Dagens program
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 19

Dagens program PowerPoint PPT Presentation


 • 79 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Dagens program. 08.00-09.30 Lex Sarah  09.30-10.00 Kaffe/te med smörgås 10.00-10.45 Synpunktssystem 10.45-11.30 Diskussion om lex Sarah och synpunktssystem 11.30-12.00 Återkoppling utifrån diskussionsfrågor. Lex Sarah.

Download Presentation

Dagens program

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Dagens program

 • 08.00-09.30 Lex Sarah 

 • 09.30-10.00 Kaffe/te med smörgås

 • 10.00-10.45 Synpunktssystem

 • 10.45-11.30 Diskussion om lex Sarah och synpunktssystem

 • 11.30-12.00 Återkoppling utifrån diskussionsfrågor


Lex Sarah

 • Vad innebär de nya och skärpta reglerna som började gälla den 1 juli 2011?

 • Vad betyder det att alla ska medverka till att verksamheten och insatserna ska vara av god kvalitet?

 • Vad är skillnaden mellan rapporterings- och anmälningsskyldighet?

 • Vad innebär risk för ett missförhållande respektive missförhållande?

 • Vad gäller för Omsorgsnämnden, Omsorgsförvaltningen och tjänstemän?


Lex Sarah

 • Undersköterska Sarah Wägnert Polhemsgården Solna, 1997

 • 14 kap 2-7 §§ SoL & 24a-24g §§ LSS

 • Skärpta krav från den 1 juli 2011

 • Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2011:5 lex Sarah


Principiella utgångspunkter för den nya och skärpta regleringen

 • Höjd kvalitet och enhetlig kunskapsbild över landet.

 • Tydligare del av det systematiska kvalitetsarbetet.

 • Var och en ska medverka till god kvalitet.

 • Lagrummen SoL/HSL/LSS närmar sig varandra.


Lex Sarah – nya och skärpta regler för hela socialtjänsten samt LSS

 • Hela socialtjänsten – ej HSL insatser

 • Rapportera missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden.

 • Alla verksamheter ska vara informerade om dessa skyldigheter. Skriftligt och muntligt

 • Dokumentation, utredning, avhjälpande och undanröjande utan dröjsmål.

 • Allvarliga missförhållanden eller påtagliga risker för allvarliga missförhållanden ska snarast anmälas till Socialstyrelsen.


Medverka till god kvalitet

 • En skyldighet att medverka till att enskilda får god omvårdnad, gott stöd, god service och lever under trygga förhållanden.

 • Att det är den enskilde och dennes levnadsförhållanden som står i centrum för de åligganden som följer av bestämmelsen.

 • Att var och en som fullgör uppgifter ska bidra till att den enskilde får insatser av god kvalitet och att skydda den enskilde från missförhållanden.


Systematiskt kvalitetsarbete – vad betyder det?


Information till rapporteringsskyldiga

 • Vid anställning och löpande minst 1 ggr/år

 • Muntligt och skriftligt

 • Arbetsledarens skyldighet

 • Blankett har arbetats fram: myndighetshandboken SoL & LSS


Rapportering

 • Om det finns anledning att tro att personer som är rapporteringsskyldiga har del i missförhållandet eller den påtagliga risken för missförhållandet.

 • Påtaglig risk = uppenbar och konkret risk

 • Närmsta arbetsledare eller Omsorgsnämnden

 • Skriftlig enligt särskild blankett i myndighets-handbokenSoL & LSS

 • Kan ej vara anonym


Vad ska rapporteras?Missförhållande↔ påtaglig risk för missförhållande

 • Övergrepp och brister i omsorgen som utgör ett hot mot en enskilds liv, hälsa och säkerhet.

 • Ett bemötande som klart avviker från grundläggande krav på respekt för självbestämmande, integritet, trygghet och värdighet.

