slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Dagens program

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 43

Dagens program - PowerPoint PPT Presentation


 • 147 Views
 • Uploaded on

Dagens program. Hva er kjøp? Standardavtaler Urimelige avtaler Gjennomgang av kjøpslovens systematikk Levering og risikoovergang Mangler. Hva er kjøp?. Tosidighet Vederlag Bytte Tilvirkningskjøp – tjenesteavtale. Ulike kjøpsrettslige avtaletyper.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Dagens program' - tyrell


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
dagens program
Dagens program
 • Hva er kjøp?
 • Standardavtaler
 • Urimelige avtaler
 • Gjennomgang av kjøpslovens systematikk
 • Levering og risikoovergang
 • Mangler
hva er kj p
Hva er kjøp?
 • Tosidighet
 • Vederlag
 • Bytte
 • Tilvirkningskjøp – tjenesteavtale
ulike kj psrettslige avtaletyper
Ulike kjøpsrettslige avtaletyper
 • Kontantkjøp – kredittkjøp – forskuddsbetaling
 • Internasjonale kjøp
  • Egne regler i kjøpsloven
  • Bare hvor en av partene ikke har forretningssted i Norden
 • Standardavtaler
standardavtaler
STANDARDAVTALER
 • Brukes hvor en part ofte inngår avtaler av det aktuelle slaget
 • Ferdige avtalevilkår
 • Liten eller ingen mulighet for forhandlinger
typiske standardavtaler
Typiske standardavtaler
 • Mobiltelefonabonnement
 • Kredittkortavtaler
 • Forsikringsavtaler
 • Programvarenedlastninger
 • Flybillett
 • Bilutleie
 • Banklån
 • Generell varehandel
 • Etc.
tilblivelse
Tilblivelse
 • Ofte utformet av den sterke parten i et avtaleforhold
 • Kan være laget av bransjeorganisasjoner
  • Ensidig
  • Etter forhandlinger
 • Kan være laget av interesseorganisasjoner
fordeler
fordeler
 • Effektivitet
   • Avtalen kan inngås på en enkel måte
   • Kan inngå en mengde avtaler på kort tid
   • Prisdempende når man ikke trenger å bruke ressurser på å forhandle med hver enkelt
 • Sikkerhet
   • Kan være tryggere å gå inn på vilkår som allerede er utprøvd i stedet for å forhandle selv
ulemper
ulemper
 • Ofte utformet av den sterke parten i avtalen
 • ”take it or leave it” for den svake parten
 • Passer dårlig for parter med spesielle behov
opplest og vedtatt
Opplest og vedtatt?
 • Også standardavtaler må være akseptert
  • Man blir ikke bundet av mer enn man har akseptert
  • Standardvilkårene blir ikke del av avtalen uten at de er gjort kjent for den andre parten
 • Rett til å bestemme selv om man ønsker å inngå standardkontrakt eller ha individuelle forhandlinger
  • Fungerer i praksis bare for større kontrakter
forbrukere
Forbrukere
 • Standardavtaler må vike for preseptorisk lovgivning
  • Særlig viktig som en sikkerhetsventil for forbrukerne
 • Skal mindre til for at en forbruker skal anses uforpliktet av avtalen
  • Spesialregel i avtaleloven § 37
avtaleloven 36
Avtaleloven § 36
 • Generalklausulen
  • Den alminnelige formuesrettslige lempingsregel
  • Sikkerhetsventil både på avtaletidspunktet og etterpå
slide13

Urimelig innhold; ikke bare urimelighet ved tilblivelsen

 • Rammer også etterfølgende omstendigheter
 • Hel eller delvis tilsidesettelse
 • Endring i avtalen
 • Objektiv regel - krever ikke ond tro
slide14

Unntaksregel

 • Revisjon av avtalen kan bli urimelig for motparten

Hovedregel: avtaler skal holdes

avtalen er i boks og ferdigtolket hva n
Avtalen er i boks og ferdigtolket hva nå?
 • Gjennomføring
  • Oppfylles avtalen i henhold til kontrakten?
  • Hva er eventuelt galt?
  • Hvem bærer risikoen hvis noe går galt?
  • Hvilke rettigheter og plikter har partene dersom noe går galt?
  • Lovregulering, avtaletekst og sedvane/kutyme
kj psavtaler
Kjøpsavtaler
 • Vanligste kontraktstypen
  • Omfatter også bytteavtaler
 • Greit utgangspunkt
  • Kan trekkes analogier fra kjøpsretten til andre områder
  • Alle har et forhold til kjøp og salg og en viss formening om hvilke rettigheter de har dersom ikke alt går som det skal
kj psloven
Kjøpsloven
 • Regulerer kjøpsavtaler…
  • Mellom næringsdrivende
  • Mellom privatpersoner som selgere og næringsdrivende som kjøpere
  • Mellom privatpersoner
slide18

