Dr v t samek vms consulting s r o 19 b ezna 2008 ceses praha
Download
1 / 54

Dr. Vít Samek VMS CONSULTING, s.r.o. 19. března 2008 CESES Praha - PowerPoint PPT Presentation


 • 69 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Jak ovlivní penzijní reforma ekonomickou konkurenceschopnost a sociální soudržnost. Dr. Vít Samek VMS CONSULTING, s.r.o. 19. března 2008 CESES Praha. St á t ní pen ze. Povinné soukromé f ondy nebo účty. Dobrovolné soukromé f ondy nebo účty. World Bank terminolog ie.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Dr. Vít Samek VMS CONSULTING, s.r.o. 19. března 2008 CESES Praha

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Dr v t samek vms consulting s r o 19 b ezna 2008 ceses praha

Jak ovlivní penzijní reforma ekonomickoukonkurenceschopnost a sociální soudržnost

Dr. Vít SamekVMS CONSULTING, s.r.o.19. března 2008CESESPraha


Dr v t samek vms consulting s r o 19 b ezna 2008 ceses praha

Státní penze

Povinné soukromé fondy nebo účty

Dobrovolnésoukromé fondy neboúčty

World Bank terminologie

1. pilíř 1. pilíř bis,2. pilíř 3. pilíř

Státní penze

Zaměstna-necké penzijní fondy

Individuální soukromé penzijní plány

EU terminologie

1. pilíř1. pilíř bis,2. pilíř 3. pilíř

Důchodové systémy dnes


Eu modernizace penzijn ch syst m je nutn

EU: modernizace penzijních systémů je nutná

 • zvýšení zaměstna(tel)nosti,

 • omezování předdůchodů,

 • zvyšování flexibility v důchodu,

 • posilování pobídek k práci.

 • …(Cz) omezování pobídekk odchodu do důchodu

 • jde ale přitom především o přiměřené a udržitelné důchody!


Nad je do it v 60 letech

Naděje dožití v 60 letech


Esk asovan demografick bomba tak blik

Česká časovaná demografická bomba také bliká…


Mezin rodn zku enosti e en m je funk n v cepil ov syst m

Mezinárodní zkušenostiŘešením je funkční vícepilířový systém

 • výhodnost kombinace způsobů financování a správy penzí (veřejné průběžné a soukromé fondové)

 • rozložení rizik (demografické, investiční a politické)

 • Není oběd zdarma, vždy je něco za něco („magický trojúhelník“ – důchodový věk, sazba pojistného, výše dávky)

 • různá míra solidarity a ekvivalence (DB a DC)

 • Role zaměstnavatelů a jejich příspěvků je nezastupitelná

 • Opt-out bez velkých rezerv prohloubí krizi


Stieglitz orsz g deset m t penzijn ch reforem ve sv t

Stieglitz + Ország: „Deset mýtů penzijních reforem ve světě“

1.Individuální příspěvkově definované penzijní plány zvyšují národní úspory,

2.Výnosová míra je vyšší u individuálních účtů,

3.Klesající výnosová míra průběžně financovaných systémů odráží základní problémy těchto systémů,

4.Investice veřejných fondů do akcií nemají makroekonomické efekty,

5.Trh práce funguje lépe při existenci příspěvkově definovaných penzijních plánů,


Stieglitz orsz g deset m t penzijn ch reforem ve sv t1

Stieglitz + Ország: „Deset mýtů penzijních reforem ve světě“

6.Dávkově definované penzijní plány podněcují k dřívějšímu odchodu do důchodu,

7.Konkurence mezi různými soukromými příspěvkově definovanými penzijními plány zajistí nízké administrativní náklady,

8.Neefektivní vlády jsou důvodem pro zavedení individuálních penzijních plánů,

9.Tlak na politiky hradit deficit důchodového systému ze státních prostředků je vyšší u veřejných dávkově definovaných penzijních plánů,

10.Investování veřejně spravovaných fondů je vždy nehospodárné.


