Suomen akatemia 2013 tutkimus ei tunne rajoja
Download
1 / 43

Suomen Akatemia 2013: Tutkimus ei tunne rajoja - PowerPoint PPT Presentation


 • 99 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Suomen Akatemia 2013: Tutkimus ei tunne rajoja. Finlands Akademi 2013: För vetenskapens bästa. Fakta om forskning och utveckling Om Akademin Vad finansierar vi? Ansökan och bedömning Fakta om finansieringsbeslut. Julkisen tutkimusrahoituksen toimijat Suomessa.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Suomen Akatemia 2013: Tutkimus ei tunne rajoja

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


SuomenAkatemia 2013: Tutkimusei tunne rajoja

Finlands Akademi 2013: För vetenskapens bästa

 • Fakta om forskning och utveckling

 • Om Akademin

 • Vad finansierar vi?

 • Ansökan och bedömning

 • Fakta om finansieringsbeslut


Julkisen tutkimusrahoituksentoimijatSuomessa

De offentliga forskningsfinansiärerna i Finland


T&k-toimintaSuomessa

Forskning och utveckling i Finland

 • FoU sysselsätter ca 80 800 personer

 • proportionellt mer än i något annat land

 • FoU-finansieringen totalt 7,1 miljarder euro

 • företagens andel nästan 70 %

 • Statens FoU-finansiering 2,0 miljarder euro

 • FoU-insatsen 3,6 % av BNP

 • Offentliga sektorns andel av FoU-insatsen 0,99 % av BNP

 • 14 universitet och 25 yrkeshögskolor

 • Drygt 1 600 nya doktorer per år från universiteten


T&k-menotSuomessa 1991 - 2012

FoU-utgifter i Finland sektorsvis 1991–2012

Totalt 7,1 miljarder euroKälla: Statistikcentralen 31.10.2012


Valtiontutkimusmenot 2012

Statens FoU-utgifter 2013

Totalt 2 miljarder euro Källa: Statistikcentralen2013


T&k-panostuseräissä OECD-maissa

FoU-insats i vissa OECD-länder, Kina och Ryssland (FoU-utgifternas andel av BNP)

Källa: OECD Main Science and TechnologyIndicators, 23.2.2013;Statistikcentralen 2013


Suomalaistentutkijoidenkansainvälisetjulkaisutvuosina 1991–2011

Internationella publikationer av finländska forskare 1991–2012

Källa: Thomson Reuters Web of Science, 5.2.2013: SCI, SSCI, A&HCI


SuomenAkatemia

Finlands Akademi

 • •Vår uppgift är att

  • finansiera vetenskaplig forskning, forskarutbildning och utveckling av forskningsförutsättningar (317 mn euro år 2013)

  • främja den vetenskapliga forskningen och utnyttjandet av den

  • utvecklar internationellt vetenskapligt samarbete

  • vara sakkunnig i frågor som rör forskningspolitiken samt utföra andra forskningspolitiska sakkunniguppgifter.

 • Vi har fyra forskningsråd vars verksamhet täcker alla vetenskapliga discipliner.

 • Vi sysselsätter årligen ca 8 000 personer med vår finansiering.

 • Vi har en personal på ca 140 medarbetare.


Akatemianstrategia

Akademins strategi

 • Vi stärker forskningens genomslag och kvalitet genom att

 • främja högklassig och etiskt hållbar forskning

 • förbättra möjligheterna att inom såväl det offentliga beslutsfattandet som näringslivet nyttiggöra de rön och den expertis som den akademifinansierade forskningen genererar

 • främja den vetenskapliga forskningens roll i utvecklingen av innovationer

 • öppna internationella samarbetsmöjligheter för finländska forskare

 • främja vetenskapens förnyelse, nya och mångvetenskapliga infallsvinklar samt vetenskapliga genombrott

 • göra de finländska forskningsmiljöerna mer internationella och attraktiva

 • följa och utvärdera den internationella utveklingen av finländsk forskning

 • samarbeta aktivt för att bidra till den finländska forskningens förnyelse.


