D U H O V Ý    M O S T
Download
1 / 30

D U H O V Ý M O S T Bc. Eva Tischlerová projektový manažer - PowerPoint PPT Presentation


 • 78 Views
 • Uploaded on

D U H O V Ý M O S T Bc. Eva Tischlerová projektový manažer. Jací jsme. vysoce profesní středisko pro výchovu mimo vyučování

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' D U H O V Ý M O S T Bc. Eva Tischlerová projektový manažer' - sonora


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

D U H O V Ý M O S T

Bc. Eva Tischlerová

projektový manažer


Jac jsme
Jací jsme

 • vysoce profesní středisko pro výchovu mimo vyučování

 • metodické centrum severního Plzeňska, okresní výtvarná a keramická dílna, kreativní techniky, environmentální výchova, nové formy práce v oblasti turistiky a sportu

 • projekty v rámci EU, ESF – OP RLZ

 • mobilní zařízení, vysoce flexibilní

 • kreativní kolektiv , má vytvořený soubor hodnot, které kolektiv považuje za důležité

 • dobrá značka, velmi kvalitní image – prostředí příjemné, stále se kreativně měnící

 • dobře propracovaný systém reklamy a propagace zařízení

 • klima důvěry, respektu mezi pedagogy i klienty


Jac jsme1
Jací jsme

 • vysoká spolupráce s rodiči včetně zapojení do činnosti

 • morálně etické prostředí

 • nízká absence kolektivu

 • vysoké pracovní nasazení

 • týmová spolupráce

 • rozšířená činnost do všech oblastí výchovně vzdělávací práce, zahrnující široké spektrum klientely od předškolních dětí pro dospělé

 • využívání nových forem práce- nezaměstnaní, sociálně handicapovaní, romské děti a mládež, práce s talenty- individuální přístup

 • organizátor okresních soutěží předmětových, uměleckých a sportovních


Jac jsme2
Jací jsme

 • vzrůstající počet klientů a pracovišť – 146 zájmových kroužků, 1.860 klientů v pravidelné činnosti( Kaznějov, Kralovice , Plasy, Žihle , Manětín, Nové Hamry okr. Nejdek, Obora u Kaznějova)

 • - vysoká návštěvnost na všech aktivitách (aktivity v rámci regionu)

 • zkušenosti v grantové politice

 • participace partnerů z podnikatelské sféry na naší činnosti


O čem

 • Projekt pomáhá řešit společenský problém zajištění dalších možností pro rozšíření spektra vzdělávacích aktivit dětí a mládeže.

 • Jeho realizace přispěje nenásilnou formou k zapojení dětí a mládeže se sociálním znevýhodněním a speciálními vzdělávacími potřebami do výchovně vzdělávacích aktivit. Projekt reaguje na společenskou potřebu včasné integrace se zaměřením na klíčové kompetence a nutnost výchovy v oblasti sociálně výchovné a vzdělávací u všech cílových skupin, pro které je zpracován. Věnuje pozornost zvyšování a prohlubování odborné a pedagogické způsobilosti učitelů, odborných pracovníku ve školách, školských zařízeních a v PPP v Plzeňském kraji.


O čem

 • Projekt chce provázat činnost středisek pro volný čas s odbornými pracovišti PPP v návaznosti na diagnostikování specifických zvláštností dětí a mládeže se speciálními vzdělávacími potřebami .

 • Usiluje o cílenou spolupráci s ÚP v návaznosti na jejich poradenskou a informační činnost s orientací na trh práce vůči osobám předčasně opouštějícím vzdělávací systém.


C l projektu
Cíl projektu

 • Přispět v rámci Plzeňského kraje k rozvoji dalšího vzdělávání učitelů a ostatních pracovníku ve školství v intencích požadavku na celoživotní učení, podporujících cílevědomou a kontinuální vzdělávací činnost, rozvíjející znalosti, dovednosti a klíčové kompetence.