Dr v t samek vms consulting s r o 19 b ezna 2008 ceses praha

Bezděkova komise: Současný systém je nutné reformovat


V voj z kladn ho d chodov ho syst mu

Vývoj základního důchodového systému*

* předpoklad valorizace zachovávající stabilní celkový náhradový poměr (tj. 100 % růstu cen a 2/3 růstu reálných mezd)


D chodov v k 65 let pro v echny je to spravedliv

Důchodový věk 65 let pro všechny je to spravedlivé?

 • V ČR činil podle úmrtnostních tabulek za rok 2006 rozdíl ve střední délce života žen a mužů ve věku 60 let 3,9 roku a ve věku 65 let 3,2 roku (ČSÚ, 2007) (ženy žijí déle).

 • Podle závěrů některých zahraničních studií střední délka života roste se zvyšujícími se příjmy (bohatí lidé žijí déle)

 • Z odhadů za rok 2001 (Zeman, 2003) vyplývá, že s rostoucím nejvyšším ukončeným vzděláním se střední délka života prodlužuje - výrazněji u mužů (vzdělanější lidé žijí déle)


Dr v t samek vms consulting s r o 19 b ezna 2008 ceses praha

Pokles náhradového poměru s rostoucím výdělkemPříklad důchodu přiznaného z PAYG v roce 2005 při 40 letech pojištění


Vl dn n vrh reformy i pil e

Vládní návrh reformy I. pilíře

 • První etapa: parametrické změny v I. pilíři

  • zavedení stropu na pojistné (čtyřnásobek, později trojnásobek vyměřovacího základu) v rámci reformy veřejných rozpočtů

  • postupné zvýšení věku pro odchod do starobního důchodu na 65 let

  • redukce rozsahu náhradních dob (není placeno pojistné) a jsou hodnoceny pro nárok na důchod a jeho výši (doba studia od 18 věku po dobu 6 let po účinnosti novely zákona)

  • omezení zápočtu náhradních dob pojištění pro nárok na starobní důchod na 80 %

  • prodloužení doby pojištění z 25 let postupně na 35 let včetně náhradních dob,

  • zpřísnění podmínek pro vznik nároku na invalidní důchod, zavedení 3 stupňů.

  • pobírání 50 % důchodu spolu s příjmem ze zaměstnání s bonifikací 1,5 % za 180 dnů

 • Druhá etapa:zavedení plateb státu za náhradní doby,snížení sazby pojistného na důchodové pojištění,fond důchodové reformy

 • Třetí etapa:zavedení systému „opt-out“


Celkov v daje a saldo po reform i pil e

Celkové výdaje a saldo po reformě I. pilíře


Saldo d chodov ho syst mu v hdp

Saldo důchodového systému v % HDP

Valorizace vyplácených důchodů provedené v letech 2006 a 2007 snížily očekávání na výdajové straně důchodového systému oproti výstupům provedeným Výkonným týmem v roce 2005. Došlo ke snížení předpokládaných přebytků a zkrácení období předpokládaných přebytků o 5 let.


Celkov n hradov pom r s v

Celkový náhradový poměr „S“ v %

Předpokládá se pouze vliv zvyšování důchodového věku, úprava koeficientu krácení předčasných důchodů a změna

plných invalidních důchodů na starobní důchody při dosažení věku 65 let


N hradov pom r u i resp i i a ii stupn v

Náhradový poměr u „IČ“ resp. „I“ I. a II. stupně v %

U částečných invalidních důchodů, které se postupně změní na invalidní důchody pro I. nebo II. stupeň invalidity, dojde k poklesu náhradového poměru, který je zapříčiněn nižší výší invalidních důchodů nově přiznávaných pro invaliditu I. stupně. Přechodné období k novému systému invalidních důchodů pro I. a II. stupeň invalidity, by mělo trvat zhruba 20 let, tj. za rok 2030 a v cílovém stavu by relativní pokles úrovně těchto vyplácených důchodů ve vztahu k průměrné mzdě měl být zhruba 18 %.


