marta kami ska feldman
Download
Skip this Video
Download Presentation
Marta Kamińska - Feldman

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Marta Kamińska - Feldman - PowerPoint PPT Presentation


 • 131 Views
 • Uploaded on

Marta Kamińska - Feldman. KATEDRA OSOBOWOŚCI WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UW. SUBIEKTYWIZM PERCEPCJI I PRZETWARZANIA INFORMACJI. WYKŁAD 3. Czy możemy wierzyć zmysłom? (Wróbel, 2001). Czy możemy wierzyć zmysłom?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Marta Kamińska - Feldman' - sibley


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
marta kami ska feldman

Marta Kamińska - Feldman

KATEDRA OSOBOWOŚCI WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UW

czy mo emy wierzy zmys om
Czy możemy wierzyć zmysłom?
 • Niezależnie od etapu rozwoju podstawowym zadaniem każdego mózgu jest zapewnienie przeżycia gatunku, a nie dokładność odwzorowania świata zewnętrznego.
 • Wrażenia zmysłowe jakich doznajemy, zależą od zaprogramowanych genetycznie połączeń między komórkami mózgu oraz ich modyfikacji powstałych w czasie uczenia się osobniczego. Zasady szybkiego przetwarzania informacji, wytworzone w sieci neuronowej mózgu implikują uproszczenia, których przejawem są złudzenia percepcyjne i błędne oceny emocjonalne.
 • To implikuje, że nigdy nie zobaczymy świata nieprzefiltrowanego przez własny mózg i jesteśmy skazani na subiektywizm ograniczonej percepcji.
nie wiadomo percepcyjna poznawcza i emocjonalna z perspektywy psychologii klinicznej
Nieświadomość percepcyjna, poznawcza i emocjonalna z perspektywy psychologii klinicznej

W neuropsychologii klinicznej analiza nieświadomych procesów przetwarzania opiera się

na następujących założeniach:

 • Procesy nieświadome i świadome są regulowane przez odrębne funkcjonalnie i strukturalne systemy mózgowe
 • Mózgowa regulacja ludzkiej aktywności ma przede wszystkim charakter nieświadomy (procesy świadome to końcowy etap)
 • Czynności nieświadome szybkie i poza kontrolą, a świadome, oparte głownie na werbalizacji, mają charakter sekwencyjny i refleksyjny
 • Mimo przewagi przetwarzania nieświadomego, doznajemy przede wszystkim uczucia świadomego doświadczania dzięki zdolności systemów mózgowych do integracji
 • Integracja nie jest procesem łatwym, nawet gdy mózg funkcjonuje normalnie
 • Mózg nie jest w stanie wytworzyć skutecznych strategii w momencie zakłóceń w jego funkcjonowaniu, pojawiają się specyficzne zaburzenia neuropsychologiczne
 • Zaburzenia te przejawiają się w dysocjacji funkcjonowania systemów mózgowych regulujących procesy nieświadome i świadome: nieświadomość działa prawie normalnie, a świadomość jest zaburzona (kontrola nieświadomości przez świadomość)
nie wiadomo percepcyjna
Nieświadomość percepcyjna
 • Widzenie mimo ślepoty(rozległe uszkodzenie kory prążkowia) – pacjent jest w stanie skoncentrować uwagę na bodźcu, rozpoznać jego cechy i adekwatnie zareagować, bez możliwości świadomego doświadczania percepcji i z przekonaniem, że nic nie widzi. To świadczy o rozdzielności systemów świadomego i nieświadomego.
 • Zespół Antona(uszkodzone obszary asocjacyjnej kory wzrokowej) – pacjent nie wie, że nie widzi i zachowuje się jakby widział. (towarzyszy temu zespołowi anosognozja).
 • Anosognozia(Grabowska, 2001) – uszkodzenie ciemieniowych okolic prawej półkuli mózgu. Pacjenci dotknięci lewostronnym niedowładem lub paraliżem zachowują się tak, jakby nic o nim nie wiedzieli. Hipoteza Ramachandrana: dwie półkule mózgowe odgrywają odmienną rolę w kontroli naszego zachowania. Ale chodzi tu o różnice dotyczące odmiennych sfer, niż te, które tradycyjnie uważa się za charakterystyczne dla działania lewej i prawej półkuli, a więc funkcje werbalne i wzrokowo- przestrzenne.

