D U H O V Ý M O S T Bc. Eva Tischlerová projektový manažer - PowerPoint PPT Presentation

D U H O V Ý    M O S T
Download
1 / 30

 • 66 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

D U H O V Ý M O S T Bc. Eva Tischlerová projektový manažer. Jací jsme. vysoce profesní středisko pro výchovu mimo vyučování

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

D U H O V Ý M O S T Bc. Eva Tischlerová projektový manažer

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


D u h o v m o s t bc eva tischlerov projektov mana er

D U H O V Ý M O S T

Bc. Eva Tischlerová

projektový manažer


Jac jsme

Jací jsme

 • vysoce profesní středisko pro výchovu mimo vyučování

 • metodické centrum severního Plzeňska, okresní výtvarná a keramická dílna, kreativní techniky, environmentální výchova, nové formy práce v oblasti turistiky a sportu

 • projekty v rámci EU, ESF – OP RLZ

 • mobilní zařízení, vysoce flexibilní

 • kreativní kolektiv , má vytvořený soubor hodnot, které kolektiv považuje za důležité

 • dobrá značka, velmi kvalitní image – prostředí příjemné, stále se kreativně měnící

 • dobře propracovaný systém reklamy a propagace zařízení

 • klima důvěry, respektu mezi pedagogy i klienty


Jac jsme1

Jací jsme

 • vysoká spolupráce s rodiči včetně zapojení do činnosti

 • morálně etické prostředí

 • nízká absence kolektivu

 • vysoké pracovní nasazení

 • týmová spolupráce

 • rozšířená činnost do všech oblastí výchovně vzdělávací práce, zahrnující široké spektrum klientely od předškolních dětí pro dospělé

 • využívání nových forem práce- nezaměstnaní, sociálně handicapovaní, romské děti a mládež, práce s talenty- individuální přístup

 • organizátor okresních soutěží předmětových, uměleckých a sportovních


Jac jsme2

Jací jsme

 • vzrůstající počet klientů a pracovišť – 146 zájmových kroužků, 1.860 klientů v pravidelné činnosti( Kaznějov, Kralovice , Plasy, Žihle , Manětín, Nové Hamry okr. Nejdek, Obora u Kaznějova)

 • - vysoká návštěvnost na všech aktivitách (aktivity v rámci regionu)

 • zkušenosti v grantové politice

 • participace partnerů z podnikatelské sféry na naší činnosti


D u h o v m o s t bc eva tischlerov projektov mana er

O čem

 • Projekt pomáhá řešit společenský problém zajištění dalších možností pro rozšíření spektra vzdělávacích aktivit dětí a mládeže.

 • Jeho realizace přispěje nenásilnou formou k zapojení dětí a mládeže se sociálním znevýhodněním a speciálními vzdělávacími potřebami do výchovně vzdělávacích aktivit. Projekt reaguje na společenskou potřebu včasné integrace se zaměřením na klíčové kompetence a nutnost výchovy v oblasti sociálně výchovné a vzdělávací u všech cílových skupin, pro které je zpracován. Věnuje pozornost zvyšování a prohlubování odborné a pedagogické způsobilosti učitelů, odborných pracovníku ve školách, školských zařízeních a v PPP v Plzeňském kraji.


D u h o v m o s t bc eva tischlerov projektov mana er

O čem

 • Projekt chce provázat činnost středisek pro volný čas s odbornými pracovišti PPP v návaznosti na diagnostikování specifických zvláštností dětí a mládeže se speciálními vzdělávacími potřebami .

 • Usiluje o cílenou spolupráci s ÚP v návaznosti na jejich poradenskou a informační činnost s orientací na trh práce vůči osobám předčasně opouštějícím vzdělávací systém.


C l projektu

Cíl projektu

 • Přispět v rámci Plzeňského kraje k rozvoji dalšího vzdělávání učitelů a ostatních pracovníku ve školství v intencích požadavku na celoživotní učení, podporujících cílevědomou a kontinuální vzdělávací činnost, rozvíjející znalosti, dovednosti a klíčové kompetence.