D vody proti opt outu v r

Důvody proti „opt – outu“ v ČR

 • Průběžný systém (PAYG) vyhovuje většině

 • Restrikce PAYG či jeho privatizace (opt-out) nevedou k vyšším důchodům pro všechny - jde jen o další transfer „bohatým“ a dar „správcům“

 • Stárnutí ohrožuje všechny důchodové systémy

 • Změna způsobu financování penzí v zásadě nezmění velikost nákladů na důchody, ale pouze změní rozložení nákladů na důchody ve společnosti,

 • Přechodem z vyspělého PAYG na soukromé spoření tranzitivní zaplatí generace své důchody dvakrát


D vody proti opt outu v r1

Důvody proti „opt – outu“ v ČR

 • „Dluh“ PAYG nevyřeší a na náklady transformace ČR nemá - privatizační zdroje již nejsou (ČEZ?)

 • Všechna rizika neznáme (nízké penze a nutnost „státního doplatku“ nejnižších, vliv krize globalizované světové ekonomiky aj.)

 • Dluh transformace vylučuje přijetí Eura

 • Vyšší růst mezd než kapitálové výnosy ještě dlouho potrvá

 • Penzijní připojištění nízkými výnosy varuje


Mal opt out jsme ji p ed lety za ili

Malý „opt-out“ jsme již před lety zažili


Realita slovensk ho opt out

Realita Slovenského opt-out


Deficit p i ste n m opt out

Deficit při částečném opt - out


V voj deficitu p i vyv z n

Vývoj deficitu při vyvázání


Dr v t samek vms consulting s r o 19 b ezna 2008 ceses praha

Stárnutí je problémem i pro soukromé důchody (DB i DC): Příklad kolik stojí„soukromá“ doživotní penze v měsíční výši 10 000 Kč (v mil. Kč)


Co opt out nevy e

Co opt-out nevyřeší

DAVID MAREK, PATRIA FINANCEEkonomie 1/2008

 • ve stati „KONVERZE KE KOMBINOVANÉMU SYSTÉMUS OHLEDEM NA LIMITY FISKÁLNÍ POLITIKY řeší, jak

  • realizovat opt - out

  • udržet dlouhodobou stabilitu PAYG

  • zajistit dostatečné zdroje pro generace starých

 • závěr:náhradový poměr 40 %, pojistné 28%, vyrovnané saldo PAYG a 3 % HDP schodek veřejných financí vyžadují

  • odvádět do FF navíc nejméně 10 % pojistného a

  • zvyšovat postupně důchodový věk ze 65 let na více než 70 let po roce 2035


Co opt out nevy e1

Co opt-out nevyřeší

Jan Kubíček, Česká národní banka, Ekonomie 1/2008

PROČ PŘECHOD PRŮBĚŽNÉHO PENZIJNÍHO SYSTÉMU NA FONDOVÝ NIJAK NESOUVISÍ S DEMOGRAFICKÝM VÝVOJEM?

 • samotná změna financování penzijního systému nemůže problematiku penzí ve stárnoucí populaci nijak ovlivnit, nemůže nic uspořit


Co opt out nevy e2

Co opt-out nevyřeší

Jan Kubíček, Česká národní banka, Ekonomie 1/2008

PROČ PŘECHOD PRŮBĚŽNÉHO PENZIJNÍHO SYSTÉMU NA FONDOVÝ NIJAK NESOUVISÍ S DEMOGRAFICKÝM VÝVOJEM?

 • v konvergujících ekonomikách, které se stanou členy měnové unie, existuje důvod, proč reálné výnosy z penzijních úspor mohou být dlouho relativně nízké


Co opt out nevy e3

Co opt-out nevyřeší

Jan Kubíček, Česká národní banka, Ekonomie 1/2008

PROČ PŘECHOD PRŮBĚŽNÉHO PENZIJNÍHO SYSTÉMU NA FONDOVÝ NIJAK NESOUVISÍ S DEMOGRAFICKÝM VÝVOJEM?

 • dodatečný veřejný dluh vzniklý v důsledku přechodu na fondový systém je tak velký, že i když z něho budou hrazeny pouze úroky (a nikdy dluh sám) bude nutné zvýšit daně o tolik, že to zcela vymaže úsporu pracovníků, kterou jim přinese nižší příspěvková sazba do fondového systému.


Co opt out nevy e4

Co opt-out nevyřeší

Jan Kubíček, Česká národní banka, Ekonomie 1/2008

PROČ PŘECHOD PRŮBĚŽNÉHO PENZIJNÍHO SYSTÉMU NA FONDOVÝ NIJAK NESOUVISÍ S DEMOGRAFICKÝM VÝVOJEM?

