edn kontroly
Download
Skip this Video
Download Presentation
Úřední kontroly

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 51

Úřední kontroly - PowerPoint PPT Presentation


 • 161 Views
 • Uploaded on

Úřední kontroly. Kamila Míková. Role státu. Primární odpovědnost – PPP (bezpečnost, prevence , jakost ≈ složení výrobků, technologie, trvanlivost, značení) Stát – tvorba legislativy - dozor (úřední kontroly) ~ menší rozsah. Úřední kontroly.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Úřední kontroly' - tosca


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
edn kontroly

Úřední kontroly

Kamila Míková

role st tu
Role státu
 • Primární odpovědnost – PPP(bezpečnost, prevence, jakost ≈ složení výrobků, technologie, trvanlivost, značení)
 • Stát – tvorba legislativy

- dozor (úřední kontroly) ~menší rozsah

edn kontroly1
Úřední kontroly
 • Nařízení 852/2004/ES, 854/2004/ES, 882/2004/ES
 • PPP – odpovídají, že potraviny splňují požadavky právních předpisů.
 • Členské státy EU musí zajistit uplatňování právních předpisů týkajících se potravin, krmiv a zdraví zvířat a ověřovat, zda PPP dodržují příslušné požadavky ve všech fázích výroby, zpracování a disribuce;
edn kontroly2
Úřední kontroly
 • v právních předpisech by měly být stanoveny i minimální hygienické požadavky, dodržování požadavků by mělo být u PPP kontrolováno úředními kontrolami.
 • registrace zařízení a spolupráce provozovatelů potravinářských podniků jsou nezbytné pro to, aby mohly příslušné orgány účinně provádět úřední kontroly.
edn kontroly3
Úřední kontroly
 • PPP spolupracují s příslušnými orgány v souladu s ostatními použitelnými právními předpisy Společenství, nebo pokud neexistují, v souladu s vnitrostátním právem (Zákon o potravinách).
edn kontroly4
Úřední kontroly
 • Každý PPP zejména oznámí odpovídajícímu příslušnému orgánu způsobem, který je dotyčným orgánem vyžadován, každé zařízení podléhající jeho kontrole, které provádí činnost v jakékoli fázi výroby, zpracování a distribuce potravin, s cílem registrace každého takového zařízení
edn kontroly5
Úřední kontroly
 • Provozovatelé potravinářských podniků rovněž zajistí, aby příslušný orgán měl vždy aktuální informace o zařízeních, včetně oznámení každé významné změny činností a každého uzavření stávajícího zařízení.
edn kontroly6
Úřední kontroly

Úřední kontrola potravin v ČR doplňuje systém kontroly v EU :

 • kontrola tuzemské produkce
 • kontrola dovozových potravin (vstupují na trh EU prostřednictvím ČR)
 • plánované kontroly (podle komodit a subjektů)
 • mimořádné kontroly
 • monitoring
edn kontroly7
Úřední kontroly

Úřední kontrola (instituce státního dozoru - inspektoři) :

 • Inspekce
 • Audity
 • Ověřování
 • Odběry vzorků

Zjišťuje soulad výrobků, zařízení, postupů, hygieny, HACCP a dokumentů s požadavky právních předpisů.

edn kontroly8
Úřední kontroly

Úřední kontrola zahrnuje :

 • Kontrolní systémy zavedené PPP – hodnocení a funkčnost SHP, SVP, HACCP, BRC, IFS, ISO …
 • Inspekci :
 • výrobních prostor (okolí), vybavení, zařízení, dopravních prostředků
 • surovin, polotovarů, výrobků
edn kontroly9
Úřední kontroly
 • materiálů a předmětů přicházejících do styku s potravinami
 • sanitaci a sanitační prostředky
 • označování výrobků (reklamy)
edn kontroly10
Úřední kontroly
 • Kontrolu hygieny (SHP)
 • Zkoumání dokumentace
 • Pohovory s pracovníky