Tieteen ja tiedepolitiikanasiantuntemus

Expert inom vetenskap och forskningspolitik

 • Forskningspolitiska linjer och ställningstaganden, aktivt deltagande i forskningspolitisk debatt

 • Bedömning av ansökningar

 • Utvärdering av forskning

  • forskningsprogram

  • vetenskapen, forskningen och enskilda vetenskapsgrenar

 • Framsynsarbete inom vetenskap och forskning, analyser av genomslag

  • vetenskapsindikatorer

 • Inflytande på europeisk och nordisk forskningspolitik


Tieteen ja tutkimuksenarviointi ja ennakointi (1)

Utvärdering och framsyn (1/2)

 • Vetenskapens tillstånd och nivå i Finland

 • Utvärderas regelbundet; nästa utvärdering görs tillsammans med undervisnings- och kulturministeriet (UKM), färdig senast i slutet av 2014

 • Processen utvecklas: regelbundna utvärderingar möjliggör en långsiktig uppföljning av universitetens forskning och vetenskapens kvalitet samt ger stöd för forskningspolitiska beslut

 • Utveckling av genomslagsutvärdering och indikatorer

 • Grundar sig på ett samarbete mellan Akademin, UKM, IT-centret för vetenskap CSC, Statistikcentralen och Tekes

 • Internationell utvärdering av Finlands Akademis verksamhet

 • Genomförs av UKM, färdig 2013


Tieteen ja tutkimuksenarviointi ja ennakointi (2)

Utvärdering och framsyn (2/2)

 • Vetenskapsgrenar och forskningsområden

 • Internationella paneler utvärderar forskningsområdens tillstånd och kvalitet

 • Varje år några utvärderingar inom områden utvalda av Akademins forskningsråd

 • Forskningsprogram

 • Utvärdering av avslutade forskningsprogram

 • Strategiska center för vetenskap, teknologi och innovation

 • Resultaten klara i vår 2013

 • Framtidsredogörelse om Finlands hållbara utveckling och medborgarnas välfärd

 • Lämnas till riksdagen i höst 2013

  • framsynsprocess: Statsrådets kansli huvudansvarig; Finlands Akademi, Sitra, Tekes och arbets- och näringsministeriet deltar; webbrapport i februari 2013

  • processutvärdering: delfinansiering av Akademin; färdig sommaren 2013


Organisation (1/2)

Organisaatio (suppea)


Organisation (2/2)

Organisaatio (laaja)


Akatemiantutkimusrahoitus

Akademins forskningsfinansiering

 • Öppen konkurrens, tidsbunden finansiering

 • Finansieringsbeslut för ca 317 miljoner euro år 2013

  • över 3 700 ansökningar om totalt 1,5 miljarder euro år 2012

  • beviljandegraden under 22 % räknad på antalet ansökningar till de huvudsakliga bidragsformerna och 35% räknad på totala antalet ansökningar

 • Riktas till de bästa forskarna och de mest lovande unga forskarna för att de ska genomföra forskningsprojekt av högsta kvalitet

 • Besluten bygger på

  • styrelsens forskningspolitiska linjer

  • dokumentet ”Grunderna för forskningsfinansieringsbeslut”

  • en inomvetenskaplig kollegial bedömning av forskningsplanen och de sökande (obunden och sakkunnig bedömning)

  • öppenhet och transparens (offentliga kriterier, processer och beslut)

  • lika behandling av sökande.


Akatemianrahoitusmuodot

Våra bidragsformer


Hauttutkijan uran erivaiheissa

Finansiering i olika faser av forskarkarriären

 • Akademiprofessorer 

 • omfattande uppgifter, de mest krävande forsknings- och undervisningsuppgifterna

 • ledande vetenskapsidkare på sina områden

 • främjar forskningen inom sina egna discipliner

 • högst fem år åt gången

 • Akademiforskare

 • självständiga experter inom forskning och utbildning som kan kvalificera sig till akademiska ledningsuppdrag