 • Jestliže ale privatizace systému nevede ke snížení rovnovážné příspěvkové míry (vysoké např.díky demografické situaci), pak argumentace demografickým vývojem ve prospěch privatizace systému je mylná.

 • Jde o věci, které spolu nesouvisí a jedná se vlastně o speciální případ chyby „záměna části za celek" (pars pro toto), protože příspěvková míra do penzijních fondů je pouze neúplnou částí nákladů, které musí být v souvislosti s penzijním systémem hrazeny.


Zav d n povinn ho spo en v nov ch lensk ch st tech eu

Zavádění povinného spoření v nových členských státech EU


Mezin rodn zku enosti provozn n klady penzijn ch syst m

Mezinárodní zkušenostiProvozní náklady penzijních systémů

 • Veřejnoprávní (státní) systém je nejlevnější - cca 2 až 3 % ročních příspěvků

 • Odvětvové penzijní fondy - cca 8 % ročních příspěvků při nesoutěžní formě

 • Individuální penzijní systémy v soutěžní formě - cca 15 a více % ročních příspěvků jsou drahé

  • Dealerské sítě a jejich náklady, přestupy

  • Náklady soutěžní formy správce systému

  • Náklady na anuity a jejich zajištění


Z kladn informace soukrom d chody

Základní informace – soukromé důchody?

Penzijní připojištění se státním příspěvkem

 • PF, FF, DC, státní příspěvek + daně,

 • depozitář,

 • dozor ČNB (dohled nad finančním trhem)

 • S + I + V + jednorázové vyrovnání + odbytné

 • Počet PF 9

 • Počet účastníků 3,5 mil.

 • Průměrný příspěvek / st.přísp.460 / 100 Kč

 • Aktiva PF (předb. údaj za rok 2005) 4,2 % HDP

 • Průměrné reálné zhodnocení 1 %

 • Objem spravovaných aktiv 150 mld Kč


Penzijn p ipoji t n se st tn m p sp vkem

Penzijní připojištění se státním příspěvkem

 • Založeno zákonem z r.1994 (Zák.č.42/1994Sb) :

 • Produkt penzijního připojištění byl od počátku nastaven jako kombinace bankovního a pojistného produktu

  • Bankovní: ve fázi spoření se z pohledu účastníky jedná o spořící účet s ročně připisovaným variabilním úrokem. Při předčasném zrušení smlouvy není sankce ve formě stržení nesplacených počátečních nákladů.

  • Pojistný: produkt zahrnuje důchodovou opci doživotně vyplácené anuity.


Ppsp jak funguje pf

PPSP – Jak funguje PF?

Výnosy z aktiv = úrokové výnosy a realizace zisku

Aktiva

Hrubý zisk

-Mínus Náklady:

Provize obchodním kanálům,

Správní náklady,

Assets´ management

Depozitář,....

Náklady na získání nových klientů (provize) tvoří více než 50 % všech nákladů

Zhodnocení pro účastníky

Rozdělení zisku- 85% min. pro účastníky

Netto

Profit


Penzijn p ipoji t n dan

Penzijní připojištění - daně

Příspěvek - daňově uznatelný náklad: do 3 % vyměřovacího základu zaměstnance

Příspěvek: 3 - 5 % vyměřovacího základu zaměstnance

Státní podpora

motivace pro zaměstnance

Zaměstnavatel:

Příspěvek si odečte ze základu daně z příjmu PO.

Zaměstnanec:

Na rozdíl od mzdy dostane celou částku, osvobozeno od daně z příjmu FO.

Odvody na SZP:

Zaměstnavatel i zaměstnanec je z příspěvku neplatí.

Státní příspěvek

50 až 150 Kč měsíčně: při vlastním příspěvku 100 Kč až 500 Kč měsíčně.

Daňové úlevy

na vlastní příspěvky 500 až 1 500 Kč měsíčně: možnost snížit si daňový základ o zaplacené příspěvky přesahující 500 Kč měsíčně, max. lze odečíst 12 000 Kč ročně.

Zaměstnavatel:

Platí daň z příjmu PO.

Zaměstnanec:

Osvobozeno od daně z příjmu FO.