Wegług Ramachandrana:

 • Zadaniem lewej półkuli jest tworzenie wewnętrznie spójnych modeli świata i zapewnienie ich stabilności. W przypadku zderzenia z informacjami nieprzystającymi do modelu uruchamiane są mechanizmy obronne (zaprzeczania, wyparcia, konfabulacji)
 • Zadania półkuli prawej odwrotne (adwokat diabła): uruchamiane są wówczas, gdy „dziwne” informacje przekroczą pewien próg i należy zrewidować dotychczasowy model.
 • Prosopagnozja– trudności w rozpoznawaniu znajomych osób. Zachowana nieświadoma percepcja nie zmienia świadomego przekonania pacjenta, że nie zna widzianej twarzy
 • Zespół Capgrasa(Grabowska, 2001) – pacjent traktuje swoich bliskich (żonę, męża, dzieci) jak podstawione osoby, oszustów, którzy są jego krewnymi.
slide8
Nieświadomość poznawcza

Amnezja – niepamięć zdarzeń bieżących (amnezja następcza), uprzednich (wsteczna), dezorientacje w miejscu i czasie, konfabulacje (zmyślenia). Zachowane jest nieświadome zapamiętywanie i przypominanie

Nieświadomość emocjonalna

Anozodiaforia – zachowana nieświadoma wiedza emocjonalna, a zaburzona głęboko świadoma wiedza emocjonalna (zaburzenia uczuć) tu m.in. zespół Phineasa Gage’a

slide9
Przykłady zniekształceń w percepcji i przetwarzaniu informacji Katalog Prawidłowości Psychologicznych (Brycz, 2004)
slide10
Tendencyjność człowieka w spostrzeganiu i myśleniu od dawna fascynuje psychologów. Owe odchylenia od racjonalności są prawidłowościami psychologicznymi, powszechnymi sposobami poznawania świata i ludzi.

Często też niezdolność człowieka do posługiwania się normatywnymi regułami wnioskowań nie ma większego wpływu na umiejętność radzenia sobie w codziennym życiu.

Dowody:

 • zbyt wielki koszt uzyskania całkiem pewnych informacji
 • teorie ewolucyjne

Często jednak także ludzie cierpią z powodu pułapek oceniania, bądź wpadają w szpony wpływu społecznego.

prawid owo ci oceniania i atrybucji
Prawidłowości oceniania i atrybucji
 • Projekcje: obronna, asymilacyjna, komplementarna
 • Fałszywe poczucie powszechności
 • Ukryte teorie osobowości
 • Pozytywny (efekt aureoli) i negatywny efekt hallo (efekt diabelski)
 • Fundamentalny błąd atrybucji
 • Skłonność do przeceniania w retrospekcji prawdopodobieństwa zdarzeń dokonanych
 • Asymetria pozytywna w atrybucji zdolności
 • Asymetria negatywna w atrybucji moralności
 • Myślenie egocentryczne wywodzące się ze złudzenia kontroli
prawid owo ci procesu podejmowania decyzji
Prawidłowości procesu podejmowania decyzji
 • Sprzeniewierzenie się wymogom rachunku prawdopodobieństwa
 • Tendencyjne uzasadnianie wyboru wstępnego
 • Żal podecyzyjny
 • Wzrost przekonania o słuszności wyboru
inne prawid owo ci procesu spostrzegania spo ecznego
Inne prawidłowości procesu spostrzegania społecznego
 • Wpływ pierwszego wrażenia, czy efekt pierwszeństwa
 • Efekt świeżości
 • Centralność cech
 • Iluzoryczna kontrola
 • Iluzoryczna wolność
 • Przecenianie własnego udziału w procesach zespołowych
 • Centryzm grupowy
 • Inklinacja pozytywna
 • Złudzenie patetyczne
 • Wpływ podobieństwa na poziom sympatii
prawid owo ci procesu rozpoznawania i przypominania informacji
Prawidłowości procesu rozpoznawania i przypominania informacji
 • Wpływ oczekiwań na przypominanie
 • Organizacja danych wokół schematu w procesie zapamiętywania
 • Wpływ heurystyki dostępności na zapamiętywanie
prawid owo ci procesu rozwi zywania problem w
Prawidłowości procesu rozwiązywania problemów
 • Wpływ heurystyki widoczności na wnioskowanie
 • Heurystyka reprezentatywności
prawid owo ci i odchylenia od racjonalno ci w my leniu logicznym
Prawidłowości i odchylenia od racjonalności w myśleniu logicznym
 • Iluzoryczna korelacja
 • Nieprawidłowa generalizacja
 • Efekt zbladnięcia
 • Złudzenie gracza
 • Ignorowanie statystycznego „prawa wielkich liczb”
 • Efekt audytorium
 • Facilitacja społeczna
 • Samoutrudnianie
 • Próżniactwo społeczne
 • Wyuczona bezradność
inne prawid owo ci psychologiczne
Inne prawidłowości psychologiczne
 • Warunkowanie klasyczne
 • Warunkowanie instrumentalne
 • Zjawisko samej ekspozycji
 • Teoria dysonansu poznawczego
 • Autokoncentracja a zgodność postaw z zachowaniem
 • Efekt bumerangowy dla cenzury
 • I i II prawo Yerkesa – Dodsona
 • Dehumanizacja ofiary
 • Zjawisko reaktancji
 • Społeczny dowód słuszności
ad