Regulerer ikke kjøpsavtaler…

  • Mellom næringsdrivende som selgere og privatpersoner som kjøpere
 • Regulerer ikke
  • Kjøp og salg av fast eiendom
  • Kjøp og salg av tjenester
  • Andre områder som er regulert av spesiallover
hvor kj psloven ikke gjelder
Hvor kjøpsloven ikke gjelder
 • I forbrukerforhold
  • Forbrukerkjøpsloven
  • Avhendingslova
  • Bustadoppføringsloven
  • Angrerettsloven
  • Kredittkjøpsloven
  • Avtaleloven
  • Øvrige forbrukerrettighetslover
slide20

Utenfor forbrukerforhold

  • Noe lovregulering
   • Avhendingslova
  • Avtalen blir helt avgjørende
  • Partene for det meste overlatt til seg selv
  • Analogier fra kjøpsloven
  • Avtaleloven som ”bakgrunnsteppe”
 • Kan være omfattet av spesiallov
  • Eks forsikringsavtaleloven
kj psloven deklaratorisk
Kjøpsloven = deklaratorisk
 • Viker for særlovgivning, kjl § 1
 • Kan fravikes etter avtale mellom partene, kjl § 3
  • Kontraktsfrihet
  • Lovgiver forutsetter likeverdige parter
  • Likevel beskyttet av reglene i avtaleloven kapittel 3
 • Viker for etabert praksis, handelsbruk eller sedvane, kjl § 3
avgrenses mot
Avgrenses mot
 • Tilvirkningskjøp, kjl § 2 (1)
  • Avgjørende hvem som skal skaffe materialene
   • Selgeren skaffer = kjøp
   • Kjøperen skaffer ≠ kjøp
  • Ulovfestet – reguleres av alminnelig avtalerett
  • I forbrukerforhold reguleres det av håndverkertjenesteloven
  • Ingen supplerende lovgivning utenfor forbrukerforhold
slide23

Kjøp og salg av fast eiendom kjl § 1, 2. pkt

  • Reguleres av avhendingslova
   • Gjelder både for forbrukere og næringsdrivende
   • Deklaratorisk for næringsdrivende
   • Delvis preseptorisk i forbrukerforhold
kj psloven forbrukerkj psloven
Kjøpsloven ↔ forbrukerkjøpsloven
 • Deklaratorisk ↔ preseptorisk Kjl § 3 ↔ Fkjl § 3
 • Kjøpsloven – likevekt mellom partene
 • Forbrukerkjøpsloven – utvidet beskyttelse av den ene parten
vrige forbrukerlover
Øvrige “forbrukerlover”
 • Bygget etter samme mønster som forbrukerkjøpsloven
 • Ufravikelig til ulempe for forbrukeren
 • Kan fravikes til forbrukerens fordel
kj pslovens oppbygging
Kjøpslovens oppbygging
 • Kapittel I - virkeområde
  • Definisjoner og avgrensninger
 • Kapittel II – Leveringen
  • Angivelse av ulike leveringsbetingelser og rettigheter og plikter i forhold til de enkelte
 • Kapittel III – risikoen for tingen
  • Hvem har risikoen dersom salgsgjenstanden blir skadet før overlevering?
  • Når går risikoen over fra selger til kjøper?
slide27

Kapittel IV – Varens egenskaper; mangler m m

  • Hvordan skal varen være – berettigede forventninger
  • Når foreligger det en mangel
 • Kapittel V – Kjøperens krav ved kontraktsbrudd fra selgerens side
  • Forsinkelse
   • Når foreligger forsinkelse
   • Hvilke konsekvenser får det
  • Mangler
   • Undersøkelsesplikt
   • Reklamasjon
   • Rettigheter
slide28

Kapittel VI – Kjøperens plikter

  • Kjøpesummens størrelse
  • Betaling
  • Medvirkning
 • Kapittel VII – Selgerens krav ved kontraktsbrudd fra kjøperens side
  • Oppfyllelse
  • Erstatning
  • Frister
 • Kapittel VIII – Fellesregler om forventet kontraktsbrudd, isolvens m m
 • Kapitel IX – Fellesregler om heving eller omlevering
 • Kapittel X – Erstatningsomfang. Renter
slide29

