Vzdrževanje notranjih vodovodnih omrežij šol in vrtcev - PowerPoint PPT Presentation

Vzdr evanje notranjih vodovodnih omre ij ol in vrtcev
Download
1 / 19

 • 136 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Vzdrževanje notranjih vodovodnih omrežij šol in vrtcev. Jožica Goričanec, dipl.san.ing. Zavod za zdravstveno varstvo Murska Sobota Boris Petric, u.d.i.e Komunala Murska Sobota. Namen predavanj. Problematika hišnih vodovodnih omrežij Priporočila za vzdrževanje hišnega vodovodnega omrežja

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Vzdrževanje notranjih vodovodnih omrežij šol in vrtcev

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Vzdr evanje notranjih vodovodnih omre ij ol in vrtcev

Vzdrževanje notranjih vodovodnih omrežij šol in vrtcev

Jožica Goričanec, dipl.san.ing.

Zavod za zdravstveno varstvo Murska Sobota

Boris Petric, u.d.i.e

Komunala Murska Sobota

STROKOVNI POSVET O PITNI VODI - "VODA IN PROSTOR, 30.03.2012, Murska Sobota


Namen predavanj

Namen predavanj

 • Problematika hišnih vodovodnih omrežij

 • Priporočila za vzdrževanje hišnega vodovodnega omrežja

 • Priporočila o ukrepih za zmanjšanje in odpravo tveganja, če je vzrok neskladnosti pitne vode HV omrežje

 • Izkušnje iz prakse

STROKOVNI POSVET O PITNI VODI - "VODA IN PROSTOR, 30.03.2012, Murska Sobota


Problematika hi nih vodovodnih omre ij ol in vrtcev

Problematika hišnih vodovodnih omrežij šol in vrtcev

 • Notranje vodovodno omrežje je zelo razvejano in obsežno

 • Poraba vode je le na določenih mestih objekta (kuhinja, sanitarije, garderobe)

 • Poraba vode v učilnicah, v telovadnicah, pisarnah… je zelo majhna

 • Zastajanje vode v omrežju tekom šolskega leta in med šolskimi počitnicami

 • Posledično segrevanje vode v omrežju

STROKOVNI POSVET O PITNI VODI - "VODA IN PROSTOR, 30.03.2012, Murska Sobota


Problematika hi nih vodovodnih omre ij ol in vrtcev1

Problematika hišnih vodovodnih omrežij šol in vrtcev

 • Mikrobiološka neskladnost vode ugotovljena v notranjem nadzoru pitne vode

 • V času počitnic je poraba vode v celotnem objektu močno zmanjšana ali pa prekinjena

 • Pred začetkom novega šolskega leta je potrebno izvajati intenzivno izpiranje hišnega vodovodnega (HV) omrežja ali pa strokovna inštitucija izvede dezinfekcijo HV omrežja

STROKOVNI POSVET O PITNI VODI - "VODA IN PROSTOR, 30.03.2012, Murska Sobota


Priporo ila za vzdr evanje hi nega vodovodnega omre ja ivz rs

Priporočila za vzdrževanje hišnega vodovodnega omrežja (IVZ RS)

 • Hišno vodovodno omrežje zajema cevovod, opremo in naprave, ki so vgrajene med priključkom na sistem za oskrbo s pitno vodo in mesti uporabe pitne vode.

 • HV omrežje je treba redno in pravilno vzdrževati

 • Upravljavec sistema za oskrbo s pitno vodo uporabnikom, šolam in vrtcem, zagotovi navodila za redno vzdrževanje

STROKOVNI POSVET O PITNI VODI - "VODA IN PROSTOR, 30.03.2012, Murska Sobota


Priporo ila za vzdr evanje hi nega vodovodnega omre ja

Priporočila za vzdrževanje hišnega vodovodnega omrežja

 • voda naj na vsaki pipi zjutraj (pred prvo uporabo, še posebej ob ponedeljkih) teče vsaj 2 minuti oz. toliko časa, da se temp. vode ustali

 • vsaj 1x na 14 dni je treba na vseh pipah sneti in očistiti mrežice ali druge nastavke

