Ekonomika vzdel vania
Download
1 / 263

Ekonomika vzdelávania - PowerPoint PPT Presentation


 • 322 Views
 • Uploaded on

Ekonomika vzdelávania. Doc. Ing. Iveta Dudová, PhD. 1. Sociálno-ekonomické aspekty vzdelania a ich základné teoretické východiská 2. Vzdelávacia politika, vzdelávací systém a verejná správa 3. Celoživotné vzdelávanie a znalostná ekonomika, vedomostná spoločnosť, informačná spoločnosť.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Ekonomika vzdelávania' - temple


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ekonomika vzdel vania

Ekonomika vzdelávania

Doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.


1. Sociálno-ekonomické aspekty vzdelania a ich základné teoretické východiská

2. Vzdelávacia politika, vzdelávací systém a verejná správa

3. Celoživotné vzdelávanie a znalostná ekonomika, vedomostná spoločnosť, informačná spoločnosť.

Regionálne školstvo v SR

4. Kritické faktory vzdelávacieho systému a kľúčové problémy jeho financovania

Metódy financovania regionálneho školstva v SR

5. Efektívnosť, spravodlivosť a rovnosť vo vzdelávaní

Predškolská výchova a vzdelávanie v SR

6. Školské vzdelávanie v európskom priestore znalostí a pozícia SR

Základné vzdelávanie a výchova v SR


7. teoretické východiskáŠkolská politika, odborné vzdelávanie a príprava a Kodanský proces

Stredoškolské a postredoškolské vzdelávanie v SR

8. Vysokoškolská politika, európsky priestor vysokoškolského vzdelávania a pozícia SR

Terciárne vzdelávanie v SR

9. Výnosy zo vzdelania na trhu práce a ich finančná návratnosť v komparatívnej perspektíve

Financovanie vysokých škôl v SR

10.Ovplyvňovanie ponuky a dopytu po učiteľoch

Učitelia a pedagogickí pracovníci v SR

11. Hodnotenie kvality vzdelávacieho systému a kvality vzdelávania

Hodnotenie vzdelávacieho systému v SR


ZÁKLADNÁ LITERATÚRA: teoretické východiská

 • DUDOVÁ, I.: Ekonómia vzdelávania. Bratislava: Ekonóm, 2011. ISBN 978-80-225-3117-7.

 • DUDOVÁ, I., POLONYOVÁ, S.: Ekonómia vzdelávania – semináre a cvičenia. Bratislava: Ekonóm 2012. ISBN 978-80-225-3375-1.

  ODPORÚČANÁ LITERATÚRA:

 • OrganisationforEconomicCo-Operation and Development (OECD): Educationat a Glance 2012: OECD Indicators, OECD Publishing.. ISBN 978-92-64-17929-5.

 • STANEK, V. a kol.: Sociálnapolitika – teória a prax. Bratislava: Sprint, 2011. ISBN 978-80- 89393-28-2.


Soci lno ekonomick aspekty vzdelania a ich z kladn teoretick v chodisk

Sociálno-ekonomické aspekty vzdelania a ich základné teoretické východiská

1. okruh

Ekonomika vzdelávania

doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.


doc. Ing. Iveta Dudová, PhD. teoretické východiská

Sociálno-ekonomické poňatie vzdelania.

Teória ľudského kapitálu.

Prístupy k sociálnemu kapitálu.

Vzťah ľudského a sociálneho kapitálu.

Vplyv vzdelania na produktivitu a ekonomický rast.

Investícia do vzdelania.

Prínosy investície do vzdelania


doc. Ing. Iveta Dudová, PhD. teoretické východiská

Okruhy:

 • Sociálno-ekonomické poňatie vzdelania.

 • Teória ľudského kapitálu.

 • Prístupy k sociálnemu kapitálu.

 • Vzťah ľudského a sociálneho kapitálu.

 • Investícia do vzdelania.

 • Prínosy investície do vzdelania.

 • Vplyv vzdelania na produktivitu a ekonomický rast.


Soci lno ekonomick po atie vzdelania
Sociálno-ekonomické poňatie vzdelania teoretické východiská

doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.

môže ako osobitná kategória charakterizovať jednotlivé sociálne skupiny obyvateľstva a spoločnosť.

Vlastnosti populácie sú determinované sociálnymi faktormi (sociálny pôvod) a ekonomickými faktormi (napr. náklady na vzdelanie).

Kvalita vzdelania ovplyvňuje kvalifikačnú štruktúru obyvateľstva a tým aj ekonomický a kultúrny potenciál spoločnosti.


Te ria udsk ho kapit lu

TEÓRIA ĽUDSKÉHO KAPITÁLU teoretické východiská

doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.


 • Hlavným predpokladom, na ktorom je táto teória vybudovaná, je, že vzdelávanie zvyšuje produktivitu jednotlivca.

 • Konkurencia je faktorom, ktorý vyrovnáva produktivitu práce medzi jednotlivými zamestnaniami.

 • Z toho vyplýva, že rozdiely medzi produktivitami jednotlivcov môžu vyplývať z rozdielu medzi rozsahom ich spôsobilosti niečo konať a z genetickej dedičnosti jednotlivca.

 • Rozdiely môžu vzniknúť alebo sa prehĺbiť investovaním do seba, a to najmä vzdelávaním.

  .

doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.


Ist model udsk ho kapit lu g becker
Čistý model ľudského kapitálu vybudovaná, je, že vzdelávanie zvyšuje produktivitu jednotlivca. G. Becker

 • Jednoduchý model príjmov

 • Model dopytu po vzdelávaní

doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.


Jednoduch model pr jmov
Jednoduchý model príjmov vybudovaná, je, že vzdelávanie zvyšuje produktivitu jednotlivca.

 • Poskytuje jednoduchý ekonomický výklad rozdielov v príjmoch medzi jednotlivými pracovníkmi.

 • Dáva do závislosti príjmy jednotlivca a jeho zdedené prirodzené vlastnosti, vzdelávanie a všeobecnejšie schopnosti získané investovaním do človeka.

doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.


Dve formy vzdelávania vybudovaná, je, že vzdelávanie zvyšuje produktivitu jednotlivca.

 • Všeobecné vzdelávanie (vzdelávací systém)

 • Špecifické vzdelávanie (v prostredí výroby a služieb)

doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.


 • Ako investícia sa hodnotí vybudovaná, je, že vzdelávanie zvyšuje produktivitu jednotlivca. prostredníctvom rozdielu medzi:

 • počiatočnými výdavkami na vzdelanie

 • nákladmi vynaloženými na vzdelávanie

 • nákladmi obetovanej príležitosti

 • budúcimi aktualizovanými príjmami

doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.


Model dopytu po vzdel van
Model dopytu po vzdelávaní vybudovaná, je, že vzdelávanie zvyšuje produktivitu jednotlivca.

 • Vzdelanie sa pokladá za investíciu.

 • Jednotlivec porovnáva náklady na štúdium a dodatočné anticipované zisky (priebežne odhad aktualizuje).

 • Každý jednotlivec sa bude snažiť optimalizovať návratnosť svojej investície do vzdelávania a pokračovať v štúdiách až dovtedy, kým miera návratnosti jeho investície do vzdelávania bude vyššia ako návratnosť alternatívnej investície.

doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.


Roz renie te rie udsk ho kapit lu
Rozšírenie teórie ľudského kapitálu vybudovaná, je, že vzdelávanie zvyšuje produktivitu jednotlivca.

Autori – snaha vyriešiť nedostatky v pôvodnom modeli – zlepšiť model empirických výpočtov (zohľadniť napr. obdobie nezamestnanosti, celková prax, prax v súčasnom zamestnaní)

2. generácia teoretikov (od 70. rokov 20. stor.)

3. generácia teoretikov (od 90. rokov 20. stor.)

 • Rozšírenie modelu dopytu po vzdelávaní

 • Rozšírenie modelu príjmov

doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.


Konkuren n te rie popierali z kladn predpoklady te rie k
Konkurenčné teórie vybudovaná, je, že vzdelávanie zvyšuje produktivitu jednotlivca. popierali základné predpoklady teórie ĽK

 • Teória filtra (Arrow, Taubman, Wales a Wiles)

 • Teória signálu (M. Spence)

 • Model konkurencie pri získaní zamestnania (L. Thurow)

 • Teória reprodukcie (P. Bourdieua J.C. Passeron)

 • Teória nerovnosti príležitostí alebo tzv. racionálneho jednotlivca (R. Bourdon)

 • Teória postojov (S. Bowles a H. Gintis)

 • Teórie segmentácie trhu práce

doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.


Pr stupy k soci lnemu kapit lu
Prístupy k sociálnemu kapitálu vybudovaná, je, že vzdelávanie zvyšuje produktivitu jednotlivca.

doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.


 • Sociálny kapitál uľahčuje vzdelávanie a má vplyv na vytváranie ľudského kapitálu.

 • Pre technologické inovácie a ľudský kapitál sú nevyhnutné sociálne vzťahy.

 • Schopnosti potrebné na zvyšovanie kompetencií a kvalifikácií - spojené so sociálnym kapitálom.

 • Integrácia jednotlivcov do sociálnych sietí, občianska účasť a dôvera - pozitívny vplyv na produktivitu práce v podnikoch.

 • Sociálne vzťahy formujú kohéznu spoločnosť

doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.


 • nedostatočný vytváranie ľudského kapitálu.sociálnykapitál,

  menej efektívny ľudský a fyzický kapitál

doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.


 • Sociálny kapitál v vytváranie ľudského kapitálu.o všeobecnosti tvoria vzťahy

  • medzi jednotlivcami, normami a spoločnými hodnotami.

  • Rozvíja sa - v rodine, počas vzdelávania, v prostredí podnikov a v rôznych spoločenských vzťahoch

  • Má vplyv na ekonomický rast.

doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.


Vymedzenie sociálneho kapitálu vytváranie ľudského kapitálu.

Súbor sociálnych vzťahov a sociálnych sietí, platných spoločenských noriem a sociálnych inštitúcií, ktoré umožňujú dosiahnuť vytýčené ciele založené na báze dôvery, solidarity a kohézie.

doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.


Soci lny kapit l sa odli uje od in ch foriem kapit lu
Sociálny kapitál sa odlišuje od iných foriem kapitálu vytváranie ľudského kapitálu.

doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.

opakuje sa vo vzťahoch a nie je vo výlučnom vlastníctve určitého jednotlivca,

je vytváraný a zdieľaný skupinou,

je vytváraný investíciami spoločnosti do času a úsilia, ale menej priamym spôsobom


Z kladn formy soci lneho kapit lu
Základné formy sociálneho kapitálu vytváranie ľudského kapitálu.

doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.

inštitúcie,

vzťahy,

sociálne siete,

spoločenské normy


Soci lny kapit l
Sociálny kapitál vytváranie ľudského kapitálu.

doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.

Sociálny - spája sa najmä so vzťahmi (medzi  jednotlivcami)

kapitál - je zdrojom, ktorý môže generovať tok prínosov pre spoločnosť v priebehu času.


Sociálne siete vytváranie ľudského kapitálu.

 • blízke siete

  bezprostredné okolie jednotlivca, s ktorým udržiava časté styky a ktoré mu poskytujú pomoc

 • druhotné siete

  vzťahy, ktoré jednotlivci nadviazali:

  - v pracovnom prostredí, 

  - vo voľnom čase,

  - v skupinách, ktoré vznikajú občianskou

  angažovanosťou a dobrovoľným združovaním sa,

  - v politických stranách

doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.


Ukazovatele sociálneho kapitálu vytváranie ľudského kapitálu.(meranie)

 • dôvera

  • dôvera voči iným ľuďom

  • dôvera voči inštitúciám

 • občianska angažovanosť

  • účasť v rôznych skupinách a formách aktivít,

  • časť politického života (kvantifikovaná napríklad

   cez účasť vo voľbách)

 • sociálne siete

  • meranie frekvencie a kvality vzťahov jednotlivcov

doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.


Zdroje rozvoja soci lneho kapit lu
Zdroje rozvoja sociálneho kapitálu vytváranie ľudského kapitálu.

doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.

rodina,

škola,

miestne komunity,

firmy,

občianska spoločnosť,

verejný sektor,

komplementárnosť mužov a žien,

príslušnosť k etnickej skupine


Negat vne dopady soci lneho kapit lu
Negatívne dopady sociálneho kapitálu vytváranie ľudského kapitálu.

doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.

zneužiť na sociálne deštruktívne účely (napr. zločinnosť)

Negatívne formy sociálneho kapitálu - mafie, drogové kartely a teroristické skupiny

Prínosy z väčšiny typov sociálnych vzťahov výrazne prevažujú nad negatívnymi dôsledkami


doc. Ing. Iveta Dudová, PhD. vytváranie ľudského kapitálu.


Invest cia do vzdelania
Investícia do vzdelania vytváranie ľudského kapitálu.

doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.


Podmieňujúce faktory, vytváranie ľudského kapitálu.

ktoré ovplyvňujú ľudský kapitál:

- Výdavky na vzdelávanie a odbornú výchovu

 • Výdavky na zdravie

doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.


Vzdel vacie prostredie
Vzdelávacie prostredie vytváranie ľudského kapitálu.

 • Vzdelávací systém

 • Rodina

 • Pracovné prostredie

 • Dobrovoľný sektor

 • Tzv. inteligentné alebo učiace sa organizácie

doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.


1 v hody z invest cie do vzdelania
1. Výhody z investície do vzdelania vytváranie ľudského kapitálu.

Vzdelávanie a odborná výchova sú investíciou

(otázka financovania investícií)

 • pre štát (vzdelávanie ako kolektívna služba)

 • pre podnik

 • pre jednotlivca

doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.


Investície do vzdelávania prinášajú: vytváranie ľudského kapitálu.

 • Ekonomické výhody vzdelávania

 • Neekonomické výhodyvzdelávania

  merateľné VÝHODY nemerateľné

 • Výhody vzdelávania pre jednotlivca

 • Výhody vzdelávania pre spoločnosť

  • na úrovni podnikov

doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.


V hody vzdelania pre jednotlivca
Výhody vzdelania pre jednotlivca vytváranie ľudského kapitálu.

 • Mzda (vo všeobecnosti pozitívna korelácia úrovne štúdia s pracovnými príjmami)

 • Profesionálny status

 • Sociálny status

 • Výhody v spotrebe (vplyv na spotrebiteľské správanie sa domácnosti)

 • Prispieva k osobnému rozvoju jednotlivca a k jeho zdraviu

 • Vplyv na kvalitu života jednotlivca a jeho rodiny

 • Dlhodobý vplyv na uspokojenie v živote (Vyššia úroveň vzdelania sa spája s väčším šťastím aj bez ohľadu na príjem )

doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.


