Definicja rewitalizacji
Download
1 / 53

DEFINICJA REWITALIZACJI - PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

DEFINICJA REWITALIZACJI

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

DEFINICJA REWITALIZACJI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


DEFINICJA REWITALIZACJI

Rewitalizacja jest odpowiedzią na stan kryzysowy obszaru miejskiego i obejmuje zespół kompleksowych działań, koordynowanych i zarządzanych przez sektor publiczny (gminę), opartych na aktywnej współpracy organów i instytucji polityczno-administracyjnych oraz podmiotów społecznych.

wg W.Kłosowskiego:

Rewitalizacja oznacza ponowne ożywienie procesów społeczno-gospodarczych na obszarze, w którym procesy te zamarły. Obszary wymagające rewitalizacji to nie obszary wybrane pod kątem wartości zabytkowej, ale obszary o szczególnej kumulacji problemów społeczno-gospodarczych (w tym także najczęściej – remontowo-architektonicznych).

W historycznych miastach europejskich bardzo często obszarami takimi są najstarsze

dzielnice miast, stanowiące zespoły zabytkowe. Jednak to nie zabytkowy charakter

predystynuje je do rewitalizacji, ale właśnie szczególna kumulacja wielu problemów

społecznych i gospodarczych w jednym miejscu.

Rewitalizacja musi angażować zawsze wszystkich aktorów lokalnej sceny: władzę

samorządową i różne służby publiczne, a z drugiej strony – biznes i organizacje

obywatelskie, a wreszcie – samych mieszkańców.


Celem lokalnego programu rewitalizacji jest: „ożywienie społeczne i gospodarcze miast, zwiększenia potencjału turystycznego i kulturalnego terenów zdegradowanych – poprzemysłowych czy miejskich” poprzez:

-działania inspirujące rozwój nowych funkcji obszarów rewitalizowanych,

-przywrócenie terenom zdegradowanym utraconych funkcji społeczno – gospodarczych,

-odnowę zdegradowanych obszarów miast i dzielnic mieszkaniowych w miastach (zwłaszcza zabytkowych),

-zagospodarowanie obiektów i terenów poprzemysłowych oraz pomilitarnych, przez zmianę dotychczasowych funkcji na gospodarcze, społeczne, edukacyjne, zdrowotne, rekreacyjne i turystyczne.

CEL

REWITA

LIZACJI


Szczególną uwagę należy zwrócić na:

 • zachęcanie do rozwijania nowych form aktywności - gospodarczej generujących miejsca pracy poprzez budowę i przebudowę infrastruktury (dróg, budynków, parkingów, rynków), aby dostosować się do działalności i potrzeb nowych przedsiębiorstw, przy równoczesnej trosce o ochronę stanu środowiska naturalnego warunkującego zrównoważony rozwój gospodarczo – społeczny,

 • współpracę rożnych środowisk i instytucji na rzecz rozwiązywania problemów społecznych na danym obszarze, poprawy bezpieczeństwa i zapobiegania przestępczości,

 • aktywizację organizacji kulturalnych, edukacyjnych, turystycznych dla rozwoju czy usprawnienia ich działalności poprzez remont lub przebudowę obiektów pełniących funkcje zaplecza turystycznego lub kulturalnego.


ASPEKTY REWITALIZACJI

I.ASPEKT PRZESTRZENNO – URBANISTYCZNY

 • działania dotyczące rozwoju infrastruktury technicznej,

 • działania dotyczące rozwoju transportu,

 • działania dotyczące restrukturyzacji przemysłu,

 • działania dotyczące remontów i renowacji istniejących zasobów mieszkaniowych,

 • działania dotyczące budowy nowych mieszkań,

 • działania dotyczące rozwoju infrastruktury społecznej, kulturalnej i turystycznej,

 • zabezpieczenie puli mieszkań rotacyjnych i zamiennych.


ASPEKTY REWITALIZACJI

II.ASPEKT EKONOMICZNY

 • działania dotyczące wspierania przedsiębiorczości,

 • działania dotyczące rozwoju turystyki bądź innych sektorów gospodarki lokalnej,

 • działania dotyczące uruchamiania finansowanych mechanizmów wsparcia (np. lokalny fundusz poręczeń),

 • inne działania wynikające z programów pomocowych dotyczące rozwoju MSP.


ASPEKTY REWITALIZACJI

III ASPEKT SPOŁECZNY

 • działania dotyczące rozwoju zasobów ludzkich,

 • działania dotyczące przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu,

 • działania dotyczące walki z patologiami społecznymi,

 • działania dotyczące tworzenia równych szans,

 • działania dotyczące zapobieganiu zjawisku bezrobocia,

 • działania dotyczące zapobieganiu zjawisku bezdomności,

 • działania na rzecz aktywności środowisk dziecięcych i młodzieżowych,

 • działania dotyczące przekwaterowywania mieszkańców rewitalizowanych terenów,

 • działania dotyczące uruchamianiu systemów grantów dla organizacji pozarządowych.