Kapittel XI – Omsorg for tingen

 • Kapittel XII – Utbytte og annen avkasting
 • Kapittel XIII – Visse alminnelige bestemmelser
 • Kapittel XIV – Krav mot tidligere salgsledd
 • Kapittel XV – Særregler for internasjonalt kjøp
videre
Videre …
 • Gjennomgang av de viktigste delene av kjøpsloven
 • Trekker inn og sammenlikner med de øvrige kontraktsrettslige lover hvor det er naturlig
risikoovergang
Risikoovergang

Risikoovergang

risiko
Risiko
 • Forutsettes at det er et skjæringspunkt når risikoen for varen går over fra selger til kjøper.
 • Etter dette tidspunktet faller ikke kjøperens plikt til å betale kjøpesummen bort ved at salgstingen deretter går tapt, skades eller minskes som følge av handling som ikke beror på selgeren
f r varen er levert
Før varen er levert
 • Selgerens leveringsplikt
  • Avtalt vare skal leveres på avtalt sted til avtalt tid
 • Risikoovergang
  • Må ses i sammenheng med reglene for levering
   • Risikoen går over fra selger til kjøper når varen er levert
   • Kjøperen kan bare påberope seg mangler som var der på leveringstidspunktet
betydningen av risikoovergangen
Betydningen av risikoovergangen
 • Selgeren har ansvaret dersom varen går tapt eller skades før risikoovergangen
 • Kjøperen har ansvaret dersom varen går tapt eller skades etter risikoovergangen
 • Kan få stor økonomisk betydning – viktig å ha klare regler
kj pslov forbrukerkj pslov levering
Kjøpslov / forbrukerkjøpslovlevering
 • Forbrukerkjøpsloven
  • Hovedregel: § 7 – ”når tingen overtas av forbrukeren”
  • Ingen unntaksregler
 • Kjøpsloven
  • Hovedregel: § 6 – ”når den er overtatt av kjøperen”
  • Unntak
   • Plasskjøp § 7 (1) – når tingen er levert hos kjøper
   • Sendekjøp §7 (2) – når tingen er overgitt til fraktfører, med mindre selger utfører transporten selv
   • Ev. når tingen er kommet fram til avtalt sted § 7 (3)
kj pslov forbrukerkj pslov risikoovergang
Kjøpslov / forbrukerkjøpslovrisikoovergang
 • Forbrukerkjøp § 14
  • Hovedregel: Når tingen er levert
  • Unntak:
   • Ting blir ødelagt som følge av egenskaper ved tingen selv p.g.a at forbrukeren unnlater å overta
   • Hvis tingen skal hentes annet sted enn hos selger, går risikoen over når leveringstiden er inne og forbrukeren er kjent med at tingen er stilt til hans rådighet
slide37

Kjøpslov

  • Avtalen bestemmer
  • Hovedregel: Når tingen er levert § 13 (1)
  • Unntak:
   • Når tingen er stilt til kjøperens rådighet og det inntrer kontraktsbrudd ved at han ikke overtar den § 13 (2)
   • Når kjøperen er kjent med at tingen er stilt til hans rådighet på avtalt leveringssted § 13 (3)
   • Kjøp av ting under transport: ved avtaleslutningen, eller allerede ved da tingen ble overgitt fraktfører § 15
slide38

Avhendingslova

  • § 2-4 (2) – Når kjøperen har overtatt bruken av eiendommen
 • Bustadoppføringslova
  • § 45 jf § 14 – Ved overtakelse
mangler1
Mangler

Todelt vurdering:

 • Foreligger det en mangel?
 • Hvilke konsekvenser skal det få dersom det foreligger en mangel
mangelsvurdering
Mangelsvurdering
 • Mangel foreligger når ytelsen ikke er i samsvar med avtalen
 • Avtalen må først tolkes, og eventuelt utfylles med deklaratorisk eller preseptorisk lovgivning
 • Vurdering knyttes til oppfyllelsestidspunktet (= ved risikoovergangen)
 • Nær sammenheng med opplysningsplikt
n r oppsto mangelen
Når oppsto mangelen?
 • Risikoovergang
  • Kjøper kan kun påberope mangler som var der ved risikoovergangen
  • Kjl § 21, Fkjl § 18, Avhl § 3-1 (2)
 • Senere
  • Selgeren ansvarlig også for mangel som først viser seg senere
  • Mangel som har oppstått senere er kjøpers ansvar
neste forelesning
Neste forelesning
 • Nærmere om mangler
 • Forsinkelser
 • Misligholdsbeføyelser
ad