Klage med p stand om mangel p  oppfyllelse av rett til  sykehjemsplass og hjemmetjenester   klageinstansens praksis

Klage med p stand om mangel p oppfyllelse av rett til sykehjemsplass og hjemmetjenester klageinstansens praksis PowerPoint PPT Presentation


  • 193 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Klageveiene. To hovedveier; tilkommunene; khl 2-4Helsetilsynet i fylket; pasrl 7-2Fordeler og ulemper ved velge den ene eller andre veienKan pasienten fritt velge?Helsedepartements synHelsetilsynets policy . Klageforekomst til Helsetilsynet i fylkene nasjonale tall 2007. totalt

Download Presentation

Klage med p stand om mangel p oppfyllelse av rett til sykehjemsplass og hjemmetjenester klageinstansens praksis

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1. Klage med påstand om mangel på oppfyllelse av rett til sykehjemsplass og hjemmetjenester – klageinstansens praksis Olav Molven Diakonhjemmet høgskole

2. Klageveiene To hovedveier; til kommunene; khl § 2-4 Helsetilsynet i fylket; pasrl § 7-2 Fordeler og ulemper ved å velge den ene eller andre veien Kan pasienten fritt velge? Helsedepartements syn Helsetilsynets policy

3. Klageforekomst til Helsetilsynet i fylkene – nasjonale tall 2007 totalt medhold avslag opphevet Sykehjem/heldøgns 110 47 45 18 boform PLO Hjemmesykepleie 21 6 10 5 ------ Rettighetsklager totalt 509 175 295 39 (- syketransportklager)

4. Klageforekomst til de enkelte fylkene – fylkesvise tall, eks Østfold total medhold avslag opphevet Sykehjem/heldøgns 14 8 2 4 boform PLO Hjemmesykepleie 2 0 2 0 ------ Rettighetsklager totalt 30 15 9 6

5. Klageforekomst til de enkelte fylkene – fylkesvise tall, eks Vestfold total medhold avslag opphevet Sykehjem/heldøgns 3 0 3 0 boform PLO Hjemmesykepleie 3 0 3 0 ------ Rettighetsklager totalt 39 12 24 3

6. Klageforekomst til de enkelte fylkene – fylkesvise tall, eks Oslo/Akershus total medhold avslag opphevet Sykehjem/heldøgns 16 9 6 1 boform PLO Hjemmesykepleie 2 2 0 0 ----- Rettighetsklager totalt 102 36 64 2

7. Klageforekomst til de enkelte fylkene – fylkesvise tall, eks Telemark total medhold avslag opphevet Sykehjem/heldøgns 6 6 0 0 boform PLO Hjemmesykepleie 0 0 1 0 ------- Rettighetsklager totalt 23 8 15 0

8. Antall klager og utfall sykehjem og hjemmesykepleie. Fire fylker – 2005-2007 antall medhold avslag opphevet Østfold 40 16 18 6 Oslo 72 40 29 3 Vestfold 27 1 25 1 Oppland 7 2 4 1

9. Antall klager direkte til kommunene Finnes ikke samlede tall Erfaringer - hypoteser

10. Klage- og vurderingstema; sykehjemsplass Avslag på søknad om plass Innvilgelse av plass, men satt på venteliste Utskrivning fra sykehjem Beboer får ikke nødvendig hjelp/forsvarlig oppfølging på sykehjemmet

11. Avslag på søknad om plass To vanlige begrunnelser for kommunens avslag Ikke behov Ikke plass, evt velger å gi hjemmetjenester Kommunen velger å yte hjemmebaserte tjenester Klagetemaet er altså rett til nødvendig helsehjelp, eksempel 1 Begrensninger i kommunens valgrett? Flytting mellom kommuner Søknad fra annen kommune enn bostedskommune må behandles Flytting fra utlandet Ikke samme plikt til å behandles søknad fra utlandet