V hody vzdelania pre spolo nos
Výhody vzdelania pre spoločnosť vytváranie ľudského kapitálu.

Na úrovni podnikov

 • zvyšovanie produktivity práce a rast zisku

  _______________________________________

 • Zlepšovanie proporcií na trhu práce

 • Riešenie problémov chudoby

 • Spoločenská integrácia

 • Zvýšenie úrovne ľudského rozvoja

 • Vplyv na verejné zdravie

 • Dosiahnuté vzdelanie podporuje vzdelávanie ďalšej generácie

 • Väčšia účasť na občianskom živote (dobrovoľníctvo, charita) a politickom živote

 • Osvojenie si sociálne prijateľného postoja

  (redukcia nákladov na udržiavanie verejného poriadku a znižovanie kriminality)

 • Ekonomický rast

 • doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.


  Spoločenský prospech vytváranie ľudského kapitálu.>Suma súkromných

  ziskov

  doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.


  doc. Ing. Iveta Dudová, PhD. vytváranie ľudského kapitálu.

  • USA

   Odhad priemerných hrubých nákladovpočas života

   18-ročného s neukončeným stredoškolským vzdelaním

   450 000 USD (350 000 eur)

   Zahŕňa:

  • straty na dani z príjmu,

  • zvýšené nároky na zdravotnú starostlivosť

  • pomoc zo strany štátu,

  • náklady spojené so zvýšenou mierou kriminality a trestnej činnosti mladistvých.


  doc. Ing. Iveta Dudová, PhD. vytváranie ľudského kapitálu.

  • Veľká Británia

  • Keby 1 % pracujúceho obyvateľstva malo maturitné vzdelanie namiesto žiadnej kvalifikácie,

  • krajina by tak získala približne 665 miliónov libier ročne

  • vďaka zníženej kriminalite a zvýšenému potenciálu zárobkovej činnosti


  Sociálne benefity zo zníženia kriminality zvyšovaním miery ukončenia strednej školy o jedno percento

  doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.


  Vplyv vzdelania na ekonomický rast miery ukončenia strednej školy o jedno percento

  • Vybraté teoretické prístupy:

   - Dlhodobý ekonomický rast môže byť trvalým, ak sa

   môže neobmedzene rozvíjať ľudský kapitál.

   Poňatie ľudského kapitálu viaže na znalosti.

   (R. E. Lucas)

   - Konštantný ekonomický rast je podmienený ľudským

   kapitálom viazaným na inovácie, vedu, výskum.

   (P. M. Romer)

  doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.


  Vybraté závery štúdií: miery ukončenia strednej školy o jedno percento

  • Ak sa investície do ľudského kapitálu (v % na HDP) zvyšujú o 0,1, potom sa produkcia na pracovníka zvýši o 6%.

  • Ak sa investície do ľudského kapitálu zdvojnásobia, produkcia vzrastie približne o 50%

   (Mankiw, Romer, Weil, 1992)

  • Rast ľudského kapitálu predstavuje vo všeobecnosti desatinu až pätinu rastu celkovej produkcie (G7, 60.–80. roky 20. stor.)

   (A.S. Englander, A.Gurney, 1994)

  doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.


  • Existuje pozitívna korelácia miery ukončenia strednej školy o jedno percento

   medzi počtom absolventov VŠ a neskorším

   ekonomickým rastom a

   • medzi investíciami a % ekonomicky

    aktívnej populácie so SŠ-vzdelaním

    (N. Gemell, 1996)

  • V prípade priemernej doby štúdia

   trvajúcej 10 rokov, jeden

   suplementárny rok štúdia zvýši produkciu

   na osobu o 6 %

   (A. Bassanini, S. Scarpeta, 2001)

  doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.


  Vzdel vacia politika vzdel vac syst m a verejn spr va

  VZDELÁVACIA POLITIKA, VZDELÁVACÍ SYSTÉM a miery ukončenia strednej školy o jedno percentoVEREJNÁ SPRÁVA

  2. okruh

  Ekonomika vzdelávania

  doc Ing.Iveta Dudová, PhD.


  Okruhy: miery ukončenia strednej školy o jedno percento

  • Vymedzenie vzdelávacej politiky.

  • Základné ciele národnej vzdelávacej politiky.

  • Funkcia štátu vo vzťahu k vzdelávaniu.

  • Základné úlohy verejnej správy vo vzdelávacom systéme.

  • Vplyv externých faktorov vzdelávacieho systému.

  • Systémové faktory vzdelávacieho systému.

  doc Ing.Iveta Dudová, PhD.


  • Vzdelávacia politika miery ukončenia strednej školy o jedno percentoje súčasťou sociálnej politiky,

   pretože vzdelanie je prvkom sociálneho a ľudského rozvoja a 

   jedným z faktorov, ktorý ovplyvňuje sociálnu štruktúru spoločnosti

  doc Ing.Iveta Dudová, PhD.


  Definovanie vzdel vacej politiky
  Definovanie vzdelávacej politiky miery ukončenia strednej školy o jedno percento

  • súhrn konkrétnych činností a opatrení, ktorými štát a ostatné subjekty ovplyvňujú vzdelanie a vzdelávaciu sústavu

  • rozhodovanie o vzdelávacích inštitúciách, prístupe k vzdelávaniu, obsahoch a cieľoch vzdelania, o spôsobe riadenia a financovania systémov vzdelávania a odbornej prípravy.

  doc Ing.Iveta Dudová, PhD.


  Syst my vzdel vania a odbornej pr pravy
  Systémy vzdelávania a odbornej prípravy miery ukončenia strednej školy o jedno percento

  doc Ing.Iveta Dudová, PhD.

  Dvojitá úloha – sociálna a hospodárska

  neoddeliteľná súčasť sociálnej dimenzie Európy - nástroj na prenos hodnôt solidarity, rovnakých príležitostí a sociálnej účasti a zároveň majú pozitívny vplyv na zdravie, kriminalitu, životné prostredie, demokratizáciu a všeobecnú kvalitu života.


  Eur pske syst my odbornej pr pravy jednotliv ch lensk ch t tov
  Európske systémy odbornej prípravy miery ukončenia strednej školy o jedno percentojednotlivých členských štátov

  doc Ing.Iveta Dudová, PhD.

  Kľúčový prostriedok na zabezpečenie sociálneho začlenenia

  Veľká odlišnosť

  Podľa skladby odbornej prípravy z hľadiska pomeru medzi školiacimi inštitúciami a odbornou prípravou zabezpečovanou podnikmi.

  Podľa formy: semináre, modulárna (stavebnicová) forma , kurzy s rôznym časovým rozsahom , detailné študijné kurzy špecializované na určitý odbor pracovnej činnosti.

  Rozlišovanie - neformálne a alternatívne procesy vzdelávania


  Cie vzdel vacej politiky
  Cieľ vzdelávacej politiky miery ukončenia strednej školy o jedno percento

  • zabezpečiť rozvoj a rozširovanie vedomostí, znalostí a kompetencií

  • pre potreby jednotlivcov, ekonomiky a spoločnosti,

  • ktoré zahŕňajú aj morálne, hodnotové a kultúrne aspekty

  doc Ing.Iveta Dudová, PhD.


  Objekt vna ochrann funkcia t tu vo vz ahu k vzdel vaniu
  Objektívna (ochranná) funkcia štátu miery ukončenia strednej školy o jedno percentovo vzťahu k vzdelávaniu

  plní dva ciele, ktoré je potrebné navzájom zladiť:

  • maximalizovať individuálne vzdelávanie

  • optimalizovať primerané vzdelávanie vo vzťahu k jednotlivcom pre potreby zamestnania

  doc Ing.Iveta Dudová, PhD.


  Loha verejnej spr vy vo vzdel vacom syst me
  Úloha verejnej správy miery ukončenia strednej školy o jedno percentovo vzdelávacom systéme

  • zabezpečiť poskytovanie pomoci deťom a ich rodinám od predškolského veku až po školské vzdelávanie na úrovni povinného školstva a druhého stredoškolského cyklu

  • rovnosť šancí na úrovni vysokoškolského vzdelávania

  doc Ing.Iveta Dudová, PhD.


  Financovanie verejn ho vzdel vacieho syst mu vych dza najm z predpokladov
  Financovanie verejného vzdelávacieho systému vychádza najmä z predpokladov:

  doc Ing.Iveta Dudová, PhD.

  • Školské systémy sú v súčasnosti financované v prevažnej miere verejnou správou.

  • V rozvinutých krajinách platí princíp bezplatnosti primárneho a sekundárneho vzdelávania.

  • Rastie spoločenský dopyt po vysokoškolskom vzdelaní a v dôsledku toho rastie rozpočet vysokého školstva.

  • Verejné financovanie vysokého školstva v rozvinutých európskych štátoch sa považuje za redistribúciu chudobných k bohatým.

  • Samofinancovanie školských inštitúcií sa nepovažuje za reálne.


  doc Ing.Iveta Dudová, PhD. najmä z

  Vo verejnom školstve je nevyhnutné maximalizovať efektívnosť využitia zdrojov.

  Adaptácia školy na potreby spoločnosti a ekonomiky je spojená so zavedením informačných a komunikačných technológií.

  Financovanie vzdelávania a jeho optimalizácia je spojená s kvalitou vzdelávacieho systému a rovnosťou šancí.

  Rastie financovanie predškolskej výchovy.

  Privatizácia vzdelávania nesmie byť v rozpore so zabezpečením kvalitného vzdelania pre celú populáciu.

  Je potrebná stratégia celoživotného vzdelávania a zabezpečenie programov tzv. druhej šance, ktoré sú určené pre jednotlivcov bez kvalifikácie.


  Najv znamnej ie faktory spojen s vplyvom verejnej spr vy na financovanie vzdel syst mu
  Najvýznamnejšie faktory najmä z spojené s vplyvom verejnej správy na financovanie vzdel. systému

  doc Ing.Iveta Dudová, PhD.

  verejné financovanie štúdia,

  minimálna dĺžka štúdia,

  intervencia verejnej správy vo forme finančnej pomoci žiakom,

  zdanenie príjmov.


  1 verejn financovanie vzdel vania
  1. Verejné financovanie vzdelávania najmä z

  doc Ing.Iveta Dudová, PhD.

  Spôsob použitia verejných financií na vzdelávanie:

  Verejné fondy môžu:

  priamo smerovať do škôl alebo

  môžu smerovať do inštitúcií cez domácnosti a môžu byť vymedzené na úhradu vzdelávacích služieb alebo

  sa môžu použiť na podporu nákladov, napr. na bývanie pre študentov.


  doc Ing.Iveta Dudová, PhD. najmä z

  Vzdelávanie na úrovni druhého cyklu stredoškolského vzdelávania

  vo väčšine krajín financuje predovšetkým vláda,

  zatiaľ čo programy na profesijnú prípravu na povolanie (učňovské vzdelávanie) sú často financované súkromným sektorom.

  Na úrovni terciárneho vzdelávania

  rastie podiel súkromných výdavkov a

   súčasne neklesá, prípadne sa zvyšuje podiel verejných financií určených na vzdelávanie.

  Cieľom novej stratégie financovania je mobilizácia verejných a súkromných zdrojov a ovplyvnenie efektívnosti štúdia.


  2 minim lna d ka t dia
  2. Minimálna dĺžka štúdia najmä z

  doc Ing.Iveta Dudová, PhD.

  Verejná správa môže ovplyvňovať efektívnosť finančných prostriedkov investovaných do vzdelávania na základe predpokladanej, prípadne minimálna dĺžka štúdií.

  Dlhodobé štúdium bude zrejme vo všeobecnosti odrádzať od investovania do vzdelania.

  Výnimkou môže byť vzdelávanie, ktoré zvýši budúce zisky vyplývajúce z rastu produktivity.


  3 intervencia verejnej spr vy vo forme finan nej pomoci iakom
  3. Intervencia verejnej správy vo forme finančnej pomoci žiakom

  doc Ing.Iveta Dudová, PhD.

  Vláda môže podnecovať zapojenie sa do vzdelania podporou študentov a domácností prostredníctvom štátnych dotácií na úhradu časti nákladov na vzdelávanie.

  Štátne dotácie - dôležitá úloha v nepriamom financovaní vzdelávacích inštitúcií, v raste konkurencie medzi inštitúciami a v dosiahnutí väčšej efektívnosti vo financovaní vzdelávania.

  Formy:

  Nenávratné dotácie (napr. rodinné príspevky alebo prídavky na deti),

  Pôžičky študentom,

  Daňové úľavy rodinám študentov.


  4 zdanenie pr jmov
  4. Zdanenie príjmov žiakom

  doc Ing.Iveta Dudová, PhD.

  Progresívne zdanenie príjmov môže odrádzať od investovania do vzdelania.

  Vysokým progresívnym zdanením príjmov vzdelanejších pracovníkov sa znižujú rozdiely v príjmoch po zdanení u jednotlivcov s rôznou úrovňou vzdelania a znižuje sa efektívnosť investície do ľudského kapitálu.


  Princ py vzdel vacej politiky

  Národná vzdelávacia politika žiakom

  Princípy vzdelávacej politiky

  doc Ing.Iveta Dudová, PhD.


  Princ p rovnosti vo vzdel van
  Princíp rovnosti žiakomvo vzdelávaní

  Definovanie princípu rovnosti vo vzdelávanímá pomerne neurčitý charakter, ale je veľmi blízky princípu rovnosti šancí.

  Hlavnou myšlienkou:

  • nerovnosti je možné tolerovať iba vtedy, ak sa dotýkajú rozdielov v intenzite úsilia v učení sa jednotlivcov, a nie vtedy, ak sú dôsledkom okolnosti, ktoré sú mimo jeho osobnej kontroly,

  • očakávané vzdelávacie výsledky jednotlivcov by mali byť funkciou len úsilia, ale nie okolností.

  doc Ing.Iveta Dudová, PhD.


  doc Ing.Iveta Dudová, PhD. žiakom

  Vzdelávacia politika ho zabezpečuje podporovaním práva na vzdelávanie všetkých osôb nezávisle od sociálnej triedy, pohlavia a etnickej skupiny a súčasne musí zabezpečiť dostatočné finančné zdroje.

  Vzhľadom na potrebu znižovať riziko vylúčenia zo vzdelávacieho systému, najmä na jeho najnižších úrovniach, musí venovať pozornosť dosiahnutým výsledkom (meraným na základe úspešného štúdia) a verejným investíciám do základného školstva.

  Jedným z cieľov uplatňovania tohto kritéria je, v spolupráci s ostatnými makroekonomickými politikami (najmä hospodárskou a sociálnou), znižovať rozsah chudoby.


  Princ p slobodn ho v beru
  Princíp slobodného výberu žiakom

  doc Ing.Iveta Dudová, PhD.

  • Má byť kompatibilný s princípom rovnosti vo vzdelávaní.

