Aqronomluq i xtisas n n bitki m hafiz si i xtisasla mas zr mumi fitopatologiya kursu
Download
1 / 63

Mövzu 1 3 . Euascomycetes sinfi nin Diskomisetlər qrup - PowerPoint PPT Presentation


 • 149 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Aqronomluq i xtisas ı nın “Bitki mühafizəsi” i xtisaslaşması üzrə “Ümumi fitopatologiya” kursu. Mövzu 1 3 . Euascomycetes sinfi nin Diskomisetlər qrup sırasına aid göbələklər in xarakteristikası. P L A N:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Mövzu 1 3 . Euascomycetes sinfi nin Diskomisetlər qrup

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Aqronomluq ixtisasının “Bitki mühafizəsi” ixtisaslaşması üzrə “Ümumi fitopatologiya” kursu

Mövzu 13. Euascomycetessinfinin Diskomisetlər qrup

sırasına aid göbələklərin xarakteristikası

P L A N:

13.1 Phacidiales, Helotiales, Pezizales sırası göbələkləri

13.2 Loculoascomycetes sinfi göbələkləri


ƏDƏBİYYAT

1. Cəfərov İ. Ümumi fitopatologiya. Bakı: Elm, 2007, 392 s.

2.M.Timur Döken, Erkol Demirçi, Hüseyn ZenginFitopatoloji. Erzurum:

2010, 256 s.

3. Общая и сельскохозяйственная фитопатология / Ю.Т.Дьяков,

М.И.Дементьева и др. М.: «Колос», 1984, 495 с.

4. Попкова К. Общая фитопатология. М.: Агропромиздат, 1989, 362 с.

5.Семенкова И.Г., Соколова Э.С. Фитопатология. М.: Изд. Академия,

2003, 496 с.

6. Чикин Ю.А. Общая фитопатология (часть 1). Учебное пособие -

Томск: ТГУ, 2001, 170 с.

www. google.ru

www.dic.academic.ru

www.en.wikipedia.org/wiki/

www.picasaweb.google.com/.

www.visualsunlimited.photoshelter.com

www.picasaweb.google.com/


 • Diskomisetlərqrupsırası

Diskomisetlərqrupsırasınümayəndələrininmeyvəbədəni, inkişafxarakteri, quruluşuvəformasınagörəfərqlənənapotesidir. Adətənapotesinəlbəkivəyakasaşəkilli, müxtəlifrəngli (sarı, cəhrayı, qırmızı, qəhvəyi) olur. İnkişaftsiklindəçantamərhələsindənbaşqakonidivəsklerosiyadamövcuddur. Diskomisetlərparazitlikdərəcəsinəgörəsaprotrofvəparazitnövlərlətəqdimolunurlar. Onlarıntörətdiklərixəstəliktipləriçoxmüxtəlifdir. PatogennövlərPhacidiales, Helotiales, Pezizalessıralarındacəmləşirlər.


Patogen növlərin cəmləşdiyi sıralar


 • Phacidialessırası

Sırayamənsubolungöbələklərinapotesilərisubstratdavəyastromadaəmələgəlir, forma vəquruluşunagörəonlarperitesinixatırladır, lakinkisələrmeyvəbədənindədiskomisetlərdəolduğukimiqat-qatyerləşir.

SıranınəsasfəsiləsiEuphacidiaceaeadlanır. Buradaikicins- RhytismavəCoccomycespraktikəhəmiyyətkəsbedir.


Rhytismaacerinum


Rhytisma sp.


Rhytismaarbuti


Kisə və sporlar

Yoluxmuş yarpaq

Yetkin apotesi və yarpağın eninə kəsiyi

Yetkon apotesinin eninə kəsiyi

Rhytismaacerinum


Coccomyceshiemalis


Coccomyceshiemalis


Coccomycescoronatus


 • Helotialessırası

Onunnümayəndələrindəapotesiyaxşıinkişafetmiş, kasavəya disk şəkillidir. Çoxzamanayaqcıqlıdır. Apotesiadətəngöbələyinistirahətdövründənsonrasklerosiyavəyasklerosialstromacücərənzamanəmələgəlir. Asklaraçıqdayerləşir.

Əsasənsıranınnümayəndələribitkiqalıqlarındasaprotrofhəyattərzikeçirərək, torpaqdabitkiqalınlarınınparçalanmasındafəalişti-rakedirlər. Sıradaçoxsaylıbitkilərinçürüməsinəsəbəbolanparazitnövlərdəmövcuddur. PatogennövlərSclerotiniaceaevəDema-tiaceaefəsilələrindəcəmləşmişlər.