 • po potrebi odstraniti vodni kamen

 • evidentirati je treba slepe rokave in jih odstraniti

STROKOVNI POSVET O PITNI VODI - "VODA IN PROSTOR, 30.03.2012, Murska Sobota


Priporo ila lastnikom objektov o ukrepih za zmanj anje in odpravo tveganja ivz rs

Priporočila lastnikom objektov o ukrepih za zmanjšanje in odpravo tveganja (IVZ RS)

Lastnik objekta (šole, vrtci) mora:

 • Ugotoviti obseg neskladnosti v objektu (kje, kaj, koliko)

 • Časovno opredeliti neskladnosti (prehoden ali trajen pojav)

 • Ugotoviti vzrok, ki je pripeljal do neskladnosti:

  - ali so potekala dela na HV omrežju

  - kakšni materiali so vgrajeni

  - ali obstaja stik vodovodnega omrežja z zunanjostjo

STROKOVNI POSVET O PITNI VODI - "VODA IN PROSTOR, 30.03.2012, Murska Sobota


Vzdr evanje notranjih vodovodnih omre ij ol in vrtcev

 • Ko se odkrije vzrok neskladnosti, ga je treba čim prej odpraviti.

 • Sledi izpiranje omrežja, ki se opravi s povečanim pretokom z vodo iz omrežja upravljavca

 • Izpiranje se opravi tudi, če vzrok neskladnosti ni bil odkrit

STROKOVNI POSVET O PITNI VODI - "VODA IN PROSTOR, 30.03.2012, Murska Sobota


Ugotovljena mikrobiolo ka neskladnost

Ugotovljena mikrobiološka neskladnost

Neskladnost vode zaradi indikatorskih parametrov (kolif.bakt. / povečano št.kolonij pri 22°C in 37°C)

 • Intenzivno izpiranje omrežja v sunkih s turbulentnim tokom

 • Kontrolni vzorec pitne vode (MB in K)

  Fekalno onesnaženje vode (E.coli, enterokoki)

 • Po izpiranju opraviti dezinfekcijo omrežja

 • Kontrolni vzorec pitne vode (MB in K)

STROKOVNI POSVET O PITNI VODI - "VODA IN PROSTOR, 30.03.2012, Murska Sobota


Ugotovljena fizikalno kemijska neskladnost

Ugotovljena fizikalno kemijska neskladnost

Če je prehodnega značaja, zadostuje intenzivno izpiranje omrežja dokler se vrednosti organoleptičnih parametrov ne stabilizirajo (barva, motnost, vonj)

 • Kontrolni vzorec pitne vode (MB in K)

  Če gre za neskladnost trajnega značaja (vzrok v materialih, vgradnji, tehnični izvedbi?) upravljavec vodovodnega omrežja svetuje lastniku objekta o dodatnih specifičnih ukrepih (zamenjava inštalacije, lokalna priprava vode, pregrevanje, režim uporabe vode…)

 • Kontrolni vzorec pitne vode (MB in K)

STROKOVNI POSVET O PITNI VODI - "VODA IN PROSTOR, 30.03.2012, Murska Sobota


Naloge upravljavca sistema za oskrbo s pitno vodo

Naloge upravljavca sistema za oskrbo s pitno vodo

 • Upravljavec mora lastniku objekta zagotoviti priporočila takoj, ko ugotovi neskladnost oz. takoj ko se pojavi sum, da je pitna voda neskladna zaradi hišnega vodovodnega omrežja.

 • O vseh izvedenih aktivnostih (vzdrževanje, čiščenje, dezinfekciji, posegih, vzorčenju in rezultatih vzorčenja) naj se vodijo in shranjujejo zapisi.

