Doc. Ing. Pavol DVORŠČÁK, PhD.
Download
1 / 16

doc. Ing. Pavol DVORŠČÁK, PhD. LESNÉ CESTY Úvod - PowerPoint PPT Presentation


 • 238 Views
 • Uploaded on

doc. Ing. Pavol DVORŠČÁK, PhD. LESNÉ CESTY Úvod. UČEBNÉ OSNOVY Rozsah výučby: 3 h prednášky, 3 h cvičenie, 5 dní hl. cvičenia. Anotácia predmetu:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' doc. Ing. Pavol DVORŠČÁK, PhD. LESNÉ CESTY Úvod' - tirza


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

U ebn osnovy rozsah v u by 3 h predn ky 3 h cvi enie 5 dn hl cvi enia
UČEBNÉ OSNOVYRozsah výučby: 3 h prednášky, 3 h cvičenie, 5 dní hl. cvičenia

 • Anotácia predmetu:

  Obsah predmetu Lesné cesty je zameraný na formovanie technického profilu absolventov lesníckej fakulty tak, aby boli schopní tvorivým spôsobom riešiť problémy výstavby lesných ciest na úrovni investora, projektanta i užívateľa. Náplň predmetu je zameraná na plánovaciu, prípravnú a projektovú dokumentáciu stavieb lesných ciest, ako aj technologické postupy výstavby a zásady organizácie a riadenia investičnej výstavby. Časť obsahu je zameraná na údržbu a sanáciu lesných ciest a tiež krajinno-ekologické aspekty, ktoré súvisia s realizáciou stavieb lesných ciest.


Obsah predn ok
OBSAH PREDNÁŠOK

1. týždeň:VÝZNAM, ROZDELENIE A NAVRHOVANIE LESNÝCH CIEST.

História sprístupňovania lesa. Názvoslovie lesných ciest. Triedenie pozemných komunikácií a lesných ciest. Rozvoj výstavby lesnej cestnej siete. Hustota siete lesných ciest. Plánovanie lesnej cestnej siete. Ekonomická efektívnosť lesnej cestnej siete.

2. týždeň: TEORETICKÉ PODKLADY PROJEKTOVANIA LESNÝCH CIEST.

Dopravné prostriedky a ich pohyb po ceste. Smerové prvky trasy lesnej cesty. Návrhové prvky pozdĺžneho sklonu trasy. Návrhové prvky cestného telesa v priečnom reze.

3. týždeň: TRASOVANIE LESNÝCH CIEST.

Zásady trasovania lesných ciest. Technické trasovanie lesných ciest. Trasovanie dolinových a svahových ciest. Projekt lesnej cesty. Využitie výpočtovej techniky pri plánovaní, projektovaní a výstavbe lesných ciest.

4. týždeň: VÝSTAVBA LESNEJ CESTY.

Rozdelenie zemných prác. Prípravné práce. Hlavné zemné práce. Technológie zemných prác. Dokončovacie a pridružené práce.

5. týždeň: NAVRHOVANIE A MECHANIKA VOZOVIEK LESNÝCH CIEST.

Fyzikálno-mechanické vlastnosti zemín v súvislosti s výstavbou lesných ciest a objektov. Inžiniersko-geologický prieskum. Faktory ovplyvňujúce hrúbku vozovky. Zaťaženie vozovky. Návrhové metódy.

6. týždeň: VRCHNÁ STAVBA LESNEJ CESTY – STAVBA VOZOVIEK.

Stavebné materiály pre vozovky. Zlepšenie podložia vozoviek. Druhy stabilizácie. Podkladové vrstvy vozoviek. Vozovky podľa druhu krytu. Projektovanie a výstavba lesných skladov.

7. týždeň: ODVODNENIE A OBJEKTY NA LESNÝCH CESTÁCH.

Odrážky, priekopy, rigoly, trativody. Cestné priepusty (rúrové, rámové, IS Turbosider). Zásady navrhovania a stavby mostov. Druhy mostov. Brody.

8. týždeň: TVAR A STABILITA ZEMNÉHO TELESA CESTY.

