Përdorimi i Facebook, Twitter, YouTube dhe Blogjeve për ligjërim politik mes të rinjve dhe kandi...
Download
1 / 27

Përmbajtja e prezantimit - PowerPoint PPT Presentation


  • 88 Views
  • Uploaded on

Përdorimi i Facebook, Twitter, YouTube dhe Blogjeve për ligjërim politik mes të rinjve dhe kandidatëve për bashki e komuna, në fushatën për zgjedhje vendore Maj 2011. Përmbajtja e prezantimit. Qëllimi i studimit Metodologjia Demografia Rezultatet kyçe Rekomandimet. Qëllimi i studimit.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Përmbajtja e prezantimit' - sanaa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Përdorimi i Facebook, Twitter, YouTube dhe Blogjeve për ligjërim politik mes të rinjve dhe kandidatëve për bashki e komuna, në fushatën për zgjedhje vendore Maj 2011


P rmbajtja e prezantimit
Përmbajtja e prezantimit ligjërim politik mes të rinjve dhe kandidatëve për bashki e komuna, në fushatën për zgjedhje vendore Maj 2011

Qëllimi i studimit

Metodologjia

Demografia

Rezultatetkyçe

Rekomandimet


Q llimi i studimit
Qëllimi i studimit ligjërim politik mes të rinjve dhe kandidatëve për bashki e komuna, në fushatën për zgjedhje vendore Maj 2011

Vlerësimi i potencialittëteknologjive Web 2.0 nënxitjen e përfshirjessëtërinjvenëhartimin e politikavepublike


Metodologjia
Metodologjia ligjërim politik mes të rinjve dhe kandidatëve për bashki e komuna, në fushatën për zgjedhje vendore Maj 2011

Sondazhi u lëshua online në 12 – 18 Tetor 2010

Kampioni i kësajanalizepërbëhetnga 2,267 tëintervistuartëmoshës 15 – 39 vjeç


Demografia
Demografia ligjërim politik mes të rinjve dhe kandidatëve për bashki e komuna, në fushatën për zgjedhje vendore Maj 2011


Demografia1
Demografia ligjërim politik mes të rinjve dhe kandidatëve për bashki e komuna, në fushatën për zgjedhje vendore Maj 2011


Demografia2
Demografia ligjërim politik mes të rinjve dhe kandidatëve për bashki e komuna, në fushatën për zgjedhje vendore Maj 2011


Rezultatet kryesore
Rezultatet kryesore ligjërim politik mes të rinjve dhe kandidatëve për bashki e komuna, në fushatën për zgjedhje vendore Maj 2011

Kanalet e informacionitqëpreferohenngatërinjtë

Përfshirja e tërinjvenëhartimin e politikavepublike

Ndikimi i nivelittëpërfshirjestekdëshirapërt’ularguarngaShqipëria

Nxitja e pjesmarrjesnëhartimin e politikavepublikepërmes Web 2.0


Kanalet e informacionit q preferohen nga t rinjt
Kanalet ligjërim politik mes të rinjve dhe kandidatëve për bashki e komuna, në fushatën për zgjedhje vendore Maj 2011 e informacionitqëpreferohenngatërinjtë


Burime informacioni mbi politiken
Burime ligjërim politik mes të rinjve dhe kandidatëve për bashki e komuna, në fushatën për zgjedhje vendore Maj 2011informacionimbipolitiken


Koh zgjatja e p rdorimit ditor t kanaleve t informacionit
Kohëzgjatja ligjërim politik mes të rinjve dhe kandidatëve për bashki e komuna, në fushatën për zgjedhje vendore Maj 2011 e përdorimitditortëkanalevetëinformacionit


Leximi i gazetave nga t rinjt
Leximi ligjërim politik mes të rinjve dhe kandidatëve për bashki e komuna, në fushatën për zgjedhje vendore Maj 2011 i gazetavengatërinjtë


Teknologjit web 2 0 t p rdorura nga t rinjt
Teknologjitë ligjërim politik mes të rinjve dhe kandidatëve për bashki e komuna, në fushatën për zgjedhje vendore Maj 2011 Web 2.0 tëpërdorurangatërinjtë


Arsyet e p rdorimit
Arsyet ligjërim politik mes të rinjve dhe kandidatëve për bashki e komuna, në fushatën për zgjedhje vendore Maj 2011 e përdorimit


Pjesmarrja e t rinjve n hartimin e politikave publike
Pjesmarrja ligjërim politik mes të rinjve dhe kandidatëve për bashki e komuna, në fushatën për zgjedhje vendore Maj 2011 e tërinjvenëhartimin e politikavepublike


Sa pjesmarr s ndihen t rinjt n hartimin e politikave publike
Sa ligjërim politik mes të rinjve dhe kandidatëve për bashki e komuna, në fushatën për zgjedhje vendore Maj 2011pjesmarrësndihentërinjtënëhartimin e politikavepublike?


Pjesmarrja sipas gjinis
Pjesmarrja ligjërim politik mes të rinjve dhe kandidatëve për bashki e komuna, në fushatën për zgjedhje vendore Maj 2011sipasgjinisë


Ndikimi i nivelit t p rfshirjes tek d shira p r t u larguar nga shqip ria
Ndikimi ligjërim politik mes të rinjve dhe kandidatëve për bashki e komuna, në fushatën për zgjedhje vendore Maj 2011 i nivelittëpërfshirjestekdëshirapërt’ularguarngaShqipëria


D shira p r largim nga vendi
Dëshira ligjërim politik mes të rinjve dhe kandidatëve për bashki e komuna, në fushatën për zgjedhje vendore Maj 2011përlargimngavendi


A nxit mospjesmarrja largimin nga vendi
A ligjërim politik mes të rinjve dhe kandidatëve për bashki e komuna, në fushatën për zgjedhje vendore Maj 2011nxitmospjesmarrjalargiminngavendi?


Nxitja e pjesmarrjes n hartimin e politikave publike p rmes web 2 0
Nxitja ligjërim politik mes të rinjve dhe kandidatëve për bashki e komuna, në fushatën për zgjedhje vendore Maj 2011 e pjesmarrjesnëhartimin e politikavepublikepërmes Web 2.0


Besimi ligjërim politik mes të rinjve dhe kandidatëve për bashki e komuna, në fushatën për zgjedhje vendore Maj 2011përrritjen e pjesmarrjesngakomunikimi me politikanët/ politikbërësitpërmes Facebook, YouTube, Twitter & Blogjeve


Besimi ligjërim politik mes të rinjve dhe kandidatëve për bashki e komuna, në fushatën për zgjedhje vendore Maj 2011 se politikbërësit/politikanët do ndikoheshinngakomunikimipërmes Facebook, YouTube, Twitter & Blogjeve


10 konkluzionet ky e t studimit
10 ligjërim politik mes të rinjve dhe kandidatëve për bashki e komuna, në fushatën për zgjedhje vendore Maj 2011konkluzionetkyçetëstudimit

66.7 % e tërinjvendihenaspakpjesmarrësnëhartimin e politikavepubliketëpushtetit vendor

Gratëdhevajzatndihenmëtëpapërfshiranëpolitikbërje se burrat

34.4 % e tërinjveshqiptarëshprehen se do tëlargoheshinngavendinëse do siguroninnjëpunënë BE

Mospjesmarrjanëpolitikbërjen e pushtetit vendor nxitlargiminngavendi


10 konkluzionet ky e t studimit1
10 konkluzionet kyçe të studimit ligjërim politik mes të rinjve dhe kandidatëve për bashki e komuna, në fushatën për zgjedhje vendore Maj 2011

43 % e tërinjvepërdorin Social Media përtëmarrëinformacionembipolitikën

27 % e tërinjveshpenzojnëçdoditëmëshumë se 2 orënë Facebook, YouTube, Twitter & Blogje

46.3 % e tërinjveqëpërdorininternetinshprehen se do ndiheshinmëpjesmarrësnësepolitikanët/politikbërësit do komunikonin me ta përmes YouTube, Facebook, Twitter & Blogjeve


Rekomandime
Rekomandime ligjërim politik mes të rinjve dhe kandidatëve për bashki e komuna, në fushatën për zgjedhje vendore Maj 2011

Kandidatëtpërbashki e komunaduhettëvenënëpërdorim Facebook, YouTube, Twitter & Blogjetpërtëkomunikuardrejtpërdrejt me tërinjtë e qyteteve/komunavekukandidojnë

Partitëpolitikegaruesenëzgjedhjetvendore 2011 duhettëaftësojnëdheasistojnëkandidatët e tyrënëpërdorimin e Facebook, YouTube, Twitter & Blogjevegjatëfushatëszgjedhore


Faleminderit! ligjërim politik mes të rinjve dhe kandidatëve për bashki e komuna, në fushatën për zgjedhje vendore Maj 2011