Srodowisko portalu telemedycyna wielkopolska telekonsultacja w chirurgii urazowej
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 25

Srodowisko Portalu: Telemedycyna Wielkopolska. Telekonsultacja w chirurgii urazowej. PowerPoint PPT Presentation


 • 112 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Srodowisko Portalu: Telemedycyna Wielkopolska. Telekonsultacja w chirurgii urazowej. Akademia Medyczna w Poznaniu Klinika Chirurgii Urazowej, Leczenia Oparzeń i Chirurgii Plastycznej Instytut Chemii Bioorganicznej PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

Download Presentation

Srodowisko Portalu: Telemedycyna Wielkopolska. Telekonsultacja w chirurgii urazowej.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Srodowisko portalu telemedycyna wielkopolska telekonsultacja w chirurgii urazowej

Srodowisko Portalu: Telemedycyna Wielkopolska. Telekonsultacja w chirurgii urazowej.

Akademia Medyczna w Poznaniu

Klinika Chirurgii Urazowej, Leczenia Oparzeń i Chirurgii Plastycznej

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej

Zakład Inteligentnych Systemów Wspomagania Decyzji


Zadania dla telemedycyny w rodowisku portalu tw

Zadania dla telemedycyny w środowisku Portalu TW

Usprawnienie i uwiarygodnienie obiegu

informacji niezbędnej dla:

 • właściwego diagnozowania i klasyfikacji stanu chorych

 • podjęcia celowych (w przyszłości wystandaryzowanych) działań leczniczych

 • kształcenia przed- i podyplomowego lekarzy i pielęgniarek

 • obserwacji i badań wieloośrodkowych


Spodziewany efekt

Spodziewany efekt

Wyjście z izolacji

 • w działaniach diagnostyczno-leczniczych

 • w ocenie wyników leczenia

 • w prowadzeniu dokumentacji medycznej i gromadzeniu danych

 • w analizie przyczyn niepowodzeń

 • w metodach kształcenia i ocenie ich wyników


Telemedycyna we wspomaganiu dzia a klinicznych

Telemedycyna we wspomaganiu działań klinicznych

 • zdalne diagnozowanie i podejmowanie decyzji - wieloosobowa konsultacja

 • zdalne sterowanie działaniami w stanach zagrożenia życia

 • zdalne nadzorowanie uzgodnionego toku leczenia

Wsparcie decyzyjne między ośrodkami

DZIAŁANIE W STRUKTURZE SIECI


Ramowa struktura sieci

Ramowa struktura sieci

Regionalne

Ośrodki Referencyjne

Portal telemedyczny

Szpitale „terenowe”


Co nas czeka

Co nas czeka?

 • przyjęcie jednakowych klasyfikacji obrażeń i kryteriów oceny wyników leczenia

 • problemy psychologiczne z otwarciem się na innych

 • rzetelne podejście do gromadzenia i przekazywania danych do wspólnych baz

 • problemy z prawem autorskim

 • przekonanie zespołów dyżurnych do celowości pracy „przy otwartej kurtynie”

 • problemy z odpowiedzialnością za podejmowane decyzje

 • wydatki na środki techniczne


Telemedycyna wielkopolska w sieci pionier

Telemedycyna Wielkopolska w sieci PIONIER


Telekonsultacja

Telekonsultacja

 • zgłoszenie przypadku do konsultacji poprzez wypełnienie formularza w Portalu,

 • przyjęcie zgłoszenia konsultacji,

 • przekazanie zgłoszenia do dyżurującego specjalisty wg zdefiniowanego harmonogramu dyżurów,

 • przekazanie wyniku konsultacji do zgłaszającego


Srodowisko portalu telemedycyna wielkopolska telekonsultacja w chirurgii urazowej

Przypadek dla ośrodka referencyjnego

Zgłoszenie konsultacji

Leczenie na miejscu

Wysłanie do ośrodka referencyjnego

Kontakt bezpośredni

Powiadomienie

zgłaszający

Odpowiedź na konsultację

Przyjęcie konsultacji

Powiadomienie

konsultant

Odczyt zaleceń

zgłaszający


Rozw j us ugi telekonsultacja

Rozwój usługi „telekonsultacja”

 • Rozszerzenie procesu konsultacji o kolejne cykle uszczegółowiania informacji

 • Integracja z innymi usługami telemedycznymi, np. rejestrem przypadków wzorcowych

