Sekretærkursus - PowerPoint PPT Presentation

Sekret rkursus
Download
1 / 71

 • 100 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Sekretærkursus. 9. & 10. oktober Hotel Storebælt - Sinatur Nyborg. Velkommen. Program. Trådløst netværk. Adgangskode Brugernavn. Værelser. Adgang kl. 14.00 Ude igen i morgen kl. 9.00. Præsentation. Vi er her!. Program onsdag. Onsdag d. 9. oktober 10.00 Velkomst og præsentation

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Sekretærkursus

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Sekret rkursus

Sekretærkursus

9. & 10. oktober

Hotel Storebælt - Sinatur

Nyborg


Velkommen

Velkommen


Program

Program


Tr dl st netv rk

Trådløst netværk

 • Adgangskode

 • Brugernavn


V relser

Værelser

 • Adgang kl. 14.00

 • Ude igen i morgen kl. 9.00


Pr sentation

Præsentation

 • Vi er her!


Program onsdag

Program onsdag

Onsdag d. 9. oktober

10.00Velkomst og præsentation

ved Mette Lund Pedersen og Mikael Hansen,

10.15Ungdomsskolesekretærens opgaver i et samarbejdsperspektiv

ved Gitte Miller Balslev

1. del: Ekspertoplæg

12.00Frokost

13.002. del: Fyld værktøjskassen

15.00Kaffepause med kage

16.30Gitte opsamler og afslutter

17.00Walk & talk med Mette

18.00Aftensmad RETTET TID!

20.00Mit liv som mundlam Ved Maise Njor


Program torsdag

Program torsdag

7.00Morgenmad stilles frem

8.00Walk & talk – med Mette ude i luften!

9.00Din Ungdomsskoleforening Om Ungdomsskole-foreningen ved Ejnar Bo Pedersen Sekretariatschef

9.30Ungdomsskolens love og regler Ved cand. jur Bo Dyregaard Ungdomsskolens lovgrundlag gennemgås systematisk og på de helt centrale punkter.

Indlagt pause med frugt og kaffe

12.00Frokost

13.00Samling og slutevaluering

14.00Kaffepause med kage

14.30 Latter er en alvorlig sag Ved Susanne Preisler

15.30Tak for denne gang - og kom godt hjem!


Men vi starter med en sang

Men vi starter med en sang!


Gittes slides

Gittes slides


Tak for i dag

Tak for i dag


Walk talk

Walk & talk


Aftensmad

Aftensmad

 • Menuen

 • Glassene


Men skal vi ikke lige synge en sang

Men skal vi ikke lige synge en sang?


Aftensarrangement

Aftensarrangement

 • Maise Njor

 • Hygge bagefter.


Morgendagens program

Morgendagens program

 • Tøm værelset


Godmorgen

Godmorgen

 • Sang?

 • Vellykket walk & talk?


Program torsdag1

Program torsdag

7.00Morgenmad stilles frem

8.00Walk & talk – med Mette ude i luften!

9.00Din Ungdomsskoleforening Om Ungdomsskole-foreningen ved Ejnar Bo Pedersen Sekretariatschef

9.30Ungdomsskolens love og regler Ved cand. jur Bo Dyregaard Ungdomsskolens lovgrundlag gennemgås systematisk og på de helt centrale punkter.

Indlagt pause med frugt og kaffe

12.00Frokost

13.00Samling og slutevaluering

14.00Kaffepause med kage

14.30 Latter er en alvorlig sag Ved Susanne Preisler

15.30Tak for denne gang - og kom godt hjem!


Men vi starter med en sang1

Men vi starter med en sang!


Om ungdomsskoleforeningen

Om Ungdomsskoleforeningen

 • Ved Ejnar Bo Pedersen


Form l og vision

Formål og vision

 • Vision

  Ungdomsskoleforeningen er: » en toneangivende og debatskabende forening på ungeområdet» et kraftcenter og laboratorium for udvikling af demokratisk pædagogik og specifikke undervisnings- og fritidsaktiviteter.

 • Mission

  Foreningen varetager og understøtter skoleformens interesser og udviklingsarbejde med henblik på at skabe optimale uddannelses og udfoldelsesmuligheder for alle unge.