 • framgångsrikt och högklassigt vetenskapligt arbete

 • fem år

 • Forskardoktorer

 • ska ha nyligen doktorerat

 • tre år


Akatemiahankkeet

Akademiprojekt

 • •Vår största och främsta bidragsform

 • Främjar forskningens kvalitet, mångfald och förmåga till förnyelse genom att erbjuda möjligheter till vetenskapligt ambitiös forskning

 • Finansieringen beviljas till högklassiga forskare och forskargrupper

  • främst till grupper av disputerade forskare

  • löner

  • anskaffning av material och forskningsredskap

  • resekostnader

  • internationellt samarbete


 • Mervärde

  • mångvetenskaplighet

  • internationalitet

  • samverkan

  • genomslag

Tutkimusohjelmat

Forskningsprogram

 • Söker svar på aktuella vetenskapliga frågor och

 • samhällets stora utmaningar

 • Består av flera forskningsprojekt som koncentreras till ett visst ämnesområde, beviljas finansiering för en viss tid och genomförs under en gemensam ledning

 •  Skapar mervärde jämfört med separat finansiering för enskilda projekt

 • Erbjuder en plattform för samarbete mellan forskare, finansiärer och de som utnyttjar forskningens resultat

 • Främjar internationellt samarbete

  • internationella nätverk

  • samfinansierade internationella projekt


Käynnissäolevattutkimusohjelmat

Pågående forskningsprogram

 • Barns och ungdomars välfärd och hälsa (SKIDI-KIDS, 2010–2014)

 • Beräkningsvetenskaper (LASTU, 2010–2015)

 • Det mänskliga medvetandet (MIND, 2012–2016)

 • Fotonik och moderna avbildningsmetoder (FOTONIIKKA, 2010–2013)

 • Framtidens boende (ASU, 2011–2015)

 • Hållbar hantering av akvatiska naturresurser (AKVA, 2012–2016)

 • Hållbar produktion, hållbara produkter (KETJU, 2006–2013) *

 • Klimatförändringen (FICCA, 2011–2014)

 • Näring, livsmedel och hälsa (ELVIRA, 2007–2014) *

 • Programmerbara material (OMA, 2012–2016)

 • * Internationellt finansieringssamarbete fortsätter

 • Följande program bereds eller är öppna för ansökan:

 • Arktisk forskning

 • Energiforskning

 • Lärande och kunnande i framtiden (TULOS)

 • Syntetisk biologi (FinSynBio)


Tutkimuksenhuippuyksiköt

Spetsforskningsenheter

 • Mål

 • Höja forskningens kvalitet och stärka dess internationella konkurrenskraft

 • Öka forskningens synlighet och prestige

 • Integrera spetsforskningen i den finländska forsknings-, utbildnings- och teknologipolitiken

 • Bilda högklassiga, kreativa och effektiva forsknings- och utbildningsmiljöer

 • Förutsättningar

 • Består av en eller flera forskargrupper av hög standard

 • Representerar internationell toppnivå inom sitt område

 • Har uttalade gemensamma mål och en gemensam ledning

 • Spetsforskningsprogrammen

 • 2000–2005 (26 enheter)

 • 2002–2007 (16 enheter)

 • 2006–2011 (23 enheter)

 • 2008–2013 (18 enheter)

 • 2012–2017 (15 enheter)

 • 2014–2019 (utlysningen pågår)


2008 - 2013

Spetsforskningsenheter 2008–2013


2012 - 2017

Spetsforskningsenheter 2012–2017


Spetsforskningsenheter 2014–2019


Pohjoismaisethuippuyksiköt

Nordiska spetsforskningsenheter

 • Samfinansierade program; ett sätt att påverka den nordiska forskningens nivå, kvalitet, effektivitet och synlighet

 • Finansiering från nordiska forskningsråd, Nordiska ministerrådet och NordForsk; Akademin deltar som en finansiär

 • På kommande:

  • Nordiska globaliseringsinitiativet inom e-vetenskap (NeGI(NordiceScienceGlobalisationInitiative): eScience in Climate and Environmental Research; inleds med 1–3 enheter; bygger på den nordiska verksamhetsplanen för e-vetenskap, som utarbetades efter eNoria-programmet

  • Nordiska forskningsprogrammet NCoE Education for Tomorrow(inleds med en enhet): erbjuder finansiering till fem forskningsprojekt och en nordisk spetsforskningsenhet; i programmet ingår även ett forskningsprojekt om skolmat som finansieras av Nordiska ministerrådet


Kansainvälistyminen ja tutkijoidenliikkuvuudentukeminen

Internationellt samarbete och forskarmobilitet

 • Stöds inom alla finansieringsmöjligheter, t.ex.

