Download

Mocov syst m


Advertisement
Download Presentation
Comments
raine
From:
|  
(1088) |   (0) |   (0)
Views: 377 | Added: 26-08-2012
Rate Presentation: 4 0
Description:

Mocov syst m

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1. Mocov? syst?m ?loha: udr?iavat vhodn? zlo?enie vn?torn?ho prostredia Funkcia obliciek Vyl?cenie odpadov?ch l?tok (mocovina, kys. mocov?, kreatin?n) utv?ran?ch pri metabolizme z?organizmu a?s?casne regulovat a?udr?iavat st?lost vn?torn?ho prostredia a?elektrolytov? rovnov?hu Endokrinn? funkcia ? erytropoet?n - ren?n-angiotenz?n - endotel?n Kalciov? a?fosforov? metabolizmus ? D3 vitam?n Oblicky ? vychyt?vanie odpadov?ch produktov l?tkovej v?meny z?krvi - tvorba mocu Moc ? tvorba oblicky - odv?dzanie mocov? cesty

2. Mocov? syst?m Rozdelenie mocov?ho syst?mu: 1. Oblicky 2. Odvodn? mocov? cesty - kalichy oblicky spojen? do panvicky oblicky - mocovody - mocov? mech?r - mocov? r?ra

3. Anat?mia vylucovacieho syst?mu a zlo?enie nefr?nu

4. Oblicky p?rov? org?n po stran?ch chrbtice - lav? oblicka ? od 11. hrudn?kov?ho po 3. driekov? stavec - prav? ? ni??ie - hmotnost 120-200 g - fazulovit? tvar - predn? a?zadn? strana - horn? a?doln? p?l - later?lna ? konvexn? strana - medi?lna ? konk?vna strana Oblickov? br?na (hilus) ? medi?lna strana - vstup a?v?stup ciev a?nervov, v?stup mocovodov - farba ? hnedocerven? - obal ? v?zivov? puzdro - tukov? puzdro Zlo?enie: - k?ra - dren

5. Oblicky K?ra ? ??rka 7 mm - zrnit? ?trukt?ra - oblickov? telieska Dren ? svetlej?ia - pruhovit? ?trukt?ra - oblickov? pyram?dy ? 8-18 - b?zy k?povrchu oblicky - hroty (bradavky) do br?ny oblicky - medzi pyram?dami ? stlpce k?rovej vrstvy a?opacne b?zy pyram?d vch?dzaj? do k?rovej vrstvy Oblickov? pyram?da Hrot ? bradavka oblickovej pyram?dy ? otvory ? vy?stenie mocu do oblic. kan?likov Oblickov? kalichy Panvicka oblicky

6. Prierez oblickou

7. Oblicky Mikroskopick? zlo?enie oblicky Funkcn? jednotka NEFR?N - dospel? clovek 2 mili?ny nefr?nov - zlo?enie ? oblickov? teliesko - glomerulus + proxim?lny tubulus + Henleho klucka + dist?lny tubulus + zbern? kan?l?k

8. Anat?mia vylucovacieho syst?mu a zlo?enie nefr?nu

9. Oblicky Teliesko oblicky - glomerulus - klbko krvn?ch kapil?r ? pr?vodn? a?odvodn? cieva - obal ? Bowmanovo puzdro ? 2 listy ? dutina do ktorej sa z?krvi prefiltrov?va prim?rny moc Stena medzi vn?trom kapil?r a?dutinou m? 3 vrstvy: 1. endotelov? bunky kapil?r 2.baz?lna membr?na 3. epitelov? bunky vn?torn?ho listu glomerul?rneho puzdra

10. Glomerulus

11. Vy?etrenie nefrologick?ho pacienta Anamn?za Fyzik?lne vy?etrenie TK, P, hmotnost Z?kladn? lab. vy?etrenia ? FW, KO, bioch?mia, imunoch?mia, mocov? vy?etrenie ? vzorka mocu, cel? mno?stvo mocu ?peci?lne vy?etrenia

12. Vy?etrenie nefrologick?ho pacienta Norm?ln? n?lez mocu Farba: Svetl? a? tmavo ?lt? Jasnost: C?ra Z?pach: Slabo "orechov?"(aromatick?) z?pach ?pecifick? hmotnost: 1005-1035 pH: 4,5-8,0 Bielkovina: ?iadna Gluk?za: ?iadna Ketol?tky: ?iadne

13. Laborat?rne vy?etrenie funkcia obliciek ? podla Cocroffta (iba za ?tandardn?ch podmienok) Clkr = (140- vek)x hmotnost (kg) / 69xKrS (umol/l) ?eny ? x 0,85 (maj? ni??iu GF o 15%) Klasick? met?da kl?rens endog?nneho kreatin?nu so zberom 24 hod mocu ? v?pocet Clkr = V (volum mocu za jednotku casu) x U (koncentr?cia kreat v moci v umol/l) ????????????????????????????????????????????????????????? PS (kreatinin?mia v umol/l)