 • Værdier

  Vi tror, at vi ved fælles indsats fortsat kan udvikle og tilbyde attraktive og demokratiske læringsmiljøer for de unge og dermed skabe fornyelse og kvalitetsudvikling for samfundet.


Medarbejderne

Medarbejderne


Organisation og bestyrelse

Organisation og bestyrelse

 • Medlemsorganisation


Opgaver

Opgaver

 • Statistikken

  • For UNI*C / ministeriet – lovbundet

  • Under forandring

 • Foreningen – følgende slides….


Vidensdeling

Vidensdeling

 • Bladet

 • Nyhedsmail

 • Ungepakkens Nyhedsbrev

 • Vigtigt at de kommer rundt til alle relevante.

 • Tak for Jeres hjælp!


V rdier

Værdier

 • Vi tror, at vi ved fælles indsats fortsat kan udvikle og tilbyde attraktive og demokratiske læringsmiljøer for de unge og dermed skabe fornyelse og kvalitetsudvikling for samfundet.

 • Derfor ønsker vi at være kendt for at være:

  • åbne

  • dialogorienterede

  • innovative

  • fællesskabsorienterede

  • involverende

  • videndelende

  • handlingsorienterede


Struktur

Struktur

 • Foreningsarbejdet er organiseret, så alle medlemsskoler har mulighed for at blive inddraget optimalt i forhold til deres behov og fokusområder. Derfor er netværk, videndeling og inddragelse i formuleringen af foreningens interesser og politik centralt i arbejdet, som organiseres efter følgende kommunikations- og procesbaserede struktur.


Netv rk

Netværk

 • I foreningens netværksstruktur gives der mulighed for at alle medlemsskolers ledere, medarbejdere, bestyrelser og elever kan deltage.

 • Netværkene organiseres i to typer:

  • 1. Netværk, hvor der sættes fokus på inspiration, videndeling og udvikling.

  • 2. Arbejdsgrupper, hvor medlemmerne aktivt placerer egne udviklingsprojekter sammen med ungdomsskoler, der har tilsvarende behov, og til gavn for fællesskabet. Netværksarbejdet udfoldes og drives i et dynamisk samspil med videndeling og interessevaretagelse.  


Interessevaretagelse

Interessevaretagelse

 • Interessevaretagelse er en central del af Ungdomsskoleforeningens virke – såvel i forhold til det politiske system som til andre interessenter på området. Det sker i samarbejde og dialog med medlemsskolerne og bidrager til at øge kendskabet til ungdomsskolen ud ad i samfundet og til videndelingen ind ad i organisationen og blandt ungdomsskolerne.

 • Interessevaretagelse udføres i et dynamisk samspil med netværkene og under påvirkning af den genererede viden og de fremsatte behov.


Videndeling

Videndeling

 • Ungdomsskoleforeningen skal samle, bearbejde, analysere og formidle viden.

 • Viden formidles gennem kurser, konferencer, netværk, artikler, nyhedsbreve, debatindlæg, foredrag, publikationer, videndatabaser og hvor det er muligt. Videndeling sker i dynamisk samspil med medlemsskoler og netværk og i dialogen med eksterne interessenter.


Dynamik

Dynamik

 • Enkeltvis er de tre ovennævnte funktioner: netværk, interessevaretagelse og videndeling vigtige, men kvaliteten og udbyttet øges markant, når de udføres i et samspil. Derfor er det vigtigt, at vi konstant udvikler vore kommunikative og processuelle kompetencer.


Samarbejder

Samarbejder

 • LU

 • Uddannelsesforbundet

 • 10. kl. foreningen

 • Ungdomsringen

 • SSP, OCN, IU,

 • Og mange andre!


Kontakt

Kontakt

 • Hold os orienteret 

 • Vi kan ofte hjælpe med viden

 • Og hvor du kan hente mere


Tak for opm rksomheden

Tak for opmærksomheden


Pause

Pause?