Informace pro veřejnost : http://www.szpi.gov.cz

legislativn r mec
Legislativní rámec

Upravuje národní legislativa

 • Zákon č. 110/1997, o potravinách
 • Zákon č. 146/2002, o SZPI
 • Zákon č. 166/1999, o veterinární péči (KVS)
 • Zákon č. 258/2000, o ochraně veřejného zdraví (KHES)
 • Zákon č. 634/1992, o ochraně spotřebitele (ČOI)
instituce st tn ho dozoru
Instituce státního dozoru
 • Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) – kontroluje celý potravinový řetězec (suroviny, výrobu, distribuci, prodej) potravin neživočišného původu, prodej všech potravin
 • Krajské veterinární správy (KVS) – výroba, distribuce a skladování živočišných produktů (chovy a transportzvířat,likvidace VŽP)
instituce st tn ho dozoru1
Instituce státního dozoru
 • Hygienická služba (KHES) – veřejné stravování, rizikové potraviny (malovýroba), obaly a předměty přicházející do styku s potravinami
 • Česká obchodní inspekce (ČOI) – kontroluje nepotravinářské výrobky a poctivost prodeje(RAPEX)
 • Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (UKZUZ) – krmiva (osiva)
instituce st tn ho dozoru2
Instituce státního dozoru
 • Příslušné orgány odpovědné za provádění úředních kontrol by měly splňovat řadu kritérií týkajících se jejich činnosti, aby byla zajištěna jejich nestrannost a účinnost. Měly by mít dostatečný počet zkušených pracovníků s vhodnou kvalifikací a odpovídající zařízení a vybavení pro řádné provádění svých činností.
szpi kontroly
SZPI - kontroly

Předmět kontroly :

 • zdravotní nezávadnost – monitoring
 • falšování potravin
 • kontrola funkčnosti preventivních systémů PPP (audity)
 • odhalování klamavých praktik (obchodních)
 • RASFF, GMO, radiace, dovozy ze 3.zemí
szpi kontroly1
SZPI - kontroly
 • výrobky (výrobci, dovozci)
 • jakost
 • podmínky výroby, skladování a přepravy
 • podmínky prodeje (všech potravin !)
 • značení potravin
 • ochrana práv spotřebitelů (podněty, informace)
 • certifikáty (3. země)
slide19

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI)

nařídila okamžité stažení plněných bio oliv značky „Bio Gaudiano“,

vyrobených v Itálii, z tržní sítě. Důvodem opatření je nález botulotoxinu,

látky, která závažným způsobem ohrožuje lidské zdraví.

slide20

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI)

nařídila stáhnout z oběhu a přeznačit jednu šarži

kukuřičných lupínků Emco pro zjištěný výskyt sojové

bílkoviny, která není uvedená na obale výrobku.

Tato bílkovina může představovat riziko pro

spotřebitele s alergií na sóju.

szpi kontroly2
SZPI - kontroly

Způsob kontroly (oblastní inspektoráty -inspektoři :

 • posuzování výrobků (u výrobce nebo dovozce) – vzhled, balení, značení (nedestruktivní kontrola)
 • posuzování podmínek výroby – teplota, čistota (hygiena + hygiena osob), ochrana před kontaminací, identifikovatelnost a sledovatelnost
slide22

SZPI vykonala společně s Policií ČR kontrolu nelegální

výrobny tofu v Brně. Inspekce ihned zakázala další využívání

těchto prostor k výrobě potravin. Provozovna byla zřízena v objektu bývalého

zemědělského zařízení, který nebyl nijak rekonstruován a uzpůsoben

pro potravinářskou výrobu, chybělo tedy i příslušné kolaudační rozhodnutí.

Výrobna nebyla udržována v čistotě a byla celkově ve špatném stavu,

v celém výrobním prostoru byly vydrolené podlahy, neomítnuté zdi byly

promořeny plísní, v objektu byl nahromaděn odpad a věci nesouvisející

s výrobou potravin.

Výrobce nebyl schopen v den kontroly předložit doklady o původu

používaných surovin. Neměl též zpracován systém HACCP, jehož zavedení

ukládá provozovatelům potravinářských podniků příslušná evropská legislativa.

