Demens og ern ring etiske utfordringer
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 16

Demens og ernæring – etiske utfordringer PowerPoint PPT Presentation


 • 127 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Demens og ernæring – etiske utfordringer . Faglig forum for ernæring SYE, 19.0313. Etisk vanskelige situasjoner .

Download Presentation

Demens og ernæring – etiske utfordringer

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Demens og ern ring etiske utfordringer

Demens og ernæring – etiske utfordringer

Faglig forum for ernæring

SYE, 19.0313

Gerd Sylvi Sellevold, 19.03.13


Etisk vanskelige situasjoner

Etisk vanskelige situasjoner

Def: ”en situasjon der det er problematisk å vite hvilke(n) verdi(er) som skal eller kan realiseres, og dermed hva som er det riktige å gjøre for å oppnå det beste for pasienten (Slettebø 2004).”


Den etiske fordringen i m te med personer med demens 1

Den etiske fordringen i møte med personer med demens 1.

Demensomsorgens overordnede mål bør være å beskytte og opprettholde et så godt liv som mulig for personer med demens og deres nærmeste (Bolmsjö m fl. 2006)

Fritt oversatt

Helsepersonelloven: § 4 Krav til faglig forsvarlig og omsorgsfull hjelp

Helsepersonell skal møte pasienter med respekt, verdighet, innlevelse og imøtekommenhet ut fra deres subjektive forutsetninger (Molven 2006)


Vilje til spise

Vilje til å spise

 • Spising i stor grad knyttet til vilje og ønske

 • Faktorer som påvirker

  • Stemningsleie

  • Personlige verdier

  • Helsemessige faktorer

  • Maten

  • Miljø

  • Måltidsfellesskap

   • (Wikby m fl 2004).

Gerd Sylvi Sellevold, 19.03.13


I aktuelle pasient relaterte utfordringer

I. Aktuelle pasient relaterte utfordringer:

Når pasienten ikke klarer å spise eller drikke

Når pasienten ikke ønsker å spise eller drikke

Når pasienten ikke kan gi uttrykk for egne ønsker når det gjelder mat og drikke (Bondevik 2006)


Aktuelle vurderinger og tiltak

Aktuelle vurderinger og tiltak

Å ikke påføre pasienten unødige plager

Forebygge tørste med munnstell og fukting av munn (Bondevik 2006, Reed 1996)

 • Sedativ effekt av ubalanse i elektrolyttene?

  • (Reed 1996)


Ii utfordringer i m te med p r rende

II. Utfordringer i møte med pårørende

Pasientens behov eller pårørendes behov?

 • God informasjon (Husebø & Husebø 2006)

  I skjæringspunktet mellom etikk og jus

 • Et så godt liv som mulig for pasienten og hans nærmeste

 • Pasientrettighetsloven


Pasientrettighetsloven

Pasientrettighetsloven

§ 4-6.Om myndige pasienter som ikke har samtykkekompetanse

Dersom en myndig pasient ikke har samtykkekompetanse, kan den som yter helsehjelp ta avgjørelse om helsehjelp som er av lite inngripende karakter med hensyn til omfang og varighet.

Helsehjelp som innebærer et alvorlig inngrep for pasienten, kan gis dersom det anses å være i pasientens interesse, og det er sannsynlig at pasienten ville ha gitt tillatelse til slik hjelp. Der det er mulig skal det innhentes informasjon fra pasientens nærmeste pårørende om hva pasienten ville ha ønsket. Slik helsehjelp kan besluttes av den som er ansvarlig for helsehjelpen, etter samråd med annet kvalifisert helsepersonell. Det skal fremgå av journalen hva pasientens nærmeste pårørende har opplyst, og hva annet kvalifisert helsepersonell har hatt av oppfatninger.

Helsehjelp etter første og annet ledd kan ikke gis dersom pasienten motsetter seg dette, med mindre annet følger av særlige lovbestemmelser.


Iii det relasjonelle m tet

III. Det relasjonelle møtet


Model of mealtime difficulty aselange and amella 2010

Model of mealtime difficulty(Aselange and Amella, 2010 )

Gerd Sylvi Sellevold, 19.03.13


Trekk ved pleieres adferd som bidrar til aggresjon hos pasienter med demens

Trekk ved pleieres adferd som bidrar til aggresjon hos pasienter med demens

 • Konfronterende kommunikasjon

 • Mangel på respekt for pasientens følelser

  • «Når de blir sint, det å forstå sinne, det ligger mye god omsorg i det. Det å ha en forståelse for hva som skjer her; hvorfor blir han lei seg, hvorfor blir han sint» (GSS 2013).

 • Dårlig tid

  • Manglende utholdenhet (Solum m fl 2008)

 • Manglende forberedelse for noe skal skje

  • (Somboontanont m fl. 2004)

Gerd Sylvi Sellevold, 19.03.13


Initiativ vilje og kompetanse hos personer med demens

Initiativ, vilje og kompetanse hos personer med demens

 • Pasientene føler seg anerkjent og opplever kontroll når pleierne:

  • Har fokus på her-og-nå situasjoner

  • Unngår å stille spørsmål som skaper forvirring

  • Senker tempo og skaper rolige og oversiktlige situasjoner

   • Video – opptak av samhandlingssituasjoner

    • (Moser 2008)

Gerd Sylvi Sellevold, 19.03.13


Iv skjerming i spisesituasjoner

IV. Skjerming i spisesituasjoner

Rettferdighet og likhet?


Den etiske fordringen 2

Den etiske fordringen 2.

Å utvikle en etikk i relasjoner til personer med demens gjennom:

 • å lytte til personer med demens og deres pleiere

 • å ha fokus på de dagligdagse etiske spørsmål som har som mål å ivareta individets integritet.

  • (Sorrell 2006)

   Forutsetninger:

 • en sansende nærhet for å nå fram til og forstå pasientene

 • å ta utfordringen med å forstå meningen i pasientuttrykkenenår kroppens bevegelser, lydene, blikkene, smilene og tårene er pasientenes språk (Sellevold 2013).

 • Gerd Sylvi Sellevold19.03.13


  Etisk bevissthet som en del av den yrkesmessige kompetansen

  Etisk bevissthet som en del av den yrkesmessige kompetansen

  Etisk og faglig refleksjon (Faglig-etisk refleksjon)

  Å være etisk bevisst betyr å reflektere kritisk over egne følelser, tanker og handlinger i møte med andre(Jormsri m fl 2005).

  Gerd Sylvi Sellevold, 19.03.13


  M ltidets betydning

  Måltidets betydning

  • ”Bordets gleder tilhører alle aldre, alle klasser og alle tider og kan forenes med andre gleder. Bordets gleder er de siste som forlater oss, og de som trøster oss til det siste for tapet av alle de andre”.

   • AnthelmeBrillat- Savarin

  Gerd Sylvi Sellevold, 19.03.13


 • Login