Om ungdomsskolelovgivning

Om Ungdomsskolelovgivning

 • Indsæt Bos slides


Sekret rkursus 9 10 oktober 2013

Ungdomsskoleforeningen

Sekretærkursus9. – 10. oktober 2013

 • Ungdomsskolens love og regler

 • et overblik over det centrale regelsæt

Bo Dyregaard, Undervisningslederne, Frederiksborggade 5A, 3. sal, 1360 København K, 33 93 21 19, bo@undervisningslederne.dk


Sekret rkursus

Ungdomsskolens love og regler

Lov om ungdomsskoler (rammer og kompetencefordeling)

Bekendtgørelse om ungdomsskolens virksomhed

Bekendtgørelse om elevråd i folkeskolen og i ungdomsskolen

Bekendtgørelse om ungdomsskolebestyrelser

Offentlighedsloven

Aktindsigt i den offentlige forvaltning, notatpligt

Forvaltningsloven

Forvaltningsretlige grundsætninger, der gælder i afgørelsessager

Persondataloven

Registrering, brug og videregivelse af personoplysninger


Sekret rkursus

Ungdomsskolens love og regler

Anden lovgivning

Fx arbejdsmarkedslovgivning generelt, lovgivning inden for uddannelsesområdet etc., etc.

Kommunale bestemmelser

Administrative forskrifter, regulativer, sædvaner mv.

Aftaler og overenskomster

Ledere, lærere, klubmedarbejdere, HK-ansatte m.fl.

Offentlige ansattes ytringsfrihed

Hvad må jeg ytre mig om?


Sekret rkursus

Ungdomsskolens kompetencefordeling

 • Kommunalbestyrelsen

 • plan for kommunens ungdomsskolevirksomhed (§ 4)

 • fastsættelse af årlig beløbsramme (§ 5)

 • ansætter og afskediger månedslønnede medarbejdere (§ 6)

 • udarbejder en vedtægt for ungdomsskolebestyrelsens opgaver (§ 8, stk. 4)

 • Ungdomsskolebestyrelsen

 • udarbejder budget og fastlægger indhold og omfang (§ 8, stk. 1)

 • afgiver (ikke bindende) indstilling om ansættelse og afskedigelse af månedslønnede medarbejdere (§ 8, stk. 2, 1. pkt.)

 • ansætter og afskediger timelønnede medarbejdere (§ 8, stk. 2, 2. pkt.)

 • kan/skal afgive udtalelser / stille forslag (§ 8, stk. 3)


Sekret rkursus

Ungdomsskolens kompetencefordeling

 • Ungdomsskoleinspektøren

 • lovbestemt stilling (§ 10, stk. 1)

 • administrative og pædagogiske ledelse af skolen med ansvar overfor kommunalbestyrelsen og ungdomsskolebestyrelsen (§ 10, stk. 2)

 • sekretær for ungdomsskolebestyrelsen (§ 7, stk. 4)

 • Øvrige ledere

 • ”pædagogisk medhjælp” som bistand til ungdomsskoleinspektøren (§ 11, stk. 2)

 • (ændret lovgivning på vej)


Sekret rkursus

Forvaltningsretlige regler

Hvad er det helt overordnede hensyn?

TILLID TIL DEN OFFENTLIGE SEKTOR

Offentlighedslov:

Adgang for alle til at få indsigt i offentlige dokumenter (”demokratilov”)

Forvaltningsloven:

Sikre korrekte afgørelser (”retssikkerhedslov”)

Persondataloven:

Elektronisk behandling af personoplysninger (”registreringslov”)


Sekret rkursus

Aktindsigt

Offentlighedslovens kap. 2

Hvem kan få aktindsigt?

Alle.

Forvaltningen skal ikke tage stilling til baggrunden for ønsket om aktindsigt.

Ansøgeren skal kunne identificere den sag eller de dokumenter, som ansøgeren ønsker indsigt i.

Hvad kan man få aktindsigt i?

Alle dokumenter, der vedrører sagen

Indførelser i journaler, registre og andre fortegnelser, der vedrører sagen

Undtagelser fra adgangen til aktindsigt

Bestemte sagstyper

Bestemte dokumenter

Bestemte oplysninger


Sekret rkursus

Aktindsigt

 • 1. Undtagne sager

 • Eksempler:

 • Sager om ansættelse og forfremmelse

 • Sager om enkeltpersoners ansættelsesforhold

  • dog ret til at få aktindsigt i oplysninger om den ansattes navn, stilling, uddannelse, arbejdsopgaver, lønmæssige forhold og tjenesterejser