 • Akademiprojekt

 • Forskningsprogram och program för spetsforskningsenheter: gemensamma utlysningar, nätverk

 • Finland Distinguished Professor Programme (FiDiPro)

 • Akademiforskare och forskardoktorer

 • ERA-NET-utlysningar

 • Avtalsbaserad forskarmobilitet

 • Utlysningar tillsammans med utländska finansiärer


Akatemiaprofessorit ja akatemiatutkijat

Akademiprofessorer och akademiforskare

 • Akademiprofessorer (41)

 • toppforskare som främjar forskningen inom sin egen disciplin

 • arbetar enligt sin egen forskningsplan, leder sin forskargrupp

 • ger handledning till unga forskare, undervisar i anslutning till forskningen

 • högst fem år åt gången

 • Akademiforskare (289)

 • •ger möjlighet att kvalificera sig till mycket krävande forskar- eller andra sakkunniguppgifter

 • framgångsrik publikationsverksamhet och annat vetenskapligt arbete efter avlagd doktorsexamen

 • självständigt vetenskapligt arbete enligt en plan

 • handledning av lärdomsprov och undervisning inom eget område

 • fem år


Tutkijatohtori

Forskardoktorer

 • Har nyligen doktorerat, ska kvalificera sig som yrkesforskare

 • Högst fyra år sedan doktorsexamen

 • Genomför sin egen forskningsplan, handleder lärdomsprov, undervisar

 • I finansieringen ingår avlönings- och forskningskostnader

 • Tre år


FiDiPro

Finland Distinguished Professor Programme (FiDiPro)

 • Akademins och Tekes finansieringsprogram för att rekrytera utländska eller utomfinländska toppforskare till Finland

 • Mål:

  • stärka det vetenskapliga och teknologiska kunnandet i Finland

  • göra det finländska forskningssystemet mer internationellt

  • stödja den forskningsmässiga profileringen av universitet och forskningsinstitut

 • Placeras på vetenskapligt, teknologiskt och industriellt sett viktiga områden

 • Finansieringen söks av finländska universitet eller forskningsinstitut

 • Konkurrensutsatt, tidsbunden finansiering

 • Akademin har finansierat 48 FiDiPro-professorer, Tekes 52 FiDiPro-professorer och 14 FiDiPro-forskare.


 • Infrastruktuurit

  Forskningsinfrastruktur

  • Alla de instrument, apparater, material och tjänster som möjliggör forskning och utveckling i innovationsverksamhetens olika faser

  • Den europeiska strategin och uppdaterade vägvisaren för forskningens infrastrukturer (ESFRI 2010)

  • Finlands nationella vägvisare 2009, uppdatering 2013

  • Nationella kommittén för forskningens infrastrukturer (FIRI-kommittén), sektionen för forskningens infrastrukturer (FIRI-sektionen)

  • Finansiering

   • 11 mn euro år 2010: riktade utlysningar till ESFRI-/FI-noder och universitet

   • 15 mn euro år 2011: riktade utlysningar till universitet och ESFRI-/FI-noder

   • 10,1 mn euro år 2012: riktade utlysningar till ESFRI-/FI-noder, ESFRI-/FI-noder och vägvisaren samt CERN-experimentet

   • 15 mn euro år 2013: öppen utlysning (FIRI 2013), riktad utlysning till ESFRI-/FI-noder


  Strategisen huippuosaamisenkeskittymät

  Strategiska center för vetenskap, teknologi och innovation

  • Akademins finansieringsmöjligheter kan stödja sådan högklassig vetenskaplig forskning som tjänar de strategiska centren.