Cel główny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Stymulowanie dynamicznego rozwoju,

przy wzmocnieniu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu


Cel Priorytetu VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Zrównoważony rozwój miast


Cel Priorytetu VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

 • Wzrost konkurencyjności przestrzeni miejskiej województwa

 • Wielofunkcyjne wykorzystanie obszarów zdegradowanych


Wsparcie Priorytetu dla przedsięwzięć takich jak:

 • Rewitalizacja zdegradowanych terenów poprzemysłowych, powojskowych i miejskich – przywracanie ładu przestrzeni publicznej i podnoszenie wartości substancji miejskiej, nadawanie i przywracanie jej funkcji gospodarczych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, społecznych i kulturalnych.

 • Budowa i przebudowa obiektów użyteczności publicznej (kulturalnych, turystycznych, sportu i rekreacji, kongresowych), kształtujących wizerunek gminy i regionu.

 • Przekształcenia reprezentacyjnych przestrzeni publicznych o wysokiej jakości rozwiązań architektoniczno-urbanistycznych.

 • Kompleksowe projekty służące tworzeniu i rozwojowi stref aktywności gospodarczej, w szczególności na terenach poprzemyslowych.

 • Projekty o wartości powyżej 20 mln PLN realizowane w miastach na prawach powiatu.

 • Komplementarnie: inwestycje w zakresie tkanki mieszkaniowej, w tym dotyczące zastępowania azbestowych elementów budynków materiałami mniej szkodliwymi dla zdrowia człowieka.


Niektóre zasady naboru projektów:

 • Nabór prowadzony będzie osobno dla jednostek administracyjnym o różnym potencjale ludnościowym.

 • Na zasadzie uzupełnienia działań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dostępne będzie również wsparcie w zakresie rewitalizacji dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich.

 • W ramach projektów rewitalizacyjnych realizujących cel Priorytetu związany z wielofunkcyjnym wykorzystaniem terenów zdegradowanych wsparcie będzie udzielane jedynie projektom realizowanym na obszarze wsparcia zidentyfikowanym w Lokalnym Programie Rewitalizacji (LPR), realizującym cele LPR dla danego obszaru i wpisującym się w szerszą logikę interwencji LPR na danym obszarze.

 • Dla zwiększenia efektywności działań w zakresie odnowy miast dopuszcza się możliwość zastosowania w ramach priorytetu inicjatywy JESSICA, obejmującej wsparcie w postaci odnawialnych instrumentów finansowych (funduszy pożyczkowych i poręczeniowych oraz innych instrumentów pochodnych).

 • Preferowane będą przedsięwzięcia uwzględniające w swym zakresie przystosowanie obiektów użyteczności publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych, między innymi poprzez usuwanie barier architektonicznych.


Główni beneficjenci:

 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.

 • Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną.

 • Szkoły wyższe.

 • Organizacje pozarządowe.

 • Partnerzy społeczni i gospodarczy.

 • Kościoły i inne związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych.

 • Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe.

 • Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną.

  Szczegółowe kategorie beneficjentów kwalifikujące się do objęcia wsparciem wskazane są w Uszczegółowieniu RPO.


Komplementarność:

 • Z przedsięwzięciami finansowanymi z EFRROW (Oś 3 PROW „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie obszarów wiejskich”)

 • Z przedsięwzięciami finansowanymi z EFR

 • Z przedsięwzięciami finansowanymi w ramach Polityki Spójności:

  • PO „Infrastruktura i Środowisko”

  • PO „Kapitał Ludzki”

  • PO „Innowacyjna Gospodarka”

  • Programy współpracy transgranicznej

 • Z przedsięwzięciami finansowanymi w ramach pozostałych priorytetów RPO


Priorytet VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia

Cel szczegółowy:

Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej


Priorytet VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Cele operacyjne:

 • rewitalizacja substancji architektonicznej terenów i obiektów poprzemysłowych i powojskowych,

 • zwiększenie atrakcyjności obszarów miejskich dla inwestorów lokalnych i zewnętrznych,

 • odnowa zdegradowanych dzielnic mieszkaniowych, w tym rewitalizacja substancji mieszkaniowej.


