Tan mlama
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 76

Tanımlama PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

The Undersea and Hyperbaric Medical Society (UHMS)’ye göre:. Tanımlama. Basınç odasında, 1 ATA* (760mmHg) den daha yüksek basınç altında hastaya maske, özel başlık, endotrakeal tüp ile veya ortamdan aralıklı olarak %100 oksijen solutulması işlemidir. * ATA: Atmosphere Absolute.

Download Presentation

Tanımlama

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


The Undersea and Hyperbaric Medical Society (UHMS)’ye göre:

Tanımlama

Basınç odasında, 1 ATA* (760mmHg) den daha yüksek basınç altında hastaya maske, özel başlık, endotrakeal tüp ile veya ortamdan aralıklı olarak %100 oksijen solutulması işlemidir

* ATA: Atmosphere Absolute


Hiperbarik oksijen tedavisi;

Solunumun ventilasyon, transport veya diffüzyon

fazlarındaki aksaklıklara bağlı ortaya çıkan

hipoksinin tedavisinde kullanılan bir yöntemdir


1662 Henshaw “domicilum”(ilk oda)

1872 Klinik uygulama

1930 Drager dekompresyon hastalığı

Behnke Shaw Amerikan ordusunun araştırmaları

1950-60 HBO tedavi modalitesi

Türkiyede ise 1950 li yıllarda deniz kuvvetlerine basınç odalı kurtarma gemileri alınarak başlanmıştır

Tarihçe


GATA

HAYDARPAŞA ASKERİ HASTANESİ

ESKİŞEHİR HAVA HASTANESİ

GÖLCÜK DENİZ HASTANESİ

İ.Ü.İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ

TSK REHABİLİTASYON MERKEZİ

Türkiye


OKSİJENİN

Plazmada çözünürlüğünün, parsiyel

basıncının ve konsantrasyonunun 20 kat

artmasına dayanır

HBO Tedavisinin Etki Mekanizması


Diğer gazlar

Nitrojen

CO2

Oksijen

Atmosfer bir gaz karışımıdır. Bu karışımın;

%78.08

%0.04

%20.94

Pratik açıdan

 • %21 i oksijen

 • %79 u nitrojendir


1 ATA’da hava

0.3 ml O2 plazmada çözünür

3 ATA’da %100 O2

6.8 ml O2 plazmada çözünür

HBO Tedavisinin Fizyolojik Temeli

1 gr Hb

1.34 ml O2

100ml kan

15 gr Hb

20.1 ml O2

%100sature olursa


 • 1 ATA da 100 ml arteryel kanda 20 ml O2

 • 100 ml venöz kanda 14 ml O2

 • 6 ml O2 dokuda kalır

Aynı zamanda 3 ATA

% 100 O2 solumada plazmada

çözünen O2 miktarıdır


İki atmosfer basınçta oksijen normal seviyedekinin birkaç katı daha fazla oranda eriyebilmekte ve doku oksijenasyonunu belirgin şekilde arttırmaktadır.

Plazmada eriyen oksijen yüksek bir potansiyel ile kapillerlerden etrafını çeviren dokuya diffüze olabilmektedir.


Basınç Odaları

Monoplace

O2

Multiplace

O2+Hava


Monoplace

Klostrofobik

Full O2 içerir

Yangın riski

Düşük maliyet

Portabl

Multiplace

Hasta ile temas olası

Girişim olanağı

O2 maske ile verilir

Daha az yangın riski

Kros infeksiyonriski

Odaların Karşılaştırılması


Gaz kanunları

Boyle kanunu

Basıncın artışıyla, dolaşımdaki ve dokulardaki gazların hacimleri ve gaz kabarcıklarının çapları küçülür

Dalton kanunu

Bir gaz karışımının basıncı, karışımı oluşturan gazların parsiyel basınçlarının toplamına eşittir

Henry kanunu

Eriyen gazın yoğunluğu=(Basınç)X(Erime katsayısı)

Basınç artınca plazmada oksijenin çözünürlüğü artar


Normal3ATA

PaO2 : 100 mmHg 2000 mmHg

PtO2 : 55 mmHg 500 mmHg

C(a-v)O2: 3 ml/L 60 ml/L

Karşılaştırma

Hb olmadan doku oksijenasyonunu sağlayabilmek

Daha uç noktalara ulaşabilmek


Doğrudan doğruya basınca

Kan akımındaki değişikliğe,

Dokulara ve hücrelere bağlıdır.

