Aqronomluq i xtisas n n bitki m hafiz si i xtisasla mas zr mumi fitopatologiya kursu
Download
1 / 63

Mövzu 1 3 . Euascomycetes sinfi nin Diskomisetlər qrup - PowerPoint PPT Presentation


  • 162 Views
  • Uploaded on

Aqronomluq i xtisas ı nın “Bitki mühafizəsi” i xtisaslaşması üzrə “Ümumi fitopatologiya” kursu. Mövzu 1 3 . Euascomycetes sinfi nin Diskomisetlər qrup sırasına aid göbələklər in xarakteristikası. P L A N:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Mövzu 1 3 . Euascomycetes sinfi nin Diskomisetlər qrup ' - pelham


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Aqronomluq i xtisas n n bitki m hafiz si i xtisasla mas zr mumi fitopatologiya kursu

Aqronomluq ixtisasının “Bitki mühafizəsi” ixtisaslaşması üzrə “Ümumi fitopatologiya” kursu

Mövzu 13. Euascomycetessinfinin Diskomisetlər qrup

sırasına aid göbələklərin xarakteristikası

P L A N:

13.1 Phacidiales, Helotiales, Pezizales sırası göbələkləri

13.2 Loculoascomycetes sinfi göbələkləri


ƏDƏBİYYAT

1. Cəfərov İ. Ümumi fitopatologiya. Bakı: Elm, 2007, 392 s.

2.M.Timur Döken, Erkol Demirçi, Hüseyn ZenginFitopatoloji. Erzurum:

2010, 256 s.

3. Общая и сельскохозяйственная фитопатология / Ю.Т.Дьяков,

М.И.Дементьева и др. М.: «Колос», 1984, 495 с.

4. Попкова К. Общая фитопатология. М.: Агропромиздат, 1989, 362 с.

5.Семенкова И.Г., Соколова Э.С. Фитопатология. М.: Изд. Академия,

2003, 496 с.

6. Чикин Ю.А. Общая фитопатология (часть 1). Учебное пособие -

Томск: ТГУ, 2001, 170 с.

www. google.ru

www.dic.academic.ru

www.en.wikipedia.org/wiki/

www.picasaweb.google.com/.

www.visualsunlimited.photoshelter.com

www.picasaweb.google.com/


Diskomisetlərqrupsırasınümayəndələrininmeyvəbədəni, inkişafxarakteri, quruluşuvəformasınagörəfərqlənənapotesidir. Adətənapotesinəlbəkivəyakasaşəkilli, müxtəlifrəngli (sarı, cəhrayı, qırmızı, qəhvəyi) olur. İnkişaftsiklindəçantamərhələsindənbaşqakonidivəsklerosiyadamövcuddur. Diskomisetlərparazitlikdərəcəsinəgörəsaprotrofvəparazitnövlərlətəqdimolunurlar. Onlarıntörətdiklərixəstəliktipləriçoxmüxtəlifdir. PatogennövlərPhacidiales, Helotiales, Pezizalessıralarındacəmləşirlər.Sırayamənsubolungöbələklərinapotesilərisubstratdavəyastromadaəmələgəlir, forma vəquruluşunagörəonlarperitesinixatırladır, lakinkisələrmeyvəbədənindədiskomisetlərdəolduğukimiqat-qatyerləşir.

SıranınəsasfəsiləsiEuphacidiaceaeadlanır. Buradaikicins- RhytismavəCoccomycespraktikəhəmiyyətkəsbedir.


RhytismaacerinumRhytismaarbuti


Kisə və sporlar

Yoluxmuş yarpaq

Yetkin apotesi və yarpağın eninə kəsiyi

Yetkon apotesinin eninə kəsiyi

Rhytismaacerinum


Coccomyceshiemalis


Coccomyceshiemalis


Coccomycescoronatus


Onunnümayəndələrindəapotesiyaxşıinkişafetmiş, kasavəya disk şəkillidir. Çoxzamanayaqcıqlıdır. Apotesiadətəngöbələyinistirahətdövründənsonrasklerosiyavəyasklerosialstromacücərənzamanəmələgəlir. Asklaraçıqdayerləşir.