  • 2012: Akademin finansierade projekt med anknytning till strategiska center med omkring 52 miljoner euro; av denna summa gick ca 23 miljoner euro till projekt med en direkt koppling till centren.

  • En riktad utlysning år 2012 gav 8 miljoner euro till projekt inom strategiska center; utlysningens teman hade beretts tillsammans med centren:

   • Nya typers styrmetoder och användargränssnitt, Nya kemikalier, material och produktionstekniker för en bioekonomi som bygger på innovativ användning av skogsbiomassa.

 • En internationell utvärdering av de strategiska centren (utförd tillsammans med Tekes) publicerades i februari 2013.

 • Utvecklingsarbetet, finansieringen och uppföljningen sker tillsammans med Tekes; Akademin deltar även i arbetet av ledningsgruppens sekretariat.


 • Arviointitoiminta

  Bedömning och utvärdering


  Hakemusten käsittely - kukatekeemitä

  Så behandlas en ansökan – Vem gör vad?

  Sköter om ansökan

  Bereder en vetenskaplig bedömning (ett utlåtande) på ansökan; en internationell panel

  Fattar beslutet; panelutlåtandet mycket viktigt


  Arviointiperusteet

  Bedömningskriterier

  • Forskningsplanens vetenskapliga kvalitet och innovativitet

  • Den sökandes/forskargruppens kompetens

  • Forskningsplanens genomförbarhet

  • Forskningsmiljöns kvalitet och stärkandet av den

  • Forskningens samarbetskontakter i Finland och utomlands samt forskarmobilitet

  • Forskningsprojektets betydelse för främjandet av en professionell forskarkarriär och forskarutbildning


  Rahoituspäätöksiinvaikuttavaviatekijöitä

  Faktorer som påverkar våra finansieringsbeslut

  • Vetenskaplig kvalitet

  • Akademins forskningspolitiska mål

   • främja internationellt forskningssamarbete

   • främja mångvetenskaplig och interdisciplinär forskning

   • genomföra mer omfattande forskningshelheter

   • främja de ungas och kvinnors forskarkarriärer

   • främja jämställdheten mellan könen inom forskningen

   • främja sådan forskning som tjänar strategiska center för vetenskap, teknologi och innovation

  • Finansieringsspecifika mål 

   • särskilda mål för forskningsprogram

   • stöd för spetsforskningsenheter

  • Övriga faktorer 

   • övrig finansiering från Akademin eller någon annan källa

   • den sökandes förmåga att förvalta beviljade forskningsmedel

   • god vetenskaplig praxis (inkl. etiska frågor) och immateriella rättigheter

   • Akademins intresse att ta risker


  Rahoituspäätökset 1995–2012

  Akademins finansiering 1997–2012


  Toimikunnittain 1995–2012

  Akademins finansiering 1997–2012, efter forskningsråd


  Päätöstenjakautuminentoimikuntientoimialoille 2011

  Akademins finansiering 2012, efter forskningsråd


  Tutkimusrahoitus

  Akademins finansiering 2012


  Akademins finansiering 2012 i detalj

  Totalt 327 miljoner euro


  Suorituspaikoittain 2012

  Akademins finansiering 2012, efter forskningsplats

  Totalt 327 miljoner euro


  Yliopistoittain 2012

  Akademins finansiering 2010–2012, efter universitet *

  * Tio universitet som beviljats mest finansiering 2012


  Lisätietoja

  Vi arbetar för vetenskapens bästa

  • Vill du veta mera?

  • Om oss: www.aka.fi/sv

  • Om forskningspolitik: www.research.fi/sv

  • Om forskarmobilitet: www.euraxess.fi (på engelska)

  • Vi finns också här:

  • facebook.com/suomenakatemia

  • @suomenakatemia

  • LinkedIn

  • youtube.com/academyoffinland

  • slideshare.net/suomenakatemia

  Bild tagen utanför Hagnäskajen 6. Övriga bilder från spetsforskningsenheter och bildbanken Picmax.fi.


  ad
 • Login