14. Mocov? sediment rann? moc, spracovat do 1 hodiny bunkov? elementy - leukocyty, erytrocyty, epiteli?lne bunky valce kry?t?le Erytrocyty ? max. 1-3 v zornom poli - f?zov? kontrast ? deformity Valce ? aglutin?cia bielkovinnej hmoty, odliatok tubulov /hyal?nne, zrnit?, erytrocyt?rne, leukocyt?rne, epiteli?lne/ Kry?t?le ? v z?vislosti od pH mocu - kalcium fosf?tov?, ur?tov?, fosf?tov? - struvitov? /magn?zium-am?nium-fosf?tov?/ - v infikovanom alkalickom moci - cyst?nov? (?estbok?) ? cystin?ria Mocov? sediment podla Hamburgera ? 3 hodinov? zber - Ery do 2000/min, Leu do 4000/min, valce do 60-70?min

15. Zobrazovacie met?dy usg vy?etrenie ? z?kladn? neinvaz?vne zobrazovacie vy?etrenie - velkost, tvar, poloha, pocet - cysty, tumory, polycystick? degener?cia, zmen?enie obliciek pri insuficiencii, konkrementy, rtg zobrazovacie met?dy ? nat?vna lumb?lnej oblasti /kontrastn? konkrementy/ - i.v. urografia /stratila na v?zname po pri usg/ - hodnotenie dut?ho syst?mu pri chron. pyelonefrit?de, na pos?denie panvicky , st?zy mocu, ureterov a mocov?ho mech?ra - deti ? zistenie vroden?ch v?vojov?ch anom?li? - angiografia ren?l nych ciev - sten?za a malform?cia art?ri?, n?dory a kolagen?zy CT ? n?dory, ich infiltr?cia do okolia a LU MR ? m?lo pou??van? r?dioizotopov? vy?etrenie ? stranov? rozdiely vo funkcii obliciek pred rozhodnut?m o nefrekt?mii, pri st?ze mocu a ren?lnej insuficiencii, urcovanie ren?lneho prietoku a GF

16. Biopsia obliciek biopsia pecene ? invaz?vna met?da, pri kreatin?ne nad 300 umol/l m? mal? v?znam a indikuje sa iba pri RPGNF - indik?cie: NS, neobjasnen? protein?ria, hemat?ria, podozrenie na syst?mov? ochorenia - KI: porucha koagul?cie, ta?k? z?kladn? choroby /srdcov? a respiracn? insuficiencia/ - lok?lne KI: absces oblicky a paranefrit?da, st?za mocu, cystick? zmeny obliciek, art?rioven?zne malform?cie, solit?rna oblicka

17. Patologick? mocov? n?lezy Hemat?ria makroskopick?- tumory, liti?za mikroskopick? ? ren?lna glomerul?na ? dysmorfn? bunky extraglomerul?rna ? neglomeril?rny p?vod Leukocyt?ria viac ako 5 leukocytov v zornom poli ? infekcie mocov?ch ciest, karcin?m prostaty alebo mocov?ho mech?ra, uroliti?za, vezikoureter?lny reflux leukocyt?ria pri sterilnom moci ?kvapavka, tbc, trichomon?da, kandidy, mykoplazmy, TIN, kolagen?zy, GNF Py?ria hnis v moci

18. Patologick? mocov? n?lezy Protein?ria viac ako 150 mg/24 hod?n glomerul?rna tubul?rna ? neresorbuj? sa bielkoviny a album?n v tubuloch preren?lna - d?sledok zv??enia s?rovej koncentr?cie niektor?ch bielkov?n, ktor? m??u prenikat GM napr. Bence-Jonesova bielkovina postren?lna - pri krv?can? a expanz?vnom raste a regres?vnych zmen?ch n?dorov v moc. Ciest doch?dza k priamej extravaz?cii plazmy do mocu mal? do 1,5 g/24 hod stredne velk? -1,5-3,5 g/24 hod velk? - nad 3,5 g/24 hod

19. Patologick? mocov? n?lezy Protein?ria selekt?vna ? v?lucne album?n neselekt?vna - okrem album?nu 80% aj globul?ny /bielkoviny vysokej molekulovej hmotnosti Mikroalbumin?ria pociatocn? ?t?di? oblickov?ch ochoren? (diabetick? a hypertenzn?/ 30-300 mg /24 hod album?n

20. Ren?lne syndr?my Zlyhanie obliciek ? patologick? stav, kedy oblicky nie s? schopn? udr?iavat norm?lne zlo?enie vn?torn?ho prostredia ani za baz?lnych podmienok. Pokles GF <20 ml/min (0,33 ml/s) Uremick? syndr?m ? klinick? syndr?m tvoren? gastrointestin?lnymi, nervov?mi, respiracn?mi, kardi?lnymi, ko?n?mi a biochemick?mi pr?znakmi

21. Ochorenia obliciek Glomerulopatie ? prim?rne - sekund?rne Nefrotick? syndr?m Metabolick? nefropatie Tubulointerstici?lne nefrit?dy Nefrotoxick? po?kodenia obliciek Dedicn? a vroden? ochorenia obliciek Mocov? kamene Tumory