Výrobna rovněž nebyla registrována u SZPI jako u příslušného dozorového

orgánu, čímž nebyla naplněna další zákonná povinnost.

SZPI proto uložila pro mnohočetná porušení zákonných požadavků zákaz

užívání kontrolovaných prostor pro výrobu potravin, a zakázala též uvádět

do oběhu 40 kg sojového výrobku připraveného k expedici,

který byl na místě nalezen.

szpi kontroly3
SZPI - kontroly
 • odběry a rozbory vzorků – chemické, mikrobiologické, senzorické hodnocení (cizorodé látky)
 • kontrola dokumentace – příručky HACCP, SHP, SVP (SOP, normy), sanitační plány, DDD, výsledky monitoringu
 • evidence zásob (hlášení výrobců o vlastní výrobě, nákupu, dovozu/vývozu)
szpi kontroly4
SZPI - kontroly

Frekvence kontrol na základě řízení rizika

 • plánování
 • realizace
 • vyhodnocení (úprava frekvence)
 • informace

Analýza rizika(typ provozovny, potraviny, „historie SZPI“)

szpi kontroly5
SZPI - kontroly

Hlavní okruhy :

 • bezpečnost (podmínky výroby, prodeje, parametry potravin)
 • hygienické podmínky
 • falšování (dokumentace, klamavé označování, vlastní parametry potravin)

Kontroly : plánované

mimořádné

szpi kontroly6
SZPI - kontroly

Impulzy k realizaci kontroly :

 • plnění povinností legislativy
 • doporučení EK (EFSA) (cizorodé l.mikrobiologie)
 • notifikace z RASFF
 • změny právních předpisů
 • analýza dat z vlastního IS
 • aktuální zjištění inspektorů v terénu
 • podněty spotřebitelů, svazů, PPP
 • nové vědecké poznatky
slide27
SZPI

Pravomoci :

 • ukládat opatření k nápravě nedostatků a neshod (termíny)
 • ukládat pokuty (1 – 3 miliony)
 • pozastavit nebo zakázat výrobu a distribuci potravin
 • zakázat užívání nevhodných výrobních a skladovacích prostor a zařízení
szpi p klad v sledk kontroly
SZPI – příklad výsledků kontroly
 • Státní zemědělská a potravinářská inspekce ve spolupráci s Celní správou ČR zkontrolovala ještě před vstupem na evropský trh dvacetitunovou dodávku rozinek původem z Číny. Inspektoři SZPI při této kontrole zjistili, že v jednotlivých kartonech, v nichž byly rozinky baleny, se vyskytují živé larvy i kukly hmyzu. Rozinky byly proto kvalifikovány jako nevhodné k lidské spotřebě a SZPI vydala závazné stanovisko nepropustit celou dodávku obsahující 1609 kartonů do volného oběhu.
slide29
SZPI
 • nařídit nebo provést likvidaci nevyhovujících výrobků a surovin
 • zveřejňovat výsledky kontrol (souhrnné zprávy, např. „Zpráva o výsledcích národního a koordinovaného monitoringu reziduí pesticidů v potravinách za rok 2010“, aktuální informace)
 • zajišťovat účinnost kontrol a státní regulace (podněty)
slide30
SZPI

Inspektor SZPI je oprávněn :

 • odebírat vzorky (náhrady)
 • vstupovat do všech prostor provozovny
 • požadovat odstranění nedostatků
 • ověřovat totožnost osob
 • pořizovat kopie dokumentů
 • vydávat posudky/osvědčení o jakosti
slide31
SZPI
 • Inspektor je povinen sepsat protokol o inspekci (s uvedením zjištěných nedostatků, nápravných opatření a jejich termínů).
 • Nesouhlasí-li kontrolovaný subjekt s uloženým opatřením, může podat do 3 dnů námitku (řediteli inspektorátu). Rozhodnutí o námitce musí být učiněno do dalších 3 dnů.
 • Námitky nemají odkladný účinek (přezkoumání soudní cestou).
slide32
SZPI