Jednoduché spôsoby stability svahov. Rozdelenie múrov. Oporné a zárubné múry, projektovanie a technológia výstavby. Systém STEBO a drevené múry. Drôtokamenné múry.


9. týždeň: ÚDRŽBA LESNÝCH CIEST.

Letná a zimná údržba lesných ciest. Jednotlivé druhy porušení a závad. Nástroje a metódy pre plánovanie opráv a údržby lesných ciest. Rekonštrukcie a sanácie lesných ciest.

10. týždeň: ROZPOČTOVÁ DOKUMENTÁCIA STAVIEB. PRÍPRAVA, VEDENIE A ORGANIZÁCIA STAVIEB LESNÝCH CIEST.

Rozdelenie a význam. Tvorba výmer. Zostavovanie dielčích rozpočtov stavby lesnej cesty. Zákonné predpisy. Projektová dokumentácia v zmysle platných vyhlášok. Vzťahy

v investičnej výstavbe lesných ciest.

11. týždeň: PLÁNOVANIE, PROJEKTOVANIE A VÝSTAVBA LESNÝCH CIEST VO VZŤAHU K TVORBE A OCHRANE LESNÉHO PROSTREDIA.

Lesné cesty vo veľkoplošných chránených územiach (národné parky, CHKO) a ich špecifiká. Lesné cesty v špecifických prírodných podmienkach - flyšová oblasť.

OBSAH CVIČENÍ

Obsahom a výsledkom cvičení je spracovanie zjednodušeného projektu lesnej cesty ako jedného celistvého programu za celý semester, ktorý má byť odovzdaný pri udeľovaní zápočtu.

1. týždeň:RIADIACA ČIARA.

Konštrukcia riadiacej čiary na vrstevnicovej mape. Vyrovnanie riadiacej čiary.

2. týždeň: OSOVÝ POLYGÓN.

Vytýčenie osového polygónu. Zameranie a výpočet vrcholových uhlov trasy lesnej cesty.

3. týždeň: SMEROVÉ VEDENIE TRASY LESNEJ CESTY.

Návrh polomerov smerových oblúkov. Výpočet vytyčovacích prvkov smerových oblúkov.

4. týždeň: POZDĹŽNY PROFIL TERÉNU.

Výpočet výšok jednotlivých bodov trasy. Konštrukcia pozdĺžneho profilu.

5. týždeň: NÁVRH NIVELETY LESNEJ CESTY.

Zásady návrhu nivelety. Výpočet výšky nivelety. Návrh a výpočet výškových oblúkov. Kompletná kresba pozdĺžneho profilu.


6. týždeň: PRIEČNE USPORIADANIE TELESA CESTY.

Výpočet prvkov priečneho usporiadania. Konštrukcia a zobrazenie priečnych rezov telesom cesty.

7. týždeň: VÝPOČET PLÔCH A KUBATÚR.

Optimalizácia výkopov a násypov zmenou nivelety cesty.

8. týždeň: HMOTNICA.

Riešenie pozdĺžneho rozvozu zemín. Výpočet strednej rozvoznej vzdialenosti.

9. týždeň: SITUÁCIA A PERSPEKTÍVY.

Konštrukcia a kresba situácie lesnej cesty. Perspektívne pohľady na trasu lesnej cesty.

10. týždeň: KALKULÁCIA NÁKLADOV VÝSTAVBY.

Zostavenie výmer. Tvorba dielčieho rozpočtu.

11. týždeň: TECHNICKÁ SPRÁVA A ADJUSTÁCIA PROJEKTU LESNEJ CESTY.

Spracovanie všeobecnej a technickej časti údajov o lesnej ceste. Kompletizácia jednotlivých príloh, rozpisky, zoznam príloh. Udeľovanie zápočtov.

OBSAH HLAVNÝCH CVIČENÍ

Obsahom hlavných cvičení je osvojiť si teoretické poznatky z projektovania lesných ciest a aplikovať ich priamo v teréne. Spracovať terénne merania a vyhotoviť elaborát. Urobiť základné laboratórne skúšky z mechaniky zemín.