22. Glomerulonefrit?dy imunitn? z?pal glomerulov so sekund?rnymi zmenami na tubuloch, cievach a?interst?ciu, ktor?ch priebeh je modifikovan? tzv. neimunitn?mi faktormi progresie deti a dospievaj?ci dospel? zriedka predispoz?cia ? lo?iskov? z?paly (fokusy) zuby, pr?nosov? dutiny, mandle, ko?n? infekcie a?pod. Rozdelenie GNF podla priebehu ? ak?tne, r?chloprogreduj?ce, chronick? podla etiol?gie ? prim?rne, sekund?rne(SLE, Sch?nleinova-Henochova purupra) podla morfol?gie neproliferat?vne (mal? abnormality, membr?nov?, fok?lna segment?lna glomeruloskler?za) a?proliferat?vne formy

23. Glomerulonefrit?dy Diagnostika vy?etrenie mocu krvn? tlak FW, KO, kreatin?n, urea, kyselina mocov?, Ckreat, ASLO, HbsAg, antiHCV, imunologick? vy?etrenie fokusy biopsia obliciek Syndr?my: proteinurick? ? bielkoviny hematurick? ? erytrocyty nefritick? ? proporcion?lne zast?penie belk + ery nefroticky ?protein?ria ?3 g/d, hypoalbumin?mia, ed?my, hyperlipid?mia

24. Glomerulonefrit?dy Ak?tna glomerulonefrit?da 14 dn? po streptokokovej infekcii deti a mladistv? trias sympt?mov: hypertenzia, opuchy, mocov? n?lez s?olig?riou (miernou a?prechodnou) krv - ?FW, ASLO, ? komplement a?C3 zlo?ka komplementu hojenie ad integrum vo vy?e 90% za 3-4 t??dne terapia: pokoj na posteli, bilancia tekut?n (pr?jem/v?daj), sacharidov? di?ta di?ta ? prv? dni medikamenty: diuretik? a?antihypertenz?va? penicil?n 7-10 dn? depotn? PNC 3-6 mesiacov po vyhojen? ? san?cia fokusov

25. Glomerulonefrit?dy R?chloprogreduj?ca GNF po?kodenie oblicke so vzostupom dus?kat?ch l?tok v?krvi olig?ria, hemat?ria, protein?ria a? nefrotick? syndr?m hypertenzia Rozdelenie: Goodpastuerov syndr?m ? s?protil?tkami (Ab) proti baz?lnej membr?ne RPGNF + postih pl?c s?hemopt?zami (krv?canie ohrozuje ?ivot) proti BM glomerulov aleveolov tvorba AB ? dokazateln? v?krvi histol?gia ? prolifer?cia buniek Bowmannovho puzdra ? kos?ciky + line?rne depozity Ab ? d?kaz imunofluorescenciou biopsia ? pri kreat ?300 umol/l Terapia: plazmafer?za (odstr?nenie Ab) a?s?casne imunosupresia ? prednison 1 mg/kg hmotnosti + cyklofosfamid 2 mg/kg aspon 8 t??dnov (vymiznutie Ab) Obdobie RI - dial?zy Idiopatick? RPGNF pri in?ch form?ch imunokomplexovej GNF - ren?lne sympt?my ako 1. ch?ba pl?cne postihnutie predch?dza mu v?rusov? ochorenie alebo bakteri?lna infekcia HDC histologicky: kos?ciky + niektor? forma GNF Terapia: pulzy KS ?2g metylprednizol?nu 3x ka?d? 2. Den Nasleduje imunosupresia: 1-2 mg/kg, resp. cyklofosfamid 2mg/kg najm? pri pr?znakoch vaskulit?d alebo nekrotizuj?cej GNF v?biopsii

26. Glomerulonefrit?dy Chronick? GNF Anamn?za: subjekt?vne pr?znaky nie s? objekt?vne: hypertenzia ? bolesti hlavy, z?vraty, n?valy an?mia - palpit?cie, hucanie v?u?iach, slabost rozvinut? ren?lna insuficiencia ? ?nava, ?v?konnost asymptomatick? priebeh ? prv? pr?znak ? ren?lna isfuficiencia ?daje ? cast? ang?ny, infekcie d?chac?ch ciest v?detstve Diagnostika: moc ? proteinurick?, hematurick?, nefrotick?, nefritick? syndr?m Ckreat ? funkcia obliciek Krvn? tlak ? hypertenzia

27. Bioptick? n?lez pri GNF Biopsia: Mal? abnormality glomerulov ?deti, mladistv?, dospel? vek sekund?rne pri lymf?moch opuchy s?pr?rastkom hmotnosti nad 10 kg, v?razn? KVP, hypercholesterol?mia diagnostika ? elektr?nov? mikroskopia ? f?zie pediklov podocytov spont?nna ?prava terapia: zn?it pr?jem tekut?n a?soli, diuretik?, predniz?n 1mg/kg (8 t??dnov, v?priebehu 3-4 postupne zni?ovat)? vymiznutie resp. ?KVP a ?albumin?mie rezistetn? formy ? cyklofosfamid 2 mg/kg alebo chlorambucil 0,2 mg/kg Membr?nov? GNF ? idiopatick? alebo sekund?rna (malignity, lymf?my, hepatit?sa B, po liekoch) histol?gia: subepitelov? depozit? IgG a?C3 so sekund?rnym poru?en?m BM a jej zhrubnut?m neselekt?vna KVP ?3 g/d a? NS bez hypertenzie a?poklesu oblickov?ch funkci? spont?nne remisie a?exacerb?cie terapia: pri NS ? pulzy KS s?n?sledn?m pod?van?m predniz?nu 30 mg po dobu 1 mesiaca a?dal?? mesiac chlorambucil 0,2 g/kg (k?ru opakovat 3-kr?t)

