”NÅR RESULTATENE TELLER” KUNNSKAPSBASERT FOREBYGGENDE ARBEID BLANT BARN OG UNGE - PowerPoint PPT Presentation

N r resultatene teller kunnskapsbasert forebyggende arbeid blant barn og unge
Download
1 / 18

 • 98 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

”NÅR RESULTATENE TELLER” KUNNSKAPSBASERT FOREBYGGENDE ARBEID BLANT BARN OG UNGE. Barne- og ungdomskonferansen 2005, Værnes 25-26 oktober, 2005 ”Kommunal innsats for og med ungdom” Terje Ogden Atferdssenteret – Unirand Norsk Senter for Studier av Problematferd og Innovativ Praksis.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

”NÅR RESULTATENE TELLER” KUNNSKAPSBASERT FOREBYGGENDE ARBEID BLANT BARN OG UNGE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


N r resultatene teller kunnskapsbasert forebyggende arbeid blant barn og unge

”NÅR RESULTATENE TELLER” KUNNSKAPSBASERT FOREBYGGENDE ARBEID BLANT BARN OG UNGE

Barne- og ungdomskonferansen 2005,

Værnes 25-26 oktober, 2005

”Kommunal innsats for og med ungdom”

Terje Ogden

Atferdssenteret – Unirand

Norsk Senter for Studier av Problematferd og Innovativ Praksis


Hvordan problematferd utvikler seg over tid

Hvordan problematferd utvikler seg over tid

Barndom Tidlige skoleår Ungdom Voksne

Atferdsproblem Lav skolemotivasjon Kriminalitet Kriminalitet

Familieproblem Dårlige prestasjoner Alkohol og rus Alkohol og rus

Familieproblem Lav skolemotivasjon Dårlig nettverk

Dårlige venner Dårlige prestasjoner Lav utdanning

Familieproblemer Arbeidsløs

Dårlige venner Dårlig økonomi

Skulk Skilsmisse

Psykiske vansker Familievold

Psykisk sykdom

Tidlig død

Stattin, 2004


Hva er det som skal forebygges

Hva er det som skal forebygges?

 • Det vanligste er målsettinger om å forebygge eller redusere rusmisbruk, psykiske helseproblemer, kriminalitet, vold og aggressiv atferd i ulike miljøer

 • Videre: rasisme, diskriminering, mishandling, overgrep og omsorgssvikt, lærevansker samt helseskadelig atferd (f.eks. røyking)

 • Langsiktige mål for tiltak i barnealder er positive resultater i ungdoms- og voksenalder


Hva vil det si forebygge

Hva vil det si å forebygge?

 • Å redusere risiko for utvikling av problematferd, psykiske eller fysiske helseproblemer, eller problemer i skolen

 • Å kartlegge og utvikle barn og ungdoms ressurser og talenter

 • Å fremme barn og unge kompetanse for å mestre stress, motgang og kriser

 • ”Hjelp til selvhjelp” – en verktøykasse for livsmestring og til å ta kontroll over eget liv

 • Å skape et oppvekstmiljø der alle får en følelse av å høre til, lærer seg de nødvendige ferdigheter for å bidra til miljøet og å bli verdsatt og anerkjent for dette


Virker virker ikke

Virker – virker ikke?

 • ”VI ER ALLE FOREBYGGERE”: Forebygging påberopes av alt fra fotballklubber, til fritidsklubber, politiarbeid og kulturelle aktiviteter – ”det holder ungdom unna uheldige påvirkninger og gir dem sunne interesser”

 • DEN GODE HENSIKT: Mange forebyggende tiltak har først og fremst til hensikt å formidle at noen tar problemene på alvor og at en vil markere seg som seriøs aktør

 • ”KOM OG KJØP”: Forebyggende program og tiltak kjennetegnes av og til mer av velorganisert markedsføring enn av faglig troverdighet

 • EVALUERINGSNØD: Det er mulig at forebygging virker, men svært lite er systematisk evaluert – og vi vet at noe ikke virker eller virker mot sin hensikt


Analyse av forebyggende arbeid

Analyse av forebyggende arbeid

 • ”TING HENGER I HOP”: Barn og særlig unges risikoatferd har en tendens til over tid å danne et sammenhengende mønster som består av kriminalitet, rus og psykiske problemer

 • SÅRBARHET OG RISIKO: Det er ofte de samme underliggende sosiale og psykologiske prosesser som fører til utvikling av barn og unges problemer

 • FRAGMENTERING: Det forebyggende arbeidet derimot er ofte område-spesifikt (rus, kriminalitet, vold, mobbing, røyking, kosthold) og sektorinternt (barnevern, skole, helsetjeneste, psykisk helsevern)

 • HELHETLIG FOREBYGGING: Forebygging bør derfor ta utgangspunkt i hele problemspekteret og fokusere på de felles underliggende risiko-faktorene for å ha tilstrekkelig tyngde og intensitet


Kunnskapsbasert forebygging

Kunnskapsbasert forebygging

 • Å utnytte den til enhver tid beste kunnskap om hva som virker forebyggende

 • La forskning veilede praksis og bruke program, metoder og tiltak som har vist seg å virke forebyggende – ”bruk vettet og se på nettet”

 • Kunnskapsbasert forebygging er et kontinuerlig arbeid for å bidra til mer effektive metoder, tiltak eller praksis

 • Det holder ikke med kasusstudier, anekdoter eller brukerevalueringer – redusert problematferd, økt sosial kompetanse og god helse er sammen med deltakelse i skole eller arbeidsliv viktige resultatindikatorer