Sclerotiniasclerotiorum


Sclerotiniasclerotiorum


Sclerotiniasclerotiorum – sklerosiyanın cücərməsi


Moniliniavaccinii


Moniliniafruticosa


Monilinia – konidilər


Monilinia – konidilər


Pseudopezizamedicaginis


Pseudopezizatrifolii


Pseudopezizatrifolii


Pseudopezizaribis


Pseudopezizaribis


 • Pezizalessırası

Bu sıranıngöbələklərininmeyvəbədəniapotesiölçülərinəgörəgüclüsurətdədigərlərindənfərqlənir. Onlarıniçərisində 1 mm-10 smqədərapotesilərmövcuddur. Apotesilərdəhəmişəparafizləriştirakedirlər.

Bu göbələklərinəksəriyyətindəyalnızkisəmərhələsiməlumdur, lakinnümayəndələriniçərisindəinkişaftsiklindəkonidialmərhələolanlardamövcuddur. Adətənsaprotrofdurlar, yalnızbirneçəbitki-lərdəparazitlikedəbilir. ParazitnövlərikifəsilədəPezizaceaevəPyronemataceaecəmlənmişlər. Pezizacinsirütubətlitorpaqdaçoxzamanmeşələrdərastgəlinən 100-ə qədərnövübirləşdirir.


Cookeinaspeciosa


Pezizaviolacea


Sarcoscyphaaustriaca


Sarcoscyphaaustriaca


 • Loculoascomycetessinifi

Lokuloaskomisetlərsinfinəmənsubolangöbələklərdəasklarhə-qiqimeyvəbədənindəyox, xüsusiqovuqlardaəmələgəlir, askostro-ma vəyapsevdosetiadlanır. Sinfinasklarıkifayətqədərqalınikiqatlıörtüyəmalikdirlər. Askosporlarfəalazadolunurlar. Bəzinövlərbitkiqalıqlarında, substratlarda – oduncaqlarda, məhvolmuşbudaqlardasaprotrof, birçoxnövləriisəbitkilərdəparazithəyattərzikeçirirlər.

Psevdotesininquruluşu, qovuqlarınsayı, yerləşməsindənasılıolaraq, sinfinfitopatogennümayəndələrinimüxtəlifsıralaradaxiledirlər: Myriangiales, Dothideales, Pleosparales, Hysteriales.


 • Myriangialessırası

Bu göbələklərinstromdasəliqəsizyerləşmişpsevdotesivəloku-lalarıvardır. Lokulalardabir ask olur. Psevdotesiadətən substrata yüklənir, yetişənzamanaçılır, eynizamandasəthidəolabilir.

Birçoxnövləriyarpaqvəyaşılzoğlardaparazitlikedir, sıranıngöbələklərininiçərisindəbudağınoduncağındavəqabığında sap-rotorfhəyattərzikeçənnümayəndələridəmövcuddur. Növlərinəksəriyyətisubtropikzonada, bəzilərimülayimiqlimşəraitində, lakinhərikihaldaonlarakonidimərhələsindərastgəlinir. Koni-dispormərhələsilojatiplidir. Parazitnövləryarpaqlardaləkəlik, gövdəvədigərşirəlihissələrdəyaralarəmələgətirir.


Myriangiaceaefəsiləsiəhəmiyyətliroloynayır. Elsinoecinsigöbələkləribitkilərdəmüxtəlifxəstəliklərtörədirlər. E.veneta – moruqdaantraknozxəstəliyinintörədicisidir. Törədicizoğvəyarpaqlardainkişafedir, al-qırmızıhaşiyəlixarakterikbozrənglərəmələgətirir. PatogenəəsasənkonidimərhələsindəGloesporiumvenetumtəsadüfedilir.


Elsinoe veneta


Elsinoeveneta – törədicinin konidi mərhələsi


Elsinoeveneta


 • Dothidealessırası

Sıranıngöbələklərininpsevdotesiləri sahib-bitkinintoxumalarınayüklənmiş, şarvəyaarmudformalıdır. Psevdotesilərdəbirvəyabirneçəlokulaəmələgəlirki, buradadaasklartopavəyaqatşəklindəyerləşirlər.

Sıranınəsasnümayəndələrisaprotrofdurlar, lakinfitopatogennövlərdəvardır. Onlardənli-taxılbitkilərindəkökçürümələri, bitkiyarpaqlarındaləkəlikxəstəliklərinitörədirlər.

Mycosphserellacinsinəmalikgöbələklərmədənibitkilərdəağləkəlikxəstəliyiəmələgətirirlər.M.fragariaçiyələkdəağləkəlikxəstəliyinintörədicisidir. Xəstəlikinkişafedənzamanyarpaqlarda al-qırmızıhayişəliağləkələrəmələgəlir. Yaydagöbələyinkonidimər-hələsi- RamulariatulasneiSacc. inkişafedir. Göbələkpsevdo-tesilərləqışlayır.