Pokuty lze udělit, když :

 • jsou do oběhu uváděny výrobky neodpovídající požadavkůmpředpisů nebo ohrožující zdraví
 • výroba a uvádění do oběhu nesplňují legislativní požadavky
 • nebylo splněno opatření uložené SZPI nebo byl mařen výkon kontroly
slide33
SZPI

Hrubé nebo opakované závady týkající se zdravotní nezávadnosti a ohrožení spotřebitele – pokuta až 50 milionů nebo zákaz výroby

slide34
SZPI

Priority kontroly a monitoringu :

 • postavení komodity ve spotřebním koši
 • rizikovost komodity (cílové skupiny spotřebitelů)
 • kontrolovaná osoba - objem produkce
 • známost potraviny (známé zavedené značky a výrobci)
 • nové potraviny na trhu
slide35
SZPI

Podklady k rozhodování o prioritách :

 • poznatky z minulých kontrol
 • analýza dat v informačních systémech (RASFF)
 • aktuální nálezy inspektorů v terénu
 • výsledky ostatních kontrolních orgánů (ČR, partnerské organizace v zahraničí)
slide36
SZPI
 • stížnosti spotřebitelů
 • podněty občanských sdružení a sdělovacích prostředků
 • doporučení Evropské komise (EFSA)
slide37
KVS

Činnosti KVS (veterinární inspektoři) :

 • veterinární prohlídky porážených a odlovených zvířat
 • kontroly výrobních provozů (stálý nebo občasný dozor)
 • kontroly živočišných produktů – zpracování, skladování, dovozy, vývozy
 • kontroly krmiv a vody (i napájecí)
slide38
KVS
 • kontroly při prodeji surovin a potravin živočišného původu v tržnicích a na tržištích (farmářské trhy) *
 • kontroly při prodeji potravin živočišného původu v prodejnách a prodejních úsecích, kde dochází k úpravě masa, mléka, ryb, drůbeže, vajec nebo k prodeji zvěřiny
slide39

* Zjišťované závady se víceméně stále opakují, a jde o tyto:

•     nevyhovující teploty při prodeji potravin,

•     prodej výrobku vyrobeného v neschváleném/ neregistrovaném zařízení,

•     nedoloženy nabývací doklady ke zboží (prodej potravin neznámého původu),

•     chybějící nebo nesprávné označení potravin,

•     označení výrobků výrazem „domácí“,

•     dovoz potravin - prodejce není registrován jako obchodník,

•     prodej neoznačených vajec (prodej vajec z chovu pro produkci násadových vajec),

•     nedostatečná ochrana před nepříznivými vlivy prostředí (teplota, kontaminace).

slide40
KVS
 • odběry vzorků (rozbory v SVU)
 • monitoring chemické a biologické bezpečnosti potravinového řetězce
 • schvalování a registrace podniků (živočišné výrobky)
 • registrace a identifikace hospodářských zvířat (databáze SVS)  sledovatelnost (původ a země původu)
slide41
KVS

Pravomoci – obdobné jako u SZPI,omezené na veterinární oblast :

 • chov , přeprava, dovozy a vývozy zvířat
 • výroba, dovozy a vývozy živočišných produktů
 • ochrana před nákazami (zavlečení) – léčba, karantény (ohniska nákazy a ochranná pásma), nucené porážky, likvidace chovů, zákaz prodeje podezřelých živ. produktů
hygienick slu ba hes
Hygienická služba (HES)
 • Epidemiologie (lékařské odvětví zabývající se studiem faktorů ovlivňujících zdraví a nemocnost obyvatelstva, pomáhá rozpoznat rizikové faktory pro přenos nemocí)
 • Hygiena obecná a komunální (pitná voda, ovzduší, hluk, koupaliště …)
 • Zdravotní politika a podpora zdraví (vzdělávání, prevence …)
 • Hygiena dětí a mladistvých (hřiště, tábory…)
 • Hygiena výživy a PBU (předměty běžného užívání)
 • Hygiena práce
hygienick slu ba hes1
Hygienická služba (HES)
 • Odbor hygieny výživy a PBU* sleduje vliv výživy na zdraví populace v konkrétním životním a pracovním prostředí z hlediska podmínek a příčin vzniku a šíření infekčních a hromadně se vyskytujících onemocnění a ostatních poruch zdraví. Z výsledků dozorové činnosti hodnotí zdravotní rizika, stanovuje a prosazuje preventivní nebo represivní opatření k jejich odstranění či zmírnění.