  • Zavedenie kvázi trhu vo vzdelávaní má poskytnúť rodičom väčšiu možnosť výberu a  inštitúciám väčšiu možnosť konkurencie.

  • Tento model považuje rodičov za klientov, zdôrazňuje výhody zo vzdelávania ich detí, pričom sa vzdelávanie detí a mládeže prestáva považovať za spoločenský statok.

  • To umožňuje vzťahovať na rodičov úhradu výdavkov, zapríčinené ich deťmi.


  Dva podsyst my 1 kolsk politika 2 vysoko kolsk politika
  Dva podsystémy: žiakom1. školská politika 2. vysokoškolská politika

  Národná vzdelávacia politika

  doc Ing.Iveta Dudová, PhD.


  Faktory ovplyv uj ce pr stupy vzdel vacej politiky k riadeniu a financovaniu vzdel vacieho syst mu
  Faktory ovplyvňujúce prístupy vzdelávacej politiky žiakomk riadeniu a financovaniu vzdelávacieho systému

  doc Ing.Iveta Dudová, PhD.


  doc Ing.Iveta Dudová, PhD. žiakom

  Vonkajšie faktory

  Systémové faktory

  (faktory vlastné vzdelávaciemu systému)


  Vonkaj ie faktory
  Vonkajšie faktory žiakom

  • ekonomický vývoj (kríza alebo prosperita)

  • miera sociálnych nerovností

  • miera zahraničného dlhu

  • politická ideológia vlády

  • lokalizácia podnikov (v jednotlivých regiónoch)

  doc Ing.Iveta Dudová, PhD.


  Syst mov faktory
  Systémové faktory žiakom

  • Model administratívy vo vzdelávacom systéme a úloha štátu vo vzdelávaní

  • vo všeobecnosti politický transfer právomocí od ústrednej administratívy smerom k regionálnym územným celkom alebo obecnej správe

  doc Ing.Iveta Dudová, PhD.


  doc Ing.Iveta Dudová, PhD. žiakom

  • Model trhu alebo model verejnej služby

   miera využitia ideológie trhu

   - možno ju určiť rôznymi ukazovateľmi:

  • miera rozmanitosti inštitúcií

  • možnosť konkurencie medzi nimi

  • miera ich autonómie

  • miera transparentnosti dosiahnutých školských výsledkov


  doc Ing.Iveta Dudová, PhD. žiakom

  Význam súkromnej siete škôl

  a uplatňované prístupy k nej

  a) podiel súkromného vzdelávania je veľmi vysoký, financovanie je povinnosťou štátu - pokryť celý dopyt po vzdelávaní

  b) súkromné vzdelávanie je iba doplnkom ponuke vzdelávania - závislé od rozhodnutia o podiele vlády na financovaní


  • Model študijného programu žiakom

  • Spoločný základ študijných programov je lacnejší ako polyvalentný model

  • Unifikovaný model študijných programov sú lacnejšie ako diverzifikované modely

  • Humanisticky zamerané vzdelávanie lacnejšie ako technicky zamerané vzdelávanie

  • Interkultúrne vzdelávanie je drahšie ako multikultúrne vzdelávanie

  doc Ing.Iveta Dudová, PhD.


  doc Ing.Iveta Dudová, PhD. žiakom

  Modely evalvácie vzdelávacieho systému

  Systém financovania závisí od kritérií evalvácie

  Dva typy evalvácie vzdelávacieho systému:

  systém evalvácie zameraný na výsledky vzdelávania

  systém evalvácie zameraný na proces vzdelávania


  doc Ing.Iveta Dudová, PhD. žiakom

  Koncepcia vzdelávania ako verejného statku alebo ako súkromného statku

  vzdelávanie je verejným statkom v tej miere, v akej výsledky prinášajú výhody celej spoločnosti, a

  súčasne je súkromným statkom v takej miere, v akej z nej majú výhody jednotlivci


  Celo ivotn vzdel vanie a znalostn ekonomika vedomostn spolo nos informa n spolo nos

  CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE A ZNALOSTNÁ EKONOMIKA, VEDOMOSTNÁ SPOLOČNOSŤ, INFORMAČNÁ SPOLOČNOSŤ

  3. okruh

  Ekonomika vzdelávania

  doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.


  doc. Ing. Iveta Dudová, PhD. VEDOMOSTNÁ SPOLOČNOSŤ, 

  Okruhy:

  Vymedzenie celoživotného vzdelávania.

  Ciele celoživotného vzdelávania.

  Kategórie účelných vzdelávacích aktivít.

  Štruktúra celoživotného vzdelávania.

  Znalosť ako ekonomický statok.

  Vzdelávanie a znalostná ekonomika.

  Informačná spoločnosť.

  Vedomostná spoločnosť.


  T my zameran na postavenie sr
  Témy zamerané na postavenie SR VEDOMOSTNÁ SPOLOČNOSŤ, 

  doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.

  • Vymedzenie základných princípov uplatňovaných v podmienkach regionálneho školstva

  • Sústava škôl v SR

  • Výchovno-vzdelávacie programy

  • Povinné vzdelávanie

  • Špeciálne vzdelávanie

  • Sieť škôl, školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania SR

  • Riadenie regionálneho školstva

  • Rozpočet a rozpočtové hospodárenie škôl a školských zariadení


  Vplyv s asn ch spolo ensk ch podmienok
  Vplyv súčasných spoločenských podmienok VEDOMOSTNÁ SPOLOČNOSŤ, 

  doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.

  Globalizácia

  Technický pokrok, IKT

  Informačná spoločnosť

  Predlžovanie dĺžky života


  Vplyv na kvalifika n trukt ru pracovn ch s l
  Vplyv na kvalifikačnú štruktúru pracovných síl VEDOMOSTNÁ SPOLOČNOSŤ, 

  doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.

  • Nová kvalifikácia

   • Kreativita, flexibilita, tímová spolupráca

   • Manažér vedomostí (vytváranie podmienok na zhromažďovanie a uplatňovanie nových myšlienok vznikajúcich v organizácii)

   • Zamestnania v počítačových službách


  Znalostn ekonomika znalosti
  Znalostná ekonomika, znalosti VEDOMOSTNÁ SPOLOČNOSŤ, 

  doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.


  Eur pska komisia 2008 k oncepcia znalostnej ekonomiky
  Európska komisia 2008 VEDOMOSTNÁ SPOLOČNOSŤ, Koncepcia znalostnej ekonomiky

  doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.

  • Znalosti a vzdelanie („ľudský kapitál“)

   možno považovať

   • za obchodný kapitál alebo

   • za produkty a služby vzdelávacieho a duševného charakteru,

  • ktoré možno vyvážať s vysokou návratnosťou.


  Znalos verzus inform cia
  Znalosť VEDOMOSTNÁ SPOLOČNOSŤ, verzus informácia

  doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.

  Znalosť

  Spája vedomosti so schopnosťou s nimi pracovať

  spojená s jednotlivcom

  Informácia

  toky správ (časť znalosti)


  Znalos ako osobitn ekonomick statok
  Znalosť VEDOMOSTNÁ SPOLOČNOSŤ, ako osobitný ekonomický statok

  doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.

  • Ťažko kontrolovateľný statok – rozširovanie- pozitívne externality

  • Nekonkurenčná (nepoškodzuje sa používaním)

  • Kumulatívna (tvorba nových znalostí spočíva na existujúcom poznaní)

   Tzv. dilema znalostí

   Znalosť ako verejný statok

   Súkromná návratnosť Spoločenská návratnosť

  • Verejné intervencie vo financovaní vzdelávania a výskumu

  • Koncepcia systému ochrany intelektuálneho vlastníctva


  Celo ivotn vzdel vanie

  Budovanie učiacej sa spoločnosti prostredníctvom CŽV VEDOMOSTNÁ SPOLOČNOSŤ, 

  Celoživotné vzdelávanie

  doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.


  doc. Ing. Iveta Dudová, PhD. VEDOMOSTNÁ SPOLOČNOSŤ, 

  Memorandum EK o CŽV (2000)

  • cielená nepretržitá vzdelávacia činnosť, ktorej účelom je zlepšovať vedomosti, zručnosti a kompetencie

   Európska komisia

  • koncept zastrešujúci

   • všetky systémy vzdelávania - formálne, neformálne, informálne a 

   • všetky stupne vzdelávania predškolské vzdelávanie, vzdelávanie na základnej škole, strednej škole a vysokej škole a ďalšie vzdelávanie.


  Celo ivotn vzdel vanie z kon 568 2009 z z o c v
  Celoživotné vzdelávanie VEDOMOSTNÁ SPOLOČNOSŤ, Zákon č. 568/2009 Z.z. o CŽV

  doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.

  • všetkyaktivity, ktorésauskutočňujú v priebehuživota s cieľomzlepšiťvedomosti, zručnosti a schopnosti.

  • CŽVakozákladnýprincípvýchovy a vzdelávaniauplatňovanývovzdelávacejsústaveSRtvorí

   • školskévzdelávanie a

    b) ďalšievzdelávanienadväzujúcenastupeňvzdelaniadosiahnutý v školskomvzdelávaní.


  doc. Ing. Iveta Dudová, PhD. VEDOMOSTNÁ SPOLOČNOSŤ, 

  Ďalšievzdelávanie

  • vzdelávanievovzdelávacíchinštitúciáchďalšiehovzdelávania, ktoré

  • nadväzujenaškolskévzdelávaniea umožňujezískaťčiastočnúkvalifikáciualeboúplnúkvalifikáciualebo

  • doplniť, obnoviť, rozšíriťaleboprehĺbiťsikvalifikáciunadobudnutú v školskomvzdelávaníalebo

  • uspokojiťzáujmya získaťspôsobilosťzapájaťsa do životaobčianskejspoločnosti.

  • Úspešnýmabsolvovanímďalšiehovzdelávanianemožnozískaťstupeňvzdelania.


  Z kladn kateg rie eln ch vzdel vac ch aktiv t

  Memorandum o celoživotnom vzdelávaní (EK 2000) VEDOMOSTNÁ SPOLOČNOSŤ, 

  Základné kategórie účelných vzdelávacích aktivít

  doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.


  1 form lne vzdel vanie formal learning
  1. VEDOMOSTNÁ SPOLOČNOSŤ, Formálne vzdelávanie „formal learning“

  doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.

  Inštitúcie určené na vzdelávanie a odbornú prípravu

  Udelenie oficiálne uznávaných dokladov a nadobudnutie kvalifikácie


  2 neform lne vzdel vanie non formal learning
  2. Neformálne vzdelávanie VEDOMOSTNÁ SPOLOČNOSŤ, „non-formal learning“

  doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.

  na pracovisku

  v rámci aktivít občianskych združení a organizácií

  organizácie určené na doplnenie formálnych systémov vzdelávania (krúžky výtvarné, hudobné, športové, príprava na skúšky)

  Obvykle sa neukončuje vydaním oficiálneho dokladu


  3 nein titucion lne vzdel vanie informal learning
  3. Neinštitucionálne vzdelávanie VEDOMOSTNÁ SPOLOČNOSŤ, “informal learning“

  doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.

  súčasť každodenného života

  nemusí byť zámerné


  Z kladn pojmy v c v
  Základné pojmy v VEDOMOSTNÁ SPOLOČNOSŤ, CŽV

  doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.


  Po iato n vzdel vanie
  Počiatočné vzdelávanie VEDOMOSTNÁ SPOLOČNOSŤ, 

  doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.

  • v školskom systéme je vybudované na troch úrovniach, ktoré môžeme vo všeobecnosti vymedziť nasledujúcim spôsobom:

  • primárna sféra vzdelávania – materské školy, základné školy (prvý až piaty ročník) a základné umelecké školy,

  • sekundárna sféra vzdelávania – nižšie sekundárne vzdelávanie (šiesty až deviaty ročník), vyššie stredné školy (gymnáziá, SOŠ, SOU),

  • terciárna sféra vzdelávania – vyššie odborné školy, vysoké školy poskytujúce vzdelanie na bakalárskej, magisterskej a doktorandskej úrovni.


  Vzdel vanie dospel ch
  Vzdelávanie dospelých VEDOMOSTNÁ SPOLOČNOSŤ, 

  doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.

  • zahŕňa všetky aspekty vzdelávania a odbornej prípravy - všetky činnosti učenia sa v dospelom veku z profesijných alebo osobných dôvodov,

  • zahŕňa všeobecné a odborné vzdelávanie a vzdelávanie v podniku z hľadiska perspektívy celoživotného vzdelávania.

  • Existuje široká škála foriem vzdelávania dospelých, ktoré ponúkajú

   • verejné alebo súkromné vzdelávacie inštitúcie, podniky, obchodné organizácie, neštátne neziskové organizácie a iné združenia.


  Otvoren vzdel vanie
  Otvorené vzdelávanie VEDOMOSTNÁ SPOLOČNOSŤ, 

  doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.

  typ štúdia orientujúci sa na študenta, ktorý odstraňuje administratívne, vzdelávacie, spoločenské a zdravotné problémy a zdravotné bariéry,

  umožňuje jednotlivcom počas celého svojho života mať zodpovednosť za obsah, metódy, miesto, tempo štúdia a formu jeho zabezpečenia.


  Di tan n vzdel vanie
  Dištančné vzdelávanie VEDOMOSTNÁ SPOLOČNOSŤ, 

  doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.

  forma štúdia (edukačná technológia), ktorá môže zabezpečiť požiadavky otvoreného vzdelávania,

  vzťahuje sa na tie formy organizovaného štúdia, ktoré sú založené na fyzickom oddelení študentov, a na tých, ktorí sa zaoberajú organizáciou štúdia,

  toto oddelenie štúdia sa môže uplatniť v celom vyučovacom procese alebo len v jeho určitých etapách, prípadne sa môže týkať len jeho prvkov.


  Vzdel vanie na internom trhu pr ce
  Vzdelávanie na internom trhu práce VEDOMOSTNÁ SPOLOČNOSŤ, 

  doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.

  • vymedzuje vzdelávanie v určitej organizácii

  • Vzdelávanie pracovníkov

   Najvšeobecnejšie spôsoby a techniky výcviku:

  • prednáška,

  • modelovanie správania,

  • dištančná výučba,

  • výučba založená na využití techniky (videokonferencia, multimediálna výučba),


  doc. Ing. Iveta Dudová, PhD. VEDOMOSTNÁ SPOLOČNOSŤ, 

  výučba pomocou prípadových štúdií,

  krátke prípadové štúdie,

  hry a simulácia,

  hranie rolí,

  skupinová diskusia (skupiny vedené školiteľom, skupiny rovnocenných partnerov a skupiny podporované technickými prostriedkami),

  akčné učenie,

  výcvik na pracovisku,

  učňovský výcvik


  doc. Ing. Iveta Dudová, PhD. VEDOMOSTNÁ SPOLOČNOSŤ, 

  b) Vzdelávanie a rozvoj manažérov

  Hlavné zložky:

  • vzdelávanie a školenie v kurzoch,

  • učenie sa akciou,

  • učenie sa zo skúseností,

  • plánovanie kariéry,

  • organizačný rozvoj,

  • otvorené a dištančné učenie,

  • sebavzdelávanie,

  • podnikové poradenstvo.


