Etika
Download
1 / 37

Etika - PowerPoint PPT Presentation


 • 130 Views
 • Uploaded on

Etika. Etika. def .: az erkölccsel foglalkozó tudomány a szó eredete ( görög ) éthosz ( jellem )  éthiké ( jellemmel kapcsolatos ) ethosz ( szokás ) az etika részei: deskriptív etika  tudományos megközelítés metaetika filozófiai megközelítés

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Etika' - rayya


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Etika1
Etika

 • def.: az erkölccsel foglalkozó tudomány

 • a szó eredete (görög)

  • éthosz (jellem)  éthiké (jellemmel kapcsolatos)

  • ethosz (szokás)

 • az etika részei:

  • deskriptív etika tudományos megközelítés

  • metaetika filozófiai megközelítés

  • normatív etika (filozófiai) etika v. erkölcsfilozófia


Deskript v etika
Deskriptív etika

 • Az erkölcsi vélekedések és az erkölcsös viselkedés tényszerű vizsgálata (leírás).

 • antropológia

 • szociológia

 • pszichológia

 • biológia (agykutatás)

 • történettudomány

 • azzal foglalkozik, ami VAN


Metaetika
Metaetika

 • Az etika alapjait, előfeltevéseit vizsgálja

  • metafizikai és ismeretelméleti kérdésekkel fog-lalkozik

 • erkölcsi fogalmak elemzése (analitikus etika)

 • erkölcsi érvelések vizsgálata

 • az etika státusza (objektív  szubjektív; igaz vagy hamis)

 • az etika megalapozás (objektivitás)


Normat v etika
Normatív etika

 • preskriptív etika

 • tárgya a normaadás – az etikailag helyes viselkedés szabályainak megtalálása

  • a ”Hogyan kellene élnem?” kérdésre válaszol

 • tárgya: a KELL

 • részei:

  • általános normatív etika

  • alkalmazott normatív etika


Ltal nos normat v etika
Általános normatív etika

 • általános és elvont módon igyekszik vála-szolni a ”Hogyan kellene élnem?” kérdésre

 • milyen általános erkölcsi normákat kellene elfogadnunk, és miért?

 • normatív etikai elméletek:

  • deontológiai etikai elméletek

  • konzekvencionalista etikai elméletek

  • erényetikai elméletek


Alkalmazott normat v etika
Alkalmazott normatív etika

 • alkalmazott v. gyakorlati etika

 • egy adott szakma gyakorlása közben fel-vetődő konkrét erkölcsi kérdésekkel foglal-kozik

 • az általános etika elveit illetve elméleteit próbálja alkalmazni konkrét problémákra

 • ide tartozik például a környezeti etika, az üzleti etika és a bioetikaBioetika
Bioetika

 • a Bioetika születése:

  • mikor?: 1960-as évek

  • hol?: USA

  • miért?: az orvosbiológia fejlődése gyakorlati szempontból is fontossá tett néhány filozófiai kérdést

 • def.:az alkalmazott normatív etika egyik ága, mely a modern orvosbiológia által fel-vetett erkölcsi kérdések szisztematikus filo-zófiai vizsgálatával foglalkozik


Bioetika s orvosi etika

Bioetika

filozófiai megközelítés

nem csak az orvosok szem-pontjait jeleníti meg

pluralizmus

a vizsgálódási területe tá-gabb

interdiszciplináris

formális oktatás

 pl. neuroetika, ”animal ethics”, bio-technológiai etika, környezeti etika és nanoetika

Orvosi etika

tapasztalat és hagyomány

csak az orvosok szempont-jait jeleníti meg

konszenzus

vizsgálódási területe szű-kebb (egészségügy)

nem interdiszciplináris

informális oktatás (eskü vagy kódex (viselkedési szabályok) + a gyakorlatban megtanulható)

