Doc. Ing. Pavol Dvorščák, PhD.
Download
1 / 36

doc. Ing. Pavol Dvorščák, PhD. LESNÉ CESTY - PowerPoint PPT Presentation


 • 299 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

doc. Ing. Pavol Dvorščák, PhD. LESNÉ CESTY 5. prednáška - Navrhovanie a mechanika vozoviek lesných ciest. NAVRHOVANIE A MECHANIKA VOZOVIEK LESNÝCH CIEST - Obsah prednášky Inžiniersko-geologický prieskum

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentationdownload

doc. Ing. Pavol Dvorščák, PhD. LESNÉ CESTY

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Doc ing pavol dvor k phd lesn cesty

doc. Ing. Pavol Dvorščák, PhD.

LESNÉ CESTY

5. prednáška - Navrhovanie a mechanika vozoviek lesných ciest


Doc ing pavol dvor k phd lesn cesty

 • NAVRHOVANIE A MECHANIKA

 • VOZOVIEK LESNÝCH CIEST - Obsah prednášky

 • Inžiniersko-geologický prieskum

 • Fyzikálno-mechanické vlastnosti zemín v súvislosti s výstavbou lesných ciest a objektov

 • Faktory ovplyvňujúce hrúbku vozovky

 • Zaťaženie vozovky dopravou

 • Návrhové metódy


Doc ing pavol dvor k phd lesn cesty

INŽINIERSKO-GEOLOGICKÝ PRIESKUM

pre účely stavby lesnej cesty

 • Prieskumné práce v teréne- vytýčenie sond- popis sond- odber vzoriek

 • Laboratórne skúšky vzoriek- granulometrický rozbor a krivka zrnitosti- medze konzistencie zeminy a číslo plasticity- zhutniteľnosť zeminy - Proctorova skúška- únosnosť zeminy - skúška CBR

 • Vyhodnotenie prieskumu a návrh opatrení- návrh na zatriedenie horník podľa ťažiteľnosti- návrh sklonov výkopových a násypových svahov- návrh hrúbky vozovky a zloženie jej konštrukčných vrstiev - návrh na odvodnenie podložia v zamokrených úsekoch- určenie únosnosti základovej pôdy pre stavbu cestných objektov- osobitné opatrenia na zabránenie pohybu pôdy vo svahovitom území


Doc ing pavol dvor k phd lesn cesty

FYZIKÁLNO-MECHANICKÉ VLASTNOSTI ZEMÍN

v súvislosti s výstavbou lesných ciest a objektov

 • merná hmotnosť

 • pórovitosť

 • objemová hmotnosť

 • vlhkosť

 • stupeň nasýtenia

 • kapilarita (vzlínavosť)

ROZBOR MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ ZEMÍN

 • zrnitosť

 • medze konzistencie (tekutosti, plasticity, zmrašťovania)

 • ekvivalent piesku

 • zhutniteľnosť

 • pevnosť šmyku

 • únosnosť zeminy - skúška CBR


Doc ing pavol dvor k phd lesn cesty

Pomenovanie a charakteristika hornín

Označenie zemín podľa veľkosti zŕn (tabuľka v knihe)


Doc ing pavol dvor k phd lesn cesty

Trojuholníkový diagram na určovanie názvu zeminy

s veľkosťou zŕn do 2 mm


Doc ing pavol dvor k phd lesn cesty

ZATRIEDENIE HORNÍN PODĽA ŤAŽITEĽNOSTI

7. TRIED

Horniny ľahko rozpojiteľné

1. trieda - 2. trieda

Horniny stredne rozpojiteľné

3. trieda

Horniny ťažko rozpojiteľné

4. trieda

Horniny ľahko rozpojiteľné trhavinami

5. trieda

Horniny ťažko rozpojiteľné trhavinami

6. trieda

Horniny veľmi ťažko rozpojiteľné trhavinami

7. trieda


Doc ing pavol dvor k phd lesn cesty

FAKTORY OVPLYVŇUJÚCE HRÚBKU VOZOVKY

 • vlastnosti podložia vrátane jeho vlhkosti a stavu podzemnej vody

 • klimatické podmienky príslušnej lokality, teplotný režim podložia

 • vlastnosti stavebných materiálov a technologický postup ich spracovania

 • dopravné zaťaženie vozovky, najmä intenzita dopravy

ZAŤAŽENIE VOZOVKY DOPRAVOU

 • Zaťaženie vozovky dopravou sa vypočíta ako súčtové množstvo návrhových

 • vozidiel, ktoré počas návrhového obdobia prejde po vozovke.

 • Celkové dopravné zaťaženie sa určí:

 • vypočíta sa celkové množstvo gravitujúceho dreva na cestu v m3

 • množstvo gravitujúceho dreva sa prepočíta z m3 na tony a na zodpovedajúci

 • počet prejazdov návrhového vozidla

 • celkové dopravné zaťaženie vozovky sa určí vynásobením počtu prejazdov

 • navrhovaných vozidiel súčiniteľom k = 3


Doc ing pavol dvor k phd lesn cesty

DIMENZOVANIE VOZOVIEK - Návrhové metódy

 • metóda Kalifornskej cestnej správy (z roku 1941) založenána vyhodnotení únosnosti podložných zemín CBR

 • metóda VÚIS (slovenská), vychádza pri dimenzovanívozovky z dovoleného pružného priehybu. Hrúbka vozovky a jednotlivých vrstiev sa počíta staticky podľa teórie pružnostiviacvrstvového systému.

Použitie týchto metód v jednotlivých prípadoch:


Doc ing pavol dvor k phd lesn cesty

doc. Ing. Pavol Dvorščák, PhD.