12. Innvilget sykehjemsplass, men satt på venteliste Vanlig begrunnelse for kommunens avslag For tiden ikke plass Spørsmålet er da om hjemmetjenestene fyller hjelpebehovet Hvis retten bare kan oppfylles med plass i sykehjem, må plassen tildeles raskt Helsetilsynet bestemmer da umiddelbar iverksettelse, eksempel 2

13. Utskriving fra sykehjem To vanlige begrunnelser for kommunenes avslag Tidsbegrenset vedtak er løpt ut Omgjøring av et løpende vedtak Ad: Tidsbegrenset vedtak Spørsmålet er fortsatt en individuell vurdering av behov Ikke spørsmål om utsatt iverksettelse, men …

14. Utskriving av sykehjem, forts. Ad: Omgjøring av vedtak, fvl § 35 femte ledd ”… alminnelige forvaltningsrettslige prinsipper … ” Hensynene som taler for omgjøring må være vesentlig tyngre enn de som ikke taler for det – ”sterke grunner må til” Utflytting kan ikke baseres på økonomiske hensyn Eksempel 3

15. Hjemmesykepleie Vanlig begrunnelse for kommunens avslag eller begrensede innvilgelse Pasienten har ikke større behov enn tildelt hjelp Kommunen har ikke mer tilgjengelig hjelp Det er plass på sykehjem Klagebehandling av vedtak fra kommunen som gjelder både hjemmesykepleie og -hjelp Er psykiatriske sykepleietjenester å se som hjemmesykepleie?

16. Hjemmesykepleie forts. Problemstillinger knyttet til valg mellom hjemmesykepleie og plass i sykehjem. Kan pasienten kreve en bestemt type tjeneste Sykehjem? Hjemmesykepleie? Eksempel 4.

17. Hjemmesykeleie forts Kommunens organiseringsfrihet Prosesskrav Pasrl § 3-1 Kvalitetsforskriften § 3 Forsvarlighetskravet Kravet kan bare oppfylles i sykehjem (?) Kan pasientens tvinges inn i sykehjem?

18. Prøvingsretten Prøvingsretten følger av forvaltningsloven og den omfatter; Er rett faktum lagt til grunn? Er saksbehandlingsreglene fulgt? Er rett lovbestemmelse benyttet og rett tolket? Har skjønnsutøvelsen vært adekvat?

19. Klarlegging og prøving av fakta Føringer gitt av Statens helsetilsyn; Helsetilsynets plikt til å opplyse saken selv Opplysningene må belyse ”nå-situasjonen” Hovedsakelig skriftlig utredning, men Unntak i særlige situasjoner Pasienten må få se dokumentene i sak behandlet av kommunens klageorgan Alle berørte skal involveres for å belyse fakta Utreder vanligvis saken videre selv og treffer realitetsavgjørelse

20. Klarlegging og prøving av saksbehandlingen Utgangspunktet i fvl § 41; ”… vedtaket er likevel gyldig når det er grunn til å regne med at feilen ikke kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold.” Ved saksbehandlingsfeil, er det raskere grunn til å underkjenne skjønnspregede vedtak enn ved klart regelbundne vedtak. Dvs saker om hjemmesykepleie/sykehjemsplass Sender vanligvis saken tilbake til ny behandling

21. Klarlegging og prøving av rettsanvendelsen ”Nødvendig helsehjelp”: Prøvingen baseres dels på medisinske/helsefaglige vurderinger etikk/andre vurderinger Helsetilsynets policy Går også til dels inn i medisinske/helsefaglige vurderinger, særlig mht sykehjem/hj.sykepleie Treffer oftest ny realitetsavgjørelse

22. Klarlegging og prøving av forvaltningsskjønnet I saker som gjelder sykehjemsplass og hjemmesykepleie har prøvingen av forvaltningsskjønnet (”kan”- skjønnet en helt tilbaketrukket plass)

23. OPPSUMMERING Antallet klager Landsbasis Fylkesvis Typer avgjørelser Statens helsetilsyns veileder for avgjørelser Helsetilsynet i fylkenes tilnærming til sakene Betydningen av avgjørelsene Reformbehov?

  • Login