Ing kraj ek jan krajicek@econ muni cz
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 15

Ing. Krajíček Jan [email protected] PowerPoint PPT Presentation


 • 77 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Mezinárodní odborný seminář PRAXE A STÁŽE STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL Brno 13 – 14. listopadu 2008 Univerzitní centrum MU Šlapanice. Jak dál v zapojení odborníků z praxe. Ing. Krajíček Jan [email protected]

Download Presentation

Ing. Krajíček Jan [email protected]

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Mezinrodn odborn semin

PRAXE A STE STUDENT VYSOKCH KOL

Brno 13 14. listopadu 2008

Univerzitn centrum MU lapanice

Jak dl v zapojen odbornk z praxe

Ing. Krajek Jan [email protected]


Vsledky analzy stavu poteb spoluprce fakult a MU spodnikatelskou sfrou

S pihldnutm k potebm

 • odbornk

 • podnikatelsk sfry znich pochzej odbornci zapojen do pednkov innosti

 • univerzity

 • fakult

 • jednotlivch akademickch pracovnk


 • Podnikatelsk sfra a jej odbornci maj zjem o zapojen do pednkov a projektov innosti na univerzitch.

 • Nejvhodnj je vyuit odbornk, kte maj souasn i jist pedagogick znalosti.

 • Odbornky zpraxe je nejvhodnj vyut pro jednotliv pednky vztahujc se kpednen ltce stm e jejich vystoupen pedevm poslucham objasn konkrtn uplatnn a dopady pednen teorie vpraxi.

 • O zapojen odbornk mus mt zjem pedevm fakulty a nvazn i univerzita. Proto je nezbytn vypracovat postupy na jejich zapojen a vzory smluv spartnerskmi organizacemi jejich odbornci se zapojuj do pednkov innosti a spoluprce s MU ty vzory mluv budou sousti vstupu z projektu. Na rovni fakult je pstup kjejich zapojen ovlivnn postojem veden fakult.


 • mezi akademickmi pracovnky je mono vysledovat dva zkladn pstupy, kter se mohou i vzjemn prolnat:

 • akademit pracovnic, kte vyuvaj odbornky zpraxe a trvale snimi udruj kontakty a zskvaj nov odbornky;

 • akademit pracovnici, kte povauj odbornky zpraxe za do jist mry pt, kter omezuje jejich vlastn vuku.

 • Vtto souvislosti je mono vyslovit i pedbn zvr, kter by zejmna negativn postoje eliminoval zahrnout poadavek na pednky vznanch odbornk zpraxe ji do akreditanho zen.

 • Podnikatelsk sfra m se zapojen svch odbornk pedevm spojena oekvn, kter jsou ji uvedena.

 • Podnikatelsk sfra je pipravena se i finann podlet na spoluprci suniverzitou ale jsou stm spojena i jej oekvn zejmna pi zskvn novch spolupracovnk.


Centra excelence jsou jednou zvznamnch monost jak zapojit podnikatelskou sfru do problematiky vysokch kol, je vytvoen center excelence.

Vpodmnkch ESF MU se jedn o projekt pod nzvem TopSeC.

TopSeC = Top Students Centre (ti "topsek"), T talentovan, o odpovdn, p piln/perspektivn, S spolehliv, e - erudovan/ekonomov, C centrum.


Cle TopSeC

Pro studenty

 • dal motivace vynikajcch student

 • navzn pmch kontakt a spoluprce spodnikatelskm sektorem

 • zskn dodaten kvalifikace ast v prestinm programu

 • monost vybrat si ji vprbhu studia budoucho potencilnho zamstnavatele


Cle TopSeC

Pro partnery fakulty a subjekty zapojen do projektu

 • pm komunikace stalentovanmi studenty ji vprbhu jejich studia

 • monost detekovat talentovan studenty ji vprbhu jejich studia

 • podlet se na odbornm vzdlvn student

 • prezentace informac pmo vybranm studentm, o n m subjekt zjem


Cle TopSeC

Pro fakultu a univerzitu

 • monost zskat dal partnery pro spoluprci

 • umonit akademickm pracovnkm vce se zapojit do spoluprce spodnikatelskm sektorem pi przkumech a vzkumu zamenm na een konkrtnch problm

 • zskat pstup kpotebnm informacm z podnikatelskho sektoru pro poteby vzkumu, kter bude ESF MU zajiovat, nebo bez oboustrann prospn spoluprce se konkrtn data spojen skonkrtnmi firmami obtn zskvaj

 • ocenit akademick pracovnky, kte se budou na konkrtnm vzkumu podlet

 • dle posilovat postaven fakulty jako inicitora inovac na MU

 • pispt kposlen postaven ESF MU jako vzkumn fakulty


Zaazen do vukovho procesu

 • Do seminrnch skupin TopSeC jsou studenti zaazeni po absolvovn bakalskho studijnho programu vprezennm studiu. Seminrn skupiny budou vdy pokraovat a do ukonen magisterskho studijnho programu.

 • Do programu TopSeC se studenti pihlauj vprvnm semestru navazujcho prezennho magisterskho studia a pokrauj vnm do jeho ukonen.

 • Projekt TopSeC je zahjen vdy se zahjenm novho akademickho roku.


Kriteria vbru student do seminrnch skupin

 • vbr 15 20 student snejlepm prmrem zKF a KPH, studijnm oddlenm

 • vbr 5 10 nejlepch student zKVE, KE a KRES, studijnm oddlenm

 • vbr 5 nejlepch student zmezifakultnch studijnch program

 • osloven vybranch student a jejich selekce na zklad:

  • aktivit ve studentskch spolcch (nap. AISEC apod.)

  • absolvovanch prax a st (pedevm zahraninch a studentskch prax, studijnch pobyt, samostatnch studijnch pobyt v zahrani)

  • schopnosti samostatnho mylen

  • jejich doporuen akademickmi pracovnky a vedoucmi pslunch kateder.


Dlka projektu TopSeC

Projekt je vdy dvoulet a je zahjen studenty prvnho ronku navazujcho prezennho magisterskho studia tvrtho ronku prezennho magisterskho studia.


Partnei projektu TopSeC


Zvr

 • je nutn dle prohlubovat zapojen pednch a odbornk z praxe od pednkov a projektov innosti

 • Klst zven draz na studentsk praxe

 • Dle rozvjet realizaci projektu TopSeC


Dkuji za pozornost

O & O

Ing. Jan Krajek

[email protected]

Tel.: 549 495 363


 • Login