Bioetika és Orvosi etika


Etika s orvosl s
Etika és orvoslás

 • egészségügyi etika

 • nem csak az orvosok, hanem más egészségügyi dolgozók etikai problémáival is foglalkozik (az egészségügyi ellátás csapatmunka)

 • az egészségügy mint rendszer etikai problémái-val is foglalkozik

 • klinikai etika

 • A gyógyítás során, a betegágy mellet felmerülő konkrét etikai problémákkal foglalkozik ( hagyo-mányos orvosi etika)


Etika s orvosl s1

Szakemberek szerint

Orvosi etika

Fogorvosi etika

Ápolásetika

Gyógyszerészi etika

Szakterületek szerint

Pszichiátriai etika

Fogorvosi etika

Sebészeti etika

Reproduktív etika

Génetika

Közegészségügyi etika

stb.

Etika és orvoslás


Normat v etikai elm letek
Normatív etikai elméletek

 • Hogyan kellene élnem?

  • Mit kell tennem? Mit nem szabad tennem?

   • deontológiai elméletek

   • konzekvencionalista elméletek

 • Hogyan kellene élnem?

  • Milyen ember legyek?

   • erényetikai elméletek


Deontol giai etikai elm letek
Deontológiai etikai elméletek

 • a szó eredete (görög)

  • deon (kötelesség) + logosz (tudomány)

 • a szó jelentése

  • kötelességek tana (kötelességetika)

 • Hogyan kellene élnem?

  • kötelességek teljesítése: az erkölcsi szabályok betartása

 • Miért kell a kötelességeket betartani?

  • mert betartásuk önmagában is értékes (nem a hasznossá-guk miatt!)

 • erkölcsileg helyes a cselekedet:ha tiszteletben tart-ja az erkölcsi szabályokat


Deontol giai etikai elm letek1
Deontológiai etikai elméletek

 • szabályok

  • felszólítások

   • tiltások (”Ne ölj!”, ”Ne lopj!”, ”Ne hazudj!”)

   • előírások (”Igéreteidet tartsd be!”)

  • abszolút (feltétlen) kötelességek

 • problémák

  • az erkölcsi szabályok megalapozás

  • kötelességek konfliktusa

   • kettős hatás elve

   • William David Ross: kvázi-deontológiai elmélet


Kant

 • Olyan kritérium keresése, mellyel eldönthető, hogy egy erkölcsi szabály érvényes és elfogadható-e vagy sem.

 • kétféle parancs

  • hipotetikus imperatívusz (feltételes parancs)

   • ha-akkor: Ha X-et akarod, tedd Y-t.

   • egy cél elérése érdekében kell betartani (nem abszolút)

  • kategorikus imperatívusz (feltétlen parancs)

   • a keresett kritérium

   • önmagáért kell betartanunk

   • abszolút (feltétlen) kötelesség


Az univerzaliz ci elve
Az univerzalizáció elve

 • ”Cselekedj úgy, mintha cselekedeted maximájának akaratod révén általános természettörvénnyé kelle-ne vállnia”

 • maxima: a cselekvőt motiváló szubjektív elv

  • maxima  cselekvés (Mi lenne, ha mindenki így cselekedne?)

 • Mikor fogadható el egy cselekedet erkölcsileg?

  • ha maximája általános elterjedése – ellentmondás nélkül elgondolható (pl. hamis ígéret, hazugság)

  • ha maximája általános elterjedése – akarható (az egyén számára elfogadható)


Az univerzaliz ci elve1
Az univerzalizáció elve

 • univerzalizáció három lépésben (John Mackie)

 • Akarható-e a vizsgált maxima általános elterjedése az uni-verzalizálást végző alany számára?

 • Akkor is elfogadható-e a maxima általános elterjedése, ha az univerzalizálást végző alany egy másik ember helyzeté-ben lenne – de még a sajátértékeivel és személyiségé-vel? (pl. fizetőképesség elve)

 • Akkor is elfogadható-e a maxima általános elterjedése, ha az univerzalizálást végző alany egy másik ember helyében lenne – akinek más az értékrendje és a személyisége? (pl. segítségnyújtás)

  az általánosíthatóság elvét (2., 3.) a közgondolkodás is használja:

  • Képzeld magad az én helyembe!