 • Vybavit učitele a ostatní pracovníky ve školství relevantními poznatky obecného a specifického charakteru, podpořit rozvoj jejich schopností pro tvůrčí činnost a dovednosti, které prohloubí a rozšíří jejich profesní kompetence a povedou k pozitivním změnám klimatu na školách a ve školských zařízeních.


C l projektu1

Cíl projektu

 • Podpořit osobnostní a profesní růst učitelů a ostatních pracovníků ve školství a zefektivnit jejich práci s "problémovými" žáky rozvojem sociálních dovedností, schopností, na jejichž základe lépe porozumí sebedestruktivním projevům nezletilých a mladistvých jedinců a kompetencím, umožňujícím jim efektivně reagovat na manipulativní pokusy problémových žáků.


S k m

S kým

Partnery projektu jsou 3 střediska volného času dětí a mládeže, které společně s realizátorem projektu vykrývají 4 okresy Plzeňského kraje (PM, PS, PJ, TC) a dále PPP zabezpečující poradenskou činnost v rámci celého kraje.


Jak dlouho

Jak dlouho

Doba trvání projektu: 18 měsíců

Udržitelnost projektu:

 • Projekt navazuje na dlouholeté zkušenosti z práce s neorganizovanými dětmi a mládeží v Plzeňském kraji. Získané prostředky (vybavení, informační materiál, počítačové a programové vybavení) budou dále využívány pro potřeby pedagogů a účastníků zájmového vzdělávání zúčastněných středisek volného času.

 • Další financování by mělo být zabezpečeno získáváním vlastních mimorozpočtových zdrojů a finančních prostředků v rámci grantové politiky kraje, státu, EU a ESF.

 • Proškolení pedagogičtí pracovníci budou po skončení projektu předávat své zkušenosti a nově nabyté vědomosti dále – především svým žákům, kolegům, ale mnohdy i široké veřejnosti - ve svých působištích.


Jak dlouho1

Jak dlouho

 • Vzhledem k tomu, že do projektu je zapojeno kromě žadatele dalších deset subjektů, předpokládáme, že udržitelnost činností po skončení podpory je prokazatelná.

 • Další finanční prostředky budou zajištěny z mimorozpočtových zdrojů SVČ, sponzorsky, z grantu KÚ Plzeňského kraje, popř. v rámci grantové politiky měst a obcí.

 • Dalšími podílníky budou muset být sami klienti z cílových skupin projektu (pedagogové, rodiče, děti a ostatní)


Kl ov aktivity

Klíčové aktivity

1. Environmentální výchova, zdravý životní styl a

ochrana životního prostředí

2. Semináře a besedy, vzdělávací aktivity

3. Rozšíření pedagogicko-psychologických

kompetencí pedagogů a odborných pracovníků

4. Výchovně vzdělávací tvořivé dílny

5. Výchovně vzdělávací hravé programy

6. Pobytové výchovně vzdělávací kurzy

7. Informační a poradenská činnost a služby


Kl ov aktivity1

Klíčové aktivity

8. Zdokonalování počítačové gramotnosti dětí a mládeže

se speciálními vzdělávacími potřebami

9. Jazyková gramotnost - programy a kurzy

10. Publicita-přenos informací,propagace, reklama, příprava

tiskovin, metodických materiálů

11. Lektorská a metodická činnost, besedy, semináře

12. Pracovní seminář

13. Organizační činnost a odborné vedení projektu,

administrace, hospodaření

14. Ostatní materiálové zabezpečení


Jak jsme na tom

Jak jsme na tom?


Jak jsme na tom1

Jak jsme na tom?


Jak jsme na tom2

Jak jsme na tom?


Statistika ke dni 20 prosince 2007

Statistika ke dni 20. prosince 2007

Akce zajišťovalo celkem 129 vzdělavatelů, z toho bylo celkem 106 žen.

Akce pro děti zajišťovalo celkem 107 vzdělavatelů, z toho bylo 94 žen.

