Përdorimi i Facebook, Twitter, YouTube dhe Blogjeve për ligjërim politik mes të rinjve dhe kandi...
Download
1 / 27

Përmbajtja e prezantimit - PowerPoint PPT Presentation


  • 81 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Përdorimi i Facebook, Twitter, YouTube dhe Blogjeve për ligjërim politik mes të rinjve dhe kandidatëve për bashki e komuna, në fushatën për zgjedhje vendore Maj 2011. Përmbajtja e prezantimit. Qëllimi i studimit Metodologjia Demografia Rezultatet kyçe Rekomandimet. Qëllimi i studimit.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentationdownload

Përmbajtja e prezantimit

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


P rmbajtja e prezantimit

Përdorimi i Facebook, Twitter, YouTube dhe Blogjeve për ligjërim politik mes të rinjve dhe kandidatëve për bashki e komuna, në fushatën për zgjedhje vendore Maj 2011


P rmbajtja e prezantimit

Përmbajtja e prezantimit

Qëllimi i studimit

Metodologjia

Demografia

Rezultatetkyçe

Rekomandimet


Q llimi i studimit

Qëllimi i studimit

Vlerësimi i potencialittëteknologjive Web 2.0 nënxitjen e përfshirjessëtërinjvenëhartimin e politikavepublike


Metodologjia

Metodologjia

Sondazhi u lëshua online në 12 – 18 Tetor 2010

Kampioni i kësajanalizepërbëhetnga 2,267 tëintervistuartëmoshës 15 – 39 vjeç


Demografia

Demografia


Demografia1

Demografia


Demografia2

Demografia


Rezultatet kryesore

Rezultatet kryesore

Kanalet e informacionitqëpreferohenngatërinjtë

Përfshirja e tërinjvenëhartimin e politikavepublike

Ndikimi i nivelittëpërfshirjestekdëshirapërt’ularguarngaShqipëria

Nxitja e pjesmarrjesnëhartimin e politikavepublikepërmes Web 2.0


Kanalet e informacionit q preferohen nga t rinjt

Kanalet e informacionitqëpreferohenngatërinjtë


Burime informacioni mbi politiken

Burimeinformacionimbipolitiken


Koh zgjatja e p rdorimit ditor t kanaleve t informacionit

Kohëzgjatja e përdorimitditortëkanalevetëinformacionit


Leximi i gazetave nga t rinjt

Leximi i gazetavengatërinjtë


Teknologjit web 2 0 t p rdorura nga t rinjt

Teknologjitë Web 2.0 tëpërdorurangatërinjtë


Arsyet e p rdorimit

Arsyet e përdorimit


Pjesmarrja e t rinjve n hartimin e politikave publike

Pjesmarrja e tërinjvenëhartimin e politikavepublike


Sa pjesmarr s ndihen t rinjt n hartimin e politikave publike

Sa pjesmarrësndihentërinjtënëhartimin e politikavepublike?


Pjesmarrja sipas gjinis

Pjesmarrjasipasgjinisë


Ndikimi i nivelit t p rfshirjes tek d shira p r t u larguar nga shqip ria

Ndikimi i nivelittëpërfshirjestekdëshirapërt’ularguarngaShqipëria


D shira p r largim nga vendi

Dëshirapërlargimngavendi


A nxit mospjesmarrja largimin nga vendi

A nxitmospjesmarrjalargiminngavendi?


Nxitja e pjesmarrjes n hartimin e politikave publike p rmes web 2 0

Nxitja e pjesmarrjesnëhartimin e politikavepublikepërmes Web 2.0


P rmbajtja e prezantimit

Besimipërrritjen e pjesmarrjesngakomunikimi me politikanët/ politikbërësitpërmes Facebook, YouTube, Twitter & Blogjeve


P rmbajtja e prezantimit

Besimi se politikbërësit/politikanët do ndikoheshinngakomunikimipërmes Facebook, YouTube, Twitter & Blogjeve


10 konkluzionet ky e t studimit

10 konkluzionetkyçetëstudimit

66.7 % e tërinjvendihenaspakpjesmarrësnëhartimin e politikavepubliketëpushtetit vendor

Gratëdhevajzatndihenmëtëpapërfshiranëpolitikbërje se burrat

34.4 % e tërinjveshqiptarëshprehen se do tëlargoheshinngavendinëse do siguroninnjëpunënë BE

Mospjesmarrjanëpolitikbërjen e pushtetit vendor nxitlargiminngavendi


10 konkluzionet ky e t studimit1

10 konkluzionet kyçe të studimit

43 % e tërinjvepërdorin Social Media përtëmarrëinformacionembipolitikën

27 % e tërinjveshpenzojnëçdoditëmëshumë se 2 orënë Facebook, YouTube, Twitter & Blogje

46.3 % e tërinjveqëpërdorininternetinshprehen se do ndiheshinmëpjesmarrësnësepolitikanët/politikbërësit do komunikonin me ta përmes YouTube, Facebook, Twitter & Blogjeve


Rekomandime

Rekomandime

Kandidatëtpërbashki e komunaduhettëvenënëpërdorim Facebook, YouTube, Twitter & Blogjetpërtëkomunikuardrejtpërdrejt me tërinjtë e qyteteve/komunavekukandidojnë

Partitëpolitikegaruesenëzgjedhjetvendore 2011 duhettëaftësojnëdheasistojnëkandidatët e tyrënëpërdorimin e Facebook, YouTube, Twitter & Blogjevegjatëfushatëszgjedhore


P rmbajtja e prezantimit

Faleminderit!


  • Login