Ing. Silvia Aguilar Bobadilla - PowerPoint PPT Presentation

Nástroje ekologické politiky
Download
1 / 21

 • 73 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Nástroje ekologické politiky. Ing. Silvia Aguilar Bobadilla. Definice , cíle a principy p olitiky životního prostředí. Nástroje politiky životního prostředí. Státní politika životního prostředí v CŘ a její nástroje. Co znamená politika ŽP?. Politika životního prostředí v dané zemi

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Ing. Silvia Aguilar Bobadilla

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ing silvia aguilar bobadilla

Nástroje ekologické politiky

Ing. Silvia Aguilar Bobadilla


Ing silvia aguilar bobadilla

Definice, cílea principy

politiky životního prostředí

Nástroje politiky životního prostředí

Státní politika životního prostředí v CŘ

a její nástroje.


Ing silvia aguilar bobadilla

Co znamená politika ŽP?

Politika životního prostředí v dané zemi

znamená její orientaci na udržitelný rozvoj,

a to ve třech dimenzích:

v dimenzi sociální, ekonomické a ekologické.


Ing silvia aguilar bobadilla

Co představuje politika ŽP?

Zřizení potřebných orgánů a institucí

Přijetí určitých principů

Formulací zakladních cílů

Volbu vhodných nástrojů

Zakotvení nástrojů do platných právních norem

Kontrolu


Ing silvia aguilar bobadilla

Proč nástroje politiky ŽP?

Existence záporných ekologických externalit

k výše naznačeném rozporu v zájmech

subjektu-znečišt´ovatele a společnosti.


Ing silvia aguilar bobadilla

Základní nástroje politiky ŽP

Ekonomické

Poplatky

Pokuty

Daňe

Granty,dotace, subvence

Cla

Náhrada škod

Depozitně refundační

systemy

Pojištění

Administrativní

Zákazy, příkazy

Limity

Normy

Standardy


Ing silvia aguilar bobadilla

Politika životního prostředí v České republice

SPŽP je zásadní referenční dokument

pro ostatní sektorové i regionální politiky

 z hlediska životního prostředí.


Ing silvia aguilar bobadilla

Základní zásady ochrany životního prostředí

 • Zvyšování povědomí veřejnosti

  o otázkách životního prostředí

 • Zapojení veřejnosti

 • Hospodaření se zdroji a udržitelná spotřeba

 • Princip předběžné opatrnosti

 • Znečišťovatel platí

 • Zásada integrace


Ing silvia aguilar bobadilla

Cíle aktualizované SPŽP v prioritních oblastech

 • Ochrana přírody, krajiny a biologické rozmanitosti

 • Udržitelné využívání přírodních zdrojů,

  materiálové toky a nakládání s odpady

 • Životní prostředí a kvalita života

 • Ochrana klimatického systému Země a

  omezení dálkového přenosu znečištění ovzduší


Ing silvia aguilar bobadilla

Výzkum a vývoj

Právní nástroje

Zvyšování povědomí

veřejnosti

v otázkách žp (EVVO)

Nástroje

zapojování veřejnosti

Ekonomické nástroje

Nástroje realizace Státní politika životního prostředí v CŘ

Dobrovolné nástroje

Mezinárodní

spolupráce

Informační nástroje

Nástroje

strategického

plánování

Institucionální

nástroje


Ing silvia aguilar bobadilla

Zvyšování povědomí veřejnosti

v otázkách životního prostředí a (EVVO)

Podporovat

environmentální

vzdělávání výchovu a osvětu

Na všech stupních škol,

Pracovníků veřejné spravy,

Podikatelské sfera,

zemědědelců a zam.služeb,

NNO ,

Vychovávat

veřejnost

k preventivní

opatrnosti

vzhledem

k chemických

látkám a GMO.

Zvýšit právní

povědomí veřejnosti

ve věcech žp.


Ing silvia aguilar bobadilla

Právní nástroje

Horizontální právní předpisy.

Předpisy upravující ochranu

složek životního prostředí,

tedy ovzduší, vody a půdy,

včetně horninového prostředí

Předpisy upravující ochranu ekosystémů

Předpisy upravující ochranu

životního prostředí

před některými druhy ohrožení

Předpisy upravující organizační

zajištění ochrany životního prostředí.


Ing silvia aguilar bobadilla

Ekonomické nástroje

Připravit realizaci

ekologické daňové reformy

Zpracovat návrhy na možné

využívání netradičních

nástrojů

Posílit výdaje

ze statního rozpočtu na žp

Upravit strukturu

sytému plateb

za znečišt´ování a

využívaní žp

Podporovat ekonomickými

nástroji

preventivní opatření

v ochraně žp


Ing silvia aguilar bobadilla

Dobrovolné nástroje

Podpora rozvoje a implementaci stavajicích DN:

Označování ekologicky šetrných výrobků

Zavádění EMAS a ISO 14000

Principy čistší produkce

Zelené nakupování

Rozpracování a připrava IPP v souladu s postupy EU

Zabezpečení informovanost

podnikatelské a spotřebitelské sfery

Poporovat „ ozeleňování státní administrativy“


Ing silvia aguilar bobadilla

Informační nástroje

Podporovat vznik manažerského

Informačního systému

Zajistit informační podpuru MŽP o

Právu na informace o ŽP

www stránky MŽP

Přistupový portál ŽP

Mapovy server

Indikátorový server

Metainformační systém

Zdokonalit systém statistiky

a evidence odpadů

Podporovat

spolupráci s médii

Vytvářet integrovaný IS mezi

MŽP MZe MZ MPO


Ing silvia aguilar bobadilla

Nástroje strategického plánování

Mistní Agenda 21

Rozvoj celé komunity s

respektováním zásad udržitelného rozvoje.


Ing silvia aguilar bobadilla

Nástroje zapojování veřejnosti

Posilovat úlohu nestátních neziskových

Organizací,partneů pro UR

Zajistit účast obcí a veřejnosti při rozhodování

O využití nerostných zdrojů na jejich území.

Posílit aktivní zapojení občanů do péče o ŽP


Ing silvia aguilar bobadilla

Výzkum a vývoj

Využívat vědeckých institucí při formulování priorit

výzkumu a vývoje

Podporovat výzkum s cílem vytvořit efektivní nástroje

ochrany ŽP, především ekonomické.

Podporovat výzkum v oblasti studia

vlivů ŽP na lidské zdraví, změnu v ekosystémech,

efektivního využítí přirodních zdrojů, atd.


Ing silvia aguilar bobadilla

Mezinárodní spolupráce

Spolupráce a prosazování priorit v rámci EU.

Mezinárodní smlouvy

Spolupráce s mezinárodními organizacemi

Zahraniční rozvojová spolupráce


Ing silvia aguilar bobadilla

Institucionální nástroje

Zajistit spolupráci s institucemi EU

Zlepšit komunikaci mezi ústředními orgány státní spravy,

Kraji, akademickou obcí a občanskou společností.


Ing silvia aguilar bobadilla

Děkuji za pozornost!


 • Login