 • Stworzenie narzędzi dla instrukcji w formie graficznej


Telemedycyna wielkopolska inne proponowane us ugi

Telemedycyna Wielkopolska inne proponowane usługi

 • Rejestr przypadków wzorcowych, który będzie stanowić multimedialny rejestr przypadków wzorcowych z dziedziny chirurgii urazowej

 • Wieloośrodkowy rejestr przypadków z chirurgii urazowej - wspomaganie nadzoru specjalistycznego

 • Wspomaganie decyzji, które usprawni proces podejmowania decyzji klinicznych

 • Teleedukacja medyczna, która udostępni materiały szkoleniowe z dziedziny chirurgii urazowej


Rejestr przypadk w wzorcowych

Rejestr przypadków wzorcowych


Rejestr przypadk w wzorcowych zadania

Rejestr przypadków wzorcowych - zadania

 • Cyfrowa baza danych gromadząca przypadki z zakresu chirurgii urazowej

 • Wiarygodne źródło informacji dla lekarzy

 • Przypadek zawiera opis problemu medycznego, jego klasyfikację wg ustalonego standardu oraz opis przyjętego postępowania w leczeniu

 • Rejestr stanowi bibliotekę cyfrową materiałów, które mogą być wykorzystane dla różnych usług telemedycznych


Przypadek wzorcowy chirurgia urazowa

Przypadek wzorcowy – chirurgia urazowa

 • Kompletny przypadek wzorcowy dla chirurgii urazowej zawiera:

  • ogólne dane pacjenta (gdzie hospitalizowany, wiek, płeć, numer historii choroby, data przyjęcia, data wypisu, dokąd wypisany)

  • badanie podmiotowe (opis zdarzenia, główne dolegliwości, wywiad chorobowy, zażywane leki, uczulenia)

  • badanie przedmiotowe (parametry życiowe, ocena stanu przytomności – skala Glasgow, ocena ciężkości obrażeń – skala AIS, opis obrażeń poszczególnych rejonów ciała)

  • badania obrazowe (zdjęcia rentgenowskie, tomografia komputerowa, usg, echokardiografia, zdjęcia cyfrowe, itd.)

  • klasyfikacje odniesionych obrażeń (z podziałem na poszczególne części ciała)

  • opis podjętych działań (zastosowane leczenie, przebieg leczenia, powikłania, wyniki leczenia – w tym dokumentacja obrazowa)


Rejestr przypadk w wzorcowych klasyfikacje obra e

Rejestr przypadków wzorcowych - klasyfikacje obrażeń

 • Jednolity zestaw powszechnie stosowanych klasyfikacji obrażeń narządów i tkanek miękkich oraz złamań dla każdej części ciała (np. klasyfikacje Moore’a czy AO/ASIF)

 • Każde obrażenie jest sklasyfikowane

 • Informacja jest pełna i daje pełen obraz zgromadzonych przypadków – ujednolicenie stosowanych klasyfikacji umożliwi łatwe poruszanie się w bibliotece przypadków w przyszłości


Rejestr przypadk w wzorcowych spos b realizacji

Rejestr przypadków wzorcowych - sposób realizacji

 • Elastyczna baza danych – umożliwiająca zdefiniowanie struktury przypadku (dla różnych obszarów medycyny) oraz funkcjonalności interfejsu użytkownika (przeglądarka, interfejs mobilny i inne)

 • Usługa dostępna dla wielu aplikacji – portali, aplikacji mobilnych, innych usług

 • Intuicyjny interfejs ‘redaktora’ – kolejne kroki, podział ciała na rejony, a rejonów na poszczególne części ciała – od ogółu do szczegółu

 • Efektywne algorytmy wyszukiwania


Rejestr przypadk w wzorcowych zastosowania

Rejestr przypadków wzorcowych - zastosowania

 • Rejestr przypadków wzorcowych to biblioteka cyfrowa, która jest

  • źródłem materiałów edukacyjnych dla kształcenia ustawicznego i dla studentów uczelni medycznych

  • źródłem odnośników dla zaleceń przekazywanych w procesie konsultacji

  • źródłem wiedzy i doświadczenia dla lekarzy podczas leczenia szczególnych przypadków

  • bazą dla budowy usług wspomagania decyzji klinicznych

  • zaczątkiem systemu rejestracji leczonych przypadków - raportowanie dla nadzoru specjalistycznego


Telemedycyna wielkopolska

Telemedycyna Wielkopolska


Sie pionier wielkopolska

Sieć PIONIER - Wielkopolska


 • Login