Az ember mint nc l
Az ember mint öncél

 • ”Cselekdj úgy, hogy az emberiséget mind saját személyedben, mind mindenki más személyében mindig célnak is, sohasem pusztán eszköznek tekintsd”

 • az emberi személy tiszteletének elve

 • ”célnak is” (pl. operáció)

 • amilyen mértékben célja a viselkedésemnek a másik ember érdeke is, olyan mértékben vagyok vele szemben erkölcsös

 • amilyen mértékben nem veszem figyelembe a másik ember érdekeit, olyan mértékben vagyok vele szemben erkölcste-len


Aranyszab ly
Aranyszabály

 • pozitív megfogalmazása

  • Csak azt tedd másokkal, amit kívánsz, hogy ők is cselekedjenek teveled!

 • negatív megfogalmazása

  • Ne tedd másokkal azt, amit nem kívánsz, hogy ők veled cselekedjenek!

 • értelmezése:döntéseinkben vegyük figyelembe mások érdekeit, szempontjait, kívánságait


Kett s hat s elve
Kettős hatás elve

 • a kérdés

  • Mely esetekben engedhető meg valamilyen erkölcsi jó elérése érdekében valamilyen rosszat okozni vagy vala-milyen rossz keletkezését eltűrni?

 • a különbségtétel –a két hatás

  • egy tett szándékolt következményenem lehet rossz (szándékosan (közvetlenül) rosszat tenni erkölcsileg mindig elfogad-hatatlan)

  • egy tett előre látott, de nem szándékolt ”mellékhatása”lehet rossz (rosszat nem szándékolt ”mellékhatásként” létrehozni erkölcsileg elfogadható)


Kett s hat s elve1
Kettős hatás elve

 • alkalmazásának feltételei

  • maga a tett erkölcsileg nem elfogadhatatlan

  • a rossz következmény nem szándékolt (csak előre látott mellékhatás; csak a jó következmény szándékolt)

  • a rossz következmény nem eszköz a jó követ-kezmény eléréséhez (a jó következmény nem a rossz következmény eredményeképpen jön létre)

  • arányosság elve: a létrehozott jó nagyobb, mint a létrehozott rossz

  • a jó és rossz következmény szétválaszthatatlanul összekapcsolódik, és a jó másképp nem elérhető


Kett s hat s elve2
Kettős hatás elve

 • példák

  • öngyilkosság / önfeláldozás

  • méheltávolítás / koponyamegfúrás

  • morfinnal való fájdalomcsillapítás / aktív eutanázia

 • tanulságok

  • a bizonytalanság jelentősége az etikában

   • a ”mellékhatások” általában bizonytalanabbak, mint az eszközök és a célok (mivel az előbbiek nem szándékoltak, az utóbbiak viszont akartak)

   • az eszközök és célok rossz voltát sokkal kevésbé szabad eltűrni, mint a ”mellékhatások” rossz voltát (mivel az előbbiek bekövet-kezése biztosabb, mint az utóbbiaké)

   • minél biztosabb egy ”mellékhatás” bekövetkezése, annál inkább figylembe kell venni a döntés során


Kv zi deontol giai elm let
Kvázi-deontológiai elmélet

 • kétféle kötelesség létezik

  • prima facie (első látásra elfogadható) kötelességek: ezek a morális szabályok

  • aktuális (tényleges) kötelességek: egy adott szituációban fennálló kötelességek: ezek szerint kell cselekedni

 • Hogyan lesz a prima facie kötelességből aktuális kötelesség?

  • ha nem ütköznek egymással

  • ha ütköznek egymással  el kell dönteni melyik köteles-ség az erősebb, és annak megfelelően kell cselekedni (nincsen előre meghatározott fontossági/erősségi sorrend!)