Akce pro pedagogy zajišťovalo celkem 22 vzdělavatelů, z toho bylo 12 žen.

Při dosavadní realizaci projektu bylo podpořeno 19 vzdělávacích zařízení pro děti a 5 vzdělávacích zařízení pro pedagogy.

Akcí se zúčastnilo celkově 13 pedagogických pracovníků mladších 25 let, z toho bylo 9 žen. Dále 40 pedagogů starších 50 let, z toho 37 žen.

V uskutečněných akcích bylo celkem podpořeno 2 029 osob z toho 1 256 žen.

V akcích pro děti bylo celkem podpořeno 1 693, z toho 948 žen.

V akcích pro pedagogy bylo podpořeno celkem 336 osob, z toho je 308 žen.

V projektu byl zpracován 1 výstup - souhrnný hodnotící materiál „Jak jsme na tom?“


Intervence na kol ch

Intervence na školách


Erp n rozpo tu projektu

Čerpání rozpočtu projektu


Co ci na z v r

Co říci na závěr

 • Dovolte mi malé ohlédnutí v plnění klíčových aktivit projektu za dvanáct měsíců práce a úsilí v rámci projektu Duhový most z OPRLZ ESF EU v Plzeňském kraji.

 • Měla jsem možnost setkat se s pedagogy, kteří jsou na různých pozicích ve výchovně vzdělávací práci s dětmi, mládeží, ale i dospělými.

 • Mohla jsem hovořit s různými lidmi, vyslechla jsem názory na výchovně vzdělávací práci v oblastech, které řeší projekt, jednala jsem s dětmi, kolegy, lektory, ale též nahlédla do systému práce některých ředitelů škol a školských zařízení.


Co ci na z v r1

Co říci na závěr

 • Je třeba říci, že když jsem jako manažerka projektu psala a následně předkládala projekt na MŠMT k posouzení, netušila jsem jaká úskalí i překvapení v mé práci mě potkají.

 • Chtěla bych Vám všem, kteří jste se do projektu zapojili jako partneři, vzdělavatelé, frekventanti ve vzdělávacích kurzech v rámci DVPP nebo jako pozorovatelé velice poděkovat a říci Vám, že si vážím toho, že chcete svojí účastí pomoci ke zlepšení situace v oblasti práce se skupinami dětí a mládeže se speciálními vzdělávacími potřebami, ale i ve vztahu k žákům se specifickými problémy a nepřiměřeným stupněm chování. Váš upřímný zájem o náš projekt a to, co jsme pro Vás v projektu připravili, pomůže v orientaci nejen při Vaší profesi, ale i k novému bohatšímu pohledu na různé skupiny dětí, mládeže, ale i dospělých.

 • V závěru našeho hodnocení bych ráda reagovala na jednotlivé klíčové aktivity projektu.


Dvpp v oblasti pr ce s d tmi a ml de se speci ln mi vzd l vac mi pot ebami

DVPP v oblasti práce s dětmi a mládeží se speciálními vzdělávacími potřebami

Klíčové aktivity č.1. – 3.

Snaha dát možnost pedagogům z Plzeňského kraje, aby si prohloubili znalosti v oblasti sociálního managementu, projevů chování nezletilých a mladistvých v konfrontaci s pedagogickým pracovníkem a v komunikativních dovednostech s následnou intervencí do výchovně vzdělávacího systému v domovských školách. Pokud mohu objektivně hodnotit zájem o toto vzdělávání, mohu s čistým svědomím konstatovat, že ačkoli je tato oblast stále ještě u mnohých pedagogů oblastí s mnoha otazníky a práce je velice náročná nebyl o toto vzdělávání tak velký zájem jak jsme při tvorbě projektu předpokládali.