Oksijen farklı dozlarda farklı etkiler ortaya çıkaran bir ilaç gibi etkili olur

HBO Tedavisinin Etkisi


Mekanik etki veya basıncın direk etkisi,

Vücuttaki tüm dokularda, kanda ve hücrelerde

oksijen parsiyel basıncının artışı

HİPERBARİK OKSİJEN UYGULAMASI İLE İKİ TEMEL ETKİ OLUŞUR


Boyle kanununa göre, basıncın artışıyla, dolaşımdaki ve dokulardaki gazların hacimleri ve gaz kabarcıklarının çapları küçülür.

Kabarcıklar küçüldükce yüzey gerilimi artacağından, çap belli bir değere düştükten sonra kollabe olup absorbe edilir.

Dekompresyon hastalığı

İatrojenik hava embolisi

Basıncın Direk Etkisi


Hiperoksijenizasyon etkisi

Yara iyileşmesine etkisi

Vazokonstrüksiyon etkisi

(anti ödem etki)

Neovaskülarizasyon

Enfeksiyonlara olan etki

Artmış Oksijen Konsantrasyonu ve Basıncının Etkileri


Sekonder Etkileri

Vazokonstriksiyon

Anjiogenezis

Fibroblast proliferasyonu

Lökosit oksiditatif öldürme

Toksin inhibisyonu

Antibiyotik sinerjisi

Primer EtkileriHiperoksijenasyonGaz kabarcığının küçültülmesiKitle etkisi


Tüm dokularda ve vücut sıvılarında oksijen konsantrasyonu ve parsiyel basıncı yükselerek çok etkili bir oksijen diffüzyonu sağlanır

Hiperoksijenizasyon-I


Mitokondrial O2 parsiyel basıncını artırıp enzimatik reaksiyonların devamını sağlar.

Tüm hücrelerde aerobik metabolizmanın devam etmesi sağlanır

Hiperoksijenizasyon-II


Doku kan akım hızı dokulara oksijeni taşıması bakımından doku oksijen parsiyel basıncı ile ilgilidir.

En etkili hücresel oksijenlenme çok yüksek arteriel PO2 de ve çok düşük kan akımı hızında olur.

HBO tedavisi vazokonstriksiyonla kan akımını azaltıp çok yüksek arteriyel PO2 oluşturup en etkili ve en iyi hücresel oksijenlenmeyi sağlar.

Hiperoksijenizasyon-III


Vazokonstrüksiyon

 • O2 dokuda PO2 artırırken, eş zamanlı olarak da vazokonstrüksiyon yapan tek ilaçtır

 • Alfa adrenerjik reseptörlere etki yapar,

 • Hasarlı dokuda kan akımı ve diapedezi %10-25 azaltıp, plazma O2 içeriğini 10 kat artırır

 • Oksijenin kapiller difüzyon mesafesini artırıp greft yerlerinde intertisyel ödemi azaltır, yanık, crush injuri ve kompartman sendromunda kullanılır


Antiödem Etki

HBOnun oluşturduğu vazokonstruksiyonla;

 • kapiller kan basıncı düşer

 • diapedez ve vasküler permeabilite azalır


Böylece transkapiller sıvı geçişi azalarak ekstravasküler sıvı rezorpsiyonu hızlanır.

Intersitisyel sıvı basıncı düşer hipoksi ve iskeminin yaptığı ödem geriler.

HBO nun anti ödem etkisinden;

Yanıklarda,

Serebral ödemde,

Periferik travmalarda,

Embolilerde,

Purpura fulminans tedavisinde faydalanılmaktadır.