Kv zi deontol giai elm let1
Kvázi-deontológiai elmélet

 • a prima facie kötelességek betartása

  • egy prima facie kötelességet nem mindig kell betartani, viszont mindig figyelembe kell venni

   • abszolút: figyelembe kell venni

   • nem abszolút: nem kell mindig betartani (ha ütköznek!)

  • egy prima facie kötelességet mindig kötelező be-tartani, ha más prima facie kötelességgel nem üt-közik

 • hétköznapi gondolkodás a szabályokról

 • lelkiismeretfurdalás


Konzekvencionalista etikai elm letek
Konzekvencionalista etikai elméletek

 • Következményetika

  • egy tett erkölcsi megítélésénél a cselekedet következmé-nyei számítanak (a létrehozott jó mennyisége)

 • egy konzekvencionalista elmélet két részből áll:

  • egy értékelméletből, mely megmondja, mi a jó és a rossz

  • a helyes cselekvést leíró elméletből, mely megmondja, hogyan kell a cselekvőnek az értékelméletben megadott értékhez viszonyulnia a jó maximalizálása, a rossz minimali-zálása, vagyis a jó:rossz arány maximalizálása =hasznosság elve

 • erkölcsileg helyes a cselekedet:ha a lehető leg-több jót, illetve a lehető legkevesebb rosszat hozza létre, vagyis ha maximalizálja a jó:rossz arányt


Rt kelm let
Értékelmélet

 • az érték két fajtája

  • instrumentális érték: más érték elérésének eszköze (pl. pénz, egészségügyi ellátás)

  • önérték: ami önmagában és önmagáért értékes

 • értékelméletek

  • hedonizmus (jó: gyönyör; rossz: fájdalom) – monista

   • kvantitatív (Jeremy Bentham) és kvalitatív (John Stuart Mill)

  • eudaimonizmus (jó: boldogság; rossz: szenvedés) – monista

  • preferencia-utilitarizmus (jó: amire egy ember vágyik; rossz: amit valaki nem kíván) – pluralista

  • érdek-utilitarizmus (jó: ami egy ember érdekét szolgálja; rossz: ami nem szolgálja valaki érdekét) – pluralista


Utilitarizmus
Utilitarizmus

 • Kinek a számára kell a jó:rossz arányt maximali-zálni?

  • egoizmus: a cselekvő egyén számára

  • utilitarizmus: az összes ember számára (minden érintett számára)

 • utilitarizmus

  • minden ember érdekeinek egyenlő és pártatlan figyelem-bevétele

  • úgy kell cselekedni, hogy a legtöbb embernek a legtöbb jót tegyük (illetve a legkevesebb rosszat okozzuk) ab-szolút szabály!


Tett utilitarizmus
Tett-utilitarizmus

 • A cselekvőnek ki kell választania azt a cselekvési alternatívát, amelyik az adott helyzetben az összes érintett ember számára maximalizálja a jó:rossz arányt. (helyes a tett: ha megfelelt a hasznosság elvének)

 • Az erkölcsi szabályok betartásának csekély jelentő-séget tulajdonít.

  • ha egy cselekedet történetesen megfelel egy erkölcsi sza-bálynak, az szerencse, de nem érdem

  • ha csak egy erkölcsi szabály megszegése árán valósítha-tó meg a jó:rossz arány maximalizálása, akkor ez nem-csak megengedett, hanem kötelező is


Szab ly utilitarizmus
Szabály-utilitarizmus

 • az erkölcsi szabályok betartása fontos

 • Olyan szabályokat kell elfogadnunk, melyek álta-lános betartása a legtöbb ember számára a leg-több jót eredményezi.