* PBU- předměty běžného užívání

hygienick slu ba hes innost
Hygienická služba (HES) - činnost
 • plánuje, organizuje, řídí a provádí státní dozor v oblasti PBU a stravovacích služeb, včetně stravování chráněných osob
 • připravuje podklady pro vydání stanovisek dotčeného správního úřadu (kolaudace)
slide45
PBU
 • Předměty a materiály určené pro

styk s potravinami

 • Kosmetické prostředky
 • Předměty a materiály určené pro

děti do věku tří let

 • Hračky
slide46

V průběhu letošní letní sezóny byly pracovníky KHES

Moravskoslezského kraje provedeny kontroly provozoven s

výrobou a prodejem zmrzliny.

V rámci Moravskoslezského kraje je v současnosti evidováno

přes 300 provozoven s tímto sortimentem, avšak velkou část

tvoří mobilní a přenosné stánky fungující pouze za pěkného počasí.

V období od června do poloviny srpna bylo prozatím

zkontrolováno 60 restaurací, cukráren a stánků.

Ve 13-ti případech, tj.v necelých 22%, byly zjištěny závady,

za které provozovatelé zaplatili sankce ve výši 20.000 Kč.

K poměrně častým závadám patřily nedostatky v provozní hygieně

v zázemí provozovny.

Zmrzliny měly dobrou kvalitu po mikrobiologické a chemické

stránce.

Laboratornímu rozboru bylo podrobeno 26 vzorků a

všechny byly hodnoceny jako zdravotně nezávadné,

bez přítomnosti patogenních mikroorganismů.

hygienick slu ba hes innost1
Hygienická služba (HES) - činnost
 • připravuje podklady pro rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví na úseku stravovacích služeb
 • provádí šetření alimentárních onemocnění v provozovnách stravovacích služeb a navrhuje příslušná opatření k zamezení jejich šíření - prevence
hygienick slu ba hes innost2
Hygienická služba (HES) - činnost
 • kontroluje zdravotní nezávadnost PBU, především v oblasti nově zaváděných technických zařízení, nových materiálů a velkých technologických celků
 • zajišťuje provedení opatření vyplývajících z upozornění států EU na závadné výrobky PBU (systém RAPEX)
hygienick slu ba hes innost3
Hygienická služba (HES) - činnost
 • RAPEX je rychlý evropský výstražný informační systém o nebezpečných spotřebitelských výrobcích nepotravinářského charakteru, výjimkou jsou farmaceutické výrobky. Slouží k oznamování přímého i nepřímého rizika ohrožení zdraví nebo bezpečnosti spotřebitelů, kteří by se s nebezpečnými výrobky dostali do styku.
slide50

Výrobek představuje chemické nebezpečí kvůli nadměrnému množství olova, které se nachází ve žluté barvě. Množství olova bylo 16900mg/kg.

Čiré skleněné odlivky s obrázkem. Obrázek zasahuje do

pitného okraje. 

Z okraje se uvolňuje kadmium v množství 0,313 − 0,609 mg

na odlivku a olovo v množství 1,57 − 7,82 mg na odlivku.

hygienick slu ba hes innost4
Hygienická služba (HES) - činnost
 • prověřuje znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví u fyzických osob vykonávajících epidemiologicky závažnou činnost dle zák. č. 258/2000,
 • ověřuje rozsah znalostí pro získání osvědčení prokazujícího znalost hub podle vyhlášky č. 475/2002 Sb.
ad