Yaraya Etki - I

Yaralanmış doku hipoksiktir.

Parsiyel oksijen basıncı 5-15 mmHg’ya hatta sıfıra düşer.


Yaraya Etki - II

Yara iyileşmesi için gerekli kollajenin fibroblastlarca sentezlenmesi için minimum 30-40mmHgortalama 80 mmHg parsiyel oksijen basıncı gereklidir


Yaraya Etki - III

HBO yaralı dokuda oksijen parsiyel basıncını 250-300 mmHg ya yükselterek fibroblast proliferasyonunu artırıp , kollajen sentezini ve kollajen matriksin gelişimini sağlar


Osteoblastik ve osteoklastik aktivasyonu artırarak osteogenezisi hızlandırır. HBO Tedavisi Oksijen Parsiyel Basıncını Enfekte kemikte 23 mmHg dan--------250 mmHg ya çıkarmış.

Sağlam kemikte 45 mmHg den-------322 mmHg ya çıkarmıştır

Kemik Dokuya Etki


Neovaskülarizasyon Etkisi

 • Hiperbarik ortamda oksijen kapiller proliferasyonu uyarır (anjiogenesis) Fibroblastların uyarılması kollajen sentezini artırarak yeni kapiller ağa zemin desteği sağlar.

 • Damar yapımının temel maddesi olan mukopolisakkarit sentezini hızlandırıp artırarak yeni kapiller ağın gelişimini hızlandırır

Greft/flap korunması

Osteoradyonekrozis

Radyoendoartrites obliterans

Kronik yaralar


PMNL ve makrofajlar bakteriel enfeksiyonlara karşı savunma mekanizmalarının en önemlileridir

PMNL’lere antimikrobik aktiviteleri için oksijen gerekir

Enfeksiyonlara Etki-I


Oksijene bağlı mikrop öldürücü aktivite,moleküler oksijenin indirgenmesiyle oluşan süperoksit anyon-hidroksil radikalleri ve tek oksijen atomunun oluşmasıyla gerçekleşir.

Fagositozis:

NADPH oksidaz ile aktive edilir ve oksijenin süperoksit anyona indirgenmesi ile de katalize edilir

Enfeksiyonlara Etki-II


HBO tedavisi ile enfeksiyon bölgesinde hiperoksi oluşturulup PMNL’nin çok fazla serbest oksijen radikali oluşturması sağlanarak enfeksiyonla mücadeleye yardımcı olunur.

Enfeksiyonlara Etki-III


HBO tedavisi sırasında hipoksik enfeksiyon bölgesinde oluşan aşırı oksijen radikalleri bakterinin amino asit metabolizmasını ve protein sentezini bozarak enfeksiyonlarla mücadeleye yardımcı olur.

Enfeksiyonlara Etki-IV


HBO antibiyotiklerin optimal bir etki yapabilmeleri için gerekli olan doku oksijen basıncını sağlar. Örneğin; aminoglikozitlerin etkisi anoksik ortamda azalır. Çünkü oksijen ilacı bakteri içine taşımak için gereklidir.

O2 indirekt sinerji ile yaralı dokunun düşük pH’ını yükselterek

Ortamı hiperoksik yaparak

Sinerjik etkiyle bazı antibiyotiklerin (vankomisin, aminoglikozid, sülfonamid, kinolon) etkinliğini artırır

Antibiyotik Aktivitesine Etki


HBO toksinlerin direk üretimini engelleyerek yada etki metabolizmasını etkileyerek antitoksik ozellik gösterir

Clostridial alfa toksin

Lesitinaz

Clostridial alfa toksin

Lesitinaz

CO zehirlenmesi

Hemoglobine ve sitokrom enzimlerine bağlanmış olan CO’ nin

eliminasyonunu hızlandırır.

Plazmada yeterince çözünmüş oksijen taşınarak doku

metabolizmasının ve yaşamının devamını salar.

Normobarik şartlarda COHb in yarılanma ömrü 5.5 saat iken, 3

ATA da HBO tedavisi ile 23 dk’ya iner.

