Urz d miasta poznania
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 9

Urząd Miasta Poznania PowerPoint PPT Presentation


 • 95 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

„Od wykluczenia do znaczenia.” Budowa i rozwój platformy usług informacyjnych POZnan*Kontakt, w oparciu o program zatrudnienia osób z orzeczoną niepełnosprawnością. Urząd Miasta Poznania. PROBLEM KTÓRY NARODZIŁ SZANSE….

Download Presentation

Urząd Miasta Poznania

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Urz d miasta poznania

„Od wykluczenia do znaczenia.”Budowa i rozwój platformy usług informacyjnych POZnan*Kontakt, w oparciu o program zatrudnienia osób z orzeczoną niepełnosprawnością.

Urząd Miasta Poznania


Problem kt ry narodzi szanse

PROBLEM KTÓRY NARODZIŁ SZANSE…

MIASTO POZNAŃ APLIKOWAŁO DO MECHANIZMU NORWESKIEGO O FINANSOWANIE UTWORZENIA CALL CENTER

BEZSKUTECZNIE. Niepowodzenie było bodźcem do analizy problemów i poszukiwania ukrytych w nich szans.

Szanse dostrzeżono w takich problemach jak :

 • niedostateczna reprezentacja osób z orzeczoną niepełnosprawnością wśród osób zatrudnionych w Urzędzie Miasta Poznania,

 • brak medium za pośrednictwem którego mieszkańcy/klienci administracji mogliby otrzymywać niezbędne im informacje w sposób kompetentny, a przy tym zrozumiały i przystępny,

 • brak środków na zapewnienie zaplecza technologicznego i organizacyjnego dla utworzenia miejsca pracy w którym zatrudnienie mogliby znaleźć niepełnosprawni.

Misja

Usługa: Bezpośredni *Kontakt Klienta z aktualną informacją

z zakresu administracji i usług miejskich – pod ręką, na telefon.

Narzędzie: call center powołane dzięki zastąpieniu pustego kosztu,

Inwestycją w Ludzi.

Dźwignia: przepisy ustawy o rehabilitacji i promocji zatrudnienia

osób niepełnosprawnych.

Problem

Szansa


Problem kt ry narodzi szanse cd

PROBLEM KTÓRY NARODZIŁ SZANSE cd

 • Pomysł oparto na skojarzeniu ze sobą potrzeb reprezentowanych przez pkt. 2 i 3 z możliwością z pkt. 1 osiągnięcia wymiernego efektu finansowego jaki pracodawca może uzyskać zwiększając wśród zatrudnionych odsetek osób z orzeczoną niepełnosprawnością.

 • O efektach możemy mówić na kilku płaszczyznach. Efektem jest stworzenie trwałego miejsca zatrudnienia osób z orzeczoną niepełnosprawnością, miejsca które przez swą obecność i potwierdzoną rozwojem, racje bytu promieniuje na otoczenie pracownicze przyczyniając się do przełamywania stereotypów.

 • Efektem jest zastąpienie „pustego kosztu” jakim była opłata karna na PFRON na mechanizm finansowania potrzebnego i znajdującego naśladowców rozwiązania w zakresie informacji i komunikacji społecznej. Efektem wreszcie jest zastąpienie wykluczenia jakiego doznają niepełnosprawni znaczeniem jakie związane jest z samorozwojem i pracą na rzecz ogółu mieszkańców.

Cyfry:

Usługa oferowana mieszkańcom i urzędnikom dzięki pracy osób których

zatrudnienie wspiera PFRON

W 2013 w POZnan*Kontakt utworzono 4 nowe stanowiska pracy z czego

kwota refundacji PFRON jednego z nich wyniosła:

14 210 PLN

Problem

Szansa


Adekwatno zg aszanego rozwi zania

Adekwatność zgłaszanego rozwiązania…

 • Jest adekwatne do potrzeb. U podstaw przedsięwzięcia legła identyfikacja trzech problemów,

  • po stronie kierownictwa dostrzeżono znaczny koszt stały ponoszony przez Budżet Miasta wynikający z braku osiągania przez pracodawcę (Urząd Miasta Poznania) 6% pułapu zatrudnienia osób. z orzeczoną. niepełnosprawnością;

  • po stronie pracowników dostrzeżono nasilający się dyskomfort wynikający z konieczności obsługiwania rosnącej liczby prostych masowych procedur informacyjnych ze stratą czasu niezbędnego dla skupienia się na zadaniach bardziej wymagających;

  • po stronie klientów dostrzeżono wzrost wymagań dotyczących dostępności, przejrzystości prostoty i szybkości świadczonych przez administracje usług.