DEFINICJA DELIMITACJI

Delimitacja to metoda podziału obszaru miasta i wyłonienia obszarów problemowych dla realizacji zadań inwestycyjnych i społecznych w latach 2008 – 2015, przeprowadzona na podstawie analizy dokumentów strategicznych miasta, województwa śląskiego i kraju, oceny aktualnej sytuacji społeczno – gospodarczej miasta obejmującej zagospodarowanie przestrzenne, infrastrukturę techniczną, gospodarkę i sferę społeczną, możliwości finansowych budżetu miasta i dostępnych funduszy zewnętrznych, w tym UE, a także przeprowadzonych konsultacji społecznych i badań wśród liderów opinii publicznej


Kryteria delimitacji

Kryteria dotyczące delimitacji zostały określone na podstawie Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dn. 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Przy delimitacji obszarów problemowych najczęściej przyjmuje się następujące kryteria:

1.stopa bezrobocia,

2.wskaźnik przestępczości,,

3.poziom wykształcenia,,

4.poziom płac,

5.warunki mieszkaniowe,

6.poziom ubóstwa,

7.trendy demograficzne.


Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dn. 8 grudnia 2006 r.

Artykuł 47

a) wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia;

b) wysoka stopa długotrwałego bezrobocia;

c) niekorzystne trendy demograficzne;

d) niski poziom wykształcenia, wyraźny deficyt kwalifikacji i wysoki wskaźnik przerywania skolaryzacji;

e) wysoki poziom przestępczości i wykroczeń;

f) szczególnie wysoki stopień degradacji środowiska;

g) niski wskaźnik prowadzenia działalności gospodarczej;

h) wysoka liczba imigrantów, grup etnicznych i mniejszościowych lub uchodźców;

i) porównywalnie niski poziom wartości zasobu mieszkaniowego;

j) niski poziom wydajności energetycznej budynków.


Cele rewitalizacji

w Czechowicach-Dziedzicach:

Cel nadrzędny:

Stworzenie przestrzennych warunków do zrównoważonego rozwoju miasta i poprawy warunków życia mieszkańców Czechowic-Dziedzic.


Przykładowe cele szczegółowe:

1.Rewitalizacja substancji architektonicznej.

2.Odnowa zdegradowanych dzielnic mieszkaniowych.

3.Rehabilitacja przestrzeni publicznej terenów rewitalizowanych miasta Czechowice-Dziedzice, w tym budowa lub rehabilitacja małej architektury oraz tworzenie, modernizacja miejsc rekreacji oraz terenów zielonych.


4.Remonty nieruchomości i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej umożliwiającej rozwój działalności społecznej, kulturalnej, sportowej i zdrowotnej mieszkańców miasta.

5.Aktywizacja społeczna i ekonomiczna mieszkańców miasta, w tym rozwój sektora MSP.

6.Zwiększenie atrakcyjności miasta dla inwestorów lokalnych i zewnętrznych.

7.Poprawa warunków życia mieszkańców.

8.Marketing i promocja regionalna, krajowa i zagraniczna atrakcji kulturalnych i turystycznych Czechowic-Dziedzic.


FINANSOWANIE PROJEKTÓW

Zgodnie z założeniami obowiązującymi w funduszach strukturalnych UE i mechanizmach finansowych EOG w latach 2007 – 2015 obowiązuje zasada proporcji generalnie 85 % dotacji, 15 % wkład własny. Ze względu jednak na możliwość obniżenia przez Instytucję Zarządzającą wysokości dotacji w zakresie finansowania projektów możliwe są dwa warianty finansowania:

1)dotacja z funduszy UE i EOG:

-do 75% I wariant,

-85% II wariant.

2)wkład własny:

-co najmniej 25 % I wariant,

-co najmniej 15% II wariant.


Od tej zasady mogą wystąpić następujące odstępstwa:

1.Dotacja z ERDF może być mniejsza niż 85% i 75 % wartości budżetu poszczególnych projektów, a wtedy wkład własny beneficjenta końcowego będzie większy niż planowane15% i 25 %.


Od tej zasady mogą

wystąpić następujące odstępstwa:

2.Wkład własny Gminy i pozostałych beneficjentów może być mniejszy niż 15% i 25 % w przypadku, gdy skorzystają z dofinansowania z krajowych środków publicznych:

z budżetu państwa:

rezerwa celowa budżetu państwa na współfinansowanie wkładu własnego samorządów terytorialnych dla projektów inwestycyjnych finansowanych z funduszy strukturalnych UE, Funduszu Spójności, MF EOG (w budżecie państwa na rok 2008, część 83, poz. 8),

 zgodnie z zasadami ustalonymi przez danego dysponenta części budżetowej np. Minister Kultury na projekty inwestycyjne może dać swoją promesę na pokrycie nawet 25 % wartości budżetu, a więc całego wkładu własnego.