  • for chefer endvidere ret til at få oplysninger om disciplinære reaktioner af advarsel og derover, dog kun for et tidsrum af to år efter at den endelige afgørelse er truffet


Sekret rkursus

Aktindsigt

 • 2. Undtagne dokumenter

 • 1) Interne dokumenter

 • dokumenter, der udarbejdes af en myndighed til eget brug

 • brevveksling mellem forskellige enheder inden for samme myndighed

 • brevveksling mellem en kommunalbestyrelse og dennes udvalg, afdelingerog andre organer eller mellem disse organer indbyrdes

 • Der skal dog gives aktindsigt i:

 • beslutningsdokumenter

 • notater som indeholder oplysninger som myndigheden har haft pligt til at notere

 • bevisoptagelsesdokumenter om en sags faktiske omstændigheder

 • generelle retningslinier for behandlingen af bestemte sagstyper

 • 2) Fortrolige dokumenter

 • Eksempelvis brevveksling med sagkyndige til brug i retssager eller ved overvejelse om retssag


Sekret rkursus

Aktindsigt

3. Undtagne oplysninger

Privatlivsoplysninger

Forretningshemmeligheder

Fortrolige oplysninger i øvrigt

- fx gennemførelse af offentlig kontrol


Sekret rkursus

Aktindsigt

Når der begæres aktindsigt

Skal begæringen imødekommes?

Er en begæring om aktindsigt ikke imødekommet eller afslået inden 10 dage, skal myndigheden underrette om årsagen og om hvornår myndigheden forventer at kunne træffe afgørelse.

Aktindsigten gennemføres ved udlevering af kopier eller ved gennemsyn på stedet. Som udgangspunkt har man krav på kopier.

Skriftligt afslag skal ledsages af en begrundelse.

VED BEGÆRING OM AKTINDSIGT: KONTAKT STRAKS JURIDISK AFDELING I KOMMUNEN INDEN DU FORETAGER DIG NOGET SOM HELST

(Ny lov pr. 1. januar 2014)

Notatpligt


Sekret rkursus

Forvaltningsloven

 • Bl.a.:

 • Inhabilitet

 • Forvaltningslovens kap. 2

 • Hvornår inhabil?

 • Den, der virker inden for den offentlige forvaltning er inhabil i forhold til en bestemt sag, når der foreligger

  • omstændigheder, der kan vække tvivl om upartiskhed

  • særlig personlig eller økonomisk interesse (partsinhabilitet)

  • slægtsmæssig tilknytning

  • tilknytning til selskab, forening

  • deltager både i 1.instans og kontrol-/klageinstans


Sekret rkursus

Forvaltningsloven

 • Gælder dog ikke, hvis:

 • Der ikke er fare for, at opgaverne påvirkes af uvedkommende hensyn som følge af:

  • interessens karakter eller styrke

  • sagens karakter

  • den pågældendes funktion

  • meget vanskeligt eller betænkeligt at lade en anden træde i den pågældendes sted

 • Generel risikovurdering


Sekret rkursus

Forvaltningsloven

 • Hvem afgør spørgsmål om habilitet?

 • Myndigheden

 • Pligt til at underrette sin foresatte/myndigheden snarest, medmindre det er åbenbart, at forholdet er uden betydning

 • Konsekvens?

 • Må ikke deltage i, medvirke i eller træffe afgørelse om sagen

 • Ugyldighed?

 • Tavshedspligt

  • Fortrolige oplysninger

  • Personoplysninger


Sekret rkursus

Forvaltningsloven

 • Partshøring

 • Forvaltningslovens § 19

 • Har myndigheden de rigtige og nødvendige oplysninger til at kunne træffe en afgørelse?

 • Pligt til at partshøre

 • Betingelser:

  • Faktiske forhold

  • Væsentlig betydning

  • Til ugunst

  • Parten ubekendt

 • Undtagelser:

  • Ubetænkeligt at træffe afgørelse

  • Lovbestemte frister

  • mv.