1. deň: VYTYČOVANIE LESNEJ CESTY V TERÉNE – TERÉNNE MERANIA.

Vonkajšie terénne práce. Vytýčenie trasy cesty v teréne. Návrh polygónu lesnej cesty a jeho výškové, smerové zameranie.

2. deň: VYTYČOVANIE LESNEJ CESTY V TERÉNE – TERÉNNE MERANIA.

Vonkajšie terénne práce. Situačné zameranie, popis trasy, zabezpečenie hlavných bodov trasy.

3. deň: UKÁŽKY REALIZÁCIE LESNÝCH CIEST A POKUSNÝCH ÚSEKOV NA LESNÝCH CESTÁCH V OBVODE VšLP.

Prehliadka lesnej cesty Štagiar, Poruba, atď.

Ukážky a porovnanie projekčných parametrov lesných ciest a objektov na lesných cestách. Sanačné opatrenia na lesných cestách a skladoch. Dokončenie elaborátu.


4. deň: LABORATÓRNE PRÁCE

Jednotlivé skúšky pre návrh a dimenzovanie vozovky lesnej cesty.

KANCELÁRSKE SPRACOVANIE PROJEKTU LESNEJ CESTY.

Spracovanie projektu s využitím výpočtovej techniky.

5. deň: KANCELÁRSKE DOPRACOVANIE PROJEKTU.

ODOVZDÁVANIE A HODNOTENIE PROJEKTU.

ODPORÚČANÁ LITERATÚRA

1. Jurík Ľ. a kol.: Lesné cesty, učebnica, Príroda Bratislava 1984, s. 407

2. Dvorščák, P., Hríb, M.: Lesné cesty, návody na cvičenia - skriptá, ES TU Zvolen, 1994, s. 128

3. Dietz, P., Knigge, W., Löffler, H.: Walderschliessung, Hamburg und Berlin, 1984, s. 426

4. Trzesniowski, A.: Forstliches Bauingenieurwesen I, und Forstlicher Strassenbau für LOK BOKU Wien,1980, s. 216

5. STN 73 61 08 Lesná dopravná sieť

GESTOR A SPRACOVATEĽ: doc. Ing. Pavol Dvorščák, PhD.

VYUČUJÚCI PREDMETU:

Prednášky: doc. Ing. Pavol Dvorščák, PhD.

Cvičenia: Ing. Marián Böhmer

Hlavné cvičenia: doc. Ing. Pavol Dvorščák, PhD.

doc. Ing. Ladislav Zelinka, PhD.

Ing. Vladimír Juško


OTÁZKY NA SKÚŠKU Z PREDMETU:

 • Význam a využitie lesných ciest v lesnom hospodárstve. Triedenie a popis lesných ciest.

 • Činitele ovplyvňujúce návrh výstavby ciest.

 • Hustota lesných ciest, pomerné sprístupnenie lesov, rozostup a umiestenie lesných ciest.

 • Plánovanie výstavby lesnej cestnej siete. Ekonomická efektívnosť výstavby lesných ciest a doplňujúce ukazovatele.

 • Zásady plánovania lesnej cestnej siete v charakteristických terénnych typoch.

 • Projektová dokumentácia lesných ciest, obsah projektu stavby lesnej cesty.

 • Dopravné prostriedky používané v lesnom hospodárstve, ich pohyb po ceste a vzťah medzi vozidlom a cestou.

 • Návrhové prvky lesných ciest pri smerovom a výškovom vedení lesnej cesty.

 • Navrhovanie kružnicových smerových oblúkov. Minimálny polomer smerového kružnicového oblúka. Vytyčovanie hlavných bodov a podrobných bodov kružnicového oblúka.

 • Význam a tvar prechodníc. Prechodnica tvaru klotoidy. Kružnicový oblúk s prechodnicami tvaru klotoidy. Priebežne prechodnicový oblúk klotoidový.

 • Zložené oblúky, točky a ich vytyčovanie.

 • Navrhovanie nivelety cesty. Navrhovanie výškových oblúkov nivelety.

 • Priestorový účinok trasy v lesnom prostredí – zladenie smerového a výškového vedenia, plynulosť trasy.