 • Övergrepp kan vara

  • Fysiska (nypningar, slag, hårda tag, fasthållning, misshandel),

  • psykiska (hot, bestraffningar, trakasserier, skrämsel, kränkningar),

  • ekonomiska (stöld av pengar eller ägodelar, utpressning, förskingring) samt

  • sexuella.


Diskussionsfrågor:

 • Hur många rapporter enligt lex Sarah tror du inkom till Omsorgsförvaltningen år 2011?

 • Vilken typ av missförhållanden var den vanligaste?

  • Brister i bemötande

  • Brister i omsorg

  • Brister i omsorg avseende tillsyn

  • Brister i omvårdnad

  • Övergrepp – ekonomiska

  • Övergrepp – fysiska

  • Övergrepp – psykiska


Diskussionsfrågor:

 • Hur många rapporter enligt lex Sarah tror du inkom till omsorgsförvaltningen år 2011? Svar 66

 • Vilken typ av missförhållanden var den vanligaste?

  • Brister i bemötande 6

  • Brister i omsorg 13

  • Brister i omsorg avseende tillsyn 17

  • Brister i omvårdnad 5

  • Övergrepp – ekonomiska 20

  • Övergrepp-fysiska4

  • Övergrepp-psykiska1


Vem är rapporteringsskyldig?

 • Anställd

 • Uppdragstagare

 • Praktikant eller motsvarande under utbildning

 • Deltagare i arbetsmarknadspolitiskt program.


Undanröja, avhjälpa och anmäla

 • Undanröja risker för missförhållanden

 • Avhjälpa missförhållanden

 • Anmäla allvarliga risker och missförhållanden till Socialstyrelsen


Utredning

 • Utredning ska inledas senast dagen efter en rapport om ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande har tagits emot.

 • Utredningen ska genomföras skyndsamt och får pågå i max sex veckor från det att den påbörjats.

 • Dokumenteras enligt gällande föreskrift. Omsorgsförvaltningens utredningsformulär samt journalblad används.

 • Utredare av lex Sarah ska ge varandra råd och stöd i utredningsarbetet samt göra en gemensam bedömning inför avslut och ställningstagande.

 • Ansvarig utredare ska vara opartisk/så neutral som möjligt.


Ansvarsfördelning

 • Omsorgsnämnden

  • Riktlinje och rutiner

 • Förvaltningschefen

  • Fattar beslut

 • Nämndsekreteraren

  • Samordnare, tar emot rapporter och utredningar, informerar Omsorgsnämnden

 • Utredningsgrupp

  • Bedömning, ger stöd och råd till utredaren

 • Utredare

  • Utreder och dokumenterar


Ansvarsfördelning

 • Arbetsledare

  • Ansvarar för att avhjälpa ett missförhållande

  • Undanröja påtaglig risk för ett missförhållande

  • Muntligen och skriftligen rapportera till nämndsekreteraren

  • Vidta åtgärder för att förhindra att det händer igen.

  • Meddela nämndsekreteraren samt berörd närmsta chef om missförhållandet inte avhjälpts eller den påtagliga risken för missförhållandet undanröjts inom en vecka.

  • Underrätta den enskilde/anhörig/företrädare.

  • Ge stöd till den enskilde och medarbetare.

  • Eventuella arbetsrättsliga åtgärder.

  • Återkoppling till berörda.

  • Dokumentera i kundens journal att en lex Sarah rapport registrerats.


Ansvarsfördelning

 • Personligt ansvar

  • Rapportera händelser som avviker från god kvalitet som bedöms utgöra ett missförhållande eller som innebär en påtaglig risk för ett missförhållande. Rapporteringen görs till närmsta arbetsledare eller nämndsekreteraren.


Framtiden

 • Avvikelsesystem för SoL, LSS och HSL (både egenregi & LOV-leverantörer).

 • Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)

 • Riktlinje och system arbetas fram.

 • Utredning av avvikelse och missförhållanden kan utredas gemensamt av både egenregi och LOV-leverantör.


 • Login