 • Personalesager og elevsanktioner


Sekret rkursus

Forvaltningsloven

 • Begrundelse

 • Forvaltningslovens §§ 22-24

 • 1. En afgørelse skal, når den meddeles skriftligt, være ledsaget af enbegrundelse, medmindre afgørelsen fuldt ud giver den pågældendepart medhold

  • tjenestebefalinger

  • afskedigelsessager

 • 2. Mundtlige afgørelser skal på begæring gives skriftligt, medmindreafgørelsen fuldt ud giver den pågældende part medhold

  • begæring inden 14 dage efter underretning

  • svar snarest muligt, 14 dages frist ellers underretning


Sekret rkursus

Forvaltningsloven

 • 3. Krav til indhold

  • henvisning til relevante retsregler, herunder evt. fortolkning

  • administrativt skøn – hovedhensyn

  • sagens faktiske omstændigheder, der er tillagt væsentlig betydning for afgørelsen


Sekret rkursus

Persondataloven

” Loven gælder for behandling af personoplysninger, som helt eller delvis foretages ved hjælp af elektronisk databehandling, og for ikke-elektronisk behandling af personoplysninger, der er eller vil blive indeholdt i et register.”

I ungdomsskolen:

Registrer udelukkende relevante oplysninger, der er nødvendige for driften

Videregivelse af personoplysninger (kontakt juridisk afdeling i kommunen inden du foretager dig noget som helst)


Sekret rkursus

Persondataloven

Billeder på nettet

Betragtes som elektronisk behandling af personoplysninger

Konkret vurdering, hvorvidt offentliggørelse er lovlig

Udgangspunkt:

Situationsbilleder, eksempelvis legende børn i en skolegård, en fritidsklubs udfoldelse af aktiviteter o.lign., kan offentliggøres uden samtykke.

Billederne skal være harmløse og aldrig krænkende.

Portrætbilleder, eksempelvis portrætbilleder eller klassebilleder må kun ske, hvis der inden offentliggørelse indhentes udtrykkeligt samtykke fra hver enkelt elev, eller dennes forældre hvis under 15 år.

Tilbagekaldelse af samtykke kan ske.


Sekret rkursus

”Jamen jeg har vel ytringsfrihed”

 • Ytringsfrihed for offentligt ansatte

 • Favorit hos Folketingets Ombudsmand

 • Pressens bevågenhed

 • Afgørende Sondring

 • Udtaler en offentligt ansat sig på egne vegne som privatperson (jeg, Lillemor Brok, mener, at det er for dårligt, at…)

 • Udtaler en offentligt ansat sig på kommunens vegne (Lillekøbing Kommune mener…)


Sekret rkursus

”Jamen jeg har vel ytringsfrihed”

 • Udtalelser på egne vegne som privatperson

Du har, som alle andre borgere, ret til at sige din mening, når du udtaler dig som privatperson – også når du udtaler dig om din arbejdsplads.

Du kan sige, hvad du vil, og du kan sige det, hvordan du vil.

Når du udtaler dig som privatperson på egne vegne, har din ledelse ingen ret til at begrænse din ytringsfrihed.

I lighed med alle andre borgere er du undergivet visse begrænsninger i ytringsfriheden:

Du må ikke fremsætte ærekrænkende udtalelser.


Sekret rkursus

”Jamen jeg har vel ytringsfrihed”

Som offentligt ansat er der yderligere 3 begrænsninger:

Du må ikke ytre dig i en urimelig grov form eller fremsætte åbenbart urigtige oplysninger om væsentlige forhold inden for eget arbejdsområde

Du skal som offentligt ansat overholde reglerne om tavshedspligt

Hvis du er chef eller en anden centralt placeret medarbejder tæt på beslutningsprocessen, skal du i særlige tilfælde udvise tilbageholdenhed med hensyn til udtalelser om forhold, der vedrører eget arbejdsområde

Mon der i din kommune gælder uskrevne regler for forventninger til de ansattes loyalitet over for arbejdsgiveren?


Sekret rkursus

”Jamen jeg har vel ytringsfrihed”

2. Udtalelser på vegne af kommunen

Retten til frit at udtale sig gælder kun, når du som offentligt ansat udtaler dig som privatperson på egne vegne.

Ledelsen kan derfor fastsætte regler for, hvem der må udtale sig på arbejdspladsens vegne samt give nærmere retningslinjer for indholdet af sådanne udtalelser.


Frokost

Frokost


Evaluering

Evaluering


Susanne preisler

Susanne Preisler


Tak for denne gang

Tak for denne gang.


 • Login