. Prema pojavnim oblicima

2. Prema kriterijumu namene

3.Po kritetijumu obrta i na~inu transformacije


1 prema pojavnim oblicima

1. Prema pojavnim oblicima:

1.Stvari

2. Novac

3. Prava


2 prema kriterijumu namene

2. Prema kriterijumu namene:

1.Poslovna sredstva

2.Vanposlovna sredstva


3 po kriterijumu obrta i na inu transformacije

3. Po kriterijumu obrta i na~inu transformacije:

1.Stalna imovina

2. Obrtna imovina


3 po kriterijumu obrta i na inu transformacije1

3. Po kriterijumu obrta i na~inu transformacije:

Granica za podelu sredstava naStalna i Teku}aje pojedina~ni vek kori{}ewa (Transformacije) od jedne godine


3 po kriterijumu obrta i na inu transformacije2

3. Po kriterijumu obrta i na~inu transformacije:

Granica za podelu sredstava se izra`ava koeficijentom od 1


3 po kriterijumu obrta i na inu transformacije3

3. Po kriterijumu obrta i na~inu transformacije:

Koeficijent = 1 zna~i da se sredstvo u proseku 100% potro{i za jednu godinu


3 po kriterijumu obrta i na inu transformacije4

3. Po kriterijumu obrta i na~inu transformacije:

Koeficijent < 1 zna~i da sredstvo u proseku u toku jedne godine potro{i samo deo svoje vrednosti


3 po kriterijumu obrta i na inu transformacije5

3. Po kriterijumu obrta i na~inu transformacije:

Koeficijent > 1zna~i da se sredstvo u proseku potro{i vi{e od jedan put za jednu godinu


3 po kriterijumu obrta i na inu transformacije6

3. Po kriterijumu obrta i na~inu transformacije:

1.Osnovna sredstva

2.Dugoro~ni finansijski plasmani

1.Stalna imovina


Stalna imovina osnovna sredstva

Stalna imovinaOsnovna sredstva

1. Du`i vremenski period kori{}ewa

2. Ne mewaju svoj izgled

3. Imaju veliku vrednost


Stalna imovina dugoro ni finansijski plasmani

Stalna imovinaDugoro~ni finansijski plasmani

Finansijska ulagawa sa

rokom povra}aja du`im od

godine dana


3 po kriterijumu obrta

3. Po kriterijumu obrta:

1.Obrtna imovina

1.Novac

2.Potra`ivawa

3. Zalihe


2 pasiva

2. Pasiva

 • Kwigovodstveno posmatrawe imovine preduze}a sa stanovi{taizvora tj. odakle poti~u sredstva preduze}a


Kriterijumi za podelu pasive izvora

Kriterijumi za podelu pasive (izvora):

1. Prema nameni

2. Prema tome odakle poti~u, tj prema kome postoji obaveza


1 prema nameni izvori

1. Prema nameni izvori:

1.Izvori poslovnih sredstava

2. Izvori neposlovnih sredstava


2 odakle poti u tj prema kome postoji obaveza

2.Odakle poti~u, tj. prema kome postoji obaveza

1.Sopstveni izvori

2.Pozajmqeni izvori

Vojvo|anska banka


Sopstveni izvori

Sopstveni izvori:

1.Sopstveni kapital

2. Dugoro~na rezervisawa


Sopstveni kapital

Sopstveni kapital:

1.Osnovni kapital

2. Rezerve

3. Neraspore|ena dobit


1 osnovni kapital

1.Osnovni kapital:

1.Dru{tveni kapital

2. Dr`avni kapital

3. Akcijski kapital

4. Udeli

5. Ulozi i drugi izvori


2 rezerve

2. Rezerve:

1.Kapitalne rezereve

2. Revalorizacione rezerve

4. Statutarne i druge rezerve

3. Zakonske rezerve


Sopstveni kapital sa stanovi ta pretvorqivosti u druge oblike kapitala

Sopstveni kapital sa stanovi{ta pretvorqivosti u druge oblike kapitala

 Neraspore|ena dobit

Revalorizacione rezerve

Dru{tveni kapital

1.Kapital provizornog oblika

2. Kapital fiksnog oblika

 Svi ostali kapitali


Dugoro na rezervisawa

Dugoro~na rezervisawa

Obavezeza pokri}e tro{kova i rizika proisteklih iz prethodnog poslovawa koji }e se pojaviti u narednim godinama

 Rezervisawa za tro{kove u garantnom raku

Rezervisawa za tro{kove investicionog odr`avawa

Rezervisawa za tro{kove obnavqawa prirodnih bogatstava i td.


Pozajmqeni izvori

Pozajmqeni izvori

Obaveze po kreditima, prema dobavqa~ima, za poreze, zarade, i td.

Vojvo|anska banka


Pozajmqeni izvori prema rokovima vra awa

Pozajmqeni izvori prema rokovima vra}awa:

Rok vra}awa je kra}i

od jedne godine

- Dugoro~ne obaveze

-Kratkoro~ne obaveze

Rok vra}awa du`i

od jedne godine


1 dugoro ne obaveze

1.Dugoro~ne obaveze

- Dugoro~ni krediti

- Dugoro~ne obaveze prema povezanim pravnim licima

- Obaveze za dugoro~no oro~ene uloge

- Obaveze za prodate obveznice


2 kratkoro ne obaveze

2.Kratkoro~ne obaveze

- Kratkoro~ni krediti

- Robno nov~ani krediti

- Obaveze za poreze i druge obaveze


Predmet kwigovodstva

Predmet kwigovodstva

Definisawe imovine preduze}a

Aktiva

Pasiva


1 ocena organizovanosti funkcija

1. Ocena organizovanosti funkcija:

- Proizvodne

- Prodajne


1 ocena organizovanosti funkcija1

1. Ocena organizovanosti funkcija:

- Finansijske

- Ra~unovodstvene


 • Login