Důvodem malého zájmu může být:

 • neochota se vzdělávat

 • neochota ředitelů škol a školských zařízení předávat informace

 • neochota měnit rozvrh hodin a platit přesčasové hodiny suplujícím učitelům

 • ředitelé se ve své pozici cítí být ohroženi příliš vzdělanými kolegy

 • ředitelství škol se zdá tento problém na jejich škole nepodstatný, neřešitelný či nezajímavý

 • učitelé nechtějí trávit další čas mimo školu aktivním sebevzděláváním

 • učitelé nemají zájem o práci s touto skupinou dětí a mládeže

 • učitelé se touto oblastí nechtějí zabývat

 • pro učitele není tato oblast prestižní


Dvpp a oblast zdrav ho ivotn ho stylu

DVPP a oblast zdravého životního stylu

Kladné stránky

 • předání zkušeností a získání nových

 • flexibilita a kreativnost

 • nové formy práce

 • poznání sebe sama

 • navázaní zajímavých a nových kontaktů

 • uplatnění v dalším profesním růstu


Slab str nky

Slabé stránky

Slabé stránky

(z pohledu účastníků)

 • časová náročnost

 • stres z otevření se před ostatními

 • odhalení svých nedokonalostí

 • nahrazování chybějících hodin


Aktivity pro d ti a ml de

Aktivity pro děti a mládež

Zájem o klíčové aktivity č.4. až 9. mnohonásobně převýšil náš původní plán.

Pozitiva

 • nové poznatky

 • adaptace na nové prostředí a nové lidi

 • terapie a diagnostikování pomocí hry a kreativních dovedností

 • posílení zdravého sebevědomí

 • průprava motorických schopností

 • prevence proti negativním patologickým jevům


Informace inovace publicita

Informace , inovace, publicita

Opatření pro zajištění publicity

Projekt Duhový most je prezentován svým názvem a logem ESF v souladu s manuálem vizuální identity ( MPSV).

Prezentace je prováděna prostřednictvím:

 • tiskovin – letáků, plakátů, informační tabulí, samolepek, klíčenek,propisovacích tužek,

 • medializace - regionální tisk, regionální televize a radiové stanice,

 • domovských stránek partnerů projektu a vlastními stránkami projektu.

  V čem je projekt inovativní

  Předkládaný projekt zvyšuje možnosti a příležitosti dětí se speciálními vzdělávacími potřebami k jejich nadstandardnímu zapojení do života prostřednictvím zájmového vzdělávání.

  Projekt umožňuje zpětnou vazbu poradenským zařízením v posouzení chování dětí a mládeže se speciálními vzdělávacími potřebami v neobvyklých životních situacích.


P ed v n informac

Předávání informací

Daří se izolovat jedince, kteří negativně ovlivňují třídu či skupinu vrstevníků. Během programů se žáci učí účinným a asertivním, ale nekonfliktním způsobům komunikace, vzájemné toleranci a úctě. Používá se psychologických her a zážitkových  postupů, které vedou k  sebepoznání a osobnímu rozvoji a růstu.

Navázaní kontaktů s rodinou.

Vzájemná participace na výchově a předávání zásadních informací mezi všemi institucemi působícími na výchovu a vzdělávání dětí a mládeže.


Co dodat

Co dodat

 • Mnoho pozitivně smýšlejících lidí

 • Radost z každého dne ve své profesi s naplněním smyslu života a svého profesního uplatnění

 • Kreativní děti, které chtějí umět a vědět

 • Nekonfliktní vztahy

 • Víru v sebe sama, v ostatní lidi, ve svět kolem nás

 • Milovat a být milován

 • Chránit sebe i svou rodinu

 • Rozdávat pozitivní energii, na svět se dívat s nadhledem a lidi kolem sebe chápat a vnímat s ohledem


Udr itelnost

Udržitelnost

 • Pokud budete v naší blízkosti a budete cítit, že je nutné nezůstávat za dveřmi, ale je nutné je nechat alespoň pootevřené, budeme tu pro Vás s naším Duhovým mostem.

  Váš realizační tým


Kontakt

Kontakt

 • Kontakt

  DDM Radovánek

  Bc. Eva Tischlerová

 • Tel.: 373 332 229

 • Email.: tischlerova@radovanek.cz


 • Login