  Informa n spolo nos
  Informačná spoločnosť VEDOMOSTNÁ SPOLOČNOSŤ, 

  doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.

  • Svetový samit o informačnej spoločnosti (WSIS) 2003 a 2005 - pojmy  informačná spoločnosť a vedomostná spoločnosť – neexistuje konsenzus

  • Charakterizuje konkrétnu formu spoločenskej organizácie, v ktorej sa

   • vytváranie,

   • spracovávanie a

   • odovzdávanie informácií

  • stávajú hlavným zdrojom produktivity a vplyvu


  Učiaca sa/vedomostná spoločnosť VEDOMOSTNÁ SPOLOČNOSŤ, (vzdelávacia politika ako politika celoživotného vzdelávania)

  Učiaci sa región / klastre (zahŕňa úzke väzby medzi podnikmi, univerzitami a verejnou správou)

  Učiaca sa organizácia (nová forma organizácie práce)

  doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.


  Učiaca sa spoločnosť/ VEDOMOSTNÁ SPOLOČNOSŤ, 

  Vedomostná spoločnosť

  Klastre

  Učiaca sa organizácia

  doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.


  Vedomostn spolo nos
  Vedomostná spoločnosť VEDOMOSTNÁ SPOLOČNOSŤ, 

  doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.

  Používa sa predovšetkým v akademickom prostredí

  UNESCO – pojem vedomostná spoločnosť - ako súčasť svojich inštitucionálnych politík

  podľa slovníka CEDEFOP je spoločnosťou, v ktorej sú procesy a činnosti založené na produkovaní, difúzii a využívaní vedomostí

  Zameriava na nové rozmery spoločnosti vedomosti, učenie, kultúru, budovanie vedomostí prostredníctvom práce a kľúčovú úlohu ľudských zdrojov


  U iaca sa spolo nos

  • Biela kniha EK 1995 VEDOMOSTNÁ SPOLOČNOSŤ, 

  • Vyučovanie a vzdelávanie – Smerom k učiacej sa spoločnosti

  Učiaca sa spoločnosť

  doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.

  • Smer vývoja v EÚ vybudovanie učiacej sa spoločnosti

   Učiaca sa spoločnosť

  • univerzálna spoločnosť založená na vedomostiach

  • spoločnosť investovania do vedomostí, v ktorej si každý jednotlivec postupne počas svojho života buduje svoju kvalifikáciu a kompetencie


  Ciele pohybu k u iacej sa spolo nosti
  Ciele pohybu k učiacej sa spoločnosti VEDOMOSTNÁ SPOLOČNOSŤ, 

  doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.

  • Ekonomický cieľ– konkurencieschopnosť ekonomiky

   (Nehmotné) investície do vzdelávaniaprispôsobovanie sa:

  • Tendenciám vývoja na trhu práce (rozpor dostupná – hľadaná kvalifikácia)

  • Demografickým zmenám

  • Nárastu aktivít sektora služieb

  • Zmenám v organizácii a obsahu práce

  • Sociálny cieľ– odvrátiť rozpory v spoločnosti


  U iaci sa regi n
  Učiaci sa región VEDOMOSTNÁ SPOLOČNOSŤ, 

  doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.

  • Oblasť, v ktorej zodpovední činitelia spolupracujú a učia sa spoločne riešiť miestne alebo regionálne problémy v partnerskej spolupráci miestnych alebo regionálnych subjektov

  • Vytváranie a podpora vzniku miestnych a regionálnych sietí rozličných inštitúcií (tzv. sieťovanie) orientovaných na riešenie spoločných problémov, ktorých riešenie sa dotýka partnerov z rôznych aspektov


  Klastre
  Klastre VEDOMOSTNÁ SPOLOČNOSŤ, 

  doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.

  • Časť ekonomiky regiónu

  • Zvýšenie konkurencieschopnosti regiónu

   OECD:

  • Siete vzájomne nezávislých firiem, inštitúcií produkujúcich znalosti, premosťujúcich inštitúcií a zákazníkov prepojených do výrobného reťazca, ktorý vytvára pridanú hodnotu. Koncept klastrov ide ďalej ako sieťová spolupráca firiem (networking), pretože zahŕňa všetky formy odovzdávania a výmeny znalostí.


  U iaca sa organiz cia
  Učiaca sa organizácia VEDOMOSTNÁ SPOLOČNOSŤ, 

  doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.

  • Nová forma organizácie práce

  • Predstava žiaducej formy organizácie (= strategický cieľ)

  • Zrušenie oddelenia aktivít výskumu a aktivít produkcie

  • Charakteristika:

   Organizácia pohotovo reagujúca na trh, prenášajúca zodpovednosť za rozhodovanie na svojich zamestnancov a pripravená na zmenu


  doc. Ing. Iveta Dudová, PhD. VEDOMOSTNÁ SPOLOČNOSŤ, 

  • Učenie sa jednotlivcov

   • naprogramované vzdelávanie,

   • učenie sa z činnosti

  • Učenie sa organizácie (objavovaním a naprávaním nedostatkov v svojich činnostiach)

   • Učenie sa z vnútorného prostredia (napr. inovácie, finančné správy)

   • Učenie sa z vonkajšieho prostredia (napr. výskyt novej technológie, konanie konkurencie, zmeny preferencií zákazníkov)


  Kritick faktory vzdel vacieho syst mu a k ov probl my jeho financovania

  Kritické faktory vzdelávacieho systému a kľúčové problémy jeho financovania

  4. okruh

  Ekonomika vzdelávania

  doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.


  doc. Ing. Iveta Dudová, PhD. problémy jeho financovania

  Okruhy:

  Základné vplyvy modifikujúce stratégie vo vzdelávaní a odbornej príprave.

  Kľúčové problémy financovania vzdelávania. Súčasné tendencie financovania vzdelávania.

  Privatizácia vo vzdelávacom systéme.

  Informačné a komunikačné technológie vo vzdelávaní.


  T my zameran na poz ciu sr
  Témy zamerané na pozíciu SR problémy jeho financovania

  doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.

  • Metódy financovania regionálneho školstva v SR

  • Systém financovania regionálneho školstva

  • Poplatky a príspevky na zabezpečenie vzdelávania a výchovy

  • Finančná podpora pre žiakov materských, základných a stredných škôl

  • Financovanie dopravného

  • Finančná podpora na rozvoj sociálnej oblasti


  doc. Ing. Iveta Dudová, PhD. problémy jeho financovania

  Základné vplyvy, ktoré modifikujú stratégie vo vzdelávaní a odbornej prírpave


  1 demografick a popula n zmeny
  1. Demografické problémy jeho financovaniaa populačné zmeny

  doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.

  Najvýznamnejšie dôsledky novej globálnej konkurencie pre vzdelávací systém :

  účinné prispôsobenie sa celého vzdelávacieho systému,

  školenia seniorov,

  starnutie učiteľov,

  migrácia – odliv mozgov a ich získavanie (BrainDrain a BrainGain)


  2 glob lna konkurencia
  2. Globálna problémy jeho financovaniakonkurencia

  doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.

  Najvýznamnejšie dôsledky novej globálnej konkurencie pre vzdelávací systém:

  posilnenie vysoko kvalifikovanej práce,

  zvýšenie kvality učiteľov,

  vzdelávanie v prospech inovácií.


  3 soci lna s dr nos
  3. Sociálna problémy jeho financovaniasúdržnosť

  doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.

  Najvýznamnejšie dôsledky potreby dlhodobého udržania sociálnej inklúzie pre vzdelávací systém:

  posilnenie vzdelávania v ranom detstve,

  znižovanie miery predčasného ukončenia školskej dochádzky,

  integrácia imigrantov prostredníctvom vzdelávania,

  motivácia pre vzdelávanie.


  4 uplatnenie inov ci vo vzdel vacom syst me
  4. Uplatnenie inovácií problémy jeho financovaniavovzdelávacom systéme

  doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.

  Najvýznamnejšie dôsledky potreby inovácií vo vzdelávacom systéme:

  konkurenčné politické priority,

  uplatnenie politiky na výskume,

  zameranie na kvalitu,

  prekonávanie zotrvačnosti.


  S asn tendencie financovania vzdel vania
  Súčasné tendencie problémy jeho financovaniafinancovania vzdelávania

  doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.


  Za ka dou finan nou strat giou je ideologick vo ba
  Za každou finančnou stratégiou je ideologická voľba problémy jeho financovania

  • Princípy vzdelávania uznané ako základné, ktoré musia byť prioritné vo vzdelávacej politike

  • Model a funkcia štátu vo vzťahu ku vzdelávaniu

  • Model a funkcia vzdelávacej inštitúcie

  doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.


  Financovanie vzdel vania t tom umo uje kompenzova nedostatky kv zi trhu vzdel vania
  Financovanie vzdelávania štátom umožňuje problémy jeho financovaniakompenzovať nedostatky kvázi trhu vzdelávania

  • Redukcia nerovností

  • Poskytnutie šance znevýhodnenej populácii

  doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.


  Tri k ov probl my financovania vzdel vacieho syst mu
  Tri kľúčové problémy problémy jeho financovaniafinancovania vzdelávacieho systému

  • Koľko sa má vynakladať na vzdelávanie?

  • Kto je povinný platiť za vzdelávanie?

  • Ako sú rozdeľované ekonomické zdroje?

  doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.


  1 ko ko sa m vynaklada na vzdel vanie
  1. Koľko sa má vynakladať na vzdelávanie? problémy jeho financovania

  • Ako odporúčané kritérium (v OECD neexistuje všeobecne prijatá norma):

   Podiel HDP venovaný na vzdelávanie

   Výdavky na študenta (v dolároch),atď

  • Priority vlád pre rôzne etapy vzdelávacieho systému

   Odlišný spôsob investovania do základného a stredného školstva vzhľadom na VŠ-vzdelávanie

  doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.


  1 kto m plati za vzdel vanie 2 ako s finan n zdroje distribuovan
  1.Kto má platiť za vzdelávanie? problémy jeho financovania2. Ako sú finančné zdroje distribuované?

  • sú vymedzené desiatimi tendenciami

   ktoré sa prejavujú vo všetkých európskych štátoch:

  doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.


  Vzdel vanie je preva ne financovan verejnou spr vou
  Vzdelávanie je prevažne financované verejnou správou problémy jeho financovania

  Spôsoby:

  • priamo a jednotne verejným inštitúciám,

  • priamo verejným a súkromným inštitúciám

  • priamo rodinám

  • inými kombinovanými schémami

  doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.


  2 rast v davkov na vzdel vanie
  2. Rast výdavkov na vzdelávanie problémy jeho financovania

  vyplýva z rastu počtu študentov v stredných

  a vysokých školách

  doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.


  3 diverzifikuj sa zdroje financovania
  3. problémy jeho financovaniaDiverzifikujú sa zdroje financovania

  Regionálne školstvo

  Decentralizácia - transfer riadenia fondov určených na vzdelávanie k regionálnym územným celkom alebo obecnej správe.

  Územné celky (región, obecná alebo mestská rada) prevzali zodpovednosť výber poplatkov a daní, ktoré majú vzťah financovaniu vzdelávania

  Vysoké školstvo

  Podniky prispievajú na aplikovaný výskum

  Príspevok študentov na úhradu výdavkov spojených so vzdelávaním

  doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.


  Menia sa krit ri ktor sa pou vaj pri financovan vzdel vac ch in tit ci
  Menia sa kritériá, ktoré sa používajú pri financovaní vzdelávacích inštitúcií

  Tradičné kritérium – počet študentov

  Rôzny prístup k súkromnému a verejnému školstvu

  Pri zbližovaní prístupov financovania oboch oblastí školstva je podmienkou splnenie stanovených kritérií štátu súkromným školstvom

  doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.


  5 rast invest ci do pred kolskej v chovy
  5. vzdelávacích inštitúcií Rastú investícií do predškolskej výchovy

  Význam predškolského vzdelávania pre CŽV

  Vysoká návratnosť

  Zvyšovanie miery spravodlivosti v prístupe ku vzdelávaniu

  doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.


  Rastie v znam p i iek pre tudentov vysok ch k l
  Rastie význam pôžičiek pre študentov vysokých škôl vzdelávacích inštitúcií

  • Presúvanie časti nákladov na rodiny študentov VŠ

  • Spojené s politikou štipendií a pôžičiek s nízkymi úrokmi

   Úhrada pôžičiek je závislá od

  • Študijných výsledkov alebo

  • Úrovne neskorších príjmov na trhu práce

  doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.


  Prijímajú sa také stratégie financovania vzdelávania, ktoré dokážu čeliť ekonomickým reštrikciám v oblasti vzdelávania

  • lepšie využívanie existujúcich zdrojov (modifikovanie parametrov pre poskytovanie vzdelávacích služieb)

  • lepšie riadenie a správa vzdelávacieho systému

  • zabezpečovanie nových zdrojov financovania

  doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.


  Sp janie financovania vzdel vania s v konnos ou vzdel vac ch syst mov
  Spájanie financovania vzdelávania s výkonnosťou vzdelávacích systémov

  • Kritériá najmä ekonomického charakteru

  • Rastie význam kritérií spojených s mierou neúspešnosti žiakov vo vzdelávacej inštitúcii

  doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.


  Spájanie financovania vzdelávania so zodpovednosťou vzdelávacieho systému a inštitúcií za svoje hospodárenie

  Požiadavky na transparentnosť financovania

  Spájanie financovania s dosahovaním dobrých výsledkov škôl

  doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.


  Menia sa koncepcie financovania vzdel vania
  Menia sa koncepcie financovania vzdelávania vzdelávacieho systému a inštitúcií za svoje hospodárenie

  Koncepcie by mala vychádzať z troch princípov:

  • Prístup ku vzdelávaniu ako k investícii, a nie ako k výdavkom

  • Prístup k vzdelávaniu ako ku kultúrnej investícii, a nie ako k čisto ekonomickej investícii

  • Prístup k vzdelávaniu ako k dlhodobej investícii v protiklade ku krátkodobej investícii

  doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.


  Otvoren probl my financovania vzdel vania
  Otvorené problémy vzdelávacieho systému a inštitúcií za svoje hospodárenie financovania vzdelávania

  doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.