 • Vybavit učitele a ostatní pracovníky ve školství relevantními poznatky obecného a specifického charakteru, podpořit rozvoj jejich schopností pro tvůrčí činnost a dovednosti, které prohloubí a rozšíří jejich profesní kompetence a povedou k pozitivním změnám klimatu na školách a ve školských zařízeních.


C l projektu1
Cíl projektu

 • Podpořit osobnostní a profesní růst učitelů a ostatních pracovníků ve školství a zefektivnit jejich práci s "problémovými" žáky rozvojem sociálních dovedností, schopností, na jejichž základe lépe porozumí sebedestruktivním projevům nezletilých a mladistvých jedinců a kompetencím, umožňujícím jim efektivně reagovat na manipulativní pokusy problémových žáků.


S k m
S kým

Partnery projektu jsou 3 střediska volného času dětí a mládeže, které společně s realizátorem projektu vykrývají 4 okresy Plzeňského kraje (PM, PS, PJ, TC) a dále PPP zabezpečující poradenskou činnost v rámci celého kraje.


Jak dlouho
Jak dlouho

Doba trvání projektu: 18 měsíců

Udržitelnost projektu:

 • Projekt navazuje na dlouholeté zkušenosti z práce s neorganizovanými dětmi a mládeží v Plzeňském kraji. Získané prostředky (vybavení, informační materiál, počítačové a programové vybavení) budou dále využívány pro potřeby pedagogů a účastníků zájmového vzdělávání zúčastněných středisek volného času.

 • Další financování by mělo být zabezpečeno získáváním vlastních mimorozpočtových zdrojů a finančních prostředků v rámci grantové politiky kraje, státu, EU a ESF.

 • Proškolení pedagogičtí pracovníci budou po skončení projektu předávat své zkušenosti a nově nabyté vědomosti dále – především svým žákům, kolegům, ale mnohdy i široké veřejnosti - ve svých působištích.


Jak dlouho1
Jak dlouho

 • Vzhledem k tomu, že do projektu je zapojeno kromě žadatele dalších deset subjektů, předpokládáme, že udržitelnost činností po skončení podpory je prokazatelná.

 • Další finanční prostředky budou zajištěny z mimorozpočtových zdrojů SVČ, sponzorsky, z grantu KÚ Plzeňského kraje, popř. v rámci grantové politiky měst a obcí.

 • Dalšími podílníky budou muset být sami klienti z cílových skupin projektu (pedagogové, rodiče, děti a ostatní)


Kl ov aktivity
Klíčové aktivity

1. Environmentální výchova, zdravý životní styl a

ochrana životního prostředí

2. Semináře a besedy, vzdělávací aktivity

3. Rozšíření pedagogicko-psychologických

kompetencí pedagogů a odborných pracovníků

4. Výchovně vzdělávací tvořivé dílny

5. Výchovně vzdělávací hravé programy

6. Pobytové výchovně vzdělávací kurzy

7. Informační a poradenská činnost a služby


Kl ov aktivity1
Klíčové aktivity

8. Zdokonalování počítačové gramotnosti dětí a mládeže

se speciálními vzdělávacími potřebami

9. Jazyková gramotnost - programy a kurzy

10. Publicita-přenos informací,propagace, reklama, příprava

tiskovin, metodických materiálů

11. Lektorská a metodická činnost, besedy, semináře

12. Pracovní seminář

13. Organizační činnost a odborné vedení projektu,

administrace, hospodaření

14. Ostatní materiálové zabezpečení

Statistika ke dni 20 prosince 2007
Statistika ke dni 20. prosince 2007

Akce zajišťovalo celkem 129 vzdělavatelů, z toho bylo celkem 106 žen.

Akce pro děti zajišťovalo celkem 107 vzdělavatelů, z toho bylo 94 žen.

Akce pro pedagogy zajišťovalo celkem 22 vzdělavatelů, z toho bylo 12 žen.