28. Bioptick? n?lez pri GNF Biopsia: Proliferat?vne GNF ? mezangi?lna, membr?novo proliferat?vna, fok?lna segment?na glomeruloskler?za fok?lna segment?lna glomeruloskler?za ? v?priebehu 5-10 rokov vedie do chronickej ren?lnej insuficiencie, terapeuticky ta?ko ovplyvniteln? histologicky - f?zia noziciek podocytov a?segment?lna skler?za glomerulov klinicky ? velk? neselekt?vna KVP a? NS + hemat?ria, hypertenzia a ?oblickov?ch funkci? terapia ?casto ne?spe?n?, pri NS ? predniz?n 1mg/kg 8 t??dnov mezangioproliferat?vna GNF ? idiopatick? alebo sekund?rna po prekonanej ak?tnej GNF, pri ochorenaich GIT (celiakai, hepatit?dy, cirh?za), monoklon?lnej IgA gamapatii, malignit?ch histologicky ? rozmno?enie mezangia s?IgA v?glomeruloch najcastej?ia forma GNF pod obrazom IgA GNF castej?ie u?mlad?ch mu?ov, po infekcii d?chac?ch ciest

29. Glomerulonefrit?dy Diagnostika ? hemat?ria aj makroskopick?, KVP, ?IgA a?CIK Progn?za ? dobr?, 15-20% - CHRI Terapia ? liecba infekcie d?chac?ch ciest + liecba z?kladn?ho ochorenia membr?novoproliferat?vna GNF klinicky ? nefritick? obraz ? proporcion?lna KVP + hemat?ria + valce s?pomerne r?chlym zhor?ovan?m oblickov?ch funkci? + hypertenziou niektor? pr?pady ? asymptomatick? KVP alebo hemat?ria ? C progresia do RI histologicky ? subendotelov? depozity s?n?sledn?m rozmno?en?m a?vrastan?m mezangia pod endotel s?vytvoren?m zdvojenej baz?lnej membr?ny terapia ? nie je zn?ma, pri NS - imunosupres?va

30. Glomerulonefrit?dy Glomerulonefrit?dy pri vaskulit?dach Syst?mov? lupus erythematodes ? SLE abnormality ko?n?, hematologick?, imunologick? 50% postih obliciek ? rozhoduje o?progn?ze pacienta histologicky ? membr?nov?, fok?lna, dif?zna proliferat?vna forma, tvorba kos?cikov biopsia ? aktivita a progn?za ochorenia, glomerulov? atrofia a?interstici?lna fibr?za klinicky ? oblickov? ochorenia ?chamele?n? medzi nefropatiami mal? KVP cez nefritick?, NS a? po RPGNF terapia ?KS pulzy a?potom 1 mg/kg 8 t??dnov pr?padne v?kombin?cii s?cyklofosfamidom. Nov?ie inform?cie ? cyklospor?n A

31. Glomerulonefrit?dy Glomerulonefrit?dy pri vaskulit?dach Wegenerova granulomat?za predch?dza jej postih horn?ch HC a?pl?c postih obliciek ? zhor?uje progn?z prejavy ? KVP, hemat?ria, nefritick? syndr?m s?tendenciou do RI Ab proti granul?m neutrofilov ANCA terapia - cyklofosfamid 2 mg/kg aspon 1 rok do remisie choroby prv?ch 6-8 t??dnov v?kombin?cii s predniz?nom 1 mg/kg

32. Nefrotick? syndr?m samostatn? klinick? jednotka v?skyt pri GNF, diabetickej glomeruloskler?ze, malignit?ch (plzamocyt?m), SLE, amyloid?ze a?in?ch ochoreniach diagnostika ? opuchy, KVP ?3g/d, hypoalbumin?mia (?25 g/l)a cast? sprievodn? hypercholesterol?mia zv??en? riziko KVS ochoren? (IM, ICHS, AS), infekcn?ch a?tromboembolick?ch komplik?ci? (tromb?za ren?lnych aa) terapia ? kauz?lna, neslan? di?ta s?obmedzen?m tekut?n. N?zkobielkovinov? di?te 0,6-0,7 g/kg (bielkoviny ? zvy?uj? KVP a?ur?chluj? skler?zu glomerulov) diuretik? ? pozor hypovol?mia + zv??en? diur?za ? zhor?enie oblickov?ch fukci? hypercholesterol?mia ? stat?ny, resp. fibr?ty antikoagulanci? pri rezistentnom NS s?opuchmi ultrafiltr?cia dialyzacn?m pr?strojom kachexia ? predcasn? dialyzacn? liecba

33. Tubulointerstici?lne nefrit?dy ochorenia tubulov a?interst?cia obliciek so sekund?rnymi zmenami na cievach a?glomeruloch ?irok? spektrum postihnutia interst?cia najcastej?ie nefrologick? ochorenia ?50-60% v?etk?ch nefropati? rizikov? faktory: ?ensk? pohlavie vo fertilnom veku (kr?tka uretra ? predispoz?cia post?penia MKO do mocov?ch ciest), mikrotraumy pri pohlavnom styku, gravidita a?p?rod, u??vanie analget?k Rozdelenie: ak?tne a?chronick? 1) Ak?tna bakt?riov? pyelonefrit?da a?ak?tna nebakt?riov? interstici?lna nefrit?da (imunit?ho charakteru) 2) Chronick? pyelonefrit?da a?chronick? nebakt?riov interstici?lna nefrit?da