  V oblasti fnancovania a v voja vysok ho kolstva
  V oblasti vzdelávacieho systému a inštitúcií za svoje hospodáreniefnancovania a vývoja vysokého školstva

  Sa rozvinuli štyri základné typy reforiem :

  • diverzifikácia ponuky vzdelávacích zariadení a typov štúdia

  • diverzifikácia mechanizmov financovania (platby za zápisy, platby univerzitných služieb, pôžičky a štipendiá)

  • zvyšovanie inštitucionálnej výkonnosti (najmä rozširovanie IKT)

  • redukovanie poskytovania niektorých vysokoškolských služieb (napríklad doprava)

  doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.


  Ot zka financovania a sloboda v beru
  Otázka financovania a sloboda výberu vzdelávacieho systému a inštitúcií za svoje hospodárenie

  Zavádzanie systému kvázi trhu vzdelávania (možnosť výberu vzdelávacej inštitúcie, väčší stupeň konkurencie medzi inštitúciami)

  Zámer: redukcia verejných investícií do vzdelávania

  prehĺbenie rozdielov v prospech súkromného sektora

  Závery analýz OECD:

  - nie je isté, či konkurencia môže podnecovať zvyšovanie kvality škôl

  - vedie k väčšej nerovnosti medzi školami a väčšej polarizácii medzi sociálnymi a etnickými skupinami v spoločnosti

  doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.


  Priorita programy druhej ance
  Priorita vzdelávacieho systému a inštitúcií za svoje hospodárenie- programy „druhej šance“

  - Pre prípady jednotlivcov, ktorí majú vysokú mieru neúspešnosti pri vzdelávaní a tých, ktorí školský systém opúšťajú predčasne

  doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.


  Financovanie a privatiz cia vzdel vania
  Financovanie a privatizácia vzdelávania vzdelávacieho systému a inštitúcií za svoje hospodárenie

  Štyri typy opatrení

  • transfer vlastníctva verejných škôl do súkromného sektora

  • opatrenia, ktoré podporujú rozšírenie súkromného sektora v porovnaní s verejným

  • priame alebo nepriame investovanie do súkromných škôl

  • nové formy privatizácie verejného sektora (rast miery intervencie občianskej spoločnosti a iných organizácií nezávislých od štátu)

  doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.


  doc. Ing. Iveta Dudová, PhD. vzdelávacieho systému a inštitúcií za svoje hospodárenie

  Kľúčovou otázkou je,

  aký dosah môže mať tento typ opatrení na dosiahnutie cieľa, ktorý sa orientuje na zabezpečenie kvalitného vzdelávania pre celú populáciu a

  ako sa privatizácia dotkne z hľadiska sociálneho a ekonomického menej zvýhodnených skupín populácie.


  Informa n a komunika n technol gie vo vzdel van
  Informačné a komunikačné technológie vo vzdelávaní vzdelávacieho systému a inštitúcií za svoje hospodárenie

  • tendencia predpokladať, že informačné a komunikačné technológie umožňujú fungovanie vzdelávacieho systému s nižšími nákladmi, pretože jeho vplyv sa môže rozšíriť na veľký rozsah populácie.

  doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.


  doc. Ing. Iveta Dudová, PhD. vzdelávacieho systému a inštitúcií za svoje hospodárenie

  Rozvinutie možností vyučovania založeného na IKT si vyžaduje veľké investície do:

  • počítačov a vzdelávacích programov,

  • sietí umožňujúcich prenášanie vnútroinštitucionálnych informácií, medzi inštitúciami navzájom a medzi školskými inštitúciami a inými miestami poskytujúcimi vzdelávacie zdroje (múzeá, virtuálne knižnice);

  • začiatočného a trvalého vzdelávania pedagógov

   • zameraného na použitie počítačov, sietí, programov a zdroje, ktoré môžu vytvoriť;

   • ktoré im umožní skúmať a selektovať disponibilné informácie o sieťach a poskytnúť užitočné a kreatívne informácie


  Efektívnosť, spravodlivosť a rovnosť vo vzdelávaní vzdelávacieho systému a inštitúcií za svoje hospodárenie

  5. okruh

  Ekonomika vzdelávania

  doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.


  doc. Ing. Iveta Dudová, PhD. vzdelávacieho systému a inštitúcií za svoje hospodárenie

  Okruhy:

  Koncept efektívnosti vo vzdelávaní.

  Koncept rovnosti vo vzdelávaní.

  Aspekty efektívnosti, rovnosti a spravodlivosti v jednotlivých vzdelávacích cykloch.

  Náklady neúspešnosti v škole.

  Vzdelávanie v ranom detstve ako kritický faktor rovnosti a efektívnosti vzdelávania.


  T my zameran na poz ciu sr1
  Témy zamerané na pozíciu SR vzdelávacieho systému a inštitúcií za svoje hospodárenie

  doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.

  • Predškolská výchova a vzdelávanie v SR

  • Riadenie predškolskej výchovy a vzdelávania

  • Materská škola – základné charakteristiky

  • Predprimárne vzdelávanie

  • Úhrada výdavkov za pobyt v materskej škole a finančná podpora pre rodiny

  • Financovanie materských škôl


  Efekt vnos rovnos a spravodlivos vo vzdel van

  Ekonomické a sociálne kritériá vzdelávacieho systému a inštitúcií za svoje hospodárenie

  Efektívnosť, rovnosť a spravodlivosťvo vzdelávaní

  doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.


  Poňatie efektívnosti vzdelávacieho systému a inštitúcií za svoje hospodárenie

  - do pomeru výstup z procesu a vstup.

  Ak má byť systém účinným,

  tak sa z daného vstupu získa maximálny výkon alebo sa daný výstup získa s minimom vstupov.

  doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.


  • Analýza efektívnosti vzdelávacieho systému a inštitúcií za svoje hospodárenie- porovnávanie nákladov a prínosov.

  • Výstup meraný

  • buď ako ciele vnútri vzdelávacieho systému (dosiahnutie určitých výsledkov)

  • alebo ako cieľ mimo vzdelávacieho systému (pravdepodobnosť zamestnania alebo zárobky na trhu práce).

  doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.


  Dva vzdelávacieho systému a inštitúcií za svoje hospodáreniehlavné aspekty efektívneho využívania zdrojov:

  Efektívnosť

  efektívne alokovanie medzi rôznymi druhmi zdrojov výber najvhodnejšej efektívnej kombinácie vstupov alokačná efektívnosť

  efektívne použitie jednotlivých zdrojov (najlepšie využitie každého daného vstupu ) technická účinnosť

  doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.


  Koncept rovnosti resp spravodlivosti
  Koncept rovnosti, resp. spravodlivosti vzdelávacieho systému a inštitúcií za svoje hospodárenie

  doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.

  neurčitejší charakter, nejasnosť vedeckých definícií otázok spravodlivosti, resp. rovnosti

  zhoda pri variantoch poňatia, ktoré je blízke definícii rovnosti príležitostí ( J. ERoemer, 1998):

  ... nerovnosti je možné tolerovať iba vtedy, ak sa týkajú len rozdielov v úrovni intenzity úsilia osôb, ale neexistujú vzhľadom na okolnosti, ktoré sú mimo osobného vplyvu jednotlivca.


  doc. Ing. Iveta Dudová, PhD. vzdelávacieho systému a inštitúcií za svoje hospodárenie

  • Cieľ rovnosti

  • vyjadriť :

  • cez výsledky vzdelávacieho systému (napr. výsledky testov)

  • v rámci externého výsledku (napr. výsledky na trhu práce).


  Hodnotenie rovnosti vzdelávacieho systému a inštitúcií za svoje hospodárenie

  vonkajší aspekt

  (aby konkrétny cieľ rovnosti bolo možné lepšie dosiahnuť investíciami do vzdelania ako alternatívnym využitím peňazí)

  vnútorný aspekt

  (aby dané zdroje pre oblasť vzdelávania a odbornej prípravy boli použité tým najspravodlivejším spôsobom)

  doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.


  • Vzťah medzi cieľmi efektívnosti a rovnosti vzdelávacieho systému a inštitúcií za svoje hospodárenie

  • vo vzdelávacom systéme

  • rôzne formy vo vzdelávacích politikách

  • ciele efektívnosti a rovnosti nezávislé jeden od druhého,

  • kompromis pri rozsahu, v ktorom možno dosiahnuť oba ciele,

  • synergia pri dosahovaní efektívnosti a rovnosti,

  • priblíženie sa k efektívnosti bez akéhokoľvek vplyvu na rovnosť,

  • vysoká úroveň spravodlivostibez vplyvu na efektívnosť,

  • zvyšovať súčasne efektívnosť a rovnosť komplementárnym spôsobom,

  • zvyšovať efektívnosť na úkor rovnosti alebo presadzovať rovnosť na úkor efektívnosti.

  doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.


  J j heckman a kolekt v
  J. J. Heckman vzdelávacieho systému a inštitúcií za svoje hospodárenie a kolektív

  Posúdenie vzdelávania a odbornej prípravy v priebehu životného cyklu osoby

  • Ekonomický model technológie tvorby zručností

   - formovanie zručností je procesom životného cyklu, ktorý vykazuje rekurzívnu produktivitu a komplementárnosť

   Rekurzívna produktivita:

  • vzdelanie získané v jednom stupni je vstupom do procesu učenia v ďalšej fáze

   Komplementárnosť:

  • produktivita, s ktorou sa investícia na jednom stupni vzdelávania transformovala na cenné zručnosti, je pozitívne ovplyvnená úrovňou zručností, ktoré už osoba získala v predchádzajúcich etapách.

   generujú multiplikátor zručností

  doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.


  Návratnosť Eura vynaloženého na rôznych úrovniach vzdelávania

  Deti z horšieho socio-

  ekonomického zázemia

  Deti z lepšieho socio-

  ekonomického zázemia

  Predškolská Základné Vysokoškolské Vzdelávanie

  výchova a stredoškolské vzdelávanie dospelých

  vzdelávanie

  Prameň: Cunha et al., EENEE

  doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.


  doc. Ing. Iveta Dudová, PhD. vzdelávania

  základný model životného cyklu vzdelávacej politiky z hľadiska efektívnosti a spravodlivosti,

  pri nedostatočnej verejnej intervencii bude miera návratnosti klesať rýchlejšie smerom od nízkeho po vysoké sociálno-ekonomické zázemie detí,

  miera návratnosti v investícií na nižšom stupni má tendenciu byť vyššou u detí zo znevýhodnených rodín, ale vo vyššom veku má tendenciu byť vyššou pre deti pochádzajúce z dobrého socioekonomického zázemia.


  Vzdel vanie v ranom detstve
  Vzdelávanie v ranom detstve vzdelávania

  doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.

  Najefektívnejšia politika v počiatočnom štádiu je aj najspravodlivejšiou politikou - investovať do detí, ktoré doma nedostanú potrebné základné zručnosti.

  Z hľadiska životného cyklu - návratnosť verejných investícií je najvyššia vo veľmi ranom veku a znižuje sa počas celého životného cyklu


  Kolstvo
  Školstvo vzdelávania

  doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.

  neexistuje jasný systematický vzťah medzi úspechom študenta a množstvom zdrojov vynaložených na školách,

  vo väčšine európskych školských systémov sa ukazuje, že veľkosť triedy alebo výdavkov na žiaka nemá prakticky žiaden vplyv na získané kognitívne zručnosti študentov,

  K podstatnému zvýšeniu efektívnosti v mnohých európskych vzdelávacích systémoch, sa považuje kombinácia zodpovednosti a autonómie škôl

  Podstatným vplyvom na rovnosť príležitostí v školskom systéme je posunutie ďalšieho nasmerovania študentov do rôznych typov škôl na základe ich schopností až na neskoršie obdobie


  Po iato n odborn vzdel vanie a pr prava
  Počiatočné odborné vzdelávanie a príprava vzdelávania

  doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.

  odborné programy môžu prispieť k zníženiu predčasného ukončovania štúdia veľkou časťou znevýhodnených študentov

  zvýšenie úrovne všeobecných schopností študentov zo slabého sociálno-ekonomického zázemia môže byť efektívnejšie, ak krátke etapy odborného zamerania môžu prebiehať počas pracovnej kariéry jednotlivca

  pre efektívny systém počiatočného odborného vzdelávania a prípravy je dôležité, aby boli kvalifikácie dobre prispôsobené potrebám trhu, a to tak z hľadiska obsahu, ako aj z hľadiska jeho zabezpečenia


  Vysoko kolsk vzdel vanie
  Vysokoškolské vzdelávanie vzdelávania

  doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.

  získanie vysokoškolského vzdelania môže byť veľmi efektívnou investíciou (spravidla spojené s vysokými výnosmi na trhu práce pre zárobky a zamestnateľnosť)

  hlavným dôvodom nerovností v prístupe na vysoké školy pravdepodobne nie je to, že deti zo sociálne znevýhodneného prostredia si nemôžu dovoliť ísť študovať (existujú verejné vysoké školy), ale najmä to, že nemajú potrebné vzdelanie, ktoré je podmienkou na takéto štúdium.

  z hľadiska rovnosti je dôležité poskytovať zodpovedajúce finančné prostriedky pre študentov z chudobných rodín

  politika školného spolu s pôžičkami podmienenými príjmami by mohla vytvoriť určitú komplementárnosť medzi efektívnosti a rovnosťou v oblasti vysokoškolského vzdelávania.


  Celo ivotn vzdel vanie a vzdel vanie dospel ch
  Celoživotné vzdelávanie a vzdelávanie dospelých vzdelávania

  doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.

  Verejne poskytované tréningové programy podporujú rovnosť, pretože sa často zameriavajú na nezamestnaných (v SR napr. služby zamestnanosti)

  Spomedzi rôznych aktívnych politík trhu práce sú vzdelávacie programy efektívnejšie ako dotačné programy. Politiky, ktoré podporujú vzdelávanie, môžu pomôcť nízkokvalifikovaným nájsť si prácu a získať príjem.


  N klady kolskej ne spe nosti

  Náklady školskej neúspešnosti vzdelávania

  doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.


  Defin cie kolsk ho zlyhania
  Definície školského zlyhania vzdelávania

  doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.


  Prvky školskej neúspešnosti vzdelávania

  doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.


  V zby medzi vzdelan m a v sledkami
  Väzby medzi vzdelaním a výsledkami vzdelávania

  doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.

  • Priame účinky

   Priamym účinkom vzdelania je, keď vzdelanie zmení správanie vedúce k určitému výsledku (vplyv na zdravie cez poznatky o fajčení)

  • Nepriame účinky

   • napríklad vplyv na rast spotreby vysokokvalitných zdravotníckych služieb cez vyššie príjmy, ktoré zlepšujú zdravotný stav,

   • vzdelanie môže pracovníkovi zvýšiť produktivitu cez zvyšovanie jeho hraničného produktu. Môže viesť k vyššej efektívnosti, ak podnecuje zmenu v kombinácii ostatných vstupov použitých pri výrobe.

