TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA: - PowerPoint PPT Presentation

Technick dokument cia
Download
1 / 30

 • 113 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA:. konštrukčná dokumentácia – konštrukčné podklady pre výrobu, technologická dokumentácia – popisuje technologické procesy, operácie výroby a opravy výrobkov. Druhy konštrukčných dokumentov:. Grafické a textové dokumenty nevyhnutné pre

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA:

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Technick dokument cia

TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA:

konštrukčná dokumentácia – konštrukčné podklady pre výrobu,

technologická dokumentácia – popisuje technologické procesy, operácie výroby a opravy výrobkov.


Druhy kon truk n ch dokumentov

Druhy konštrukčných dokumentov:

Grafické a textové dokumenty nevyhnutné pre

vývoj, výrobu, kontrolu, prevádzku atď. výrobku.

Podľa druhu a obsahu:

 • výkres súčiastky,

 • výkres zostavenia,

 • montážny výkres,

 • schéma,

 • výpočty,

 • súpis položiek,

 • prevádzkové a opravárenské dokumenty.


Technick v kres

Technický výkres:

 • nositeľ technickej myšlienky,

 • grafické vyjadrenie predstavy konštruktéra,

 • dorozumievací prostriedok medzi konštruktérom a výrobou,

 • obsahuje potrebné údaje pre výrobu súčiastky alebo zariadenia,

 • predpisuje tvar, rozmery, druh materiálu, odchýlky rozmerov a pod.

  Vytvárajú sa na výkresoch normalizovaných

  rozmerov, s predpísanou úpravou, titulným blokom

  a súpisom súčiastok.


Form ty v kresov a4 a0

Formáty výkresov:A4 – A0


V kresov list

Výkresový list:


Orez vacie zna ky

Orezávacie značky:


S stav orienta nej mrie ky

Sústav orientačnej mriežky:


Tituln blok popisov pole

Titulný blok (popisové pole):

 • musí byť na každom výkrese,

 • obsahuje organizačné, identifikačné a informačné údaje (názov, číslo, pôvod),

 • umiestnenie v pravom dolnom rohu kresliacej plochy.


S pis polo iek

Súpis položiek:

a) súčasť príslušného výkresu:

 • pripojenie k titulnému bloku,

 • záhlavie súpisu položiek sa umiestňuje dole,

 • poradie zápisov musí byť zdola hore.

  b)samostatný dokument:

 • vyhotovený na list normalizovaného formátu,

 • označenie tým istým identifikačným alebo registračným číslom ako má východiskový výkres,

 • záhlavie sa umiestňuje hore,

 • poradie zápisov zhora dole.


S pis polo iek1

Súpis položiek:

súčasť príslušného výkresu samostatný dokument


Skladanie v kresov

Skladanie výkresov:

 • skladanie na formát A4,

 • skladanie harmonikovite v oboch smeroch,

 • titulný blok má byť vpredu dole.


Popisovanie technick ch v kresov

Popisovanie technických výkresov:

 • zapisovanie kót,

 • vyplňovanie titulného bloku,

 • vyplňovanie súpisu položiek,

 • písanie poznámok pre výrobu.

  Normalizované technické písmo:

  a) podľa sklonu:

 • kolmé,

 • sklonené.

  b) podľa šírky písma:

 • užšie, typ A,

 • širšie, typ B.

  Prednostne sa používa písmo kolmé, typ B.


Kon trukcia technick ho p sma

Konštrukcia technického písma:


Rozmery p smen a slic

Rozmery písmen a číslic:


Ve k abeceda p sma typu b

Veľká abeceda písma typu B:


Technick dokument cia

Čiary:

Hrúbka čiar:

 • používajú sa dve hrúbky: hrubá a tenká,

 • pomer hrúbky hrubej a tenkej čiary nesmie byť menší ako 2:1,

 • hrúbky sa volia podľa zložitosti zobrazenia, mierky obrazu a podľa účelu výkresu,

 • hrúbky: 0,13 0,18 0,25 0,35 0,5 0,7 1 1,4 2 mm,

 • prednostné používanie čiar hrubá / tenká: 0,7 / 0,35 a 0,5 / 0,25 mm.


Druhy iar

Druhy čiar:


Z klady premietania

Základy premietania:

Tri kolmé roviny (priemetne):

- p pôdorysňa,

- n nárysňa,

- m bokorysňa.

Priemety:

 • pôdorys; priemet do pôdorysne,

 • nárys; priemet do nárysne,

 • bokorys; priemet do bokorysne.


Premietanie bodu

Premietanie bodu:


Premietanie se ky

Premietanie úsečky:


Premietanie roviny

Premietanie roviny:


Premietanie telesa

Premietanie telesa:


Hlavn a ved aj ie priemety

Hlavné a vedľajšie priemety:

 • na tri na seba kolmé priemetne môžeme zvoliť šesť smerov premietania,

 • hlavné priemety: v smere N – pohľad spredu (nárys),

  P – pohľad zhora (pôdorys),

  B – pohľad zľava (bokorys);

 • vedľajšie priemety:v smereL – pohľad zprava (ľavý bokorys),

  S – pohľad zospodu,

  Z – pohľad zozadu;

 • základom je nárys, ostatné pohľady sa k nemu priraďujú.


Zdru en priemety

Združené priemety:


Kreslenie telies

Kreslenie telies:

 • hrany a obrysy, ktoré sú viditeľné, kreslíme plnými hrubými čiarami,

 • hrany a dutiny, ktoré sú zakryté (neviditeľné), kreslíme tenkými čiarkovanými čiarami,

 • ak splýva viditeľná a neviditeľná hrana, vždy kreslíme len viditeľnú,


Umiest ovanie telies pri kreslen

Umiestňovanie telies pri kreslení:

 • v náryse sa zobrazuje pohľad, ktorý podáva najviac informácii o telese,

 • pohľad v náryse sa pootočí tak, aby sa v ostatných pohľadoch obrysy zobrazili ako viditeľné,

 • snaha vyhnúť sa čiarkovaným čiaram,

 • rotačné telesá sa umiestňujú tak, aby teleso zobrazené kružnicou bolo v pôdoryse (tri pohľady) alebo bokoryse (dva pohľady).


Poloha telesa pri kreslen

Poloha telesa pri kreslení:


Poloha rota n ho telesa pri kreslen

Poloha rotačného telesa pri kreslení:


Vo ba a po et poh adov

Voľba a počet pohľadov:

 • obmedziť počet pohľadov na minimálny počet na úplné a jednoznačné určenie tvaru predmetu,

 • vyhnúť sa kresleniu zakrytých obrysov a hrán.


Pr klad

Príklad


 • Login