Anti Toksik Etki


Bir gaz vücutta artınca diğerleri uzaklaştırılır

Özellikle basınç altında yani HBO tedavisi esnasında gerçekleşir

Bu durum CO ve siyanid intoksikasyonu tedavisinin temellerini oluşturur

Kitle Etkisi(gas wash out)


Neden ne olursa olsun oksijen defisiti beyin dokusundaki patolojik değişikliklerin kötü döngüsünü başlatır.

Primer beyin harabiyeti- hipoksi- ödem- hipoksinin artışı- sekonder beyin harabiyeti

Bu zinciri kırmak için beyin dokusuna uygun oksijeni ulaştırabilmek amacı ile hipokside HBO tedavisi uygulanmaktadır.

HBO-Hipoksi


Post-iskemik ödemde azalma

ATP’de azalmayı kısıtlar

Laktat birikimini azaltır

İskemi


İmmun sistem

Oksijen transportu

Hemodinami

Hipoksi /Ödem azaltma

İskemi/İnfeksiyon’a karşı konak yanıtını artırma

HBO ?


Kalp hızı

Kontraktilite

Strok volum

C.O.

AKB

SVR

HBO’nun KVS’e Etkileri


Vital organlara kan akımı ve oksijen sunusunun azaldığı her yer HBO için uygulama alanıdır


Dekomprasyon hastalığı

Arteryel gaz embolisi

Karbon monoksit intoksikasyonu

Mutlak Endikasyonları


CO, siyanid, duman intoksikasyonu

Klostridial myositis ve myonekrozis

Crush injurüler

Bazı problemli yaralar

İleri derecede ciddi anemiler

İntrakranial apseler

Nekrotizan yumuşak doku infeksiyonları

Refraktör osteomyelit

Deri flap/greftleri

Gecikmiş radyasyon injirüsü

Termal yanıklar

UHMS Endikasyonları


Gaz sıkıştırılınca hacmi azalacaktır. Örneğin; basınç 3 kat artınca hacimde 2/3 azalacaktır

Gazın hacmindeki bu azalma gaz embolisi ve dekompresyon hastalığında tedavi yaklaşımı olarak kullanılmaktadır.

Arteryel Gaz Embolisi


Dekompresyon sonucu dokularda oluşan ya da pulmoner barotravmayla dolaşımda serbeştleşen inert gaz baloncukları, akut dekompresyon hastalığı (DKH) olarak bilinen durumu ortaya çıkarabilir.

Baloncuklar direk ya dadolaylı olarak doku hasarı oluştururlar

Akut Dekompresyon Hastalığı


Karbonmonoksid (CO) zehirlenmeleri kazaen veya intihar amacı ile

olmaktadır.

ABD’de ilk yardım servislerine CO zehirlenmesi nedeni ile yılda 40.000

dolayında başvuru olmakta, 1000 kadarı ölümle sonlanmaktadır.

İlk yardımda değerlendirilen olguların %5-6 sı HBO tedavisi görmektedir.

CO oksijene bağlanarak dokulara oksijenin gitmesine engel olmaktadır.

Oksijen, özellikle hiperbarik oksijen CO’in vücuttan atılımını hızlandırmakta,

beyin ve kalp gibi duyarlı dokulara oksijenin gitmesini sağlamaktadır.

CO zehirlenmesinde geleneksel olarak HBO tedavisinin kullanılma mantığı

budur.

CO İntoksikasyonu


CO tetiklediği sitrik oksitten oluşan oksidanlar damar

zedelenmelerine neden olmaktadır.

CO aynı zamanda hücre enerji metabolizmasında bozulmaya ve oksijen

serbest radikallerin intrasellüler üretimine neden olarak SSS hücrelerinde

zedelenmeler oluşturmaktadır.

Hayvan deneyleri normobarik oksijenin değil ama, hiperbarik oksijenin bu

mekanizmaları bloke ettiğini göstermiştir.