34. Ak?tne tubulointerstici?lne nefrit?dy Ak?tna pyelonefrit?da ? bakt?riami vyvolan? z?pal panvicky a?prilahl?ho interst?cia ?eny, diabetici, imunokompromitovan? pacienti, po in?trument?rnych v?konoch etiologick? agens ambulantne: E.coli, Str, faecalis, stafylokok hospitalizacne: rezistentnej?ia fl?ra gramnegat?vna enterobakt?rie, Klebsiela, Proteus, Pseudomonas aeruginosa cesty vniknutia infekcie: * z?creva cez perineum ascendentne mocov?mi cestami (?eny kr?tka uretra) * diagnostick? a?terapeutick? postupy ob?trukcie hematog?nna cesta - zriedkav? diagnostika ? pr?znaky charakteristick?, bolesti v?lumb?lnej oblasti s?v?stupom tepl?t, casto tria?ka pri postihnit? doln?ch mocov?ch ciest ? polakiz?ria bolesti pri mocen? ? rezanie, p?lenie septick? teploty s?nekr?zou papily s?v?vojom kolikovit?ch bolest? = v?ny stav u?grav?dnych, diabetikov a?pri analgetickej nefropatii laborat?rne ? ur?chlen? FW, leukocyt?za, moc ? leukocyty, bakt?rie, niekedy hemat?ria, kultiv?cia mocu (stredn? pr?d mocu), vy?etrit krv ? urik?mia, glyk?mia, kreatin?n usg vy?etrenie ? oblickov? anom?lie, anom?lie moc. Mech?ra rtg, resp. i.v. urografia pri konkrementoch terapia ? pokoj na posteli, tekutiny chemoterapeutik? resp. ATB (cotimoxazol, penicil?ny, cefalospor?ny po dobu 7-10 dn?

35. Ak?tne tubulointerstici?lne nefrit?dy Ak?tna nebakt?riov? interstici?lna nefrit?da nebakteriov? z?pal interst?cia preva?ne na imunitnom alebo toxickom podklade pr?cina lieky (ATB, diuretik?, NSA) ? na imunitnom podklade I. hypersenzit?vny typ imunitnej reakcie pr?cina ? hyperurik?mia, cirkulacnom ?oku, infekcn?ch chorob?ch klinika ? v?priebehu inej choroby pri u??van? liekov ? potom nasleduje vzostup teploty, pr?p. ko?n? alergick? reakcie (urtik?ria, exz?m a?pod) ? mo?n? vznik ARI olig?ria a? an?ria moc ? eozinofily, leukocyt?ria ?FW, eozinof?lia vy?etrit kreatin?n, kys. moc., ureu, imunologick? vy?etrenie usg obliciek biopsia oblicky ? ed?m, infltr?cia interst?cia eozinofilmi, polynukle?rmi, lymfocytmi a?plazmatick?mi bunkami Terapia ? z?kladn? pr?cina, vynechat lie, KS 100-200 mg hydrokortiz?nu Hyperurik?mia ? alpurinol Pri ARI ? dialyzacn? liecba

36. Chronick? tubulointerstici?lne nefrit?dy Chronick? pyelonefrit?da infekcia oblickovej panvicky a?prilahl?ho tkaniva a?nadv?zuje zv?c?a na predch?dzaj?ce oblickov? ochorenie z?kladn? choroba DM, anom?lia moc. Ciest, ob?trukcia a?pod. ?nava, poly?ria s?polydipsiou, oblickov? nedostatocnost Moc ? bakt?rie a?leukocyty vy?etrit moc kutivacne ?FW, leukocyt?za, ?dus?kat?ch l?tok, an?mia, porucha metabolizmu vody a?sol? zn?en? schopnost zahustenia mocu terapia ? kauz?lnaATB a?chemoterapeutik? ? PNC a?cefalospor?ny, chinol?ny, aminoglykozidy 10-14 dn? potom 2-4 t??dne ? nitrofurantoin, kys. nalidixov?, kotrimoxazol

37. Chronick? tubulointerstici?lne nefrit?dy Analgetick? nefropatie ? u??van? analget?k (fenacet?n), - toxick? ?cinok na tubul?rny epitel a?interst?cium najm? v?dreni ? isch?mia interst?cia) NSA Eur?pske krajiny 1-20% ?eny star?ie ako 50 rokov, s?bolestami hlavy Ab?zus 2-3 roky u??vanie analgetika Analgetick? syndr?m ? oblicky, hlava, depresie, emocne nevyrovnan?, an?mia, vredov? choroba , ICHS, n?dory uropoetick?ho syst?mu Koliky s?hemat?riou z?nekr?zy papily KVP n?zke pod 2 g/d, Moc ? leukocyty bez bakteri?rie ? steriln? py?ria Zn?en? koncentracn? schopnost, tubul?rna cid?za, zv??en? straty elektrolytov RI, hypertenzia Ak?tna pyelonefrit?da vynechat analgetik? ATB liecba infekcie, antihypertenz?va V?RI dial?za