   • Niektoré z efektov vzdelania sa môžu prenášať cez generácie - napr. vzdelanejší rodičia môžu kúpiť kvalitnú zdravotnú starostlivosť a vzdelávanie pre svoje deti, alebo spätne, keď vzdelanejšie deti sa môžu postarať o ich starnúcich rodičov.


  Kolsk vzdel vanie v eur pskom priestore znalost a poz cia sr

  Školské vzdelávanie v európskom priestore znalostí a pozícia SR

  6. okruh

  Ekonómia vzdelávania


  Okruhy: a pozícia SR

  Indikátory a benchmarking vo vzdelávaní.

  Školské vzdelávanie.

  Agenda pre európsku spoluprácu v školstve.

  Vplyv vzdelávacieho prostredia na výsledky žiakov.

  Kritériá na evalváciu efektívnosti výdavkov vzdelávacieho zariadenia.


  Z kladn vzdel vanie a v chova v sr
  Základné vzdelávanie a výchova v SR a pozícia SR

  Riadenie vzdelávacích inštitúcií na základnom stupni vzdelávania

  Vzdelávacie inštitúcie poskytujúce základné vzdelanie

  Výchova a vzdelávanie v základnej škole

  Prispievanie na úhradu nákladov spojených so vzdelávaním a finančná podpora pre rodiny žiakov

  Financovanie škôl


  Európsky priestor znalostí a pozícia SR

  Európsky priestor vzdelávania a odbornej prípravy

  Európsky priestor výskumu a inovácií

  Európsky priestor vysokoškolského vzdelávania

  Európsky priestor celoživotného učenia

  Lisabonská stratégia -

  cieľ vybudovanie Eur. priestoru znalostí


  Eur psky priestor vzdel vania a odbornej pr pravy
  Európsky priestor vzdelávania a a pozícia SRodbornej prípravy


  V eobecn politick r mec pre v chovu a vzdel vanie

  Európsky priestor vzdelávania a odbornej prípravy a pozícia SR

  Všeobecný politický rámec pre výchovu a vzdelávanie


  Eur pska strat gia a kooper cia v oblasti vzdel vania a odbornej pr pravy
  Európska stratégia a kooperácia a pozícia SRv oblasti vzdelávania a odbornej prípravy

  Vzdelávanie a odborná príprava 2010

  (program od r. 2001)

  Aktualizovaný strategický rámec európskej spolupráce v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy

  (prijatý v r. 2008)


  Vzdel vanie a odborn pr prava 2010
  Vzdelávanie a odborná príprava 2010 a pozícia SR

  Ciele vzdelávacích a tréningových systémov EÚ

  do roku 2010

  3 strategické ciele:

  • Zlepšenie kvality a efektívnosti vzdelávacích a výchovných systémov v Európe

  • Uľahčenie prístupu k vzdelávaniu a výchove pre všetkých

  • Otvorenie vzdelávacích a výchovných systémov širšiemu svetu

   - rozpracované do 13 špecifických cieľov


  Aktualizovan strategick r mec eur pskej spolupr ce v oblasti vzdel vania a odbornej pr pravy
  Aktualizovaný strategický rámec a pozícia SReurópskej spoluprácev oblasti vzdelávania a odbornej prípravy

  Zameranie európskej spolupráce v oblasti VOP v období do roku

  2020 na štyri strategické výzvy:

  urobiť z celoživotného vzdelávania a mobility študujúcich realitu

  zlepšiť kvalitu a efektívnosť vzdelávania a odbornej prípravy a ich výsledkov

  podporovať spravodlivosť a aktívne občianstvo

  posilniť oblasť inovácií a tvorivosti vrátane podnikavosti na všetkých úrovniach vzdelávania a odbornej prípravy


  Otvoren met da koordin cie vo vop
  Otvorená metóda koordinácie vo VOP a pozícia SR

  • v 2. cykle lisabonskej stratégie

   Perspektíva CŽV vyžaduje

   koordináciu a stanovenie cieľov v rozličných odvetviach vzdelávania a odbornej prípravy.

   Osobitná politická agenda - stanovená pre:

  • Školy

  • Odborné vzdelávanie a prípravu

  • Vysokoškolské vzdelávanie

  • Vzdelávanie dospelých


  Krit ri hodnotenia pokroku v oblasti vzdel vania a v chovy benchmarky
  Kritériá hodnotenia pokroku v oblasti vzdelávania a výchovy (benchmarky)

  • Priamy dôsledok implementácie Lisabonskej stratégie

  • Rada EÚ pre vzdelávanie, mládež a kultúru (r. 2010)

   1. predčasné opustenie vzdelávania

   2. úspešnosť v matematike, prírodných vedách a technológiách

   3. počet ľudí s ukončeným  vyšším stredným vzdelaním

   4. základné znalosti

   5. celoživotné vzdelávanie.


  Referen n krit ri benchmarky na rok 2020
  Referenčné kritériá ( výchovy (benchmarky) na rok 2020

  Do roku 2020 by sa na celoživotnom vzdelávaní malo zúčastňovať v priemere 15 % dospelých.

  Do roku 2020 by podiel 15-ročných detí dosahujúcich nízke znalosti v čítaní, matematike a prírodných vedách mal byť menej ako 15 %.

  Do roku 2020 by podiel osôb vekovej kategórie 30–34 rokov s dosiahnutým vysokoškolským vzdelaním mal byť aspoň 40 %.

  Do roku 2020 by podiel osôb, ktoré predčasne ukončili vzdelanie a odbornú prípravu, mal byť menej ako 10 %.

  Do roku 2020 by sa aspoň 95 % detí vo veku 4 rokov až veku, v ktorom sa začína povinné základné vzdelávanie, malo zúčastňovať vzdelávania v ranom detstve.


  2 agenda pre eur psku spolupr cu v oblasti kolstva

  Európsky priestor vzdelávania a odbornej prípravy výchovy (

  2. Agenda pre európsku spoluprácu v oblasti školstva


  Zlepšovanie spôsobilostí pre 21. storočie: výchovy (Agenda pre európsku spoluprácu v školstve EK ju prijala v r. 2008

  OMK v oblasti školskej politiky - podporovať spoluprácu v oblasti školskej politiky

  Tri oblasti:

  • Zameranie na spôsobilosti:

  • rozvoj akčných plánov na zvýšenie úrovní čitateľskej gramotnosti a počítania vrátane využívania metódy stanovovania cieľov;

  • posilňovanie prierezových spôsobilostí i spôsobilostí vychádzajúcich z jednotlivých predmetov, najmä schopnosti učiť sa;

  • prijatie komplexného prístupu k rozvoju spôsobilostí, ktorý bude zahŕňať učebné osnovy, učebné materiály, odbornú prípravu učiteľov, individualizované vzdelávanie a metódy hodnotenia.


  • Vysoká kvalita vzdelávania pre každého študenta: výchovy (

  • rozšírenie prístupu k vysokokvalitnému predškolskému vzdelávaniu;

  • zmeranie a zlepšenie miery spravodlivosti školských vzdelávacích systémov a zníženie rozdielov v kvalite medzi školami;

  • zabezpečenie, aby školské systémy uľahčovali úspešný prechod medzi rozličnými typmi škôl a stupňami a do ďalšieho vzdelávania a odbornej prípravy;

  • zníženie predčasného ukončovania školskej dochádzky;

  • poskytovanie vhodnejšie načasovaných podporných a individualizovanejších prístupov ku vzdelávaniu v rámci všeobecných škôl pre študentov s osobitnými potrebami

  • Učitelia a školskí pracovníci:

  • kvalitné počiatočné vzdelávanie učiteľov, zaškoľovanie a pokračujúci odborný rozvoj; zlepšenie poskytovania, kvality a využívania vzdelávania učiteľov na pracovisku;

  • nábor učiteľov – cieľ - vybrať najlepších uchádzačov, umiestniť dobrých učiteľov do škôl s vysokým nasadením;

  • zlepšovanie náboru pracovníkov do vedenia škôl a ich prípravy - sústrediť sa na zlepšovanie vzdelávania študentov a profesijný rozvoj školských pracovníkov.


  Kolsk politika odborn vzdel vanie a pr prava a kodansk proces

  Školská politika, odborné vzdelávanie a príprava a Kodanský proces

  7. okruh

  Ekonomika vzdelávania


  Okruhy: a Kodanský proces

  • Školská politika ako súčasť vzdelávacej politiky.

  • Ciele školskej politiky.

  • Európsky priestor odborného vzdelávania a prípravy.

  • Kodanský proces.

  • Nástroje Kodanského procesu.

  doc Ing.Iveta Dudová, PhD.


  Stredo kolsk a postredo kolsk vzdel vanie v sr
  Stredoškolské a  a Kodanský procespostredoškolské vzdelávanie v SR

  doc Ing.Iveta Dudová, PhD.

  Riadenie stredoškolského vzdelávania

  Stredné školy - základné charakteristiky

  Stredoškolské vzdelávanie a stredné vzdelanie

  Školné a finančná podpora žiakom

  Vybrané problémy financovania

  Podnikateľská činnosť škôl a školských zariadení


  Vzdel vacia politika v oblasti predprim rneho prim rneho a sekund rneho vzdel vania

  ŠKOLSKÁ POLITIKA a Kodanský proces

  v oblasti regionálneho školstva (SR)

  VZDELÁVACIA POLITIKA V OBLASTI PREDPRIMÁRNEHO, PRIMÁRNEHO A SEKUNDÁRNEHO VZDELÁVANIA

  doc Ing.Iveta Dudová, PhD.


  legislatíva, financovanie, budúci rozvoj a ostatné rozhodovacie procedúry v školskom sektore

  definovanie a rozvoj cieľov, obsahového zamerania, organizácie a prostriedkov vzdelávania

  doc Ing.Iveta Dudová, PhD.


  Ciele
  Ciele rozhodovacie procedúry v školskom sektore

  • Vonkajšie ciele

  • odrážať požiadavky všetkých aspektov trvalo udržateľného rozvoja a kultúrneho rozvoja spoločnosti

  • Vnútorné ciele

  • vzťahujú na školský systém

  • smerujú k podpore efektívnych vnútorných štruktúr riadenia a celkovej pedagogickej a ekonomickej efektívnosti vzdelávania

  doc Ing.Iveta Dudová, PhD.


  doc Ing.Iveta Dudová, PhD.


  3 odborn vzdel vanie a pr prava

  Európsky priestor vzdelávania a odbornej prípravy európskej vzdelávacej politiky

  3. Odborné vzdelávanie a príprava


  S bor opatren na podporu zlep ovania kvality a spr vy syst mov ovp v e
  Súbor opatrení na podporu zlepšovania kvality a správy systémov OVP v EÚ

  Európsky kvalifikačný rámec (EQF)

  Európsky systém kreditov pre OVP (ECVET)

  Spoločné európske zásady identifikácie a potvrdzovania neformálneho a informálneho vzdelávania (2004)

  Európsky referenčný rámec zabezpečenia kvality OVP (EQARF)


  1 1 kodansk proces
  1. 1 Kodanský proces systémov OVP v EÚ


  Súčasť Lisabonskej stratégie v OVP systémov OVP v EÚ

  Podpora celoživotného vzdelávania a poskytovanie vysoko kvalifikovanej pracovnej sily (rozvoj európskeho trhu práce)

  Praktická realizácia:

  Politické rokovania (európska úroveň – výmena skúseností, národná úroveň - implementácia)

  Spoločné nástroje (dopĺňať európsky priestor VŠ-vzdel.)

  Vzájomné učenie

  Posilnenie účasti všetkých zainteresovaných strán


  Astn ci
  Účastníci systémov OVP v EÚ

  členské štáty EÚ,

  Európska komisia,

  kandidátske krajiny (Chorvátsko, Macedónsko, Turecko),

  EZVO-EHP (Island, Lichtenštajnsko, Nórsko),

  sociálni partneri na úrovni EÚ (CES / ETUC, BusinessEurope, CEEP a UAPME )


  Kodansk deklar cia november 2002
  Kodanská deklarácia systémov OVP v EÚ november 2002

  • vyhlásenie o posilnenej európskej spolupráci v OVP

  • modernizácia odborného vzdelávania a prípravy na povolanie

   Hlavné priority:

  • Európska dimenzia (jej posilnenie)

  • Transparentnosť, informácie, poradenstvo

   (aj prenos a uznávanie schopností a kvalifikácií, aby sa podporila pracovná a geografická mobilita občanov)


  • Uznávanie schopností a kvalifikácií systémov OVP v EÚ:

   - transparentnosť, porovnateľnosť, prenosnosť a uznávanie schopností/alebo kvalifikácií medzi rôznymi krajinami

  • rozvoj súboru spoločných princípov týkajúcich sa uznávania neformálneho a neinštitucionálneho vzdelávania s cieľom zabezpečenia väčšej kompatibility

  • Zabezpečenie kvality

   - výmena modelov a metód, spoločných kritérií a princípov na zabezpečenie kvality,

   - pozornosť vzdelávacím potrebám učiteľov a školiteľov


  V sledky kodansk ho procesu

  Nástroje kodanského procesu systémov OVP v EÚ

  Výsledky kodanského procesu


  Europass
  EUROPASS systémov OVP v EÚ

  - jednotný rámec pre transparentnosť kvalifikácií a schopností (2005)

  typy dosiahnutej kvalifikácie,

  doplnok k diplomu,

  štandardná forma životopisu,

  portfólio s predchádzajúcimi formami vzdelávania

  (všetky dokumenty - odkaz na príslušnú úroveň EQF)


  Eur psky kvalifika n r mec eqf
  Európsky kvalifikačný rámec systémov OVP v EÚEQF

  EQF = Rámec, ktorý uľahčí prenos, transparentnosť a uznávanie

  kvalifikácií medzi štátmi

  Každý štát – jeden národný kvalifikačný rámec (NKR)

  Definovať prepojenie NKF a EQF

  • Prispôsobenie vnútroštátnych kvalifikačných systémov s EQF

  • Zosúladenie dokumentov Europass-u do r. 2012


  Z kladn prvok eqf
  Základný prvok EQF systémov OVP v EÚ

  • súbor ôsmich referenčných úrovní,

  • ktoré opisujú, čo študent vie, chápe a dokáže spraviť

   ( „študijnévýsledky”)

   bez ohľadu na systém, v ktorom danú kvalifikáciu získal.