LESNÉ CESTY

6. prednáška - Vrchná stavba lesnej cesty - stavba vozoviek


Doc ing pavol dvor k phd lesn cesty

VRCHNÁ STAVBA LESNEJ CESTY - STAVBA VOZOVIEK - Obsah prednášky

- STAVEBNÉ MATERIÁLY PRE VOZOVKY

- ZLEPŠENIE PODLOŽIA VOZOVIEK

- PODKLADOVÉ VRSTVY VOZOVIEK

- VOZOVKY PODĽA DRUHU KRYTU


Doc ing pavol dvor k phd lesn cesty

STAVEBNÉ MATERIÁLY PRE VOZOVKY

 • Hydraulické spojivá- Cement- Vápno

 • Kamenivo

 • - Kamenivo ťažené (štrkopiesky)

 • - Kamenivo drvené (drvina, štrk, štrkodrvina, kamenná múčka, výsevky)

 • - Tvar zŕn kameniva

 • - Frakcie kameniva (tabuľka 15.6. kniha)

 • Bitúmeny

 • - Prírodné asfalty

 • - Ropné asfalty

 • - Dechty

 • Materiály na zlepšenie podložia- Geotextílie- Geomreže

 • Iné- Stavebný odpad- Odpad pri frézovaní bitúmenových vozoviek


Doc ing pavol dvor k phd lesn cesty

ZLEPŠENIE PODLOŽIA VOZOVIEK

 • Mechanická stabilizácia

 • Chemická stabilizácia:

 • - vápnom (2 až 4 %)

 • - cementom

 • - bitúmenom

 • - popolčeky

 • - rôzne chemické

 • prípravky

 • a emulzie


Doc ing pavol dvor k phd lesn cesty

ZLEPŠENIE PODLOŽIA TECHNICKÝMI TEXTÍLIAMI

 • Geotextílie- prerušujú kapilárnu vzlínavosť- zabraňujú preniknutiu materiálu (štrku) do podložia

Rôzne druhy

podľa jednotlivých výrobcov


Doc ing pavol dvor k phd lesn cesty

TECHNOLÓGIA POKLÁDKY GEOTEXTÍLIÍ


Doc ing pavol dvor k phd lesn cesty

GEOMREŽE


Doc ing pavol dvor k phd lesn cesty

Princíp uloženia kameniva do geomreží


Doc ing pavol dvor k phd lesn cesty

PODKLADOVÉ VRSTVY VOZOVIEK LESNÝCH CIEST

Staršie druhy

a) štetové,

b) makadamové,

c) štrkové s hlinitopiesčitým tmelom.

Novšie druhy

a) podklady z nestmeleného kameniva,

- štrkopieskové,

- štrkodrvinové,

- zo štrku s výplňovým kamenivom.


Doc ing pavol dvor k phd lesn cesty

Štetový podklad


Doc ing pavol dvor k phd lesn cesty

Makadamový podklad


Doc ing pavol dvor k phd lesn cesty

Štrkodrvinový podklad


Doc ing pavol dvor k phd lesn cesty

Štrkopieskový podklad


Doc ing pavol dvor k phd lesn cesty

VOZOVKY PODĽA DRUHU KRYTU (povrchu)

Netuhé kryty

Zemné kryty - u trvalých približovacích ciest

- výnimočné u odvozných ciest

- kryty zo stabilizovaných zemín

Štrkové kryty - jednoduchý štrkový kryt

- vibrovaný štrkový kryt

- mechanicky spevnené kamenivo (minerálny betón)

Bitúmenové kryty - asfaltový penetračný makadam

- penetračný makadam

- obaľované kamenivo

- asfaltový betón

- liaty asfalt

Tuhé kryty

Betónové kryty- kryty z prostého betónu

- armované cementobetónové kryty

- kryty z cementového makadamu

- prefabrikované kryty:

- celoplošné panelové

- koľajové spevnenie


Doc ing pavol dvor k phd lesn cesty

Príklad zemného krytu

na ceste typu 3L


Doc ing pavol dvor k phd lesn cesty

Jednoduchý štrkový kryt


Doc ing pavol dvor k phd lesn cesty

Kryt z vibrovaného štrku


Doc ing pavol dvor k phd lesn cesty

Kryt z vibrovaného štrku

s prísadou cementu


Doc ing pavol dvor k phd lesn cesty

Kryt z asfaltového penetračného makadamu


Doc ing pavol dvor k phd lesn cesty

Kryty z obaľovaného kameniva


Doc ing pavol dvor k phd lesn cesty

Betónový prefabrikovaný kryt

- koľajové spevnenie


Doc ing pavol dvor k phd lesn cesty

Bavorská metóda výstavby vozovky lesnej cesty


Doc ing pavol dvor k phd lesn cesty

PLÁNOVANIE,

PROJEKTOVANIE

A VÝSTAVBA

LESNÝCH SKLADOV


Doc ing pavol dvor k phd lesn cesty

Plánovanie

- koncepcia

dočasné lesné sklady, trvalé lesné sklady

- cca každých 700 m pri odvoznej ceste vychádza lesný sklad

- pri plánovaní uvažovať s množstvom približovaného dreva na 1 m2 skladu

(prípadne so zásobou dreva v gravitujúcich porastov na sklad, alebo celková

plocha porastov)


Doc ing pavol dvor k phd lesn cesty

Projektovanie

- umiestnenie skladu

(miesto v teréne, sklon terénu)

- tvar skladu

- rozmery skladu (dĺžka, šírka)

- pozdĺžny a priečny sklon skladu

- odvodnenie skladu

- spevnenie skladu

- výjazdy zo skladov

- výhybňa pri sklade


Doc ing pavol dvor k phd lesn cesty

Príklad priečneho rezu lesným skladom


Doc ing pavol dvor k phd lesn cesty

Zrealizovaný lesný sklad


ad
 • Login