Əsasənsıranınnümayəndələribitkiqalıqlarındasaprotrofhəyattərzikeçirərək, torpaqdabitkiqalınlarınınparçalanmasındafəalişti-rakedirlər. Sıradaçoxsaylıbitkilərinçürüməsinəsəbəbolanparazitnövlərdəmövcuddur. PatogennövlərSclerotiniaceaevəDema-tiaceaefəsilələrindəcəmləşmişlər.


Sclerotiniasclerotiorum


Sclerotiniasclerotiorum


Sclerotiniasclerotiorum – sklerosiyanın cücərməsi


Moniliniavaccinii


Moniliniafruticosa


Monilinia – konidilər


Monilinia – konidilər


Pseudopezizamedicaginis


Pseudopezizatrifolii


Pseudopezizatrifolii
Bu sıranıngöbələklərininmeyvəbədəniapotesiölçülərinəgörəgüclüsurətdədigərlərindənfərqlənir. Onlarıniçərisində 1 mm-10 smqədərapotesilərmövcuddur. Apotesilərdəhəmişəparafizləriştirakedirlər.

Bu göbələklərinəksəriyyətindəyalnızkisəmərhələsiməlumdur, lakinnümayəndələriniçərisindəinkişaftsiklindəkonidialmərhələolanlardamövcuddur. Adətənsaprotrofdurlar, yalnızbirneçəbitki-lərdəparazitlikedəbilir. ParazitnövlərikifəsilədəPezizaceaevəPyronemataceaecəmlənmişlər. Pezizacinsirütubətlitorpaqdaçoxzamanmeşələrdərastgəlinən 100-ə qədərnövübirləşdirir.


Cookeinaspeciosa


Pezizaviolacea


Sarcoscyphaaustriaca


Sarcoscyphaaustriaca


Lokuloaskomisetlərsinfinəmənsubolangöbələklərdəasklarhə-qiqimeyvəbədənindəyox, xüsusiqovuqlardaəmələgəlir, askostro-ma vəyapsevdosetiadlanır. Sinfinasklarıkifayətqədərqalınikiqatlıörtüyəmalikdirlər. Askosporlarfəalazadolunurlar. Bəzinövlərbitkiqalıqlarında, substratlarda – oduncaqlarda, məhvolmuşbudaqlardasaprotrof, birçoxnövləriisəbitkilərdəparazithəyattərzikeçirirlər.

Psevdotesininquruluşu, qovuqlarınsayı, yerləşməsindənasılıolaraq, sinfinfitopatogennümayəndələrinimüxtəlifsıralaradaxiledirlər: Myriangiales, Dothideales, Pleosparales, Hysteriales.


Bu göbələklərinstromdasəliqəsizyerləşmişpsevdotesivəloku-lalarıvardır. Lokulalardabir ask olur. Psevdotesiadətən substrata yüklənir, yetişənzamanaçılır, eynizamandasəthidəolabilir.

Birçoxnövləriyarpaqvəyaşılzoğlardaparazitlikedir, sıranıngöbələklərininiçərisindəbudağınoduncağındavəqabığında sap-rotorfhəyattərzikeçənnümayəndələridəmövcuddur. Növlərinəksəriyyətisubtropikzonada, bəzilərimülayimiqlimşəraitində, lakinhərikihaldaonlarakonidimərhələsindərastgəlinir. Koni-dispormərhələsilojatiplidir. Parazitnövləryarpaqlardaləkəlik, gövdəvədigərşirəlihissələrdəyaralarəmələgətirir.


Myriangiaceaefəsiləsiəhəmiyyətliroloynayır. Elsinoecinsigöbələkləribitkilərdəmüxtəlifxəstəliklərtörədirlər. E.veneta – moruqdaantraknozxəstəliyinintörədicisidir. Törədicizoğvəyarpaqlardainkişafedir, al-qırmızıhaşiyəlixarakterikbozrənglərəmələgətirir. PatogenəəsasənkonidimərhələsindəGloesporiumvenetumtəsadüfedilir.


Elsinoe veneta


Elsinoeveneta – törədicinin konidi mərhələsi


Elsinoeveneta


Sıranıngöbələklərininpsevdotesiləri sahib-bitkinintoxumalarınayüklənmiş, şarvəyaarmudformalıdır. Psevdotesilərdəbirvəyabirneçəlokulaəmələgəlirki, buradadaasklartopavəyaqatşəklindəyerləşirlər.