Hafif-orta derecede CO zehirlenmesi olan ve HBO tedavisi gören 30 olguda

3 aylık takipte hafıza kaybı, kognitif bozukluk veya diğer geç olarak ortaya

çıkan nörolojik sekel saptanmamış, ancak normobarik oksijen verilen 30

olgunun 7 sinde istatiksel olarak anlamlılık gösteren bu tür komplikasyonlar

görülmüştür

(Thom S R et al.Delayed neurologic sequela after carbonmonoxide poisoning:prevention by treatment with hyperbaric oxygen. Ann Emerg Med.1995; 25:474-480).


Bütün olgulara yüksek akımlı, geri dönümlü olmayan

(nonrebreathing) maske aracılığı ile %100 Oksijen

başlanmalıdır.

Zehirlenme şiddetli ise ve %100 oksijen verilirken

semptomlar 4-6 saat içinde hala devam ediyor ise

HBO tedavisine geçilmelidir.

%100 oksijen ile semptomlar kayboluyorisedaha

fazla tedaviye gerek yoktur.


Başağrısı

Konfüzyon

Bulanık görme

Bulantı/kusma

Taşikardi/taşipna/ataksi

Konvulsiyonlar

Kardiyak ritm bozuklukları /iskemi

Koma

Klinik Manifestasyonları


Kronik başağrısı

Kognitif defisitler

Kişilik bozuklukları

Afazi

Kortikal körlük

Psikoz

Hareket bozuklukları

Parkinson hastalığı

Nörolojik Hasarları


Major kan kaybı/hemoliz

Hipoksi/iskemi

Replasman yapılamıyorsa

HBO Hb’yi kompanse edebilir

Anemi

25 hasta %50 volum kaybı %70 survival (Hart)

UHMS: 3 ATA ,2-4 saatlik peryod,3-4/gün


Serebral ödem

Koma

Migren

Beyin abseleri

Serebral palsy

Spinal kord yaralanmaları

Multipl Sklerozis

Periferik nöropati

Demans

Musküler distrofiler

Miyasthenia Gravis

STROKE ?

Nörolojik Patolojiler


Kortikosteroidler

Ozmotik diüretikler

Hiperozmolar ajanlar

Hipervantilasyon

Barbiturat koması

Ventriküler direnaj

Beyin Ödemi-1

Konvansiyonel

tedavi


Konvansiyonal tedavi yetersiz ise

Oksijenasyonu bozmadan serebral kan akımını azaltarak

Hipoksinin engellenerek hipoksi/ödem döngüsünün

kırılması ile endike olmaktadır

Beyin Ödemi-2


Gerek deneysel gerekse klinik çalışmalarda bilinçin düzelmesinde yararlı olduğu gösterilmiştir

İlk 3 saat içinde uygulanmaya başlanmışsa olguların %75 inden fazlasında düzelme ileri derecede anlamlı veya tam olmaktadır.

24 saati aşmışsa sınırlı yararı olup düşük basınç ve uzun süreli tedavi gerekmektedir

İskemi/Anoksi/Koma


Cerrahi teknik olarak yeterli olmayabilir

Antibiyotikler abseye penetre olamayabilirler

Genellikle ajan patojen anaerobtur

Bu nedenlerden HBO tedavisi yararlıdır

Ölüm oranı %20 den 2’ye inmiştir

Beyin Abseleri


Serebral ödemi ve artan intrakraniyal basıncı azaltıcı etkisinden yararlanmak için yardımcı tedavi olarak

Post operatif serebral ödemin problem olduğu durumlarda yardımcı tedavi olarak

Akut spinal kord yaralanmalarında kullanımı anektodaldir ve erken dönemde (4 saat) tedaviye başlandığı zamanetkin olmakta

Kafa Travmaları


Spinal kök ganglionlarında intoksikasyona uğramış nöronların ölümünü engellemekte ve periferik bölümde rejenerasyonu hızlandırmaktadır

Streptozin ile oluşturulan diyabetik ratlarda gelişen nöropatinin 4 haftalık (2 ATA, 2 saat, haftada 5 gün) HBO tedavisinin nöropatiyi kısmen düzelttiğini bildirmişlerdir.