Při dosavadní realizaci projektu bylo podpořeno 19 vzdělávacích zařízení pro děti a 5 vzdělávacích zařízení pro pedagogy.

Akcí se zúčastnilo celkově 13 pedagogických pracovníků mladších 25 let, z toho bylo 9 žen. Dále 40 pedagogů starších 50 let, z toho 37 žen.

V uskutečněných akcích bylo celkem podpořeno 2 029 osob z toho 1 256 žen.

V akcích pro děti bylo celkem podpořeno 1 693, z toho 948 žen.

V akcích pro pedagogy bylo podpořeno celkem 336 osob, z toho je 308 žen.

V projektu byl zpracován 1 výstup - souhrnný hodnotící materiál „Jak jsme na tom?“
Co ci na z v r
Co říci na závěr

 • Dovolte mi malé ohlédnutí v plnění klíčových aktivit projektu za dvanáct měsíců práce a úsilí v rámci projektu Duhový most z OPRLZ ESF EU v Plzeňském kraji.

 • Měla jsem možnost setkat se s pedagogy, kteří jsou na různých pozicích ve výchovně vzdělávací práci s dětmi, mládeží, ale i dospělými.

 • Mohla jsem hovořit s různými lidmi, vyslechla jsem názory na výchovně vzdělávací práci v oblastech, které řeší projekt, jednala jsem s dětmi, kolegy, lektory, ale též nahlédla do systému práce některých ředitelů škol a školských zařízení.


Co ci na z v r1
Co říci na závěr

 • Je třeba říci, že když jsem jako manažerka projektu psala a následně předkládala projekt na MŠMT k posouzení, netušila jsem jaká úskalí i překvapení v mé práci mě potkají.

 • Chtěla bych Vám všem, kteří jste se do projektu zapojili jako partneři, vzdělavatelé, frekventanti ve vzdělávacích kurzech v rámci DVPP nebo jako pozorovatelé velice poděkovat a říci Vám, že si vážím toho, že chcete svojí účastí pomoci ke zlepšení situace v oblasti práce se skupinami dětí a mládeže se speciálními vzdělávacími potřebami, ale i ve vztahu k žákům se specifickými problémy a nepřiměřeným stupněm chování. Váš upřímný zájem o náš projekt a to, co jsme pro Vás v projektu připravili, pomůže v orientaci nejen při Vaší profesi, ale i k novému bohatšímu pohledu na různé skupiny dětí, mládeže, ale i dospělých.

 • V závěru našeho hodnocení bych ráda reagovala na jednotlivé klíčové aktivity projektu.


Dvpp v oblasti pr ce s d tmi a ml de se speci ln mi vzd l vac mi pot ebami
DVPP v oblasti práce s dětmi a mládeží se speciálními vzdělávacími potřebami

Klíčové aktivity č.1. – 3.

Snaha dát možnost pedagogům z Plzeňského kraje, aby si prohloubili znalosti v oblasti sociálního managementu, projevů chování nezletilých a mladistvých v konfrontaci s pedagogickým pracovníkem a v komunikativních dovednostech s následnou intervencí do výchovně vzdělávacího systému v domovských školách. Pokud mohu objektivně hodnotit zájem o toto vzdělávání, mohu s čistým svědomím konstatovat, že ačkoli je tato oblast stále ještě u mnohých pedagogů oblastí s mnoha otazníky a práce je velice náročná nebyl o toto vzdělávání tak velký zájem jak jsme při tvorbě projektu předpokládali.