Symulacja finansowania zadań inwestycyjnych

z funduszy UE i EOG

przy założonym poziomie dotacji 75% (wariant I) i 85% (wariant II).

Symulacja finansowania wszystkich zadań objętych „Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Czechowice-Dziedzice na lata 2008-2015”:


Pamiętać należy o obowiązywaniu w zarządzaniu finansowym funduszami pomocowymi UE „Reguły n+3”. Podstawę prawną tej reguły stanowi Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999.


Stanowi ona, że jeśli zobowiązanie Komisji ujęte w budżecie wspólnotowym w danym roku (roku n) nie zostanie „wyczerpane” wnioskami o płatność przekazywanymi Komisji przez Instytucję Płatniczą do końca roku n+3, różnica między kwotą zobowiązania a kwotą wniosków o płatność zostanie automatycznie anulowana. Zobowiązanie Komisji jest równoznaczne z alokacją rocznej transzy środków w budżecie wspólnotowym. Zdarzenie to następuje w roku n oraz w każdym kolejnym roku, który na potrzeby stosowania reguły n+3 staje się kolejnym rokiem n. Dnia 31 grudnia roku n+3 zobowiązanie zostaje anulowane. Oznacza to, że Państwo Członkowskie, które do końca roku n+3 złożyło wnioski o płatność opiewające na kwotę mniejszą niż roczne zobowiązania na rok n, bezpowrotnie traci kwotę różnicy. Anulowanie dotyczy, zatem jedynie tej części środków, dla której nie złożono poprawnego wniosku o płatność okresową. Celem stosowania omawianego zabiegu jest motywowanie Państw Członkowskich do sprawnego wydatkowania alokowanych środków pomocowych.


Ważny wpływ na finansowanie projektów ma także możliwość uznania podatku VAT za koszt kwalifikowany w przypadku, gdy beneficjenci sektora finansów publicznych mimo, iż są jego płatnikiem, nie mają realnej możliwości jego odliczenia. /Rozporządzenie KE (WE) nr 448/2004/ Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783 /1999 oraz inne rozporządzenia. Dotyczy to Gminy i pozostałych jednostek finansów publicznych uczestniczących w programie rewitalizacji. Pozostałym beneficjentom końcowym zgodnie z przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT. W tym jednak przypadku podatek VAT w projektach będzie stanowił koszt niekwalifikowany.


PRZYKŁADY


GLIWICE


BYTOM

VII. PODPROGRAM REWITALIZACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ OBSZARU MIEJSKO-PRZEMYSŁOWEGO BOBRKA

7.1 Cel strategiczny, specyficzne priorytety i kierunki działań na miejsko-przemysłowym obszarze Bobrka

Celem strategicznym rewitalizacji obszaru miejskiego dzielnicy Bobrek-Karb i terenu poprzemysłowego po byłej Hucie Bobrek jest „Bobrek-Karb obszarem głębokiej i szybkiej transformacji społeczno-gospodarczej”. Sytuacja obszaru Bobrka wskazuje na konieczność realizowania na jego obszarze strategii odbudowy ekonomicznej i kulturalnej. Jest to strategia zintegrowana zawierająca generalne rozwiązania zaproponowane dla obszarów miejskich i terenów poprzemysłowych oraz dwa priorytety specyficzne wraz z zawierającymi się w nich kierunkami i przedsięwzięciami.

PRIORYTET 1:

PARAFIA I SZKOŁA JAKO OŚRODKI INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

Wyrównanie szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży

Rola Parafii i szkoły w życiu dzielnicy

PRIORYTET 2:

REGENERACJA GOSPODARCZA I ARCHITEKTONICZNA DZIELNICY BOBREK-KARB

Podniesienie atrakcyjności dzielnicy Bobrek-Karb dla mieszkańców i inwestorów.

Wykorzystanie terenów i infrastruktury poprzemysłowej po byłej Hucie Bobrek.


CZELADŹ

VI PRZEDSIĘWZIĘCIA PROPONOWANE DO REALIZACJI W RAMACH LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI

Zadania, które będą realizowane w latach 2004 – 2006 w poszczególnych, wybranych obszarach rewitalizacyjnych

związane są z przedsięwzięciami w zakresie infrastruktury społecznej, gospodarczej i technicznej.

Każde realizowane działanie wpływa zarówno na sferę społeczną, jak i ekonomiczną.

Przyczyniają się one do powstawania nowych miejsc pracy, poprawy lokalnej infrastruktury oraz pokonywania barier społecznych.

1. Obszar I: Centralny

Podobszar 1. Nowiny – Maroko


PABIANICE


ZABRZE


ZABRZE


ad
 • Login