Mycosphaerellafragariae


Mycosphaerellafragariae


Mycosphaerellafragariae - sporları


Ramulariatulasnei - törədicinin konidi mərhələsi


 • Pleosporalessırası

Sırayadaxilolangöbələklərinpsevdotesilərişarşəkilli, yüngülbasıqformalıolub, qararənglidir. Bunlarıniçərisindəalibitkilərinparazitləriüstünlüktəşkiledirlər. Pleospora, pirenosfora, venturiya, ofiobolusəhəmiyyətlicinslərhesabedilir. Pleosporabetaeşəkərçu-ğundurundafomozxəstəliyitörədicisinin (Phomabetae Frank.), Pyrenophoragramineaarpadazolaqlıhelmintosporiozxəstəliyitörə-dicisiDrechsleragramineagöbələyininkisəmərhələsidir.

VenturiacinsinəmalikolanV.prunivə V.inaegualusarmudvəalmadamüvafiqolaraq, dəmgilxəstəliklərininkisəmərhələsihesabedilirlər.

OphioboluscinsininnümayəndəsiO.graminisbuğdavəarpadakökçürüməsixəstəliyinintörədicisidir.


Venturiainaegualus


Venturiainaegualus


Ophiobolusacuminatus


 • Hysterialessırası

Sırayadaxilolangöbələklərsaprotrofnövlərolub, əsasetibarıiləkolvəağacbitkilərininməhvolmuşbudaqlarında, nadir hallardaisəotbitkilərindəinkişafedirlər.


Hysteriales -sporlar


Hysteriales -sporlar


Hysteriales -sporlar


Özünü yoxlama üçün mövzuya

aid test sualları

 • 1. Diskomisetlər qrup sırası göbələklərində meyvə bədəni necə adlanır ?

a) kleystotesi

b) apotesi

c) peritesi

d) psevdotesi

e) oospor


 • 2. Diskomisetlər qrup sırasına mənsub patogen növlər hansı sıralarda

 • cəmləşir ?

a) Phacidiales, Helotiales, Pezizales

b) Erysiphales, Helotiales, Pezizales

c) Microascales, Phacidiales, Erysiphales

d) Diaportales, Erysiphales, Phacidiales

e) Helotiales, Pezizales, Peronosporales


 • 3. Phacidiales sırasının əsas fəsiləsi

 • necə adlanır?

a) Erysiphaceae

b) Mycoraceae

c) Euphacidiaceae

d) Diaportaceae

e) Diaportaceae, Erysiphaceae


 • 4. Ağcaqayının müxtəlif növlərində

 • qara ləkəlik xəstəliyini hansı

 • göbələk törədir?

a) Rhytisma acerinum

b) Microsphaera alptritoides

c) Coccomyces hiemalis

d) Coccomyces padı

e) Claviceps purpurea


 • 5. Helotiales sırasının Sclerotinia cinsinə məxsus növlər mədəni bitkilərdə əsasən hansı xəstəliyi törədirlər?

a) ağ çürümə

b) boz çürümə

c) xərçəng, boz çürümə

d) unlu şeh

e) fomoz


 • 6. Sclerotiniaceae fəsiləsinə mənsub

 • növlər cücərən zaman orada nə

 • inkişaf edir?

a) peritosilər

b) qapalı meyvə bədəni kleystotesilər

c) peritesilər və kleystotesilər

d) nəlbəki, disk, qədəhvarı apotesilər

e) uzun ayaqcıqlar üzərində psevdotesilər


 • 7. Dematiaceae fəsiləsinə mənsub praktiki əhəmiyyətli cins hansıdır ?

a) Pseudopeziza

b) Peziza

c) Monilia

d) Sclerotinia

e) Peziza, pseudopeziza


 • 8. Pezizales sırasına mənsub parazit növlər hansı fəsilələrdə cəmləşir ?

a) Pezizaceae, Pyronemataceae

b) Pezizaceae, Dematiaceae

c) Pyronemataceae, Erysiphaceae

d) Moniliaceae, Pezizaceae

e) Dematiaceae, Moniliaceae


 • 9. Loculoascomycetes sinfi göbələklərinin nümayəndələrində kisələr və ya asklar harada əmələ gəlir ?

a) mitselin səthində

b) qapalı meyvə bədənində

c) substratın səthində

d) substratın daxilində

e) askostroma və ya psevdotesi adlanan xüsusi

qovuqlarda


 • Loculoascomycetes sinfinə mənsub fitopatogen növlərin toplandığı

 • sıraları göstərin ?

a) Helotiales, Pezizales, Myringiales

b) Dothideales, Helotiales

c) Pleosporales, Helotiales, Myringiales, Peronosporales

d) Hysteriales, Pezizales, Saprolegniales

e) Myriangiales, Dothideales, Pleosporales, Hysteriales


 • Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm


ad
 • Login