  Presun d razu na tudijn v sledky
  Presun dôrazu na študijné výsledky systémov OVP v EÚ

  • podpora prepojenia medzi potrebami trhu práce

   (v oblasti poznatkov, zručností a schopností) a ustanoveniami v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy;

  • zjednodušenie uznávania informálneho a neformálneho vzdelávania (v CŽV)


  SPOLOČNÝ NÁVRH systémov OVP v EÚ

  KONCEPCIE

  RHSP

  VLÁDASR

  Implementácia EKR v podmienkach SR


  • Tvorba systémov OVP v EÚsústavy povolaní vo forme prác na Integrovanom systéme typových pozícií

   • ISTP – porovnávanie požiadaviek trhu práce a osobných predpokladov jednotlivcov

    (odporúčanie vhodného pracovného miesta,

    návrh ďalšieho vzdelávania)

    • Kompetenčný model

     k jednotlivým pozíciám definované

     odborné znalosti,

     odborné zručnosti,

     všeobecné spôsobilosti


  N rodn s stava kvalifik ci
  Národná sústava kvalifikácií systémov OVP v EÚ

  • Verejne prístupný register všetkých úplných a čiastočných kvalifikácií potvrdzovaných, rozlišovaných a uznávaných na území Slovenskej republiky


  3. systémov OVP v EÚEurópsky systém prenosu kreditov pre OVP(ECVET) (2008)

  • Súčasť projektu rozvoja európskej spolupráce v oblasti odborného vzdelávania a prípravy – operačný nástroj

  • Dopĺňa EQF (referenčné úrovne EQF)

   Cieľ:

   mobilita v odbornej príprave

   validácia výsledkov CŽV

   transparentnosť kvalifikácií

   spolupráca medzi poskytovateľmi vzdelávania


  Eur psky referen n r mec pre ovp cqaf 2008
  Európsky referenčný rámec pre OVP systémov OVP v EÚ(CQAF) (2008)

  na podporu členských štátov pri propagácii a sledovanie zvyšovania kvality odborného vzdelávania a prípravy na rôznych úrovniach

  Založený cykle kvality, ktorý sa skladá zo štyroch fáz:

  stanovenie politických cieľov / ciele a plánovanie,

  implementačná fáza,

  hodnotiaca fáza, ktorá sa zaoberá návrhom mechanizmy na hodnotenie, a hodnotenie dosiahnutých výsledkov / výstupov na jednotlivcov, poskytovateľov a systému,

  preskúmanie založené na kombináciu interných a externých hodnotení výsledkov, spracovanie spätnej väzby a organizácii postupov pre riadenie zmien.


  Vysoko kolsk politika eur psky priestor vysoko kolsk ho vzdel vania a poz cia sr

  Vysokoškolská politika, európsky priestor vysokoškolského vzdelávania a pozícia SR

  8. okruh

  Ekonomika vzdelávania


  Okruhy: vysokoškolského vzdelávania a pozícia SR

  • Vysokoškolská politika

  • Ekonomické a neekonomické nástroje.

  • Trhové a netrhové nástroje.

  • Základné typy reforiem vo vysokoškolskom vzdelávaní.

  • Znalostný trojuholník a vysoké školy.

  • Modernizácia vysokoškolského vzdelávania.

  • Bolonský proces

  doc Ing.Iveta Dudová, PhD.


  Terci rne vzdel vanie v sr
  Terciárne vzdelávanie v SR vysokoškolského vzdelávania a pozícia SR

  doc Ing.Iveta Dudová, PhD.

  Vymedzenie terciárneho vzdelávania.

  Sústava vysokých škôl v SR.

  Verejné vysoké školy.

  Štátne vysoké školy.

  Súkromné a zahraničné vysoké školy.

  Vysokoškolské vzdelávanie.

  Vysokoškolská mobilita


  Vzdel vacia politika v oblasti vysoko kolsk ho vzdel vania

  (Národná) VYSOKOŠKOLSKÁ POLITIKA v SR vysokoškolského vzdelávania a pozícia SR

  VZDELÁVACIA POLITIKA V OBLASTI VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDELÁVANIA

  doc Ing.Iveta Dudová, PhD.


  doc Ing.Iveta Dudová, PhD. vysokoškolského vzdelávania a pozícia SR

  VŠ- vzdelávanie - zlepšovanie investovania pri súčasnom rozširovaní účasti na vzdelávaní

  kľúčový sektor v znalostnej ekonomike a učiacej sa spoločnosti – jadro tzv. znalostného trojuholníka

  vzdelávanie

  inovácia výskum


  V vzdel vanie prispieva k hospod rskemu a soci lnemu rozvoju tyrmi sp sobmi
  VŠ- vysokoškolského vzdelávania a pozícia SRvzdelávanie prispieva k hospodárskemu a sociálnemu rozvojuštyrmi spôsobmi

  doc Ing.Iveta Dudová, PhD.

  formovanie ľudského kapitálu (najmä prostredníctvom vzdelávania),

  vytváranie bázy znalostí (najmä prostredníctvom výskumu),

  šírenie a rozvoj znalostí (najmä prostredníctvom výmeny s používateľmi týchto znalostí),

  zachovávanie znalostí (skladovanie a medzigeneračné prenášanie znalostí).


  doc Ing.Iveta Dudová, PhD. vysokoškolského vzdelávania a pozícia SR

  zavedenie školného bez súčasnej finančnej podpory pre chudobnejších študentov - možnosť stupňujúcej sa nerovnosti v prístupe k vysokoškolskému vzdelávaniu - školné má byť doplnené cielenou finančnou podporou


  N stroje vysoko kolskej politiky
  Nástroje vysokoškolskej politiky vysokoškolského vzdelávania a pozícia SR

  • Ekonomické nástroje

  • Neekonomické nástroje

  doc Ing.Iveta Dudová, PhD.


  A ekonomick n stroje
  A. Ekonomické nástroje vysokoškolského vzdelávania a pozícia SR

  1. Netrhové nástroje

  • Priame(verejné výdavky na vysoké školy na základe kritérií, sociálne a motivačné štipendiá, pôžičky pre študentov, príspevky na ďalšie vzdelávacie služby pre študentov - na stravovanie, dopravu, ubytovanie.

  • Nepriame (opatrenia sociálnej politiky - pre nezaopatrené deti, daňový bonus, prídavky na deti/ a iné - zľavy na cestovnom)

  doc Ing.Iveta Dudová, PhD.


  2. Trhové nástroje vysokoškolského vzdelávania a pozícia SR

  • uplatňovanie princípov kvázi-trhu vo vysokoškolskom vzdelávaní - nástroje podnecujúce vytvorenie súkromného sektora

  • systém financovania vzdelávania, výskumu a vývoja na vysokých školách podľa stanovených kritérií

  • aktivity vysokých škôl, najmä v oblasti ďalšieho vzdelávania - za úhradu

  • úhrada časti nákladov za vzdelávanie, za ubytovanie a stravovanie

  doc Ing.Iveta Dudová, PhD.


  B neekonomick n stroje
  B. Neekonomické nástroje vysokoškolského vzdelávania a pozícia SR

  • vládne programové, strategické a koncepčné dokumenty

  • zákony, vyhlášky týkajúce sa postavenia

   VŠ-inštitúcií

  • právne akty upravujúce ich vzťahy k iným štátom 

  doc Ing.Iveta Dudová, PhD.


  Eur psky priestor vysoko kolsk ho vzdel vania
  Európsky priestor vysokoškolského vzdelávania vysokoškolského vzdelávania a pozícia SR


  Moderniz cia eur pskych univerz t s as lisabonskej strat gie
  Modernizácia európskych univerzít vysokoškolského vzdelávania a pozícia SR- súčasť lisabonskej stratégie

  Hlavné smery

  • Kurikulárna reforma:

   systém troch cyklov (bakalár-master-doctorate), kompetencie na základe učenia, pružné cesty vzdelávania, uznanie, mobilita.

  • Reforma riadenia:

   autonómia univerzít, strategických partnerstiev, vrátane podnikov, zabezpečenie kvality.

  • Reforma financovania:

   rôznorodé zdroje vysokých príjmov lepšie spojené s výkonom, podporu spravodlivosti, prístup a efektivitu, vrátane možnej role školného, grantov a pôžičiek.


  Bolonsk proces
  Bolonský proces vysokoškolského vzdelávania a pozícia SR

  Priority:

  • zavedenie troch cyklov (bakalár / master / doktorandský),

  • zabezpečenie kvality

  • uznávanie kvalifikácií a doby štúdia


  46 krajín vysokoškolského vzdelávania a pozícia SR

  Každé dva roky stretnutia ministrov školstva

  merať pokrok a stanoviť priority pre ďalšiu činnosť

  Bologna (1999)

  Praha (2001)

  Berlín (2003)

  Bergen(2005)

  Londýn (2007)

  Leuven/Louvain-La- Neuve(Belgicko, 2009)

  Budapeť-Viedeň (2010)


  Budape viede 2010
  Budapešť-Viedeň vysokoškolského vzdelávania a pozícia SR 2010

  • Deklarácia o európskom priestore VŠ- vzdelávania

  • koniec 1. dekády BP

  • formálne zriadený eur. priestor VŠ-vzd.

  • vysokoškolské vzdelávanie ako verejná zodpovednosť

  • potreba zvýšiť úsilie o sociálnu dimenziu (zaručené rovnaké príležitosti v prístupe ku kvalitnému vzdelaniu)


  • Európsky systém prenosu kreditov pre univerzitné vzdelávanie(ECTSEuropean Credit Transfer and AccumulationSystem )

   súčasnosti - súčasť programu Socrates

   pridelenie 60 kreditov (miera záťaže študenta denného štúdia počas

   jedného akademického roka)

   Kľúčové dokumenty ECTS

  • Informačný balík ECTS - v dvoch jazykoch (slovenskom a anglickom) - zverejnený - informácie pre zahraničných študentov.

  • Zmluva o štúdiu - zoznam predmetov, ktoré má študent absolvovať a s ktorými má súhlasiť študent a zodpovedný koordinátor inštitúcie. V prípade prenosu kreditov – súhlas so zmluvou o štúdiu – študent, vysielajúca a prijímajúca inštitúcia.

  • Prepis záznamov o štúdiu - výsledky štúdia študenta,

   zoznam absolvovaných predmetov, počet kreditov, získané hodnotenie vyjadrené v lokálnej/ECTS stupnici


  V nosy zo vzdelania na trhu pr ce a ich finan n n vratnos v komparat vnej perspekt ve

  Výnosy zo vzdelania na trhu práce a ich finančná návratnosť v komparatívnej perspektíve

  9. okruh

  Ekonomika vzdelávania

  doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.


  Okruhy
  Okruhy: návratnosť v komparatívnej perspektíve

  doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.

  Prínosy z investície do vzdelania na trhu práce.

  Faktory podnecujúce investície do vzdelania.

  Metódy odhadu návratnosti investície do vzdelania.

  Súkromná vnútorná miera návratnosti. Spoločenská návratnosť.


  Okruhy k oblasti financovania vysok ch k l v sr
  Okruhy k oblasti financovania vysokých škôl v SR návratnosť v komparatívnej perspektíve

  doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.

  Financovanie verejných, štátnych a súkromných vysokých škôl.

  Štruktúra rozpočtu verejných vysokých škôl.

  Finančná podpora študentom vysokých škôl.

  Poplatky a školné


  Pr nosy z investovania do vzdelania na trhu pr ce
  Prínosy z investovania do vzdelania na trhu práce návratnosť v komparatívnej perspektíve

  doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.

  Vo väčšine krajín OECD miera účasti pracovnej sily na trhu práce rastie so zvyšovaním dosiahnutého stupňa vzdelania.

  Miera účasti vysokoškolsky vzdelaných je výrazne vyššia ako v prípade vzdelania získaného po vyššiu stredoškolskú úroveň.

  Z hľadiska pohlaví je účasť mužov na pracovnom procese vyššia ako účasť žien.

  Tieto rozdiely sa s rastom vzdelanostnej úrovne znižujú.


  Najv znamnej ie faktory ktor podnecuj jednotlivcov aby investovali do svojho vzdelania
  Najvýznamnejšie faktory, ktoré podnecujú jednotlivcov, aby investovali do svojho vzdelania:

  doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.

  získané vedomosti a kompetencie môžu v dôsledku rastu produktivity zvýšiť ich budúce príjmy a

  možnosť znížiť riziko nezamestnanosti.


  Finan n n vratnos invest cie do vzdelania
  Finančná návratnosť investície do vzdelania aby investovali do svojho vzdelania:

  doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.

  Vzťah medzi vzdelaním a príjmami z pracovnej činnosti môžu byť hodnotené formou investičnej analýzy. Na hodnotenie celkového prínosu vzdelávania je možné odhadnúť ekonomickú hodnotu investície.


  doc. Ing. Iveta Dudová, PhD. aby investovali do svojho vzdelania:

  Výhody sa vypočítavajú s prihliadnutím na:

  daňové príjmy,

  sociálne príspevky a sociálne transfery,

  zmenu pravdepodobnosti nájdenia si zamestnania podľa jednotlivých stupňov vzdelania,

  aby sa stanovilo rozloženie benefitov medzi súkromným a verejným sektorom.


  doc. Ing. Iveta Dudová, PhD. aby investovali do svojho vzdelania:

  Vynaložené náklady sú:

  priame verejné a súkromné výdavky,

  deficit príjmov v priebehu štúdia (upravený vo vzťahu k pravdepodobnosti nájdenia si práce),

  efekty súvisiace s daňovým systémom, sociálnymi príspevkami a sociálnymi transfermi,

  čo umožňuje vypočítať čisté náklady na investície na podporu súkromného a verejného sektora.


  Met dy odhadu n vratnosti invest cie do vzdelania
  Metódy odhadu návratnosti investície do vzdelania aby investovali do svojho vzdelania:

  doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.

  • Ekonometrický prístup

   • Súkromná vnútorná miera návratnosti investície do vzdelania

   • Spoločenská miera návratnosti investície do vzdelania

  • Prístup založený na investičnej teórii


  S kromn vn torn miera n vratnosti invest cie do vzdelania
  Súkromná vnútorná miera návratnosti investície do vzdelania

  doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.

  Celkové finančné podnety na investovanie do ľudského kapitálu -založené na výhodách na trhu práce a finančných mechanizmoch - možno zhrnúť do odhadov súkromných vnútorných mier návratnosti.

  Miera návratnosti( podľa teórie ľudského kapitálu) - predstavuje meradlo časom nadobudnutých prínosov (výhod) v porovnaní s nákladmi na počiatočné investície do vzdelávania.

  Vyjadruje sa v percentách a je analogická úrokovej sadzbe na účte úspor v percentách.


  Spolo ensk miera n vratnosti invest cie do vzdelania
  Spoločenská miera návratnosti investície do vzdelania vzdelania

  doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.

  • zohľadňuje náklady a prínosy pre spoločnosť plynúce z investovania do vzdelávania

  • Spoločenské náklady zahŕňajú náklady jednotlivca, alternatívne náklady súvisiace s neúčasťou jednotlivcov na výrobnom procese a úplné náklady na zabezpečenie výchovy a vzdelávania.