 • Upravljavec vsem priključenim lastnikom objektov priporoči, da je treba po izvedbi novih del ali po sanaciji vodovodnega omrežja zagotoviti izvedbo izpiranja ali strokovno dezinfekcijo omrežja, če gre za javne objekte (vrtci, šole, bolnišnice…)

STROKOVNI POSVET O PITNI VODI - "VODA IN PROSTOR, 30.03.2012, Murska Sobota


Izku nje iz prakse

Izkušnje iz prakse

Boris Petric, u.d.i.e

Komunala Murska Sobota

STROKOVNI POSVET O PITNI VODI - "VODA IN PROSTOR, 30.03.2012, Murska Sobota


Vzdr evanje notranjih vodovodnih omre ij ol in vrtcev1

Vzdrževanje notranjih vodovodnih omrežij šol in vrtcev

Problematika vzdrževanja vodovodnih inštalacij:

 • skupna lastnost in slabost je, da imajo pogosto zelo razvejano inštalacijo, z dolgimi, pogosto tudi slepimi (zaprtimi nepretočnimi) odseki.

 • zadrževalni časi vode v takšnih odsekih so lahko tudi več dni ali tednov, kar vpliva na njene organoleptične in mikrobiološke lastnosti.

 • najpogosteje po daljšem zaprtju objekta (prazniki, počitnice).

STROKOVNI POSVET O PITNI VODI - "VODA IN PROSTOR, 30.03.2012, Murska Sobota


Vzdr evanje notranjih vodovodnih omre ij ol in vrtcev2

VZDRŽEVANJE NOTRANJIH VODOVODNIH OMREŽIJ ŠOL IN VRTCEV

 • Po veljavni zakonodaji je skladnost vode na pipi porabnika dolžan zagotavljati upravljavec vodovodnega sistema za oskrbo s pitno vodo.

 • V primeru, ko se ugotovi, da je vzrok za poslabšanje v hišnem vodovodnem omrežju, pa odgovornost preide na upravljavca objekta.

STROKOVNI POSVET O PITNI VODI - "VODA IN PROSTOR, 30.03.2012, Murska Sobota


Vzdr evanje notranjih vodovodnih omre ij ol in vrtcev

Hipotetični primer - nepremišljeno načrtovanje (ali izvedba) dozidave vrtca.

 • V prvotni zasnovi večjih problemov s kvaliteto pitne vode ni bilo,

 • ker so na koncu posameznih vej iztočna mesta, ki bi zagotavljala zadostno gibanje vode v cevovodih.

 • zaradi povečanja števila otrok, je bila prizidana nova, večja igralnica, prejšnja pa se je spremenila v priročno skladišče.

 • Iztočnega mesta (umivalnik) na koncu veje več niso potrebovali, zato so ga odstranili.

STROKOVNI POSVET O PITNI VODI - "VODA IN PROSTOR, 30.03.2012, Murska Sobota


Vzdr evanje notranjih vodovodnih omre ij ol in vrtcev

STROKOVNI POSVET O PITNI VODI - "VODA IN PROSTOR, 30.03.2012, Murska Sobota


Vzdr evanje notranjih vodovodnih omre ij ol in vrtcev

STROKOVNI POSVET O PITNI VODI - "VODA IN PROSTOR, 30.03.2012, Murska Sobota


Sklepi in re itve

SKLEPI IN REŠITVE

 • Vzorčna mesta so najpogosteje pipe v kuhinji, kjer bi se po dozidavi verjetno začela pojavljati neskladnost pitne vode z veljavnimi predpisi. Po pregledu inštalacije in ugotavljanja vzroka, bi bilo ugotovljeno, da je del cevovoda od odcepa za kuhinjo do hidrantne omarice na koncu hodnika, slepa linija, zato bi se mikroorganizmi zaradi zastajanja vode pospešeno razmnoževali in vplivali na kvaliteto vode.

 • Rešitev bi bila zelo preprosta – na koncu veje ponovno namestiti iztočno mesto (umivalnik) in najmanj enkrat tedensko ta del cevovoda temeljito izprati.

STROKOVNI POSVET O PITNI VODI - "VODA IN PROSTOR, 30.03.2012, Murska Sobota


Hvala za pozornost

HVALA ZA POZORNOST!

STROKOVNI POSVET O PITNI VODI - "VODA IN PROSTOR, 30.03.2012, Murska Sobota


 • Login