Periferik Nöropati


Oksijen toksisitesi

SSS toksisitesi

Ortakulak ve sinüs barotravması

Otitis media /timpanik rüptür

Pulmoner barotravma

Dental barotravma

Klostrofobi

Yangın

Komplikasyonlar

Fetüs

Tümör Ø


Hiperbarik Oksijen Tedavisinin uygulanımı süresince en sık rastlanan komplikasyon ortakulakbarotravmasıdır.

Daha çok üst solunum infeksiyonunun varlığında ve valsalva ile orta kulak basınç eşitleme hareketinin doğru yapılmamasından kaynaklanmaktadır


Zorlu valsalva sonrasında kulakta oval veya yuvarlak pencere rüptürü, sinüs sıkışması, myopi, oksijenin santral sinir sistemi ve pulmoner sisteme toksisitesi görülebilecek diğer komplikasyonlardır.

Yapılan çalışmalarda 2- 2.4 ATA basınçta hava molalı oksijen tedavisiyle pulmoner semptomlar görülmemiştir.

2.4 ATA’da konvülsiyon görülme sıklığı ise 1.3/10.000


SSS

Bulantı/Kusma

Konvülsiyonlar

Terleme

Solgunluk

Kas kontraksiyonları

Anksiyete

Görsel değişiklikler

Tinnitus

Pulmoner

Kuru öksürük

Substernal gögüs ağrısı

Bronşitis

Nefes darlığı

Pulmoner ödem

Pulmoner fibrozis

Oksijen Toksisitesinin Kliniği


Tek mutlak kontrendikasyonu

Tedavi edilmemiş TANSİYON PNÖMOTORAKS

Kontrendikasyonlar


Ağır aritmiler

KOAH

ÜSYE

Yüksek ateş

Konjenital sferositoz

Epilepsi

Geçirilmiş toraks operasyonu

Kondüktif tip sağırlıkla ilgili geçirilmiş cerrahi

Gebelik

Relatif Kontrendikasyonlar


Tedavi Protokolları


HBO tedavisi 60-90-120 dakikalık seanslar halinde uygulanır

Endikasyona göre günde 2-3 veya daha fazla seans uygulanabilir.

Olumlu etkilerinin görülmesi için en az 10-15 saat tedavi uygulanmalıdır.

Toplam tedavi süresi bazı hastalıklarda 80-120 saati bulabilir.


Tedavinin ilk evresi kompresyondur, yani kabin basıncı yavaşça

artar.

Sıcaklık artmaya başlar.

Hasta kulaklarında bir dolgunluk hisseder, fakat bu his geçicidir.

Kabin içinde hasta uyayabilir, TV seyredebilir, müzik dinleyebilir.

Tedavi bittikten sonra basınç yavaşça azaltılır

Tedavi sırasında Hasta Ne Hisseder ?


Y.Bakımda planlama

Hasta onamı

Tüm hatların güvenceye alınması

Sedo/analjezi

Transport esnasında resüsisatif destek

Basınç odasında aparatların kontrolu

Yoğun Bakım Hastaları


ABD’lerinde ortalama 90 dk.lık bir HBO tedavisinin maliyeti $300 ve $400 arasındadır

30 ile 40 seanslık radionekroz ya da yara tedavisinin maliyeti ise $9,000 ile $16,000 arasındadır.

Osteoradyonekroz tanısı alan bir hastanın hastane ve tedavi masrafları ile kıyaslandığında, HBO tedavisiyle $96,000 daha az para harcanmaktadır.

Maliyet


HBO pahalı, evrenselleşmemiş, risklerde taşıyan bir tedavi modalitesi

Dekompresyon ve Emboli dışında kullanımları yeterli kanıta dayanmamakta

Nörolojik hastalıklarda özelliklede iskemik strokda yararlı değil

Etkinliği ve güvenirliğini değerlendirmek için ileri araştırmalara gereksinim vardır

Sonuç


 • Login