 • Návrhové prvky priestorového usporiadania lesných ciest. Rozširovanie vozovky a jej priečny sklon.

 • Návrh výjazdov do porastov, výhybní, otočiek a zabezpečenie rozhľadu vodiča na smerovom oblúku.

 • Návrh lesných skladov, tvar, rozmery, sklony, odvodnenie.

 • Protierózne zabezpečenie svahov zemného telesa cesty. Technické a biologické opatrenia.

 • Navrhovanie oporných, zárubných a obkladných múrov.,

 • Odvodnenie lesných ciest: povrch vozovky, priekopy, rigoly, trativody, odrážky.

 • Zásady navrhovania a stavby rúrových priepustov. Návrh prietokového profilu, konštrukčné riešenie.


 • Rámové priepusty a IS-TUBOSIDER, zásady navrhovania, konštrukčné riešenie.

 • Mostové objekty – ich zaťaženie, priestorová úprava a navrhovanie.

 • Bezpečnostné a vedľajšie zariadenia lesnej cesty. Pripojenie približovacích ciest.

 • Zásady trasovania lesných ciest. Trasovanie dolinových lesných ciest. Trasovanie svahových lesných ciest.

 • Riadiaca čiara a jej význam pri trasovaní lesných ciest. Návrh riadiacej čiary na vrstevnicovej mape. Spôsoby vytyčovania riadiacej čiary v teréne.

 • Členenie rozpočtovej dokumentácie pre lesnú cestu.

 • Kalkulácia nákladov a zostavovanie dielčích rozpočtov pre lesné cesty.

 • Výpočet kubatúry zemných prác lesnej cesty. Grafické riešenie pozdĺžneho rozvozu výkopku – hmotnica.

 • Základné fyzikálno-mechanické vlastnosti zemín (zrnitosť, vlhkosť, objemová hmotnosť, namŕzavosť zemín) a ich vplyv pri stavbe lesných ciest.

 • Medze konzistencie zeminy (Atterbergova medza). Proctorova skúška (skúška zhutniteľnosti zeminy) a únosnosť zemín (CBR).

 • Inžiniersko-geologický prieskum pre účely stavieb lesných ciest.

 • Pomenovanie, charakteristika a zatriedenie hornín pre účely stavieb lesných ciest.

 • Výrub trasy pre lesnú cestu a prípravné práce.

 • Hlavné zemné práce a dokončovacie práce pri výstavbe lesných ciest a ich technológie.

 • Drevené objekty na lesných cestách (mosty, múry).

 • Technológie šetriace krajinu. Bagrová technológia.

 • Zlepšenie podložia – geotextílie a stabilizácie.

 • Použitie stavebných strojov pri výstavbe lesných ciest.

 • Trhacie práce a použitie trhavín pri výstavbe lesných ciest. Opatrenia pre zabránenie škôd na lesných porastoch.


 • Triedenie vozoviek lesných ciest a ich druhy podľa použitého materiálu.

 • Mechanika vozovky. Faktory ovplyvňujúce hrúbku vozovky. Dimenzovanie vozoviek lesných ciest – návrhové metódy (CBR, VÚIS).

 • Podsyp vozovky, geotextílie a podkladné vrstvy vozoviek lesných ciest.

 • Kryty vozoviek lesných ciest, druhy a ich technológie.

 • Rozdelenie a popis údržby lesných ciest. Druhy porušení a závad na lesných cestách.

 • Asanácie lesných ciest a lesných skladov – biologické a technické opatrenia.

 • Príprava, vedenie a organizácia výstavby lesných ciest.

 • Podmienky stability svahov zemného telesa cesty a návrh opatrení.

 • Využitie výpočtovej techniky pri plánovaní a projektovaní lesných ciest.

 • Lesné cesty vo veľkoplošných chránených územiach (národné parky, CHKO) a ich špecifiká.

 • Lesné cesty v špecifických prírodných podmienkach – flyšová oblasť.

  Zvolen, január 2006 doc. Ing. Pavol DVORŠČÁK, PhD.

  gestor predmetu


ad