แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับ Balance Scorecard - PowerPoint PPT Presentation

Download
1 / 47

 • 197 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับ Balance Scorecard. โดย รศ.ดร. สุรสิทธิ์ วชิรขจร ผู้เชี่ยวชาญด้าน Balance Scorecard และ คณบดี คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 1. แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับ Balance Scorecard. สมดุลระหว่าง การวัดผลงานด้านการเงินและด้านที่ไม่ใช่การเงิน.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับ Balance Scorecard

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Balance scorecard

Balance Scorecard

..

Balance Scorecard

1

www.themegallery.com


Balance scorecard

Balance Scorecard

2

www.themegallery.com


Balance scorecard

Kaplan Norton

Balance Scorecard

3

www.themegallery.com


Balance scorecard

Balance Scorecard

 • 4

  • (Financial Perspective)

  • (Customer Perspective)

  • (Internal Process)

  • (Learning and Growth Perspective)

 • 2.

  • (Scorecard)

4

www.themegallery.com


Balance scorecard

Scorecard

Scorecard

5

www.themegallery.com


Balance scorecard

Balance Scorecard

6

www.themegallery.com


Balance scorecard

Balance Scorecard

7

www.themegallery.com


Balance scorecard

Balance Scorecard

(Strategy Map)

(Key Performance Indicator or KPI)

BSC

BSC KPI

BSC

BSC

8

www.themegallery.com


Balance scorecard

1.

SWOT Model, McKinseys 7-S, Porters 5 Forces

9

www.themegallery.com


Balance scorecard

SWOT analysis

10

www.themegallery.com


Balance scorecard

MC KINSEYS 7-S

Porters 5 Forces

11

www.themegallery.com


Balance scorecard

2.

.

.. 2554

12

www.themegallery.com


Balance scorecard

2.

1.

2.

3.

13

www.themegallery.com


Balance scorecard

3.

14

www.themegallery.com


Balance scorecard

(.)

1:

3:

2 :

4:


Balance scorecard

4.

, ,

,

,

,

Internet

,

16

www.themegallery.com


Balance scorecard

5. (Strategy Map)

17

www.themegallery.com


Balance scorecard

1


Balance scorecard

2

, ,

-

-

- ,

, , ,


Balance scorecard

3

.


Balance scorecard

4

.


Balance scorecard

5


Balance scorecard


Balance scorecard

(Strategy Map)

1

7

2

3

4


Balance scorecard

(Strategy Map)

GG


Balance scorecard

(Strategy Map)


Balance scorecard

6. (Key Performance Indicator :KPI)

  • Computer Down Time

  • Space Utilization

28

www.themegallery.com


Balance scorecard

7.

29

www.themegallery.com


Balance scorecard

8. BSC

BSC

30

www.themegallery.com


Balance scorecard

BSC ()

31

www.themegallery.com


Balance scorecard

9. BSC KPI

BSC KPI BSC BSC BCS

32

www.themegallery.com


Balance scorecard

10. BSC

BSC

(Interim Report)

(Final Report)

33

www.themegallery.com


Balance scorecard

11. BSC

BSC BSC BSC

34

www.themegallery.com


Balance scorecard

BSC

35

www.themegallery.com


Balance scorecard

 • BSC

 • BSC

 • BSC

36

www.themegallery.com


Balance scorecard

BSC

OS Matrix OS

(Owner = O)

(Supporter = S)

37

www.themegallery.com


Balance scorecard

38

www.themegallery.com


Balance scorecard

OS

39

www.themegallery.com


Balance scorecard

OS

OS OS OS

40

www.themegallery.com


Balance scorecard

41

www.themegallery.com


Balance scorecard

()

42

www.themegallery.com


Balance scorecard

43

www.themegallery.com


Balance scorecard

()

44

www.themegallery.com


Balance scorecard

()

45

www.themegallery.com


Balance scorecard

 • BSC

 • BSC

46

www.themegallery.com


Balance scorecard

47

www.themegallery.com


 • Login