Sıranınəsasnümayəndələrisaprotrofdurlar, lakinfitopatogennövlərdəvardır. Onlardənli-taxılbitkilərindəkökçürümələri, bitkiyarpaqlarındaləkəlikxəstəliklərinitörədirlər.

Mycosphserellacinsinəmalikgöbələklərmədənibitkilərdəağləkəlikxəstəliyiəmələgətirirlər.M.fragariaçiyələkdəağləkəlikxəstəliyinintörədicisidir. Xəstəlikinkişafedənzamanyarpaqlarda al-qırmızıhayişəliağləkələrəmələgəlir. Yaydagöbələyinkonidimər-hələsi- RamulariatulasneiSacc. inkişafedir. Göbələkpsevdo-tesilərləqışlayır.


Mycosphaerellafragariae


Mycosphaerellafragariae


Mycosphaerellafragariae - sporları


Ramulariatulasnei - törədicinin konidi mərhələsi


Sırayadaxilolangöbələklərinpsevdotesilərişarşəkilli, yüngülbasıqformalıolub, qararənglidir. Bunlarıniçərisindəalibitkilərinparazitləriüstünlüktəşkiledirlər. Pleospora, pirenosfora, venturiya, ofiobolusəhəmiyyətlicinslərhesabedilir. Pleosporabetaeşəkərçu-ğundurundafomozxəstəliyitörədicisinin (Phomabetae Frank.), Pyrenophoragramineaarpadazolaqlıhelmintosporiozxəstəliyitörə-dicisiDrechsleragramineagöbələyininkisəmərhələsidir.

VenturiacinsinəmalikolanV.prunivə V.inaegualusarmudvəalmadamüvafiqolaraq, dəmgilxəstəliklərininkisəmərhələsihesabedilirlər.

OphioboluscinsininnümayəndəsiO.graminisbuğdavəarpadakökçürüməsixəstəliyinintörədicisidir.


Venturiainaegualus


Venturiainaegualus


Ophiobolusacuminatus


Sırayadaxilolangöbələklərsaprotrofnövlərolub, əsasetibarıiləkolvəağacbitkilərininməhvolmuşbudaqlarında, nadir hallardaisəotbitkilərindəinkişafedirlər.


Hysteriales -sporlar


Hysteriales -sporlar


Hysteriales -sporlar


Özünü yoxlama üçün mövzuya

aid test sualları

  • 1. Diskomisetlər qrup sırası göbələklərində meyvə bədəni necə adlanır ?

a) kleystotesi

b) apotesi

c) peritesi

d) psevdotesi

e) oospor


a) Phacidiales, Helotiales, Pezizales

b) Erysiphales, Helotiales, Pezizales

c) Microascales, Phacidiales, Erysiphales

d) Diaportales, Erysiphales, Phacidiales

e) Helotiales, Pezizales, Peronosporales


a) Erysiphaceae

b) Mycoraceae

c) Euphacidiaceae

d) Diaportaceae

e) Diaportaceae, Erysiphaceae


a) Rhytisma acerinum

b) Microsphaera alptritoides

c) Coccomyces hiemalis

d) Coccomyces padı

e) Claviceps purpurea


a) ağ çürümə

b) boz çürümə

c) xərçəng, boz çürümə

d) unlu şeh

e) fomoz


a) peritosilər

b) qapalı meyvə bədəni kleystotesilər

c) peritesilər və kleystotesilər

d) nəlbəki, disk, qədəhvarı apotesilər

e) uzun ayaqcıqlar üzərində psevdotesilər


a) Pseudopeziza

b) Peziza

c) Monilia

d) Sclerotinia

e) Peziza, pseudopeziza


a) Pezizaceae, Pyronemataceae

b) Pezizaceae, Dematiaceae

c) Pyronemataceae, Erysiphaceae

d) Moniliaceae, Pezizaceae

e) Dematiaceae, Moniliaceae


a) mitselin səthində

b) qapalı meyvə bədənində

c) substratın səthində

d) substratın daxilində

e) askostroma və ya psevdotesi adlanan xüsusi

qovuqlarda


a) Helotiales, Pezizales, Myringiales

b) Dothideales, Helotiales

c) Pleosporales, Helotiales, Myringiales, Peronosporales

d) Hysteriales, Pezizales, Saprolegniales

e) Myriangiales, Dothideales, Pleosporales, Hysterialesad