Banka botërore Raportimi financiar në NVM José Maria Bové Nënkryetar në FEE, çështjet e NVM - PowerPoint PPT Presentation

Banka botërore
Download
1 / 22

 • 91 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Banka botërore Raportimi financiar në NVM José Maria Bové Nënkryetar në FEE, çështjet e NVM Udhëheqës , FEE NVM/SMP Grupi punues. FEE – Federata Evropiane e Kontabilistëve. FEE – organizatë e cila përfaqëson profesionin e kontabilitetit në Evropë

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Banka botërore Raportimi financiar në NVM José Maria Bové Nënkryetar në FEE, çështjet e NVM

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Banka bot rore raportimi financiar n nvm jos maria bov n nkryetar n fee shtjet e nvm

Banka botërore

Raportimi financiar në NVM

José Maria Bové

Nënkryetar në FEE, çështjet e NVM

Udhëheqës , FEE NVM/SMP Grupi punues


Fee federata evropiane e kontabilist ve

FEE – Federata Evropiane e Kontabilistëve

 • FEE – organizatë e cila përfaqëson profesionin e kontabilitetit në Evropë

 • 44 vende anëtare të kontabilistëve profesionistë

  • Nga 32 vende

  • Me gjithsejt 500.000 anëtarë

 • E vendosur në Bruksel, Belgjikë

 • E krijuar në vitin 1987

 • ëëë.fee.be


Fee aktive n fush n e nvm smp

FEE aktive në fushën e NVM/SMP

 • FEE SME/SMP Pala punuese

 • Punon afër me IFAC SMP Grupin e përherëshëm të punës

 • EFRAG: Grupet punuese të përbashëkëta të EFRAG me IFRS për NVM

 • Konferencat dhe seminaret


Fee sme smp publikimet e pal ve punuese

FEE SME/SMP Publikimet e palëve punuese

 • Si mund të redukojë NVM rrezikun e apo shkeljet? (Tetor 2005)

 • Shmangia e dështimit në biznes – një udhëzues për NVM (Tetor 2004)

 • Si të përgatitet një shitje e sukseshme për të themeluar një biznes familjar

 • Vlerësimi i bizneseve: Një udhëzues për NVM

 • Të mbajturit afër – përcjellja e punës nëpërmes të NVM

 • Regjistri i vendeve anëtare të FEE, publikimet mbi çështjet e NVM dhe SMP


Fee sme smp projektet aktive t pal ve punuese

FEE SME/SMP Projektet aktive të palëve punuese

 • Udhëzues mbi rrjetet e kontabilitetit Evropian

 • NVM/SMP aspeketet e standardeve të auditimit

 • SNRF për NVM


Raportimi financiar p r nvm n be

Raportimi financiar për NVM në BE

 • Cka është një NVM?

 • Direktivat e kontabilitetit

  Të voglat1: Totali i bilancit të gjendjes < 4 400 000€

  Qarkullimi neto < 8 800 000€

  Të punësuar < 50

  (Duke mos u tejkaluar dy nga tre kritere)

  1 Vlerat e reja që janë miratuar në Dhjetor 2005, po qe nuk janë publikuar në Gazetën Zyrtare


Raportimi financiar p r nvm n be1

Raportimi financiar për NVM në BE

Të mesme1: Totali i bilancit të gjendjes < 17 500 000€

Qarkullimi neto < 35 000 000€

Të punësuar < 250

(Duke mos u tejkaluar dy nga tre kritere)

1 Vlerat e reja që janë miratuar në Dhjetor 2005, po qe nuk janë publikuar në Gazetën Zyrtare


Direktivat e kontabilitetit

Direktivat e kontabilitetit

 • Direktiva e katërt (1978): llogaritë individuale

 • Direktiva e shtatë (1983): llogaria e konsoliduar

  Kërkesat për raportim në të gjitha kompanitë me përgjegjësi të kufizuar

  Thjeshtimi i kompanive të vogla dhe të mesm


Thjeshtimet opcionet e vendeve an tare

Thjeshtimet (Opcionet e vendeve anëtare)

Vogla:

 • Leja për të tërhequr bilancet e gjendjes

 • Leja për të publikuar bilancet e gjendjes dhe shënimet e tyre

 • Leja për të mos publikuar llogaritë e fitimit dhe humbjes, llogaritë vjetore dhe raporti vjetor

 • Lejimi nga auditimi


Thjeshtimet opcionet e vendeve an tare1

Thjeshtimet (Opcionet e vendeve anëtare)

Mesme:

 • Leja për të miratuar llogari të formave të ndryshme për fitim dhe humbje

 • Leja për të publikuar bilance të gjendjes dhe shënime të konsoliduara

 • Nuk ka lejime nga auditimi


Prapavija p r legjislacionin e bes legjislacioni i bes mbi raportimin financiar dhe auditimin

Prapavija për legjislacionin e BEsëLegjislacioni i BEsë mbi raportimin financiar dhe auditimin

Entitetet e auditueshme kombëtare

Direktiva 4, 7 dhe 8

Kompanitë e vogla

Kompanitë kombëtare

me auditim

Format e tjera ligjore

Prospekti i transparencës dhe rregulloret e SNK

Kompanitë e

Listuara

Direktiva e

Partneritetit

Sektori

specifik

Të listuara të

jashtme

Direktivat në institucionet financiare


Ca sh nime t bes

Ca shënime të BEsë:

 • Mbi 20 milion kompani

 • Mbi 4.5 milion të mbuluara nga Direktivat e kontabilitetit

 • Rreth 8000 kompani të listuara (nga të cilat 1400 janë të jashtme)


K rkesat komb tare

Kërkesat kombëtare

 • Në shumë vende të BE-së, standardet e raportimit financiar për NVM janë në zhvillim e sipër

 • Rasti më i mirë i njohur: FRSSE UK

 • A ka nevojë për SNRF?

 • A do të zëvendësojë SME në të ardhmen Direktivat e kontabilitetit?


Snrf kontabiliteti n ndryshim

SNRF – Kontabiliteti në ndryshim

A

B


Rregullorja e snk 2002

Rregullorja e SNK (2002)

Fushëveprimi:

 • Kërkesa për të përdorur SNK të fuqizuara për llogaritë e konsoliduara për kompanitë e listuara të BE-së

 • Opcionale:

  • Llogaritë e konsoliduara të kompanive të palistuara

  • Llogaritë indivuiduale

 • Struktura e fuqizimit:

  • Komisioni rregullativ i kontabilitetit në BE

  • EFRAG


Efrag

EFRAG

 • Themeluar në 2001

 • Organizimi i sektorit privat

 • Themeluesit

  • UNICE dhe ERT Business

  • FEE

  • Organizatat bankare (FBE, ESBG, ECBG)

  • EFFAS (analistë financiar)

  • CEA (sigurues)

  • FESE (këmbimi i letrave me vlerë)

  • UEAPME/EFAA (NVMs)


Efrag1

EFRAG

Objektivat themelore:

 • Kontributi proaktiv për punën e IASB dhe IFRIC: Kontribut dhe ndikim procesin e përcaktimit të standardeve para se të lëshohet një standard

 • Këshillat për fuqizim të Komisionit – komisioni teknik i vlerësimit të SNRF dhe interpretimet e IFRIC PASI që të jenë lëshuar

 • Këshillimi mbi ndryshimet e Direktivave të kontabilitetit të BE-së

 • Forumi këshillues për diskutim


Rregullorja e snk

Rregullorja e SNK

Ndikimi në NVM:

 • NVM të listuara në berzë

 • Baza vullnetare

 • Standardet kombëtare

 • SNRF për NVM ?!

  • BE: disa milionë

  • Kërkesat ligjore

  • Standardet kombëtare për NVM

  • Përkthimi

 • Redukimi i raportimit financiar për NVM


Nevoja p r standardet globale t nvm

Nevoja për standardet globale të NVM

 • Nëse SNRF nuk përcillet nga kompanitë e palistuara, përcillet GAAP kombëtar

 • Mirëpo, nuk ekzistojnë dy GAAP kombëtare që janë të njejta

  - Të gjitha çojnë kah shkallët e ndryshueshme të SNRF. Miratimi i selektuar

 • Rreziku i 28 “SME GAAPs” vetëm në Evropë

 • Mirëpo, nevoja për thjeshtësim të vërtetë


Rruga p rpara

Rruga përpara

 • Kriticizmi i vendeve Evropiane të grupit këshillues të IASB

 • Propozimet alternative të EFRAG për të arritur thjeshtësimin real


Banka bot rore raportimi financiar n nvm jos maria bov n nkryetar n fee shtjet e nvm

Pse të aplikohen SFRF për NVM?


Banka bot rore raportimi financiar n nvm jos maria bov n nkryetar n fee shtjet e nvm

Banka botërore

Raportimi financiar për NVM

José Maria Bové

Nënkryetar në FEE, çështjet e NVM

Udhëheqës , FEE NVM/SMP Grupi punues


 • Login