  • Spoločenské prínosyzahŕňajú zvýšenú produktivitu spojenú s investíciami do vzdelávania a možné neekonomické prínosy (lepšie zdravie, nižšia miera kriminality, lepšie sociálne a spoločenské prostredie a lepšie informovaní a úspešnejší občania).


  Pr stup zalo en na investi nej te rii
  Prístup založený na investičnej teórii vzdelania

  doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.

  miera aktualizácie (časová hodnota peňazí), ktorá porovnáva finančné toky v čase.

  Diskontnú sadzbu možno odhadnúť:

  ako mieru vnútornej návratnosti, ktorá zodpovedá ekvivalencii medzi nákladmi a benefitmi alebo

  ako mieru, ktorá zohľadňuje tiež riziko spojené s investovaním a pozostáva z výpočtu čistej súčasnej hodnoty s benefitmi vyjadrenými v peňažných jednotkách.

  Diskontná sadzba = 3 %

  Model založený na investičnej teórii je výhľadový.


  Ovplyv ovanie ponuky a dopytu po u ite och

  Ovplyvňovanie ponuky a dopytu po učiteľoch vzdelania

  10. okruh

  Ekonomika vzdelávania

  doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.


  U itelia a pedagogick pracovn ci v sr
  Učitelia a pedagogickí pracovníci v SR vzdelania

  doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.

  Pedagogickí a odborní zamestnanci v školstve

  Pracovný úväzok a platy učiteľov v regionálnom školstve

  Počiatočná príprava učiteľov, profesijný rozvoj a kariérový systém

  Kontinuálne vzdelávanie v regionálnom školstve

  Vysokoškolskí učitelia

  Pôžičkový fond pre začínajúcich pedagógov


  N stroje na ovplyv ovanie ponuky a dopytu po u ite och
  Nástroje na ovplyvňovanie ponuky a dopytu po učiteľoch vzdelania

  doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.


  doc. Ing. Iveta Dudová, PhD. vzdelania

  Najdôležitejšími faktormi efektívnosti a rovnosti vo vzdelávaní sú kvalita, skúsenosti a motivácia učiteľov a druhy pedagogiky, ktorú používajú

  Riadiace subjekty v školstve môže využívať nasledujúce nástroje na vplyv na dopyt a ponuku po učiteľoch:


  1 n stroje ovplyv uj ce dopyt
  1. Nástroje ovplyvňujúce dopyt vzdelania

  • veľkosť triedy,

  • zodpovednosť učiteľa,

  • počet hodín vyučovania žiakov,

  • využitie asistentov,

  • využívanie technológií a diaľkového vzdelávania,

  • štruktúra vyučovacích programov,

  • začiatok a ukončenie povinnej školskej dochádzky

  doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.


  2 n stroje ovplyv uj ce ponuku
  2. Nástroje ovplyvňujúce ponuku vzdelania

  2.1 Príťažlivosť profesie

  • Finančné podnety:

   priemerné mzdy, profil kariéry a tabuľky odmien,

   iné (príplatky za zásluhy, príspevky na bývanie, príspevky na starostlivosť o deti, dane)

  • Nefinančné podnety:

   prázdniny, možnosť čerpať dočasné voľno,

   pracovné podmienky (možnosť ovplyvňovať rozhodnutia, bezpečnosť inštitúcie a disciplína žiakov, pracovné povinnosti, kvalita vybavenia a pedagogická podpora)

  doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.


  2.2 Vzdelávanie a kvalifikácia učiteľov vzdelania

  • Počiatočné vzdelávanie a ďalšie vzdelávanie učiteľov:

   ponuka, štruktúra, obsah a schvaľovanie programov vzdelávania učiteľov,

   opatrenia podnecujúce učiteľov pokračovať vo vzdelávaní,

   programy vzdelávacích stáží,

   ponuka aktivít pre zvyšovanie profesionálnej úrovne

  • Diplomy o pedagogickej spôsobilosti

   definovanie noriem pre vydávanie diplomov

   o pedagogickej spôsobilosti,

   iné programy pre získanie certifikátov

  doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.


  3 n stroje ovplyv uj ce primeranos ponuky a dopytu
  3. Nástroje ovplyvňujúce vzdelaniaprimeranosť ponuky a dopytu

  • Mechanizmy vyjednávania:

   (výstupy z negociácie - stanovenie odmien, modelovanie odmien s ohľadom na nedostatok personálu inštitúcie, podnety pre profesiu učiteľa na medzinárodných trhoch)

  • Úroveň centralizácie vyjednávania

   autonómia školských inštitúcií v získavaní, výbere a prideľovaní

   učiteľov, štruktúra pobádania

  • Proces získavania a selekcie:

   definovanie požadovaných diplomov o pedagogickej spôsobilosti,

   delegovanie zodpovednosti z hľadiska získavania, selekcie a menovania učiteľov,

   metódy selekcie kandidátov na učiteľské miesta,

   programy pre urýchlený nábor učiteľov.

  doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.


  Hodnotenie vzdelania

  kvality vzdelávacieho systému a

  kvality vzdelávania

  11. okruh

  Ekonomika vzdelávania

  doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.


  Okruhy1
  Okruhy: vzdelania

  doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.

  Kritériá hodnotenia kvality vzdelávacieho systému.

  Metódy evalvácie vzdelávacích politík.

  Indikátory kvality vzdelávania.


  Hodnotenie vzdel vacieho syst mu v sr
  Hodnotenie vzdelávacieho systému v SR vzdelania

  doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.

  Hodnotenie školského systému.

  Interné hodnotenie vzdelávacieho systému na základnom a stredoškolskom stupni vzdelávania.

  Externé hodnotenie regionálneho školstva.

  Hodnotenie vzdelávacieho systému na úrovni vysokoškolského vzdelávania


  Hodnotenie kvality vzdel vacieho syst mu
  Hodnotenie kvality vzdelaniavzdelávacieho systému

  doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.

  berie do úvahy kritériá na úrovni:

  Ekonomickej (účinnosť, efektívnosť)

  Sociálnej (spravodlivosť, rovnosť)

  Pedagogickej (rovnováha ako schopnosť systému harmonicky rozvíjať všetky typy cieľov týkajúcich sa vedomostí)

  Konatívnej (schopnosť systému rozvíjať u študujúcich reálne spojenie medzi učením sa a konaním)


  Met dy evalv cie vzdel vac ch polit k
  Metódy vzdelaniaevalvácie vzdelávacích politík

  doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.


  Najvýznamnejšie typy metód vzdelaniaevalvácie vzdelávacích politík,ktoré kladú dôraz na ekonomické a sociálne kritériá kvality

  doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.

  metóda merania efektívnosti/účinnosti v rámci evalvácie vzdelávacích politík,

  metóda zisťovania pridanej hodnoty v edukačnom prostredí,

  metódy komparatívneho hodnotenia,

  aplikácia diagnostickej metódy spoločnosti McKinsey & Company v hodnotení vzdelávacích systémov


  1 meranie efekt vnosti innosti vzdel vac ch polit k
  1. Meranie efektívnosti/účinnosti vzdelávacích politík

  doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.

  Ekonomické poňatie efektívnosti chápe vzdelávanie ako investície do vzdelania s ekonomickou návratnosťou, kde porovnávame vstupy (náklady) a výstupy (prínosy).

  Vzdelávací systém je účinný, keď vstupy sú schopné zabezpečiť maximálne výstup.

  Výstupom tu rozumieme výsledný efekt (účinok), ktorý má dlhodobý charakter.

  Uvedeným vzťahom zisťujeme teda mieru hospodárnosti (účinnosti)


  Ad prednáška č. 9 – Téma : politík Výnosy zo vzdelania na trhu práce a ich finančná návratnosť v komparatívnej perspektíve

  doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.

  Vo všeobecnosti existujú dva základné prístupy k odhadu finančných výnosov zo vzdelávania:

  na základe ekonometrického modelu z oblasti ekonómie práce,

  na základe investičnej teórie z oblasti financií.


  2 met da zis ovania pridanej hodnoty v eduka nom prostred
  2. Metóda zisťovania pridanej hodnoty politík v edukačnom prostredí

  doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.

  Hlavný zmysel využitia metódy - aplikovania metódy spočíva v zisťovaní, čo škola vyprodukuje u študujúcich svojím pôsobením.

  Prínos konkrétnej vzdelávacej inštitúcie sa zisťuje z rozdielu vzdelávacích výsledkov dosiahnutých na začiatku a na konci sledovaného obdobia.

  Sleduje sa nárast vedomostí a zručností študujúcich za určité časové obdobie.


  3 met dy komparat vneho hodnotenia
  3. Metódy komparatívneho hodnotenia politík

  doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.

  Sú postavené na štatistických údajoch

  Vstupom sú kompetencie (vedomosti, zručnosti a postoje).

  Zisťuje sa ich vplyv na vývoj výsledkov (výkonov) v rámci jednotlivých krajín.


  Druhy kompara n ch met d
  Druhy komparačných metód: politík

  doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.

  Komparáciu krajín EÚ 27 prezentuje metóda benchmarking (pozri benchmarky) - v podmienkach EÚ ide o kritériá stanovené na hodnotenie pokroku v rámci pracovných programov Vzdelávanie a odborná príprava do roku 2010 a 2020.


  doc. Ing. Iveta Dudová, PhD. politík

  • Kvalitou systémov vzdelávania a odbornej prípravy sa zaoberá:

  • Európska únia,

  • medzinárodné organizácie

   • OECD (napr. medzinárodné programy OECD PISA a TALIS, ako aj medzinárodné programy IEA PIRLS, TIMSS ICILS a ICCS),

   • IEA (Medzinárodná asociácia pre hodnotenie výsledkov vo vzdelávaní).


  P ISA PIRLS AHELO TEDS-M široké spektrum metód PIAAC

  TALIS TIMSS (napr. U-Mutirank, U-MAP) vzdelávanie

  ICCS dospelých

  ICILS v rámci CŽV

  PPP

  Primárne a sekundárne vzdelávanie

  Vysokoškolské

  vzdelávanie

  Ďalšie vzdelávanie

  doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.


  4 aplik cia diagnostickej met dy spolo nosti mckinsey company v hodnoten vzdel vac ch syst mov
  4. Aplikácia diagnostickej metódy spoločnosti metód PIAACMcKinsey & Company v hodnotení vzdelávacích systémov

  doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.

  Spoločnosť uplatňuje vlastnú diagnostickú metódu na hodnotenie postupov a výsledkov riadenia vzdelávacieho systému.

  Metóda využíva kritériá uvedené do dvoch skupín.


  Kritéria hodnotenia postupov a výsledkov podľa metód PIAAC

  spoločnosti McKinsey & Company

  doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.


  Hodnotenie kvality vzdel vania resp zlo iek vzdel vacieho syst mu in tit ci
  Hodnotenie kvality vzdelávania / resp. zložiek vzdelávacieho systému - INŠTITÚCIÍ

  doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.


  doc. Ing. Iveta Dudová, PhD. vzdelávacieho systému - INŠTITÚCIÍ

  spojené predovšetkým:

  s nástrojmi externého hodnotenia kvality

  so spätnou väzbou pre školy a ich motiváciou zvyšovať kvalitu vzdelávania

  so samohodnotením vzdelávacích inštitúcií


  Kvalita vzdel vania m e vz ahova
  Kvalita vzdelávania môže vzťahovať vzdelávacieho systému - INŠTITÚCIÍ

  doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.

  na vstupy (počet učiteľov, vzdelávanie učiteľov, počet učebníc),

  na vzdelávací proces (rozvoj aktívneho vyučovania, vyučovací čas),

  na výstupy (testové hodnotenia)

  na výsledky (výkonnosť v zamestnaní).


  Eur pska komisia spr va o kvalite vzdel vania european report on quality of school indicators 2001
  Európska komisia - správa o kvalite vzdelávania vzdelávacieho systému - INŠTITÚCIÍ(European report on qualityofschoolindicators, 2001)

  doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.

  Indikátory na zisťovanie kvality vzdelávania škôl

  • štyri skupiny:

   • výsledky žiakov (matematika, čítanie, prírodné vedy, informačné a komunikačné technológie, cudzie jazyky, učiť sa učiť a občianska náuka),

   • úspešnosť štúdia a prechod na vyššie vzdelávanie (nedokončenie školskej dochádzky, ukončenie vyššej strednej školy a účasť na terciárnom vzdelávaní),

   • monitorovanie vzdelávania (hodnotenie a riadenie vzdelávania, účasť rodičov),

   • zdroje a ich štruktúra (vzdelávanie učiteľov, účasť na predškolskej výchove, počet žiakov na jeden počítač, výdavky na jedného žiaka a európska dimenzia vo vzdelávaní).


  Krit ri na meranie tandardov excelencie
  Kritériá na meranie štandardov excelencie vzdelávacieho systému - INŠTITÚCIÍ

  doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.

  dve základné skupiny kritérií

  • inštitucionálne kritériá (charakter a organizačné charakteristiky vzdelávacej inštitúcie),

  • kritériá týkajúce sa vzdelávacieho/študijného programu, ktoré môžeme rozdeliť do štyroch kategórií:

   • vývoj a aktualizácia vzdelávacieho/študijného programu,

   • obsah vzdelávacieho/študijného programu,

   • riadenie vzdelávacieho/študijného programu,

   • plnenie vzdelávacieho/študijného programu.


  Hodnotenie kvality univerz t
  Hodnotenie kvality univerzít vzdelávacieho systému - INŠTITÚCIÍ

  doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.

  Externé procedúry hodnotenia kvality

  vysokoškolského vzdelávania

  Audit - hodnotenie kvality danej inštitúcie vysokoškolského vzdelávania, jej programov alebo oddelení

  Referenčné porovnávanie - porovnanie kvality na rôznych inštitúciách vysokoškolského vzdelávania v danej oblasti alebo vedeckej disciplíne

  Akreditácia - zaručenie plnenia určitých preddefinovaných „noriem“ kvality

  Excelentnosť - udelenie rôznych pečatí kvality, ktoré sú zvyčajne určené na to, aby označovali vysokú kvalitu


  Eur pske normy a usmernenia na zabezpe ovanie kvality vysoko kolsk ho vzdel vania 2005
  Európske normy a usmernenia na zabezpečovanie kvality vysokoškolského vzdelávania (2005)

  doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.

  Uznesenie EP, prijaté v sieti ENQA

  zásady pre vlastný vnútorný systém zabezpečovania kvality inštitúcií vysokoškolského vzdelávania,

  normy pre externé hodnotenie inštitúcií vysokoškolského vzdelávania a ich programov zo strany agentúr

  normy týkajúce sa zabezpečovania kvality samotnými agentúrami.


  ad