38. Infekcie doln?ch moc. ciest mech?r a?uretra bez postihnutia oblickov?ho tkaniva Ak?tna cystit?da mlad? ?eny v?s?vislosti so sexu?lnym ?ivotom alebo prechladnut?m ak aj uretra ? cystouretrit?da klinika ? tlak nad symf?zou, cast? nutkanie na mocenie, bolestiv? mocenie s?p?len?m a?rezan?m. Moc ? leukocyty a?bakt?rie (signifikantn? ?eny ?103 bakt?rii /ml Hamt?ria ? ak?tna hemoragick? cystit?da

39. Infekcie doln?ch moc. ciest Uretr?lny syndr?m mlad? ?eny klinika ? n?hle bolesti v?mocovej r?re spojen? s?nutkan?m na mocenie, pricom mno?stvo mocu je nepatrn? po prechladnut?, po sex. styku u?mu?ov ? spolu so z?palom prostaty Moc ? leukocyty, pr?padne (1/2 pacientov) bakt?rie nach?dzaj? sa len v?povrchov?ch vrstv?ch sliznice) ?stup ? spont?nne alebo po jendor?zovom podan? ATB Terapia ? jednorazovo alebo kr?tkodobo ATB (ni??? v?skyt N?, lep?ia compliance pacienta, ni??ie ekonomick? n?klady a?zn?enie rizika selekcie rezistentn?ch kmenov) ATB kotrimoxazol 2-4 tbl po 4800 mg, ofloxacin 200-400 mg, ciprofloxacin 500-1000 mg Infekcia mocov?ch ciest hlavne v?gravidite ? hormon?lne zmeny, tlak plodu na moc. Cesty ? prienik infekcie 5-7% grav?dnych - asymptomatick? bakteri?ria (90% E. coli) ? pretrv?vanie infekcie riziko ak?tnej pyelonefrit?dy u 1/3 grav?dnych a? rozvoj sepsy terapia ? polysyntetick? PNC, cefalospor?ny, resp. fosfomyc?n-trometamol (3 g jednorazovo) Chronick? cystit?da menej v?razn? pr?znaky ako ak?tna pyelonefrit?da v?skyt v?s?vislosti s?chronickou pyelonefrit?dou alebo pri lok?lnych abnormalit?ch (divertikuly moc. mech?ra, konkrementy, cudzie teles? a?pod) terapia ? odstr?nenie z?kladnej pr?ciny, zistenie mikroorganizmu a?cielen? ATB liecba

40. Vroden? v?vojov? chyby obliciek Agen?za oblicky ? solit?rna oblicka Hypoplastick? oblicka Zdvojen? oblicka, panvicka, ureter Podkovovit? oblicka Bl?div? oblicka

41. Cystick? ochorenia obliciek dysplastick? malform?cia, cysty Polycystick? ren?lna choroba Drenov? cystick? choroba Drenov? hubovit? oblicka

42. Polycystick? oblickov? ochorenia dedicn? ochorenie s cystami, ? obliciek s redukciou funkcn?ho parench?mu kr?tke ramienko 16 chromoz?mu, resp. chromoz?m 4 autozom?lne dominantn? a reces?vny typ /zomieraj? v detstve/ cysty ? dilatovan? casti tubulov a glomerulov intrakrani?lne aneuryzmy a? subarachnoid?lne krv?canie hypertenzia ? oblicky , palpovateln? nevelk? KVP + hemat?ria, py?ria Cysty v peceni

43. Polycystick? oblicky

44. Cystick? zmeny obliciek

45. Alportov syndr?m genetick? porucha charakterizovan? hemat?riou, postihnut?m ren?lnych funkci?, s poruchou sluchu a v niektor?ch pr?padoch aj poruchou zraku /katarakta/ X chromoz?m, resp. autozom?lny typ dedicnosti Porucha ?trukt?ry kolag?nu IV. typu ? abnorm?lne kolag?nne vl?kna a strata spolocn?ho antig?nu na BM stencenia a zhrubnutia BM glomerulov a tubulov rozvl?knen? lamina densa ? multilamin?cia ak?tna GNF ? KVP, hemat?ria, leukocyty, v?lce 20.-30. rok ?ivota RI

46. Nefroliti?za patologick? podmienky - v moci kry?taliz?cia a precipit?cia za vzniku kry?t?lov ? ich rastom - konkrementy - kamene. Konkrementy sa m??u vyskytovat v samotnej oblicke alebo v mocovode. 2 hlavn? skupiny konkrementov: tuh? konkrementy pozost?vaj?ce zo sol? - oxal?ty,fosf?ty, ur?ty, cyst?n m?kk? kaonkrementy bielkovinov?ho charakteru - napr. z bakt?ri? Pr?znaky: - n?hle vzniknut? siln? bolesti v kr?ovej oblasti vy?aruj?ce nadol do oblasti genit?lu - nutkanie na mocenie - krv v moc - nevolnost, pr?p. zvracanie Rizikov? faktory: Teplej?ie krajiny, leto Stres N?zky pr?jem tekut?n alebo vy??ie straty tekut?n v d?sledku in?ho ochorenia Sedav? sp?sob ?ivota Strava bohat? na bielkoviny a rafinovan? cukor