Důvodem malého zájmu může být:

 • neochota se vzdělávat

 • neochota ředitelů škol a školských zařízení předávat informace

 • neochota měnit rozvrh hodin a platit přesčasové hodiny suplujícím učitelům

 • ředitelé se ve své pozici cítí být ohroženi příliš vzdělanými kolegy

 • ředitelství škol se zdá tento problém na jejich škole nepodstatný, neřešitelný či nezajímavý

 • učitelé nechtějí trávit další čas mimo školu aktivním sebevzděláváním

 • učitelé nemají zájem o práci s touto skupinou dětí a mládeže

 • učitelé se touto oblastí nechtějí zabývat

 • pro učitele není tato oblast prestižní


Dvpp a oblast zdrav ho ivotn ho stylu
DVPP a oblast zdravého životního stylu

Kladné stránky

 • předání zkušeností a získání nových

 • flexibilita a kreativnost

 • nové formy práce

 • poznání sebe sama

 • navázaní zajímavých a nových kontaktů

 • uplatnění v dalším profesním růstu


Slab str nky
Slabé stránky

Slabé stránky

(z pohledu účastníků)

 • časová náročnost

 • stres z otevření se před ostatními

 • odhalení svých nedokonalostí

 • nahrazování chybějících hodin


Aktivity pro d ti a ml de
Aktivity pro děti a mládež

Zájem o klíčové aktivity č.4. až 9. mnohonásobně převýšil náš původní plán.

Pozitiva

 • nové poznatky

 • adaptace na nové prostředí a nové lidi

 • terapie a diagnostikování pomocí hry a kreativních dovedností

 • posílení zdravého sebevědomí

 • průprava motorických schopností

 • prevence proti negativním patologickým jevům


Informace inovace publicita
Informace , inovace, publicita

Opatření pro zajištění publicity

Projekt Duhový most je prezentován svým názvem a logem ESF v souladu s manuálem vizuální identity ( MPSV).

Prezentace je prováděna prostřednictvím:

 • tiskovin – letáků, plakátů, informační tabulí, samolepek, klíčenek,propisovacích tužek,

 • medializace - regionální tisk, regionální televize a radiové stanice,

 • domovských stránek partnerů projektu a vlastními stránkami projektu.

  V čem je projekt inovativní

  Předkládaný projekt zvyšuje možnosti a příležitosti dětí se speciálními vzdělávacími potřebami k jejich nadstandardnímu zapojení do života prostřednictvím zájmového vzdělávání.

  Projekt umožňuje zpětnou vazbu poradenským zařízením v posouzení chování dětí a mládeže se speciálními vzdělávacími potřebami v neobvyklých životních situacích.


P ed v n informac
Předávání informací

Daří se izolovat jedince, kteří negativně ovlivňují třídu či skupinu vrstevníků. Během programů se žáci učí účinným a asertivním, ale nekonfliktním způsobům komunikace, vzájemné toleranci a úctě. Používá se psychologických her a zážitkových  postupů, které vedou k  sebepoznání a osobnímu rozvoji a růstu.

Navázaní kontaktů s rodinou.

Vzájemná participace na výchově a předávání zásadních informací mezi všemi institucemi působícími na výchovu a vzdělávání dětí a mládeže.


Co dodat
Co dodat

 • Mnoho pozitivně smýšlejících lidí

 • Radost z každého dne ve své profesi s naplněním smyslu života a svého profesního uplatnění

 • Kreativní děti, které chtějí umět a vědět

 • Nekonfliktní vztahy

 • Víru v sebe sama, v ostatní lidi, ve svět kolem nás

 • Milovat a být milován

 • Chránit sebe i svou rodinu

 • Rozdávat pozitivní energii, na svět se dívat s nadhledem a lidi kolem sebe chápat a vnímat s ohledem


Udr itelnost
Udržitelnost

 • Pokud budete v naší blízkosti a budete cítit, že je nutné nezůstávat za dveřmi, ale je nutné je nechat alespoň pootevřené, budeme tu pro Vás s naším Duhovým mostem.

  Váš realizační tým


Kontakt
Kontakt

 • Kontakt

  DDM Radovánek

  Bc. Eva Tischlerová

 • Tel.: 373 332 229

 • Email.: [email protected]


ad