 • Egyedi tetteinkben szigorúan az elfogadott szabá-lyok szerint kell eljárnunk. (helyes a tett: ha megfelelt az elfogadott szabályoknak)

 • A szabály-utilitarizmus szerint tetteinket a szabá-lyoknak, szabályainkat pedig a hasznosságnak kell irányítania. (helyes a tett: ha megfelel egy szabálynak, ami viszont megfelel a hasznosság elvének)


Utilitarizmus1
Utilitarizmus

 • előnyei

  • a mindennapi gondolkodsunkra hasonlít

  • racionális vitára ad lehetőséget

  • rugalmasság

 • problémái

  • bármilyen erkölcsi szabály megszeghető

  • a következmények megítélése (mi a jó/rossz következmény?; a különböző jók/rosszak összevetése; hol az időbeli határ?)

  • nem csak a következmények számítanak (igazságosság, jo-gok, a múlt (ígéret, jóvátétel, viszonzás))

  • a személyes kapcsolatok leértékelése (pártatlanság miatt)

  • túl sokat követel (az erkölcsileg elvárható és hősies tett összemo-sása)


Er nyetika
Erényetika

 • Hogyan kellene élnem?

  • Milyen ember legyek? (Mit kell tennem?)

 • nem a cselekvésen, hanem a jellemen van a hangsúly

 • az erkölcs célja

  • nem bizonyos erkölcsi elvek vagy szabályok betartása ( a szabályok nem tudnak a különböző helyzetek sajátosságaihoz alkalmazkodni)

  • hanem az erkölcsileg helyes jellem kifejleszté-se (bizonyos jellemvonások kifejlesztése)


Er nyetika1
Erényetika

 • az erény:

  • az erkölcsileg helyes cselekvésre való hajlan-dóság

  • állandó jellemvonás

  • gyakorlással fejleszthető

 • Egy erkölcsi probléma helyes megoldása az,ahogyan az erényes ember az adott szituációban cselekszik.


Er nyetika2
Erényetika

 • előnyei

  • számot ad az erkölcsi motivációról  szándék

  • a személyes kapcsolatok figyelembevétele  elfogultság

 • hátrányai

  • mely jellemvonások tekinthetők erényeknek?

  • a konfliktushelyzetek kezelése

  • miért jó egy erény?

  • körbeforgás: a helyes és az erényes fogalmai egymás-sal lettek definiálva (helyes cselekvés: ahogy az erényes em-ber cselekszik; erényes ember: hajlamos a helyes cselekvésre)

 • alternatív vagy kiegészítő elmélet?


Az etika k tf le felfog sa
Az etika kétféle felfogása

 • az etika abszolutista felfogása

  • etikai kérdésekben csupán egyetlen helyes ál-láspont létezik (az etika hasonlít a tudományhoz)

 • az etika pluralista felfogása

  • etikai kérdésekben sokszor több, egyaránt el-fogadható és védhető álláspont létezik (az eti-ka nem hasonlít a tudományhoz)

  • a különböző álláspontok eltérő – bizonyításra már nem szoruló – végső erkölcsi értékekre épülnek (hasonlítanak a geometriai axiómákhoz)

  • tolerancia


A bioetika szerepe
A bioetika szerepe

 • Miben tud segíteni a bioetika?

 • a kínálkozó több alternatíva közül néhányat kizár mint er-kölcsileg elfogadhatatlant (nem mindig tud egy erkölcsi probléma megoldására egyetlen helyes megoldást ajánla-ni, mert sokszor több különböző alternetíva egyaránt véd-hető)

  - pl. szelekciós kritériumok

 • megfelelő eljárási szabályok kidolgozása nem a jó megoldást mondja meg, hanem azt, hogy milyen eljárás-sal kell az erkölcsi problémát megoldani, hogy a megol-dás erkölcsileg elfogadható legyen

  - pl. az orvosetika négy alapelve


Etikai d nt shozatal
Etikai döntéshozatal

Felmerül egy általános vagy konkrét etikai probléma

Pszichológia

Orvosbiológia

Szociológia

Filozófia/etika

Antropológia

Teológia

Jogtudomány

Kommunikáció

Megszületik egy etikai állásfoglalás vagy döntés


ad