N r resultatene teller kunnskapsbasert forebyggende arbeid blant barn og unge

Innsats på tre risikonivåer

Universelle

Selektive

Indikerte

Høyrisiko

Risikobarn

Alle barn

Kellam & Langevin, 03


Krav til kunnskapsbaserte metoder

Krav til kunnskapsbaserte metoder

 • Det bør være tydelig hvem det forebyggende tiltaket er et tilbud til: alle, riskoutsatte eller høyrisikobarn og unge

  • Anti-mobbeprogram

  • Foreldretreningsprogram (PMT)

 • Det er viktig at de som skal formidle tiltaket har nødvendig kompetanse, har fått tilstrekkelig opplæring og er motivert

  • Lærere, barnevernspedagoger

  • Ledere i fritidsklubber, idrettsledere

 • Det forebyggende tiltaket bør være tydelig beskrevet gjennom retningslinjer eller i en håndbok

 • Det bør evalueres at tiltaket gjennomføres slik det var planlagt eller forutsatt i retningslinjer/håndbok


Virksomme elementer i forebyggende tiltak

Virksomme elementer i forebyggende tiltak

 • Involvering av foreldre gjennom oppsøkende familiearbeid, utvidet skole-hjem samarbeid og styrking av foreldrenes tilsyn med sine barn

 • Involvere barn og unge gjennom å gi dem ansvar og innflytelse, blant annet i skolen, i produksjonsvirksomhet og kulturelle aktiviteter

 • Gi muligheter for ferdighetslæring slik at barn og unge kan ta hensiktsmessige beslutninger, løse problemer, hevde seg og utvikle en positiv selvoppfatning


Virksomme elementer i forebyggende tiltak1

Virksomme elementer i forebyggende tiltak

 • Kontakt med arbeidslivet gjennom utplassering, arbeidslivserfaringer og yrkesopplæring

 • Utvikle en skole som fremmer både den sosiale og skolefaglige kompetansen og som fremmer elevenes fysiske og psykiske helse

 • Lærings og undervisningsledelse med effektive regler og beskjeder samt positive relasjoner og en god kommunikasjon med hele klassen

 • Skoleorganisasjon – forbedre samarbeidsrelasjoner mellom lærere og skoleledelse, etablere felles normer og regler samt involvere foreldre


Kommunalt samarbeid om forebyggende tiltak

Kommunalt samarbeid om forebyggende tiltak

 • Tverretatlige og nærmiljøomfattendetiltak, som har bredde og varighet, gjerne med basis i skolen

 • Tiltak som styrker nærmiljøets uformelle sosiale kontroll og støtte (infrastruktur) og som sikrer utsatte barn og unge individuell oppmerksomhet og oppfølging (kontroll og støtte)

 • Nærmiljøtiltak som styrker kontakt og kommunikasjonen i skole og nabolag, f.eks. Natteravner, fadderordninger, kameratstøtte etc.

 • Nærmiljøtilbud som ”baser” - ankerfester uten konkurranse og prestasjonskrav

 • Tiltak som styrker barn og unges kontakt med prososiale jevnaldringsmiljøer og som reduserer kontakten med antisosiale miljøer


Forskning om vellykket gjennomf ring av forebyggende tiltak

Forskning om vellykket gjennomføring av forebyggende tiltak

 • De har vist seg å ha klare fordeler i forhold til eksisterende praksis

 • De passer bra i forhold til behov og verdier i kommunen

 • De er relativt enkle å bruke og avviker ikke så mye fra vanlig praksis

 • De har lokal troverdighet og et positivt omdømme gjennom andres erfaringer

 • De iverksettes av lokale ”champions” som er effektive talsmenn og endringsagenter

 • De skaper engasjement og entusiasme

 • De har sterk administrativ støtte og forpliktelse samt få utskiftninger i personalet

 • Det er avsatt tilstrekkelig med ressurser til gjennomføring

 • Det er mulig å videreføre tiltakene over tid (rutinisering)


Lokalt samarbeid om barns sosiale utvikling og tilpasning l renskogprosjektet

Lokalt samarbeid om barns sosiale utvikling og tilpasning(Lørenskogprosjektet)

 • Målsetting: Bidra til å utvikle og styrke et lokalt oppvekstmiljø som fremmer barns kompetanse, støtter utvikling av positiv og prososial atferd og reduserer omfanget av problematferd

 • Forebygge utvikling av problematferd på et tidlig tidspunkt i barns utvikling gjennom kompetansestyrkende og problemløsende tiltak


Prosjektinnhold

Prosjektinnhold

 • Etablere tilbud til barn under 12 år og deres foreldre

  • Generell informasjon basert på PMTO prinsipper

  • Foreldrerådgivning

  • Konsultasjon til personalet i skoler og barnehager

  • PMTO behandling

 • Et PMTO foreldrerådgivningsprogram i skoler, pp-tjenesten, barnehagene, helsestasjonene og barnevernstjenesten

 • En PMTO konsultasjonsmodell beregnet på personalet i skoler og barnehager

 • Utdanning av PMTO terapeuter


Positiv atferd st ttende l ringsmilj og samhandling i skolen pals

’Positiv Atferd, støttende Læringsmiljø og Samhandling i skolen’ PALS

 • Skoleomfattende intervensjon for å forebygge og redusere problematferd og utvikle sosial kompetanse blant elever på barnetrinnet


Tilpasning av tiltak til elevenes risikoniv

Tilpasning av tiltak til elevenes risikonivå

Elever med alvorlig problematferd

Funksjons-analyse av atferd

Individuell intervensjon

Elever med risiko for problematferd

Individuell el. gruppe intervensjon

Individuell og gruppe- basert

Funksjons-analyse av atferd

Skoleomfatt-ende for alle elever

Registrering av

atferdshendelser på alle skolens områder

Elever som sjelden eller aldri viser problematferd

Universell intervensjon

(Crone & Horner, 2003. Etter Walker et.al. 1996)


 • Login