   Cyfry: od 50 000 rocznie do 350 000 w 2013r.

Cyfry: Wzrost

W 2013r. POZnan*Kontakt przekroczył 320 000 rozmów.

Problem

Szansa


Skuteczno zg aszanego rozwi zania

Skuteczność zgłaszanego rozwiązania…

 • Jest skuteczne. Przedsięwzięcie zarówno w płaszczyźnie procesu jak i efektu zostało z powodzeniem powtórzone dowodząc poprawności założeń i regularnej osiągalności zamierzonego skutku. Wdrożenie przyczyniło się do poprawienia wyników działalności podmiotu w sferze finansowej - trwale obniżono opłatę karną do PFRON jak i w sferze społecznościowej - trwale wkomponowano pracowników z orzeczoną niepełnosprawnością w zespół, który pracuje na rzecz osiągnięcia wspólnego celu.

 • Zmianie uległo nastawienie stron: po stronie pracodawcy nieufność zastąpiło uznanie, po stronie pracowników bierność zastąpiła wiara w możliwości i aktywność.

Cyfry:Wzrost

 • 12 osób permanentnie podnosi kwalifikacje

 • w tym 3 osoby podniosły formalne wykształcenie

 • (wyższe licencjackie i wyższe magisterskie)

 • 12 osób uzyskało certyfikaty znajomości

 • j. angielskiego na różnych poziomach

 • 20 000 PLN miesięcznie mniej

 • opłaty karnej UMP na rzecz PFRON…

Problem

Szansa


Przejrzysto procesu wdro enia rozwi zania

Przejrzystość procesu wdrożenia rozwiązania…

 • Zostało wprowadzone w przejrzysty sposób. Przedsięwzięcie było wynikiem udziału autora projektu w programie wspierania inicjatyw pracowniczych. W ramach tej procedury projekt był oceniany przez komisję, której członkami byli przełożeni oraz współpracownicy autora, a głos opiniujący miała zakładowa organizacja związkowa.

 • Rok rocznie pracownicy oceniają Kierownika.

 • Zgodnie z regulaminem Wspierania Inicjatyw Pracowniczych projekt był oceniany następczo po 1 roku funkcjonowania.

 • Obecnie współpracujemy z FIR oraz Kawalerami Maltańskimi w zakresie organizacji płatnych staży dla osób niepełnosprawnych poszukujących zatrudnienia w jednostkach takich jak POZnan*Kontakt

Partnerzy:

Problem

Szansa


Trwa o zg aszanego rozwi zania

Trwałość zgłaszanego rozwiązania…

 • Jest trwałe. Projekt ma cechy trwałości. Pomimo upływu 3 letniego okresu, na który opiewała umowa z PFRON utrzymano utworzone w 2009 roku stanowiska, a ponadto w 2013 dodano do nich 4 kolejne. Na rok 2014 planuje się, w związku z dynamicznym rozwojem usług, zatrudnienie kolejnych brokerów informacji.

 • Rozwiązanie było przedmiotem wizytacji audytorów systemu ISO, na którym opiera się system zarządzania w UMP

 • Cyfry:

  • 2009 – 12 etatów

  • 2013 -16 etatów

  • V. 2014 – 26 etatów

Wzrost nowi pracownicy

Nowi pracownicy Monika, Ania, Eliza i Szymon

Problem

Szansa


Mo liwo zastosowania w innych jednostkach samorz dowych

Możliwość zastosowania w innych jednostkach samorządowych:

Jest replikowalne. Przedsięwzięcie nie wymaga unikalnych warunków, oparte jest na zastosowaniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa i odnosi się do zaspokojenia potrzeb występujących w większości instytucji administracji publicznej oraz jej klientów.

Cyfry: Na konferencje Petent 2.0 między innymi promującą poznańskie rozwiązanie, która miała miejsce 03.04.2014r. Akredytowało się 120 uczestników reprezentujących samorządy i administracje z całego kraju.

Konferencja:

Problem

Szansa


Dlaczego warto g osowa na ten projekt

Dlaczego warto głosować na ten projekt…

Wiemy jak i potrafimy pokazać:

 • Jak bez udziału znacznych środków i angażowania grantów

 • np. Mechanizmu Norweskiego zbudować potrzebną, a wkrótce nieodzowną,

 • w administracji usługę.

 • Jak przełamać stereotyp niepełnosprawnego pracownika w zespole i zmniejszyć koszty

 • utrzymania administracji.

 • Jak osiągnąć efektywność kosztową realizując ważny projekt społeczny.

Problem

Szansa


 • Login