CLeite Clár Luathléitheoireachta - PowerPoint PPT Presentation

Cleite cl r luathl itheoireachta
Download
1 / 31

 • 235 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

CLeite Clár Luathléitheoireachta. An tÁisaonad 2013 Le Jacqueline de Brún. Cur chuige aontaithe. Banda 1 (a), 20 leabhar, 1(b), 20 leabhar, 1(c), 20 leabhar Banda 2 (a), 20 leabhar, 1(b), 20 leabhar, 1(c), 20 leabhar Banda 3 (a), 20 leabhar, 3(b), 20 leabhar, 3(c), 20 leabhar.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

CLeite Clár Luathléitheoireachta

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Cleite cl r luathl itheoireachta

CLeite Clár Luathléitheoireachta

An tÁisaonad 2013

Le Jacqueline de Brún


Cur chuige aontaithe

Cur chuige aontaithe

Banda 1(a), 20 leabhar, 1(b), 20 leabhar, 1(c), 20 leabhar

Banda 2(a), 20 leabhar, 1(b), 20 leabhar, 1(c), 20 leabhar

Banda 3(a), 20 leabhar, 3(b), 20 leabhar, 3(c), 20 leabhar

 • Treoracha maidir le Breith ar an Léitheoireacht a leanúint.

Banda 1 Ficsean x 38 agus neamhfhicsean x 22

Banda 2 Ficsean x 37 agus neamhfhicsean x 23

Banda 3 Ficsean x 38 agus neamhfhicsean x 22


Scr obh na leabhar

Scríobh na Leabhar

 • Pictiúir i leabhair Bhéarla a úsáid nuair is féidir – téacs a scríobh muid féin. Ní aistriúcháin iad.

 • Leabhair a rinne muid féin ó bhun. Glacadh pictiúir i nGaelscoileanna, i siopaí agus i dtithe áitiúla, srl.

 • 5 fhoilsitheoir san iomlán: Sails, Big Cats, Fireflies, Kingscourt, Mitchel/Kane.

 • An chlófhoireann chéanna in úsáid i mBanda 1, 2, 3 - ár gclófhoireann féin agus spásáil muid na focail.

 • Níos mó béime i mBanda 2 ar abairtí atá ag dul thar dhá líne.


D shraith na l itheoireachta obair lean nach

Dúshraith na Léitheoireachta–obair leanúnach

Feasacht fhóineolaíoch – rím, siollaí, fuaimeanna

Cur chuige teanga – gníomhaíochtaí agus cleachtaí teangabhunaithe, dara teanga, abairtí níos faide trí chluichí

Foclóir an leabhair a chleachtadh roimh léamh

Leabhair mhóra – athrá, rím, deilíní, foclóir


T s na l itheoireachta

Tús na Léitheoireachta

 • Banda 1, 2, 3 do Rang 1-2 (ó thuaidh) Naíonáin Bheaga agus Naíonáin Mhóra (ó dheas) x 180 leabhar san iomlán

 • Moltar grúpaí léitheoireachta – páistí ag léamh ag an ábaltacht/luas ceart.

  96% - 100% téacs furasta/neamhspleách

  93% - 95% téacs teagascach

  90% - 92% téacs dúshlánach


Cur chuige na teanga

Spriocfhocail/Focail radhairc

Focail fuaime

Focail suime

Focail i gcomhthéacs

Athrá, comhthéacsanna éagsúla, leideanna pictiúrtha, eolas ar chód.

Frásaí

Frásaí aitheanta

Cleachtadh ar éagsúlacht d’fhrásaí

Struchtúr/comhréir

Athrá, comhthéacsanna éagsúla. Tógáil ar eolas ó bhéal. Cleachtadh agus athrá ar fhrásaí a thugann deacrachtaí.

(dhá leagan – séimhiú/urú)

Cur chuige na Teanga

Focail


Cleite cl r luathl itheoireachta

Banda 1 Spriocfhocail athráite ar gach leathanach. Struchtúr céanna sna habairtí. Focal nó dhó ag athrú ach gach rud eile athráite. Focail fuaime le litir amháin, fuaim amháin agus focail suime soiléir sna pictiúir.

Banda 2 Spriocfhocal athráite ar gach leathanach. Struchtúr abairte ag athrú de réir a chéile ó 2(a) go 2(c). Focail fuaime le dhá litir, fuaim amháin, s/d/t caol agus leathan. ua/ia/í/ú. Focail suime sna pictiúir ach leideanna eile de dhíth.

Banda 3 2 spriocfhocal i ngach leabhar. Athráite tríd an leabhar. Éagsúlacht sa struchtúr agus sa chomhréir. Athchleachtadh ar fhocail fuaime agus suime.