Odvody na SZP:

Zaměstnavatel i zaměstnanec je z příspěvku neplatí.


Sch ma st tn ho p sp vku

Schéma státního příspěvku


Pokles relativn rovn p sp vku

Pokles relativní úrovně příspěvku


V voj po tu penzijn ch fond

Vývoj počtu penzijních fondů

Pramen: APF ČR


Celkov aktiva v pf a pod l na hdp

Celková aktiva v PF a podíl na HDP

CAGR 01-06=20,5%

Pramen: APF ČR


Po et astn k 4 q 94 4 q 06

Počet účastníků (4.Q.94 – 4.Q.06)

CAGR 01-06=7,8%

Pramen: APF ČR


V kov struktura astn k 2006

Věková struktura účastníků 2006

41,3 % všech účastníků je do 44 let

Pramen: MF ČR


Po et astn k dle doby trv n ppsp

Počet účastníků dle doby trvání PPSP

40 % všech účastníků je v systému již více než 5 let;

20 % dokonce již více než 7,5 roku

… a já 14 let.

Pramen: MF ČR


Pod l klient s p sp vkem zam stnavatele 200 6 v

Podíl klientů s příspěvkem zaměstnavatele, 2006, v %

PRŮMĚR 23,3%

Pramen: APF ČR


Pr m rn p sp vek zam stnavatele konec 200 6 v czk

Průměrný příspěvek zaměstnavatele konec 2006, v CZK

PRŮMĚR 502,-

Pramen: APF ČR


Pod ly na trhu

Podíly na trhu

Pramen: APF ČR


Rizika penzijn ho p ipoji t n

Rizika penzijního připojištění

 • Neznámé místo penzijního připojištění v reformovaném důchodovém systému v ČR

 • Neoddělení majetku fondu a správce

 • Garance ročního kladného výnosu = nutnost realizovat zisk z investic pro roční připsání výnosu

 • Vysoká hodnota důchodové opce

 • Růst nákladů na získávání nových účastníků = vysoké náklady příštích období


Rizika penzijn ho p ipoji t n1

Rizika penzijního připojištění

 • Migrace účastníků mezi penzijními fondy

 • Nízké příspěvky účastníků a nedostatečné zapojení zaměstnavatelů

 • Věková struktura účastníků penzijního připojištění

 • Nízká kapitálová přiměřenost penzijních fondů

 • Neexistence investičních profilů

 • Křížové financování a neprůhlednost nákladů

 • Nesouladmezi durací pasiv a aktiv


Rizika penzijn ho p ipoji t n2

Rizika penzijního připojištění

 • Penzijního připojištění je v ČR založeno pojistnou smlouvou (nikoliv smlouvou „investiční“).

 • Každý účastník penzijního připojištění má ve své smlouvě tzv. důchodovou opci.

  • Důchodová opce – právo účastníka požadovat na konci dohodnuté doby pojistné plnění ve formě doživotního důchodu. Součástí opce bývá i závazek PF použít ve smlouvě dohodnutý výpočet a parametry.

  • Vzhledem k prodlužující se střední délce života, antiselekci a heterogenitě portfolia patří pojistné riziko spojené s výplatou doživotních důchodů k nejvýznamnějším v životním pojištění


Zhodnocen

Zhodnocení


Penzijn p ipoji t n ukazuje mo nosti

Penzijní připojištění ukazuje možnosti


V voj penzijn ho p ipoji t n

Vývoj penzijního připojištění


V voj penzijn ho p ipoji t n1

Vývoj penzijního připojištění


Z v ry

Závěry

 • ČR se neobejde bez masového pilíře spoření na stáří podporovaného státem, vhodného pro naprostou většinu produktivní populace

 • Lze využít již existující tržní infrastrukturu v oblasti penzijních fondů a životních pojišťoven

  • Penzijní fondy budou provádět sběr příspěvků, jejich správu a investování

  • Životní pojišťovny budou řešit rizika výplaty doživotních starobních penzí

 • Nutná daňová podpora

 • Příspěvky ve vazbě na mzdu

 • Nutné příspěvky zaměstnavatele (odložená mzda)


D kuji za pozornost

Děkuji za pozornost


ad
 • Login