47. Nefroliti?za

48. Nefroliti?za Diagnostika: Klinick? pr?znaky Vy?eternie moca - n?lez krvi Rtg - nat?vna sn?mka brucha Ultrasonografia Intreven?zna urografia Liecba: Dostatok tekut?n, tepl? obklad na kr?ov? oblast alebo tepl? k?pel, ?prava stravy Lieky tlmiace bolest V z?vislosti od typu konkrementov - spazmolytik?, allopurinol, magn?ziumoxid, diclofenac, antagonistiy v?pnika a in? Chirurgick? - odstr?nenie mal?ch kamenov (do 3cm) litotripsiou (endoskopicky), v?c?ie kamene sa odstranuj? perkut?nnou nefrolitot?miou

49. Chronick? ren?lna insuficiencia nedostatocnost sekretorickej, metabolickej a?endokrinnej funkcie obliciek oblicky ? nevyhnutn? pre ?ivot jedinca v?skyt 50-70 pacientov/mili?n obyvatelov liecba ? dialyzacno-transplantacn? Etiol?gia ? v?etky oblickov? ochorenia ? 30-40% TIN, 30% GNF, 10% polycystick? oblicky, 10-30% DM Patogen?za ? komplexn? ? poruchy z?retencie dus?kat?ch l?tok, vody a?sol?, deficit z?deficitu l?tok - ?iv?n, D vitam?n, erytropoet?n z?poruchy regul?cie ? sekund?rny hyperparathyreoidizmus, acid?za

50. Chronick? ren?lna insuficiencia Diagnostika - IV. ?t?dia CHRI I. ?t?dium ? kreat do 300 umol/l, klinika ? nijak? resp. minim?lna, objekt?vne ? ?iadne ta?kosti, o?chorobe jedinec nevie diagnostikovanie z?kladnej choroby a?ovplyvnit jej postup II. ?t?dium ? kreat 300-700 umol/l, nem? v?c?ie ta?kosti. Medikament?zna liecba, symptomatick? liecebn? opatrenia - metabolizmus vody a?sol?, pr?jem bielkov?n a?fol?tov, liecba hypertenzie, osteopatie a?pod. Pr?znaky ? an?mia (nev?konnost, ?nava, d?chavica, palpit?cie, hucanie v u?iach, hypertenzia, retencia dus?kat?ch l?tok (nechutenstvo, hnacky, poly?ria, vodnat? moc a?pod). V?oblasti kreatin?nu 700-800 umol/l ? rozhodnutie o?dal?om postupe (dial?za) III. ?t?dium ? kreatinin?mia nad 700 umol/l ? zvraznenie subj. ta?kost? ? ?nava, bolesti v?kostiach, spont?nne frakt?ry v?kostiach, slabost proxim?lnych svalov, pruritus ? tieto pr?znaky iba u?nedialyzovan?ch pacientov IV. ?t?dium ? termin?lna ren?lna insuficiencia ? ur?mia s?pr?znakmi hyprehydrat?cie, hypetenzie, srdcovej isuficiencie, suchej a?nesk?r exudat?vnej perikardit?dy, s?hnackami , neuromuskul?rnou dr?divostou, somnolenciou a? k?mou.

51. Chronick? ren?lna insuficiencia

52. Chronick? ren?lna insuficiencia Vy?etrenia: laborat?rne vy?etrenie krvi kreatin?n, urea, kyselina mocov?, Ckreat, KO, Na, K poly?ria 2-2,5 l/d, hypostenurick? moc s?mernou hmotnostou 1,020, nesk?r izostenurick? KVP do 25 g/d, ery?ria, leukocyt?ria EKG a?rtg vy?etrenie ?hypertrofia LK, osteodystrofia ? subperiost?lna uzur?cia falangov, zrednutie ?trukt?ry na akromioklavikul?nych klboch, ostesklerotick? kalcifik?cia m?kk?ch cast?, spont?nne frakt?ry Usg ? zmen?en? oblicky s??zkou hyperechog?nnou k?rou a?relat?vne rozmno?enou panvickou, vyl?cit st?zu mocu v?panvicke ?peci?lne vy?etrenia ? zistenie ren?lnej osteodytrofie Ca, P, alkalick? fosfat?za, parathorm?n, Al, usg resp. CT pr?titn?ch teliesok, denzitometria kost?