Strucht r an chl ir na spriocfhocail

Struchtúr an ChláirNa Spriocfhocail

Banda 1

Tosaíonn an clár leis na focail is bunúsaí agus is coitianta; seo, an, ag, is - na spriocfhocail. Tá dhá leabhar ar gach spriocfhocal agus an focal sin ar gach leathanach téacs. Tá siad athráite.

Banda 2

Na focail is mó a bhí de dhíth le léamh. Focail theibí: chuaigh, déan, muid. Tá dhá leabhar ar gach spriocfhocal agus an focal ar gach leathanach.


Strucht r an chl ir na focail fuaime

Struchtúr an ChláirNa Focail Fuaime

Banda 1

Tá béim ar na focail atá furasta a dhíchódú. Focail ina seasann litir amháin d’fhuaim amháin; cat, muc, bróg, sconsa agus dhá litir a dhéanann fuaim amháin do pháistí atá réidh; crann, rothar.

Banda 2

Tá athchleachtadh ar na focail i mBanda 1 agus an dá s, d, t; Daidí/déan, sa/sí, tá/trí. ua agus ia; suas, fiacla agus cineálacha í agus ú; sí/Mamaí/hataí


Strucht r an chl ir na focail suime

Struchtúr an ChláirNa Focail Suime

Banda 1

Tá focail nua nó focail suime sna habairtí seo. Bíonn siad i gcónaí léirithe sna pictiúir sa Bhanda seo. Beidh páistí ag úsáid pictiúrleide ag an tús, ansin leideanna eile.

Banda 2

Níl na focail suime chomh soiléir céanna sna pictiúir. Leideanna eile de dhíth; túsfhuaim, fuaim dheireanach, comhréir, focail bheaga.


Strucht r an chl ir na focail i gcomhth acs

Struchtúr an ChláirNa Focail i gComhthéacs

Banda 2

 • Laethanta na seachtaine

 • Uimhreacha

 • Struchtúr le séimhiú ar fhocail atá ar eolas; mo mhamaí, ar an bhalla.

 • Focail in aimsir eile; amharc/d’amharc, cuir/chuir, déan/déanta/déanamh

 • Focail a léiríonn am; arís, inniu


Gn ithe eile teanga

Gnéithe Eile Teanga

Poncaíocht – grádaithe. Lánstad, ceannlitir, comhartha ceiste, comhartha uaillbhreasa, comharthaí cainte, camóga

Frásaí áirithe, an chopail, comhréir, ceist agus freagra, srl.

An Ghaeilge – tosaíonn focail le séimhiú/urú in 1(c). De réir a chéile agus le patrún. Focail i gcomhthéacs i mBanda 2; mo mhamaí, sa chistin.

Ainmfhocail - firinscneach/ baininscneach – é/í

Uatha/iolra


Trialacha sna ranganna

Trialacha sna ranganna

 • Triaileadh na leabhair ag staideanna éagsúla

 • Cuireadh moltaí/athruithe i bhfeidhm dá réir

 • Triaileadh na gníomhaíochtaí ar an dóigh chéanna

 • Cuireadh leabhair abhaile chuig tuismitheoirí

 • Léigh páistí níos sine iad leis an spriocghrúpa


Meas n agus taifead reatha

Measúnú agus Taifead Reatha


Le tac le h s id an chl ir

Le Tacú le hÚsáid an Chláir

 • Tá nótaí múinteora taobh istigh de chlúdach gach leabhair.

 • Tá nótaí tuismitheora i mbosca ar chúl gach leabhair, i mBéarla.

 • Tá pacáiste gníomhaíochta le gach banda – déanta ag múinteoirí.


Pac iste gn omha ochta banda 1

Pacáiste Gníomhaíochta – Banda 1


Banda 1

Banda 1


Banda 11

Banda 1


Banda 12

Banda 1


Banda 2 x4 ord t arma ocht

Banda 2, X4, ord, téarmaíocht


Banda 2

Banda 2


Banda 21

Banda 2


Banda 22

Banda 2


Banda 23

Banda 2


Maoini agus comhoibri

Maoiniú agus Comhoibriú

Na Leabhair Banda 1 x 60, Banda 2 x 60

Foras na Gaeilge, COGG, An Roinn Oideachais

An Pacáiste Tacaíochta

Banda 1 CCEA, Banda 2 CCEA

Sa Phlean

Banda 3 x 60

Áiseanna idirghníomhacha – na gníomhaíochtaí, póstaeir x 10, guth


 • Login