53. Chronick? ren?lna insuficiencia Terapia ? kauz?lna a?symptomatick? kauz?lna - z?kladn? choroba (ne?cinn?), faktory zhor?uj?ce postup RI ob?trukcia mocov?ch ciest ak?tna exacerb?cia chhronickej pyelonefrit?dy intoxik?cia liekmi DM Ak?tne celkov? infekcie An?mia z?krv?cania Dysbalancia vodno-solnej a?ABR, hypokali?mia a acid?za

54. Chronick? ren?lna insuficiencia Symptomatick? ? konzervat?vna a?dialyzacn? podla ?t?dia poly?ria dostatok vody a sol? pri olig?rii ? zn?it pr?jem vody, pod?vat diuretik?, ? pr?vod bielkov?n (0,6-0,3 g/kg/d) n?zkobielkovinov? di?ta - ? fosf?ty, zn?enie es. AM - ketoanal?gy an?mia ? vyl?cit straty, Fe + erytropoet?n (klinika d?chavica, stenokardie, cerebr?lne pr?znaky, Hb ?80 g/l) ren?lna osteopatia ? d?vod nedostatok akt?vnej fromy D vitam?nu, hyperfosfat?mia, rezistencia kost? na PTH a?sek. hyperparathyreoidizmus ? liecba 1,25-dihydrocholekalciferol 0,25-1 ug/d (kontroal s?cin CaxP nem? prekrocit 4,5, inak hrozia kalcifik?cie m?kk?ch tkan?v) hyperfosfat?mia ? di?ta, viazace CaCO3 2-6 g/d, Renagel hypertenzia - faktor progresie nefropatie, ACEI (pozor pri kreat ?300 umol/l), Ca blok?tory, beta-blok?tory, diuretik? acd?za ? zvy?uje rozorpciu Ca z?kost? a?malnutr?ciu, liecba ? n?zkobielkovinov? di?ta, NaHCO3 hyperurik?mia ? alopurinol Pozor !!!! retencia liekov v?CHRI (aminoglykozidy, tetracykl?ny, digox?n, alopurinol, glbenklamid, furanto?n, sulf?namidy a?pod.)

55. Sch?ma dial?zy

56. Hemodial?za

57. Faktory progresie nefropati? di?ta ? n?zkobielkovinov? hypertenzia ABR dysbalancia C a?P an?mia inzul?nov? rezistencia dyslipoprotein?mia protein?ria

58. Ak?tne oblickov? zlyhanie Zr?tenie sa funkcie obliciek z?r?znych pr?cin ? preren?lne, ren?lne, postren?lne Preren?lne ? dehydrat?cia, hypotenzia, ta?k? srdcov? nedostatocnost, zlyhanie pecene Ren?lne ? ak?tna tubul?rna nekr?za, po?kodenie ciev, GNF, ak?tna TIN, intraren?lne depozity, emboliz?cia cholesterolov?mi depozitmi Postren?lne ? ob?trukcia uretera Ob?trukcia v?vodu moc. mech?ra Krv ? zv??enie koncentr?cie odpadov?ch l?tok Rozvoj ur?mie 1-14 dn?

59. Ak?tne oblickov? zlyhanie F?zy ak?tneho oblickov?ho zlyhania F?za pociatocn?ho po?kodenia F?za vcasnej diur?zy (300 ml/den) F?za neskorej diur?zy - poly?ria F?za repar?cie

60. Ak?tne oblickov? zlyhanie Terapia bilancia pr?jmu a?v?daja tekut?n obmedzen? pr?vod tekut?n 0,5 g/kg/d terapia hypertenzie ?P ? korekcia CaC03 hyperurik?mia ? alopurinol metabolick? acid?za ? bikarbon?t infekcie ? ATB porucha funkcie trombocytov - krv?canie z?GIT an?mia dial?za

61. Probl?my pacienta s ochoren?m obliciek Medic?nske probl?my Mocov? n?lez ? bielkovina, hnis, erytrocyty Subjekt?vne ta?kosti pacienta ? dyz?ria, cast? mocenie, polakiz?ria Nechut do jedla, zmeny hmotnosti An?mia ? ?nava Ed?my tv?re, mihaln?c, DK Hypertenzia Bolesti v driekovej oblasti, hor?cky, tria?ky Zmeny n?lady, podr?denost, nes?stredenie

62. Probl?my pacienta s ochoren?m obliciek ?ivotn? ?t?l Cast? n?v?tevy u lek?ra Hemodial?za ? 3x t??denne 3-5 hod?n v nemocnici Pr?jem tekut?n Dietetick? n?vyky ? zmena Zamestnanie , pracovn? podmienky Rekre?cia, oddych, telesn? pohyb Sebakoncepcia a sebahodnotenie Ekonomick? a bytov? podmienky Ab?zy Stres

63. ?loha sestry pri starostlivosti o pacienta s ochoren?m obliciek Sledovat biochemick? parametre (FW, KO, kreat, urea, Na, K, ABR) Vy?etrenie mocu ? vzorky, 24 hod zber Pr?jem a v?daj tekut?n Di?ta s obmedzen?m bielkov?n TK, P, teplota V?enie Psychick? podpora vhodn?m rozhovorom ? zbavit strachu, ?zkosti a nap?tia Pomoc pri hygienick?ch potreb?ch pacienta Pomoc pri zap?jan? sa do liecebn?ho programu ?etrit ?ily horn?ch koncat?n Sledovat stav vedomia, p?trat po zavodnen?

64. ?loha sestry pri starostlivosti o pacienta s ochoren?m obliciek Pod?vat naordinovan? lieky a v??mat si ich ?cinok Zd?vodnit pohybov? obmedzenia Pom?hat zvy?ovat pacientovo sebavedomie Usmernovat pacienta v prisp?sobovan? sa chorobe Z?skat pr?buzn?ch na spolupr?cu Poucit pacienta o komplik?ci?ch, ocak?vanom priebehu a progn?ze ochorenia


Other Related Presentations

Copyright © 2014 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro